De Hoge Bank van Deil | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes. (Veel teksten moeten en zullen nog nagezien worden.)

1 ) 29-01-1462. Gerigtelijken opdragt ten behoeve des hertogs, van verschillende parceelen lands te Wadenoyen, benevens huis en hofstad met het dagelijksche geregt aldaar.
Schepenen: Gijsbert van Giessen en Jan Gijsberts zoon.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Int jair ons Heren dusent vierhondert tweendetsestich, des vrydachs na sente Pouwels dach conversionis.
Gepubliceerd in Nijhof, deel 4, pag 328 (Nº 370).
Met de zegels van de schepenen.
Bron: Hertogelijk Archief Charterverzameling, inv. 838
2 ) 13-07-1453. Verschillende huizen en landerijen in het gerigt van Wadenoyen door Arndt van Haeften opgedragen aan den hertog.
Schepenen: Ot van Asperen en van Vuren, Gijsbert van Giesen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijfftich, opten dertienden dach in Julio.
Gepubliceerd in Nijhof, deel 4, pag 264 (Nº 286).
De zegels van de schepenen staan online.
Bron: Hertogelijk Archief Charterverzameling, inv. 1156
3 ) 08-12-1556. Schepenen van Deil: Frederick van Hemert, Peter van Maeren
Schepenen van Tuil: Otto van Asperen en van Vuren, Johan van Haeften, Frans van Haeften
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Wy Otto van Asperen ind van Vuern Johan van Haifften Cornelis van Varick, Ffrans van Haefften Ffrederick van Hemert Ffrederick van Doern Hubert van Boxmeer Arien van Oyver Dirck die Ghier Dirck van Malburch Walravenssen richter in Tielrewert Johan die Rowe Peter van Maeren Johan van Rossem als schepen ind keersluden ten beiden dielen tussen Alart van Haifften heren tot Ophemert met Gysbert van Werdenburch geloiffende mede voir Gysbert van der Horst als momber syner huysvrou ind voir Dirck van Werdenburch inde den kynderen Johan van den Steenhuyss ind synen erven ind oire consorten ter eenre ind den werdigen heeren Johan ten Hoeve proest to Senwynen joffer Mergreta van Varick vrowe ind joffer Cornelia Hinckertz cloesterjoffer des conventz van Senwynen ter ander syden doen condt ind bekennen soe die parthien oir geschyll actie ind twyst aengaende den guederen ind versterff joffer Lysbet van Werdenburch in oire tyt vrowe tot Senwynen wes sy in den convent gebracht ind beseeten hadde off sulx wier wuyt erven soude off nyet aengesien opgemelte joffer Lysbet van Werdenburch tsestich jair dairinne gewiest ind selffs voir oiren affsterven getuycht hadde wat guederen dair weder wuyt ind nyet wuyt sterven sulden genslich tot onser wuytspraicken gestalt ind verbleven hebben ons seggen dairaff to achtervolgen ind nae te gaen. Soe dan die proest inde vrowe tot Senwynen boven den getuych der affstervender vrowen Lysbet van Werdenburch vurscr. sustineerden dat dair schepenvertich off maichgescheiden gewiest weren dairinne den convent die guederen die nyet wuytsterven sulden den convent toegelacht weren dair overmitz krych ind orloch met meer brieffen die selff gemisten ind die wederpart allegeerden soe dair geen gerichtlich vertich en wier dat id nye lantrecht van wuytsterffen dan behoirt onderhalden to warden nyettegenstaende hoe langh sulx dairinne gebracht ind besieten wier soe is hieraff ons seggen ind wuytspreecken dat alle erffguederen ind thynssen vrow Lysbet van Werdenburch in den convent gebracht off afftergelaten hiefft nyet dairvan wuytgescheiden wier erven ind comen sullen aen oiren vrunden ind erffgenamen ten wier id convent van Senwynen noch vynden ind becomen koesten ennige gerichtlich vertich off maichgescheiden dairinne die guederen by vrunden ind maegen voir data des nyen lantrechts den convent toegelacht weren off dairinne geerfft. Ind wes nyet bewesen en wordt sall id convent noch besitten ind behalden ses off sestalven mergen lantz genant Dat Geeffelt ter tyt to dat se dairwuyt gelost werden met vierhondert philips gulden genge ind geve off viffindtwintich stufer moent van Brabant voir elcken gulden gerekent die voir data geslagen syn. Des sal men in thien jairen nyet lossen. Ind dat hercommen van die helfft van acht gouden overlentsche rijns gulden met tsestich jair affterstegen dair Elbert van Boetbergen den convent die wierhelfft aff geldende is gaende wuyt negen schairweyen genant Die Hoichwey welcken brieff voir die helfft hoitsom ind hantgelt hiermede gelost sal syn ind dit voir oncosten die hierop staen sal.Alart van Haefften metten synen betalen omb reeden ons dair to bewegen dair dese oncosten van deser wuytspraicken sullen syn halff ind halff. Ind off tocompstich die van Werdenburch alhier genoemt bevonden worden geen erffgenamen to syn soe sall Alart van Haeften metten synen metten oncosten affstaen inde stellen id convent in die possessie der guederen vurscr. Ind sal dan dese wuytspraick een goede voirraem syn. Ind dese wuytspraick hebben die parthien to weten die proest ind vrowe vurscr. met oiren gecoren momberen voirt Alart van Haefften met die van Werdenburch vurscr. overgegeven ind geloifft nae to gaen voir schepen van Tuyll Otto van Asperen ind van Vuern Johan van Haefften Ffrans van Haefften ind voir schepen van Deyl Ffrederick van Hemert ind Peter van Maeren. Sonder argelist. Orcont der wairheit hebben wy schepen ind keersluden vurscr. onssen zegelen aen desen openen brieff gehangen in den jair ons Heeren dusent viffhondert ind sesindvifftich des dorden dages nae Sunt Niclaesdach.
(in dorso) nr. 109
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 211 (Pag. 325)
4 ) 1485. Akte waarbij Jacop Jansz., gerechtsbode in de Tielerwaard, ten overstaan van het gerecht van Deil onder ede verklaart te hebben gedagvaard Gysbert van Giessen wegens het onrechtmatig uitgeven van een rente, alsmede Peter van der Meer bastaard die Jonge als getuige in deze zaak.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Bron: Verzameling losse aanwinsten van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht (HUA, 802), inv. 388.
Bron: Overigen
5 ) 20-06-1476. Akte houdende vonnis van het gerecht van Deil in het proces tussen het kapittel en Bartel Bacx enerzijds en Jan Balckenss. c.s. anderzijds over tiend te Malsen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Omvang: 1 charter.
Bron: Kapittel van Sint Marie, inv. 883
6 ) 21-12-1458. Gerechtelijke transportakte betreffende 6 morgen land in den Herdden-camp te Romd in het gerecht van Deil, door Otte van Asperen en van Vuern aan het convent overgedragen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Wij Ghiisbert van Haeften van Reijnoie ende Willem van Riin scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is Otte van
Asperen ende van Vuern Herberens soin van Asperen ende van Vuern ende heeft vercoft ende opgedragen voir twee hondert
pont gever penninge die hij giede dat hem betaelt siin sesse mergen lants gelegen inden gericht van Romd in
den Herdden Camp tuschen Ghiisbert Hacken van Beesd aen die een sijde ende Walraven van Asperen ende van Vuern
aen die ander sijde Adaem van Hoekelem tot behoeff der pryorinnen ende gemeyns convents de cloesters van
Jherusalem buijten der stat van Uijtrecht in enen eijgendom sonder thiins ende metten diick ....
... etc ...
... In orconde onssen litteren gegeven int jair
ons heren dusent vierhondert achtendeviiftich op sente Thomas dach des heijligen apostels
Bron: Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad (HUA, 708), inv. 1228.
Met het zegel van Ghiisbert van Haeften van Reijnoie.
Bron: Overigen - Regest nr. 574
7 ) 06-01-1516. Akte waarbij Willem van Tuyl verklaart dat hij in 1468 van heer Wouter, pastoor van Hellu, met toestemming van Ot van Asperen en van Vueren, collator van de kerk aldaar, een stuk uiterwaard in het gericht van Hellu behorende tot de pasteurspreuve van Hellu, in erftins genomen en dit later uit een dijkgifte te Hellu gekocht heeft.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Floris van Tuijl ende Willem Woutersz scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is Willem van Tuijl
ende heeft getuijcht op sijn uterste hevevaert? als dat hi inden jair ons heren dusent vierhondert ende
acht ende tsestich vererfftijnst heeft vanden pastoer van Hellu geheijten heren Wouter in bij wesen
belieffenis ende toedoen des collatoers der selver kercken van Hellu voirsz geheijten Ot van Asperen ende
van Vuern / een stuck uterweerts gelegen inden gericht van Hellu toe behorende totten papeliken proven
van Hellu voirsz ...
.... ende dit heeft gededingt heren Rutger Pollen
die na heren Wouter voirsz pastoer was ...
... int jair ons heren dusent vijfhondert ende sestien opten heijligen dertiendach
Met beide zegels.
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 1
8 ) 26-11-1451. Akte waarbij de rechten erkend worden van joffrouw Henric, weduwe van Willem van Tuil, op enige goederen in het gericht van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Floris van Beesdt ende Willem Ghoirts soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen richter ons
heren des hertoghen van Ghelren in Tielreweert ende heeft gheset tot allen recht ....
.. joffroue Heinric die wijf was Willems van Tuijl in enen huijse …
... ende in alselker huren als Eerst Wijnbout, Steven Wijnbout ende Gertrudt h... {vlek} .... hofstat
ende lande dair teijnden aen lighende hebben ende in allet dat ertvast ende naghelvast op .... ende lande is
ghelegen inden ghericht van Deil tusschen Dirc van Weerdenberch aen die een side .... en aen die ander
side ....
... Ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende een en vijftich opten ses en vijftichsten {sic!} dach in november.
De dag 56 november is wellicht een verschrijving voor 26.
Met het zegel van Willem.
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 35
9 ) 25-03-1447. Akte waarbij de rechten erkend worden van Adriaen, bastaardzoon van Willem van Tuyl, op de hofstad c.a. van Aelbert Haes in het gericht van Malsen in de heemstad van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Hubert van Beesdt ende Aernt Pieck Hermans soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen richter ons heren van Ghelren in Tielre-
weert ende heeft geset tot allen recht ... ... sijns rechts Adriaen bastaert soen Willems van Tuijl in eenre hofstat ...
... inden ghericht van Malsen ende Jan van Kuijc Jans soen van Meteren aen die een side ende Aernt van Tuijl of wie ...
... aen die ander side. Item voirt in alre erfnissen ende in allen guets dat Aelbert Haes hadde inden ghericht van Malsen ende inder heemstat van Deil ...
... int jair ons heren M vierhondert
ende seven en viertich op onser vrouwen dach annunciacio
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 34
10 ) 25-03-1447. Akte waarbij de rechten erkend worden van Adriaen, bastaardzoon van Willem van Tuyl, op een hofstad c.a. gelegen in het gericht van Meteren en op alle goederen van Aernt die Veer in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Hubert van Beesdt ende Aernt Pieck Hermans soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die gesworen richter ons heren des hertoghen van Ghelre
in Tielreweert ende heeft geset tot allen rechten .... .... sijns rechts Adriaen bastaert soen Willems van Tuijl in eenre hofstat ende in alselcker
tymmeringhen ende potinge ... inden ghericht van Meteren tuschen Hubert Beernts soen
aen die een side ende die ghemeijnt voirt al om. Item voirt in alre erfnissen ende in allen guets dat Aernt die Veer hadde inden ghericht van Meteren ende inder heemstat van
Deil ...
... M vierhondert ende seven en viertich op ons vrouwen dach annunciacio
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 33
11 ) 31-03-1446. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Jan Ghijsberts soen ende Jan van Ingen Wouters soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren des herto-
ghen van Ghelre in Tielreweert ende ghiede dat hi ghemaent hedde als recht is van wegen Willems van Tuijl Aernt den Veer als een saec-
wout ende Artuende Claes soen als een borge om negen en twentich overlensche gulden ...
.... alle guets dat dese voirsz saecwout ende borge voirsz hadden inden
ghericht van Meteren ende inder heemstat van Deil ....
.... Ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten anderen dach in februario {2-2-1446}. Wij Jan Gijsberts
soen voirsz ende Alaert van Haeften scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen bode voirsz ....
... aen der kercken tot Meteren dat die te cope were van wegen Willems van
Tuijl voirsz ... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij
Alaert van Haeften voirsz ende Jan Ghijsberts soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is Willem van Tuijl voirsz ende heeft vercoft alle
dese voirsz erfnisse ende gueden Willem Rubben Heinrics soen des saecwouden guet voirsz ....
... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vier
hondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij Alaert van Haeften ende Jan Ghijsbertsz soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is
die ghesworen richter ...
.... In orconde ons litteren ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende ses en viertich opten
lesten dach in meert {31-3-1446}.
Met zegels.
Transfix.
Aanhangend: 01-04-1446
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-1
12 ) 16-03-1447. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Aernt Pieck Hermans soen en Jan Ghijsbers soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is Willem van Tuijl ende heeft vercoft ende opghedra-
ghen voir twentich pont gever penninge die hi ghiede dat hem betaelt sijn die brieve dair desen teghenwoirdighen brief doirghesteken is ...
... Adriaen bast.
soen Willems van Tuijl erfliken te besitten ende Willem van Tuijl voirsz. verteech ...
....
... In orconde ons heren Ghegeven int jair ons heren M vierhondert
ende seven en viertich op sunte Gheertruden avont
De datum moet nog geverifieerd worden.
Met zegels.
Transfix.
Hangt aan: 01-04-1446
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-3
13 ) 01-04-1446. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Alaert van Haeften ende Jan Ghijsberts soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is Willem Rubbe Heinrics soen ende heeft vercoft ende
opghedragen ....
... Willem van Tuijl erfliken te besitten ...
... M vierhondert ende ses en viertich opten ijersten dach in aprili
Met zegels.
Transfix.
Hangt aan: 31-03-1446
Aanhangend: 16-03-1447
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-2
14 ) 20-02-1527.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-4-2018.
Wij Jan van Meteren ind Jan Goirts scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is Joffer Janna van Beesdt zalige nagelaten weduwe Gerit van Emskerck
ind heft gegijet ind belijt bij hoirder waerheijt ind salicheijt hoirder zijelen als dat zij niet? schuldich en were hoere dochter joffr. Ott van Culenborch
offte hoeren erven t'weeten hoer kijnder daer zij alde moeder van is Ind dat alle schuld beloefften ind testamenten zijn voir hoer hijlixvorwart
te niet ind doet gededingt Inden yrsten dat testament van Geerbrant van Eemskerck hoer zoen die welcke zijn zuster voirsz. had beset in zijn
testament drie offte vijer hondert gulden zeggende zijnre moeder / zijet moeder zij zall eenen goeden brueder wijesen / ind ick begeer van u dat
ghij hoer daer mede geefft enen anderen? bruer / t'weten enen man / die hoer hoefft heer ind bescermer mach weesen / dit gescijet weesende als joffr.
van Eemskerck hoir moeder ind die frunde? den? hijlijck van hoer man Zweer van Culenborch voir is comen heb ik gezeijt tot mijn dochter / zijet dochter
ick zall dij? gueden bij die vrunden mo...?geven u desen man ind dan en zult ghij met meer staen nae't testament dijns brueders ind nae enige schuld
....
...
Oeck heb ick daer to gesonden Ghisbert die Kock van Nederinen hoeren zwager ind mijn suster Verhorst hoeren man / voir die welcke zij mij oeck quijt heft
gescolden Noch had ik hoer voir scepen t'weten Claes Pau ind Ot Henricksz gemaeckt een summe van penningen ...
....
.... Item heb gegeven mijn dochter Van Hoenseler doe ick hoer bestaiden{?} dat Rijssweertken halff tot Varick dat zij van
geenreweerden en acht / Ind zoe boede ick hoer daer voir drie gulden off dat weertken welcke zij gehalden hebben{?} ....
....
.... belij ick joffr. van Oemskerck voirsz. voir scepen voirsz. ...
... Gegijet ind belijt voir dat eerweerdige hellige sacrament in tegenwoirdicheijt heer Adriaen priester pastoor tot Est Dirck van der Horst
Jan van Meteren Jansz met meer gueder mannen. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert ind zoevenind
twentich opten twentichsten dach februarij , .
Met zegels van beide schepenen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 577
15 ) 21-10-1540. Eigendomsbewijs voor Katherina van Ysendoren, weduwe van Herbert die Cock, van de Duyffhuyscamp onder Meteren, groot 4 ½ morgen, afkomstig van Josyna van Herwynen, weduwe van Jan van Vlierden, 1555. Met een oudere brief van 1523, een verwinbrief van 1581, en een tynsbrief uit dit goed van 1540. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-4-2018.
Wij Johan Wijlhems en Hubert Valcken scepen in Deill tuijgen dat voir ons comen is Johan van Herwijnen
ind heeft geloifft Gijsbert Pieck b. tot behoeff joffer Agnes van Weerdenburch off helder sbrieffs ......
...
wuijt vijfftalffen mergen lants inden gericht van Meteren genamt den Duijffhuijss camp beneden die pastorij van Esdt boven
Elbert die Weerd? off Lodewich Gheerlixen ....
...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1879-3
16 ) 04-06-1555. Eigendomsbewijs voor Katherina van Ysendoren, weduwe van Herbert die Cock, van de Duyffhuyscamp onder Meteren, groot 4 ½ morgen, afkomstig van Josyna van Herwynen, weduwe van Jan van Vlierden, 1555. Met een oudere brief van 1523, een verwinbrief van 1581, en een tynsbrief uit dit goed van 1540. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-4-2018.
Wij Wijlhem van Tuijll van Bulckesteijn inde Henrick van Brienen scepen in Deijl tuijgen dat voor ons comen is Joffer Josijna van Herwijnen ...
Transfix.
Hangt aan: 25-05-1523
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1879-2
17 ) 25-05-1523. Eigendomsbewijs voor Katherina van Ysendoren, weduwe van Herbert die Cock, van de Duyffhuyscamp onder Meteren, groot 4 ½ morgen, afkomstig van Josyna van Herwynen, weduwe van Jan van Vlierden, 1555. Met een oudere brief van 1523, een verwinbrief van 1581, en een tynsbrief uit dit goed van 1540. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-4-2018.
Wij Jan van Meteren ende Jan Wiljems scepen in Deil tugen dat voor ons comen is Joffer
Elijzabeth van Haeften wedue selige Gherijts van Rijn met horen gecoren momber ende heeft
opgedragen ende over gegeven vijftentalve mergen mergen lants off soe groot ende cleijn als dat
gelegen is inden gericht van Meteren geheijten den Duijffhuijs camp dair boven naest gele-
gen is Wemmer van Hanxleden ende beneden Heijnrick Dircksz off wie dair all omme myt
recht naest lantgelegen sijn Jan van Herwinen in enen eijgendom tot eenre medegaven
Joffer Arien sijnre echter huijsfrouwen ende hilixgoet sonder dijck ende sonder thijns erffe-
liken te hebben ende te besitten Ende Joffer Elijzabeth voirss verteech op dit lant voirss ende
... etc ...
... In orkonde onser letteren Gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert
ende drie ende twentich op sunte Urbanus dach des heyligen paus
Transfix.
Aanhangend: 04-06-1555
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1879-1
18 ) 16-11-1522. Akte waarbij de afrekening wordt vastgesteld, ten verzoeke van Johanna van Eemskerck, weduwe van Gijsbert de Kock van Neerynen, met wijlen Jan de Kock, broeder van Gijsbert, 1522. 1 charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-4-2018.
Wij Floris van Tuijll ende Jan Willemsz scepen in Deijll tugen dat voir ons comen is
Dirck van Rie ende heeft doir gesinnen joffer Johanna van Eemskerck wedue selige
Gijsberts de Kock van Nederinen ons getoent een rekenceell die hi seijde voir ons
scepen voirsz. bij sijn man wairheijt dat sijns vaders rekenceell was dair
Willem van Rie sijn selige vaders voirsz. uut gerekent had met selige Gijsbert de
Kock van Nederinen den alden als van sculden ende onsculden die sij metten anderen
te doen hadden heer comende van selige Jan de Kock Gijsberts de Kocks broeder
in welcker celen begrepen stont dat Willem van Rie voirsz. wilneer gecoft
heeft van die joffer Kocks wedue selige Willems de Kock die jairscaer van
hoiren tienden op Deijll voir twe en veertich alde gouden scilden / dair Willem
van Rie voirsz. op betaelt had aen handen den here van Est vier ende veertich
Rijnsche gulden current den enckelen gulden gerekent voir drie ende dertich
stuver die die joffer Kocks voirsz. sculdich was den here van Est van enen
peerde dat selige an de Kock voirsz. gehadt had In kennisse der wairheijt
dat dit gelijck voirsz. steet voir ons scepen voirsz. aldus geschiet is soe heb-
ben wij scepen voirsz. des toe orkonde onse zegelen beneden aen desen brieff ge-
hangen Gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert ende twe en twentich des
sonnendages na sunte mertijns dach inden wynter des heijligen bischops
Met beide zegels.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 569
19 ) 13-05-1520. Stukken betreffende het bebouwen van 16 morgen land op Deil voor de weduwe van Gerit van Eemskerck, 1520. 1 charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Ghijsbert van Tuijll ende Jan van Meteren scepenen in Deijll tugen alsoe Jan Rutgersz gebruijct
heeft een tijt van jaren sestien mergen lants van die Joffer van Eemskerck wedue vanden
seligen Gerit van Eemskerck Soe heeft Jan Rutgersz voirsz. voir ons scepen voirsz. geloeft
Jacop Jacopsz tot behoeff der Joffer van Eemskerck voirsz. op enen pene van vijfftich gou-
den Corefursten Rijnsche gulden goet van goude ende gerecht van gewicht off goet ander
paijment dair voir in geliker weerden d'een helft tot behoeff ons genedige heren van
Gelre etc Ende d'ander helft tot behoeff der kercken van Meteren Dat hi desen sestien
mergen lants voirsz. desen toecomende zomer buten nootzaken vierwerff eeren
sal ende te herffst toecomende al te samen met wijnter coern beseijen ende als dat
coern rijp is ende elc sijn gedeelt thuijs heeft soe bekende Jan Rutgersz voirsz. dat sijn
jaren vanden lande te bauwen voirsz. uut sijn sonder argelist In orkonde onser letteren
Gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert ende twentich den dertiende dach in
....
Met beide zegels.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1844
20 ) 19-04-1517. Eigendomsbewijs voor Ghijsbert de Kock van Nederinen van 4 morgen land te Deil in de "die 8 mergen" afkomstig van Ghijsbert Steesz, 1517. 1 charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Jan van Meteren ende Ghijsbert van Tuijl scepenen in Deijl tugen dat voir ons
comen is Ghijsbert Steesz ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont gever
penningen die hi ghiede dat hem betaelt sijn vier mergen lants gelegen inden gericht
van Deijl geheijten In die Acht Mergen tuschen erffenisse der kercken van Deijl aen
die een sijde ende die susteren van Culenborch ende Peter Vossen erven aen d'ander sijde
..... etc ....
Ghijsbert de Kock van Nederinen den Jongen Willemsz in enen eijgendom sonder dijck
ende sonder thijns erffeliken te hebben ende te besitten ...
....
.... In orkonde onser letteren Gegeven int jair
ons heren dusent vijfhondert ende soeventien opten witten donredach
Met beide zegels.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1832
21 ) 18-12-1508. Akte waarbij Herberen van Eemskerck bepaalt, dat Ghijsbert de Kock Willemsz. de oude namens zijn vrouw al zijn goederen onder Deil zal hebben, uitgezonderd 10 morgen leengoed onder Borchmalsen en Meteren, die zijn natuurlijke zoon zal krijgen, 1508. 1 charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Frederick van Hemert ende Jan Schoeck Henricksz scepenen in Deijll tugen dat voir ons comen is
Herberen van Emskerck ende heft gemaeckt ende begert met believen sijner moeder joffrou Jan van Besd
weduwe Gerit van Emskerck selliger gedechten dat Ghijsbert de Koeck Willemsz den alden alle die
gueden die gelegen sijn inder enichs van Deijll dair Herberen van Emskerck voirsz. in sijnre leven in
gerechticht heft gewest ende toe behoirt hebben ende met recht beseten heft dat Ghijsbert die Koeck
voirsz. alle die guede besitten en gebruken sal als een mommer sijnre huijsvrouwen joffrou Jan
Herberen van Emskerck voirsz. suster uut genomen tien mergen eijgens lans ende zes mergen leens gelegen
inden gericht van Borchmalssen ende van Meteren ende inden enichs van Deyll die Herberen voirsz. sinen
natuerlicken soen gemackt heft gelick dieen schepenen brieff van Deijll dat in helt die dair aff
gemaeckt is Ende dit is Herberen voirsz. sijn begeren gewest dat Ghijsbert voirsz. na sijnre doet
alle dese guede besitten ende gebruken sall sonder iemens wederseggen behelteliken joffrou Jan van Besd
weduwe voirsz. hoirre tuchten na ingehaut hoirre tucht brieven die dair aff gemaeckt sijn
alle d....ck? sonder erch ende list In oirconde onser letteren gegeven Int jair ons heren dusent wijff
hondert ende acht opten achtenden {1} dach inder maent decembris
1. verschrijving voor 'achtienden'.
Het regest vergeet het leengoet te vermelden.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 568
22 ) 18-12-1508. Akten waarbij Herberen van Eemskerck zijn moeder Janne, weduwe van Gherit van Eemskerck de lijftocht geeft van al zijn goederen, en bepaalt, dat deze na zijn dood komen zullen aan Janna, vrouw van Ghijsbert de Kock, zijn zuster, behalve 6 morgen leengoed, door hem aan zijn natuurlijke zoon Gherit gemaakt, 1508. 2 charters
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Vrederick van Hemert ende Jan Schoeck Henricksz {1} scepenen in Deijll tugen dat voir ons comen is Herberen
van Emskerck ende heft gemaeckt na sijnder doet joffrou Janne van Besd weduwe Gerit van Emskerck
selliger gedachten sijnre moeder alle erffenis ende guet rede ende onrede wair dat dat gelegen is dair Herberen
voirsz. in gerechticht macch wesen in enniger manieren uut gescheijden tien mergen lants gelegen inden ge-
richt van Malssen ende van Meteren die Herberen voirsz voir uut gemaeckt heft Gerit sijnen natuerlicken soen gelij-
ck dieen schepenen brieff van Deijll dat in helt die dair aff gemaeckt is dat joffrou Janne voirsz. alle
die guede voirsz. gebruken sal ende mach ...
1. NB. in inv. 567-1 heet hij: Jonghe Jan Scoeck Henricxsoen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 567-2
23 ) 20-01-1507. Akte waarbij Dirick van den Poll overdraagt aan joncfr. Jan van Beest, weduwe Van Eymskerck, een verwinbrief op de goederen van de erfgenamen van Gerit van Rijn, gelegen onder Malsen, 1503. Met de verwinbrief, 1503, en beslagbrieven van 1504 en 1507. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Johan van Meteren ende Hanrick van Brienen scepenen in Deijll tugen dat
voir ons comen is Herberen van Emskerck als mommer sijnre moeder ende heft
bestoirt alsulke coepbrieff ende rechtvorderinge als he heft op Gerit van
Rijns erven ende op na gelaten weduwe Joist van Tuijll In oirconde onser litteren
gegeven int jaer ons heren dusent vijffhondert ende seven op sunte Bastiaens dach
Zegels af.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1885-4
24 ) 06-02-1504. Akte waarbij Dirick van den Poll overdraagt aan joncfr. Jan van Beest, weduwe Van Eymskerck, een verwinbrief op de goederen van de erfgenamen van Gerit van Rijn, gelegen onder Malsen, 1503. Met de verwinbrief, 1503, en beslagbrieven van 1504 en 1507. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Herberen van Eijmskerck ende Claes Pieck scepenen in Deijl tugen dat voir
ons comen is joncfrau Jan van Beest weduwe van Eijmskerck ind heeft be-
stoirt all alsullike coipbrieff als sij heeft op Joest van Tuul als een
momber sijns wijfs ind erfgenaem Gerits van Rijn In oirconde onser litteren
gegeven int jair ons heren dusent vifhondert ind vier des dinxsdachs
na onser liever vrouwen lichmis dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1885-3
25 ) 17-02-1503. Akte waarbij Dirick van den Poll overdraagt aan joncfr. Jan van Beest, weduwe Van Eymskerck, een verwinbrief op de goederen van de erfgenamen van Gerit van Rijn, gelegen onder Malsen, 1503. Met de verwinbrief, 1503, en beslagbrieven van 1504 en 1507. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Willem Fallikensz ind Willem Boeninge scepen in Deijl tugen dat voer ons comen is Dirick vanden Poll
ind heeft vercoft ind opgedragen voer tien pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn die
brieff daer desen tegenwoerdighen brieff doerstecken is ...
... joncfrou Jan van Eymskerck erflicken te besitten ende Dirck vanden Poll voirsz. verteech opten brieff
ind op tgehout des brieffs vursz. ...
... In orconde onser letteren gegeven int jair ons heren dusent vifhondert
ind drie des vridachs na sunte Valentins dach
Transfix.
Hangt aan: 16-02-1503
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1885-2
26 ) 16-02-1503. Akte waarbij Dirick van den Poll overdraagt aan joncfr. Jan van Beest, weduwe Van Eymskerck, een verwinbrief op de goederen van de erfgenamen van Gerit van Rijn, gelegen onder Malsen, 1503. Met de verwinbrief, 1503, en beslagbrieven van 1504 en 1507. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Herberen van Eijmskerck ende Willem Boeninge scepenen in Deijl tugen dat voer ons comen is die gesworen boede ons
heren van Gelre in Tielreweert ind heeft gegiet dat hij gemaant heeft van weegen joncfrou Jan van Beest weduwe van Eymskerck
erfg. Gerits van Rijn ind Joest van Tuil als een voecht sijns wijffs van tgebreck den joncfrou van Eymskerck vursz. heeft
van sestien Rijnsche gulden current genge ind geve die die vurg. sculder joncfrou van Eymskerck sculdich waren
ind Gerit van Rijn geloeft had in enen scepenen brieve van Deijl gelick als die inhalt die daer aff gemaect is Daer
na tugen wij dat wij daer overgeweest hebben daer joncfrou van Eymskerck vursz. gericht is overmits den gesworen
richter ons heren van Gelre in Tielreweert tot allen recht in alle guets Joest van Tuil ind erfg. Gerits van Rijn vursz.
inden gericht van Malssen gelegen voer tgebreck vanden gelde ....
... etc ...
.... Dit gesciede
int jair ons heren dusent vifhondert ind twe op sunte Victoers dach {10-10-1502} Daer na wij Willem Fallikensz ind Willem
Boeninge scepen in Deijll tugen dat voer ons comen is die gesworen boede vursz. ind heeft gegiet dat hij verboden
heeft als recht is drie sonnedage tot rechten mysse tijt inden kercken van Malssen alle guets den erfg.
vursz. inden gericht van Malssen gelegen dat dat te vercopen were ....
... etc ...
.... Dirick vanden
Poll te hebben ind te besitten ...
...
Transfix.
Aanhangend: 17-02-1503
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1885-1
27 ) 31-07-1569. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Jaspar van Meteren ind Gijsbert die Boman schepenen in Deijll tuigen dat voir ons komen
sijn Jan Lambertsz den jongen mit Geriken sijn rechte huijsvrou Jan Alertsz als man ind momber
Fijken sijnre huijsvrouwe, Frans Dircksken ind Anna naegelaten soen ind dochteren Gerits van
Hemskerck b. ind hebben van joffer Katherina van IJsendoorn wedue z. Herbertsz die Cock ge-
huert ind aengenomen te gebruicken ind te besitten in eenre jairlixen huere een huijs ind
hofstadt mitten berch timmerongh ind bepotonghe ende lant dair after aen gelegen ontrent
anderhalff mergen ..... inden gericht van Meteren dair Jan
Lambertsz nu noch op woent ind joffer Cocks vursz. mit recht opgewonnen ende gerichtlicke
possessie onderwonden ind genomen heeft .... ......
....
... Dair den eersten pacht aff verschenen sall siin op Sinte Ponciaens dach aº duijsent
vijfhondert ind tsoeventich naestcomende .... etc ...
.... Ind weert sack Jan Lam-
bertsz mit siin huijsvr. vursz., Jan Alertsz als man ind momber sijnder huijsvr. vursz. metten drieen
andere kijnderen vursz. den pacht vursz. opte yersten termijn .... ...
niet en betaelden als vursz. soe kenden hem Jan Lambertsz met wil ind consent Geriken sijnder
huijsvr. Jan Alertsz als man ind momber sijnder huijsvr. vurg. Frans Dircxken ende Anna
vurg. elcx mit oiren gecoren momber vervallen te sijn vander huyr vursz. ind voerts ont-
erft ind versteken te sijn van alle beterschap recht ind toeseggen soe sij noch ennichsins hedde
ofte pretenderen muchten the hebben aen die guederen vursz. tot behouf joffer Katherina
vursz. ende oeren erffen ... etc ...
....
.... soe zall ind mach Jan Lambertsz vursz. mitten vursz. kijn-
deren Gerits van Hemskerck opten lesten sinte Ponciaens dach als vursz. dat goet vursz. los-
len ind vrijen
...
... int jair ons heren
duijsent vijfhondert negen ind tsestich den lesten dach julij
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-12
28 ) 11-01-1554. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Johan van Meteren ind Wijlhem van Tuijll van Bulckesteijn schepen in Deijl
tuijgen dat voir ons comen is Gerit van Emskerck b. ind heeft vercoufft ind opgedragen
voir hondert pont gever pennongen die he gieden dat hem betaelt sijn ind wellike sijne
dochter met oiren gecoren momber heefft met oiren vader vursz. onverscheiden oick vercofft
ind opgedragen voir vifftich pont gever pennongen die se oick gieden dat oir betaelt sijn
id vifftedeell van vijff mergen lantz inden gericht van Meteren genamt den Vorsten Rijss-
acker Boven lantgelegen joffer Cockx beneden Henrick Jansz die Comen? streckende metten eenen
eijnde aen den Blanckerschen wech off wie met recht lantgelegen mach sijn Johan Wijlhemsz tot
behoeff Joffer Kathrijn van IJsendoren wedue z. Herbert die Cockx erfflichen the besitten ...
... inden jair ons heren dusent viffhondert inde vierindvifftich
den elfften dach Januarij
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-11
29 ) 03-05-1553. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Johan van Meteren ind Jan Wijlhemsz schepen in Deijll tuijgen dat voir ons comen sijn Jan Geritsz ind
Gerbrant Geritsz √ ..... Petersz {1} ind hebben vercoufft ind opgedragen voir hondert pont gever pennongen die se gieden dat hem
betaelt sijn drie mergen lantz gelegen inden gericht van Meteren soe groit die dair gelegen ind hem aengecomen
sijn van oire moider aen d'een zijde lantgelegen den Blanckersen wech boven lantgelegen joffer Kathrijn wedue Herbert
die Cock beneden Henrick die Comen? off wie met recht lantgelegen mach sijn Joffer Kathrijn Cockx wedue vursz. erfflich
the besitten Ind Jan ins Gerbrant vursz. hebben dair op vertegen ....
.... Ind Gerit van Emskerck b. heefft tot
behoiff joffer Cox vursz. oick dair op vertegen .......
.... inden jair ons heren dusent viffhondert ind drieindvifftich den ....
1. Er is een naam boven gekrabbeld.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-10
30 ) 03-05-1553. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Johan van Meteren ind Jan Wylhemssoen schepen in Deill ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-10
31 ) 13-05-1550. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Johan van Meteren ind Henrick van Tuijll schepen in Deijll tuijgen dat voir
ons gecomen is Gerit van Emskerck b. ind heeft vercofft ind opgedragen voir hondert
pont gever pennonge die he gieden dat hem betaelt sijn sess mergen lantz inden gericht
van Malsen ind Meteren oistwert lantgelegen dat gasthuijss van Bomel beneden die pastorij
van Meteren off wie met recht lantgelegen mach sijn Johan Wijlhemsz tot behoeff Joffer Kathrijne
wedue Herbert die Cockx erfflichen the besitten ...
....
.... inden jair ons heren duijsent viffhondert ind vifftich die
darthienden dach van maij Voirt tuijgen wij schepen vursz. dat wij dair oever gestaen hebben
soe veer wij dat met recht doen moigen inne orcont onser letteren Gegeven op dach data vursz.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-9
32 ) 02-08-1548. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Henrick van Tuyll ind Henrick Geritzen schepen in Deylle ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-8
33 ) 01-04-1557. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Henrick van Tuyll ende Herman vanden Steenhuyss schepen in Deyll ...
Transfix.
Hangt aan: 04-08-1555
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-7
34 ) 04-08-1555. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wy Gielis Pieck ind Henrick van Brienen schepen in Deyll ...
Transfix.
Hangt aan: 09-01-1545
Aanhangend: 01-04-1557
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-6
35 ) 09-01-1545. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Johan van Meteren ind Peter van Maren schepenen in Deijl tuijgen dat voir ons comen is Herberen Geritsz ind heefft vercoufft
ind opgedragen voer hondert pont gever pennongen die he gieden dat hem betaelt sijn enen mergen lants soe groit die daer gelegen is inden
gericht van Meteren inden Rijsacker west Lambert Bernts lantgelegen oist Gerit van Emskerck off wie met recht lantgelegen mach sijn Henrick Jansz
erfflichen the besitten ....
....
Inne orcont onser letteren Gegeven inden iaer ons heren duijsent vijffhondert vijffendeveertich den negenden dach January
Transfix.
Aanhangend: 04-08-1555
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-5
36 ) 07-04-1521. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Floris van Tuyll ende Jacob Pieck scepen in Deyll ...
... opten beloken paesdag
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-4
37 ) 18-12-1508. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Vrederick van Hemert ende Jan Schoeck Henricksse scepen in Deyll ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-3
38 ) 03-03-1498. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Wemmer van Kuijck ende Jan Pieck scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is die gesworen boede onssen
here van Gelre in Tielreweert ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen heren Willem Hac priester erffgenamen Jans
Kockx van Nederijnen Willemsz off wie met recht besitter is van twelleff mergen lands gelegen inden gericht van Meteren geheiten?
Francken? hoefstat van thijns ende pene die daer met recht op gewassen is ....
...
vercopen tot onsen lantrecht Dit gesciede int jaer ons heren dusent vierhondert soeven ende tnegentich op sunte Bonifacius avont {4-6-1497}
Daer na Herberen van Eymskerck ende Jacop Arntsz .... comen? is die gesworen boede voersz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft
als recht is drie sonnendage ter recht misse tijt inder kercke van Meteren dit lant off guet dat inden gericht van
Metteren gelegen is dat dat te vercopen were overmits heren Willem Hac priester voersz. ...
..... Daer na tugen wij dat voer ons comen is heren Willem priester voersz.
ende heeft vercoeft na alle formen ende manierengelijck als ons lantrecht eijscht ....
....
.... .... int iaer ons heren dusent vierhondert achtendne
gentich opten dordendach inden mart
Zegels af.
Transfix.
Aanhangend: 04-03-1498
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-1
39 ) 04-03-1498. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Herberen van Eymskerck ende Jacob Arntssoen scepen in Deyl .....
Transfix.
Hangt aan: 03-03-1498
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-2
40 ) 13-11-1494. Jan van Meteren heeft verkocht voor 10 pond gever penningen den brief, waarmede dezen brief doorstoken is, aan joffer Margriet van Diepenbroeck.
Ten overstaan van Gherrebrant van Eijmskerck en Henrick van Tuil, schepenen van Deijl, 1494 november 13 (Sunt Bricciusdach). 1 charter
N.B. Op perkament, het uithangende zegel in groen was van den negende schepen {1} is aanwezig, dat van den tweede is afgevallen.
De bedoelde transfixbrief ontbreekt, zie inv.nr. 111.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Bron: Huis Middachten (RAG, 0522), inv. 112.
1. Dat zal moeten zijn: de eerste schepen.
Bron: Overigen
41 ) 13-11-1494. Ten verzoek van joffer Margriet van Diepenbroek worden de goederen van Rutger Jan Hackens, gelegen in de eninge van Deijl, in het gericht van Meteren, gerichtelijk verkocht, wegens een schuld aan haar van 23 oude schilden, 1½ rijnsche gulden current voor elk schild gerekend, en toegewezen aan Jan van Meteren, terwijl joffer Margriet van Diepenbroick "hoer gebreke dat sij hedde aen Rutger Jan Hackensz verhalen sal en mach aan benen ende schenen Rutger Jan Hackensz en voert aen alle guets dat hij namaels hebben ende crigen mach ten ewijgen dagen".
Ten overstaan van Henrick van Tuil, Floris van Tuil, Gerrebrant van Eijmskerck en Henrick van Tuil, schepenen van Deijl, 1494 november 13 (Sunte Bricciusdach). 1 charter
N.B. Op perkament, van de 4 uithangende schepenzegels zijn nog aanwezig in groen was, die van den tweeden en derden schepen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Bron: Huis Middachten (RAG, 0522), inv. 111.
Bron: Overigen
42 ) 1490. Akte waarbij Katherijn, bastaarddochter van Herberen van Emskerck, 1 1/2 morgen land onder Malsen, gend. Knopboutsacker, aan haar vader vnd. voor zijn leven verhuurt, 1490. 1 charter.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Jan van Meteren ind Jan Meijnaert Jansz scepenen in Deijll tugen
dat voir ons comen is Katherijn bastart dochter Herberens van
Emskerck ende heeft verhuert ende uijtgegeven achtenhalven mergen
lants inden gericht van Malsen gelegen geheiten Knopbouts Acker
tusschen Jan van Arkel bastairt aen die een side ende die joffer
van Bellichoven? aen die ander side Herberen van Emskerck hoeren va-
der alsoe lange hij hij leven? sal ende niet langher ....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1890
43 ) 15-06-1486. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Gijsbert van Haeften ind Gerit Arntsz scepen in Deijll tugen dat voir
ons comen is Willem van Tuijll ind heeft geloefft Gerit van Emskerck
negen ende twijntich Rijnse gulden twijntich stuver voir elcken Rijnse gulden gere-
kent genge ende geve off guet ander paijment dair voir in geliker
weerden te betalen binnen jairs nae doede joffer Jan van Meteren wedue
selige Gijsberts van Haefften Willem van Tuijll voirss. sijns wijfs moeder
tot onsen lantrecht In oirkonde onssen litteren gegeven Int jair ons heren dusent
vierhondert sesendetachtentich des donredachs na sunte Odulphus dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-1
44 ) 15-06-1486. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Gijsbert van Haefften ende Gerit Arntsz scepen in Deijll tugen dat voir ons
comen is Gerit van Rijn ende heefft geloefft Gerit van Emskerck sestien Rijnse
gulden twijntich stuver voir elcken Rijnse gulden gerekent genge ende geve off
guet ander paijment dair voir in geliken weerden to betalen binnen
jairs na doede Joffer Jan van Meteren wedue selige Gijsberts van Haeff-
ten Gerit van Rijn voirsz sijns wijffs moeder tot onsen lantrecht
In oirkonde onssen litteren gegeven Int jair ons heren dusent vierhondert
sesendetachtentich des donredaghs na sunte Odulphus dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-2
45 ) 17-06-1491. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Gherbrandt van Emskerck ende Gerit .... {arnts?} scepen in Deijll .....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-3
46 ) 26-11-1502. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Herberen van Eijmskerck ende Willem Fallikens scepen in Deijll ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-5
47 ) 27-11-1502. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Herberen van Eijmskerck ende Willem Fallikens scepen in Deijll ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-6
48 ) 20-01-1507. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Johan van Meteren ende Henrick van Brienen scepen in Deijll ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-7
49 ) 16-01-1508. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Hanrick van Brienen ende Jan Schoeck Hanricksz scepen in Deijll ...
.... St Anthonis avond
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-8
50 ) 16-01-1508. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Hanrick van Brienen ende Jan Schoeck Hanricksz scepen in Deijll tugen dat voir ons
comen is Herberen van Emskerck als mommer sijnre moeder ende heft bestoirt alsulke
coep brieff ende recht vorderinge als hij heft op Gerit van Rijns erven ende op nagelaten
wedue Joest van Tuijll In oirconde onser letteren gegeven int jair ons heren dusent vijff
hondert ende acht op sunte Anthonis avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-9
51 ) 15-06-1486. Schepenen: Henrick van Tuyl en Jacop Arntssen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Henrick van Tuyl ende Jacop Arntssen scepen in Deyll tugen dat voir ons comen is Marten Haeffkennssen ende heeft geloefft Dirck Vonck tot behoeff der kosterijen tot Zendwijnen om Gods willen voir die zyell Diercks van Weerdenborch sijnre huysvrou ende sijn kynder thijns enen rijnssche gulden twyntich stuver voir den gulden gerekent genge ende geve off guet ander payment daervoir in gheliker weerden op Sinte-Jansdach te midsomer naestcomende over een jaer ende dairnae alle jair eweliken thijns enen rijnse gulden off payment daervoir als voirscr. is op Sinte-Jansdach te midsomer daernaest comende te betalen ende te boeren uyt enen mergen lants gelegen in den gericht van Wadenoy aen die een sijde naest gelegen die kerck tot Wadenoy ende aen die ander zijde naestgelegen Bartholomeeus van Eck off wye dair myt recht naestgelegen zijn. Ende Merten Hoeffkenssen voirscr. heeft geloefft Dierck Vonck tot behaeff der kosterien tot Zendwijnen voirscr. desen thijns voirscr. ten ewigen daigen te waren voor alle diengene die ten techt comen willen uytten lande voirscr. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vierhondert ses ende tachtentich des donredages nae Sunte-Odulphusdach confessoirs.
Deze copie accordeert mette originale brieven, quod attestor. G. Ruys
(in dorso) Nr. 45 (van de kopieen)
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 266 (Pag. 281)
52 ) 11-01-1476. Schuldbekentenissen van Willem de Cock van Neerynen, 1464, 1476. 2 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Wouter van Beesdt ende Gijsbert Holl scepenen in Deijll tugen dat voir ons
comen is Sander Jansz als een saecwout ende Borre Alaertsz als een borg ende
hebben geloeft Aernt van Rie tot behoef Willem die Kock negen alde Franc-
rijcssche scilden ende negen alde braspenninck anderhalve gwilhelmus scilt ...
... etc ...
.... In oirkonde onser litteren gegeven
int jaer ons heren dusent vierhondert ses ende seventich des donredages na den
heiligen dertien dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 571-2
53 ) 26-02-1464. Schuldbekentenissen van Willem de Cock van Neerynen, 1464, 1476. 2 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Willem van Tuel ende Wouter van Beesd Florijs soin scepen in Deijl tugen dat Willem? van Hijend? heeft geloeft
Jan oiren? soin tot behoeff Willems Kocks sestien gouden overlensche Riinsche gulden genge ende geve ...
... tot wille Willems Kocks voirsz ende ...
....
... Gegeven int jair ons heren
dusent vierhondert vier ende tsestich opten sonnendach als men singt inder heijliger kercken reminiscere
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 571-1
54 ) 19-05-1460. Wilhem van Rijn en Hardwijn Claessoin {1}, schepenen in Deyl oorkonden dat Aernt Sluyter, Jan die Witte en Aleyt Elyaeszdochter c. tut. als "mynisters" van Sente Angnietencloester tot Tiele voor 200 £ aan een niet nader genoemden kooper nebben verkocht 4 m. lands te Drompt in Vernoyencamp.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Bron: Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein (RAG, 0632).
Oorspr. (Inv.rr. 192) met de zegels der schepenen in bruine was, waarvan het tweede geschonden.
Datering: 1460 Mei 19 (des manendachs na ons heren hemelvaertsdach).
1. Elders: Haidwin.
Bron: Overigen - Regest nr. 1
55 ) 09-08-1454. Akte waarbij Arnt die Kock Willemsz. aan zijn broeder Ghisbert die Kock Willemsz. de jonge een tyns belooft, gaande uit 6 morgen land te Wadenoyen op de Brenwaart, 1500. Met oudere akten betreffende het onderpand en andere goederen aldaar, 1454. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Ghijsbert van Haeften ende Jan van Kuijc scepen in Deijl orconden dat Aernt dije Koc Aernts Kocksz van Oppinen
ende joffrou Aernt sijn suster vertegen als recht is op soven mergen lants ghelegen inden ghericht van
Waijenoijen op Brewert / op den Aeven? ende op Aveninge? tusschen lant des domproests tot Utert ende Herman van
Puphelic Item noch op sestalven mergen lants op .... ... ....
.... tusschen erfgenamen Olifier van Beesd ende Herman van Puphelic ......
... tot behoef Jof-
frou Jan Arnt Kocks dochter hoere beijder suster erfliken te besitten ... ...
... dusent vier hondert vier en vijftich op sunte Lauwrens avent
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1926-1
56 ) 09-08-1454. Akte waarbij Arnt die Kock Willemsz. aan zijn broeder Ghisbert die Kock Willemsz. de jonge een tyns belooft, gaande uit 6 morgen land te Wadenoyen op de Brenwaart, 1500. Met oudere akten betreffende het onderpand en andere goederen aldaar, 1454. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Ghijsbert van Haeften en Jan van Kuijc scepenen in Deijl orkonden dat Aernt die Koc van Oppinen heeft vertegen als recht is
op zoven mergen lants ghelegen inden ghericht van Waijenoijen op Breweert op den Oeven? ende op Aveningen? tusschen lants des
domproest tot Utrecht ende Herman van Puphelic Item noch ......
...
.... tot behoeff Joffrou Jan Aernts Kocks dochter van Oppinen erfliken te besitten
tot onser lantr. voir alsulken erve ende goet als Joffrou Jan voirsz aen bestorven is ende dair si recht thoe heeft van
dode Joffrou Katerinen van Oppinen hoere moeder dije super scriptie gheloven wij scepen goet Aernt In orkonden
ons litteren Ghegeven ....
1454, op St Lauwrens avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1926-2
57 ) 23-08-1500. Akte waarbij Arnt die Kock Willemsz. aan zijn broeder Ghisbert die Kock Willemsz. de jonge een tyns belooft, gaande uit 6 morgen land te Wadenoyen op de Brenwaart, 1500. Met oudere akten betreffende het onderpand en andere goederen aldaar, 1454. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Frederick van Hemert ind Hermen van Steenhuijs scepen in Deijll tugen dat voer ons
comen is Arnt die Kock Willemsz ende heeft geloeft Ghisbert die Kock Willemsz die jonghe
sinen brueder thijns vijff rijnsche gulden ...
... uijt sess mergen lands gelegen inden gericht van Wadenoijen opten Breuwaert tuscen Corstijn
Roevers aen die een sijde ende Frederick van Hemert voersz aen die ander sijde ...
....
1500, St Bartholomeus avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1926-3
58 ) 18-10-1442. Uitspraak door schepenen van Deyl in een geschil tussen het D.H. van Tiel en Jkvr. Margriete van der Moelen c.s., waarbij de raaptienden te Drumpt toegewezen worden aan de commanderij van Tiel. 1442 (afschrift).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
        Copie
Wij Gisbert van Haefften Alart van Haefften Goesswijn die Jode √ Dirck van Huemen Gerit
Alartsz Wilhem Geritsz Jan van Ingen Woltersz Jan Meijnert Janssoen
Schepenen in Deijl, tuijgen dat voer ons ende voer den geswoeren richter ons
heren des hartoge van Gelre in Tielreweerdt daer wij mede inder dingbancken
van Deijll the gedinge ende the gericht geseten waeren, komen is heer Wijnalt van
Wedinchem broeder Duijtsches oerdens scheffener in der tijt tot Tiell des
Duijtsches Huijsens van wegen heren Zweder Cobbing stadthelder der Balijen
tot Westphalen ende commenduer tot Tiell Duijtsches ordens in der tijt ende
van wegen der gemeijne heren tot Tiell des Duijtsches oerdens ende heft gedingt
tegens jonfrowen Margrieten van der Moelen, Aerndt den mullenaer, Henrick
van ....ech?, Wilhem van Boningen ende Henrick van Boningen vander ander zijde
als om den tienden van haeren raepen tot Drumpt die sij den vursz. heren
onthouden hebben .. etc, etc ...
....
.... In oerconde onssen letteren gegeven int jaer ons heren
Mº vierhondert ende tweindveertich op sunte Lucas dach evangeliste

Bijschrift:
Dese tegenwoerdige copie is gecollationiert tegens sijn principaelle ongecancelleerde ..... volsegelden brieff ... daer myt befonden te accordieren van woerde tot woerde dat betuige ick Henricus Stoer secretarius der stat Tiell mijtz dese mijne subscriptgie den 4 novemb. ao 1584 {of 1554?}. {handtekening}
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 3012
59 ) 29-10-1440. Olifier van Eynspick Aelbertsz. schenkt om Godswil Willem den Schonen tot behoef eens altaers, staande in de St. Maartenskerk aan de zuidzijde tegen den ouden toren, gesticht ter eere Gods, Maria en Allerheiligen, dat gewoonlijk genoemd wordt Sinte Aechtensaltaar, vijf overlandsche rynsche goudguldens.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Olifier van Enspijck Aelbertszoen {1} ende Jan Ghijsbertszoen, schepen in Deijll oerconden dat ick Olifier van Eijnspick voirscreven heb gegeven ende geloeft om godswil ende om salicheijt mijnre siel ende mijns wijfs ende mijnre kijnder ende naecommelinghen wil Willem den Schonen tot behoeff eens altaers staende in der kercken van Zautbommel in die suijtziide tegens den auden toern, dat gesticht is in der eren gods ende onser liever Vrouwen ende alle Gods Heijligen, dat men gemeijnlick heijt Sinte Aechten altaer vijff overlantsche Rijnsche gulden guet van goude ende recht van gewichte off paijement dat al soe goet is tot Paeschen naestcomende over een jare te betalen ende voert erfflick ende ewelick elcx jaers der jaeren vijff overlantsche Rijnsche gulden paijements voirsz. ende jaerlicx tot Paesschen te betalen tot onsen lantrecht welc gelt voirsz. die ewige vicarius des voirs. altaers heffen ende boeren sal jaerlicx uut vier mergen lants, gelegen inden gericht van Deijll in't broeck, geheiten den Hoijcamp tusschen mij Olefier voirsz. aen die een zijde ende heer Ott van Arkell pastoer tot Deijll aen die ander zijde.
Item voorwaerden zijn ist saecke dat Willem Schoen voirs. nyet en singt tusschen dit ende sinte Jansdacch the midde somer naestcomende, zoe en is dese voirs. geloft nyet noch van en gheenre weerden.
In oerconde onser letteren gegeven int jaer ons heren duijsent vierhondert ende veertich des anderen dages na sunte Sijmons ende Judas dach apostolorum
Bron: Familiearchief Beckering Vinckers, boek 8, pag. 55.
Vrijwel zeker uit het St Maartenskerk archief dat voorheen lag in Den Bosch, nu In het RAR te Tiel.

1. Beckering verwijst naar de volgende tekst op de tegenoverliggend pagina:

Olijfier van Eijnspick Aelbertssoen habuit uxorem Idam filiam Wilhelmi Schoen de Est. Et ipse cum uxorem sua presentavit ad hanc vicariam Wilhelmum Schoen

Wilhelmus Schoen senior fundator vicarie Omnium Sanctorum procravit filium legittimum Wilhelmum Schoen juniorem et filiam legittimum Idam uxorem Oliverii de Eijnspick, etiam habuit filios illigittimos: Gisbertum Schoen, patrem Gemanni Schoen, mariti Griet Gemans et ..... magistri Johannis et Ottonis Theoderici etc - et Gemannum Schoen (aut 2 eiusdem nominis ut aperte patet ex litteris scabinalibus vicarie S. Cornelii de uno jugero Op Die Scimminck op Boemel et de 2 juberibus 4 ½ hont ibidem

aanteekening op een los stuk papier
       Archief St. Jan ‘s Bosch
Bron: Overigen
60 ) 06-02-1405. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Otte van Hokelem ende Willem van Tuul heren Ghijsbrechts zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons
comen is her Otte heren van Hokelem ende heeft vercoeft ende opghedragen voer twe hondert pont gaver penninc-
ghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn dertien hont ende vier ende dertichstenhalven scafte lands gheleghen inden
gherichte van Deyil in die Oesteringhen tusschen Willem van Tuul heren Willems zoen van Tuul ridders aen die een
side Dydderic bastaert zoen Ghoeswinus van Tuul ende Dydderic Aernt Stamers? zoen aen die andere side Jan Willems Ridders zoen in enen eijghen erve sonder diic ende sonder tiins uutghenomen den diic die daer metten recht toe be-
hoert erfliken tebesitten Ende her Otte here van Hokelem voersz. verteech op dit voerscreven lant ende gheloefde daer
op doe te vertien alle die ghene die daer metten recht op vertien zoelen ....
....
... ende alle voirplycht daer aftedoen van ziinre weghen Des siin Otte van Hokelem Jans zoen
ende Ghoeswiin van Hokelem siin broeder borghen onghescheijden in alre maten op dit voirss lant ...
.... ... Int jaer ons heren Mº vier hondert ende vive des vri-
daechs nae onzer vrouwen dach purificatio
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Aanhangend: 02-06-1429
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831-1
61 ) 02-06-1429. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Willem van Beesde ende Jan van Tuijl Jans soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen sijn Willem die Ridder ende Hubert sijn broeder Jan Willem Rid-
ders soens soene ende Aleit hoir moeder mit hoiren gecoren momber ende hebben vercoft ende opghedragen voir twe hondert pont gaver penninge die si ghi-
den dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwoirdigen brief doir ghesteken is ....
.... Florijs Rolofs soen erfeliken te besitten ende Willem die Ridder Hubert sijn broeder ende Aleit hoir moeder mit hoiren ghecoren momber
voirsz. vertegen op dit voirsz. guet ...
....
... Ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende negen en twentich opten anderen dach in Junio
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Hangt aan: 06-02-1405
Aanhangend: 10-01-1451
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831-2
62 ) 10-01-1451. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Jan Ghijsberts soen ende Jan van Ingen Wouters soen scepen in Deijl orkonden dat voir ons comen
is Floris Rolofs soen ende heeft vercoft ende opghedraeghen voir twe hondert pont ghever penninge
die hij ghiede dat hem betaelt sijn dese brieven dair desen teghenwoirdighen brieff doirsteken is ....
.... .... Goeswijn Dircs soen erfflyken te
besitten ende Floris voirsz. verteech op dese brieven erfnyssen ende alle tghehaut deser brieven ....
...
... Ghegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende een ende vijff-
tich opten tienden dach in Januari
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Hangt aan: 02-06-1429
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831
63 ) 09-08-1495. Akte waarbij Johan II van Weerdenburch, ten overstaan van schepenen van Deil, afstand doet van alle rechten op goederen uit de nalatenschap van Marij, dochter van Belij van Weerdenburch en Jan van Vueren, gelegen te Deil en in de Tielerwaard ten gunste van Belij van Weerdenburch.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Wy Jan van Metteren ende Ghisbert Hac scepen in Deyl tughen dat voer ons comen is Jan van Weerdenbo-
rch Jansz ende heeft vertegen naeden lantrecht opt graeft in Tielreweert inder bancken van Deyl ende
inden enynge van Deyl op allen eijgen gueden rede ende onrede die joffer Bely van Weerdenborch
siinre suster aen bestorven waeren van hoere dochter Marij die sij had by Jan van Voern ende die
selleff guede die hercomen sijn van Jan van Voern voerss. ende sijn alderen ende joffer Bely voerss. die
selleff guede op mij geerft solde hebbe voerss. naden lantrecht soe vertij ick Jan van Weerdenborch
voerss. daer op ende daer nyet aff te heffen noch te bueren te ..... noch te genyeten noch ingeven? sculden
off in testamente gehalden wesen en will yet daer aff te betalen beheltelicken ende uytgescy-
den der medegaven ende vrouwelicken cleynnoten die my suster Bely voerss. aen Jan
van Voeren gebracht heeft na vermochen der heylixvoerwaerden die daer aff
gemaeckt syn. In oorconde onser litteren gegeven int jaer ons heren dusent vierhondert
vyffende tnegentich op sunte Lauwrens avont
Onigineel op perkament met 2 aanhangende zegels.
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 617
64 ) 02-11-1462. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van een morgen land, gelegen op de hoge weye te Deil door Jan Ghijsbertsz. aan Johan van Weerdenburch.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Wij Jan van Weerdenberch ende Jan Ghiisberts soin scepen in Deijl tugen dat ick Jan Ghiisberts soin voirsz. heb vercoft
ende opgedragen voir viiftich gouden gulden genge ende geve die ick giede dat mij betaelt siin enen mergen lants ge-
legen inden gericht van Deijl op die Hoge Weije tuschen erfg. Willems van Tuel aen die een sijde ende die kerck
van Deijl aen die ander sijde Steven Jans soin tot behoeff Jans van Weerdenberch soin mijns Jans van Weerdenberch
voirsz. in enen eijgendom sonder thiins ende sonder diick erfeliken te besitten Ende ick Jan Ghiisberts soin voirsz. heb ver-
tegen op dit lant voirsz. ... etc ...
.... In orconde onssen litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert twee
ende tsestich op alre zielen dach
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2478
65 ) 01-07-1515. Afschriften van akten van 1340, 1410, 1516, 1522 en 1530, waarbij verschillende hertogen van Gelre oude privilegiën ten behoeve van de abdij Mariënweerd bevestigen, en van een Deilse schepenakte van 1515 betreffende de betaling door de abdij van “Staetgeld”.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Wij Henrick van Bryenen ind Willem Woltersz schepenen tot Deijl doin kondt
ende thuyghen apenbairlick mit desen apenen brief dat voir ons gekomen zijn die
geswaeren van Eynspijck mit die gemeyne naebueren ind hebben gerichtelik
getuijcht ind then heylighen geswaeren dat die abt van Marienweerdt
altijt sijn staetgelt mit anderen ongelden gegolden heeft mit die van Eynspijck
ende andere nergenst behalve twe of drie iaeren dat die van Eynspijck vanden
hoeven veriaecht waren In oirconde ... ind getuychenisse der waerheijt hebben
wij Henrick van Brienen ind Willem Woltersz scepen voirsz. onssen segelen op
spatium sbriefs gedruct Gegeven inden iaer ons heren dusent vijfhondert
ind vijfftyen des sonnendachs post Petri et Pauli apostolorum
Bron: Inventaris der archieven van de abdij Marienweerd (1248-1592), inv. 3.
Datering: P&P = 29 juni
Bron: Overigen
66 ) 24-06-1513. Belofte van Herman van Steenhuys om de commandeur van Tiel te waren aan 2 morgen land op Grebersakker onder Hemert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Wij Frederick van Hemert ende Hermen van Steenhuijs scepen in Deijl tugen dat voir ons
comen is Hermen van Steenhuijs voirsz. ende heeft geloeft heren Johan vander Empel commen-
duer vanden Duijschen heren bynnen Tiel tot behoff des convents der Duijtscher heren voirscr.
te waren twe mergen lants soe groot ende cleyn als die gelegen sijn inden gericht van He-
mert op Grebers Acker tuschen erffenisse des commenduers voirsz. aen beijden sijden met
voirwairden weert zake dat die commenduer voirsz. ... etc ...
.... altijt verhalen aen
drie mergen lants die Hermen van Steenhuijs voirsz. heeft inden gericht van Wadenoijen gele-
gen opten ...... tuschen erffenis Frederick van Hemert aen d'een sijde ende Hermen van Steen-
huijs voirsz. aen d'ander sijde In orkonde onser litteren Gegeven int jair ons heren dusent
vijf hondert ende dertien op sunte Jacobs avont apostel
Met het zegel van Steenhuijs.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2876-0.1
67 ) 22-04-1484. Michael Hessels verkoopt 5 hont land in Drumpt, gelegen tussen Steven Jansz van Eck en Lambert van Eck Stevensz, aan Lambert van Eck voorsz., en overdraagt daarbij 2 oude brieven uit 1465 en 1484, op 2 mei 1610.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Litteris antiqua supra memorate h.... et p.... coram Gherit die Jode et Ghijsbert Hackert schabinis, Jacob Huijgensz vendidit domum etc met vier hont lants ....? tho Deijll inter heredes Arien Olifiersz ab uno ende Jan Roevers ab altere Henrick Willemsz heredit. possiden. cum warandia absoluta et Henricus predictis reddidit Jacobo predicto bona predicta in emphitensis? voir drie goude Overlantse Rijnss gulden annue op Petri ad Cathedram Datum 1465 postridie Petri ad Cathedram {23-2-1465}, et secunda vel transfixa, coram Aernt van Tuijll Reijersz ende Wouter van Beesdt, etc Gerit van Rhijn ende Jan van Rijn vendiderunt litteram predictis Broeder Jan Berntsz ad opus conventus sororum in Culenborch cum warandia absoluta Datum 1484, des donredaechs post Pasche {22-4-1484}.
Bron: ORA Deil, inv. 1092, fol. 94.
Transfix.
Hangt aan: 23-02-1465
Bron: Overigen
68 ) 23-02-1465. Michael Hessels verkoopt 5 hont land in Drumpt, gelegen tussen Steven Jansz van Eck en Lambert van Eck Stevensz, aan Lambert van Eck voorsz., en overdraagt daarbij 2 oude brieven uit 1465 en 1484, op 2 mei 1610.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Litteris antiqua supra memorate h.... et p.... coram Gherit die Jode et Ghijsbert Hackert schabinis, Jacob Huijgensz vendidit domum etc met vier hont lants ....? tho Deijll inter heredes Arien Olifiersz ab uno ende Jan Roevers ab altere Henrick Willemsz heredit. possiden. cum warandia absoluta et Henricus predictis reddidit Jacobo predicto bona predicta in emphitensis? voir drie goude Overlantse Rijnss gulden annue op Petri ad Cathedram Datum 1465 postridie Petri ad Cathedram {23-2-1465}, et secunda vel transfixa, coram Aernt van Tuijll Reijersz ende Wouter van Beesdt, etc Gerit van Rhijn ende Jan van Rijn vendiderunt litteram predictis Broeder Jan Berntsz ad opus conventus sororum in Culenborch cum warandia absoluta Datum 1484, des donredaechs post Pasche {22-4-1484}.
Bron: ORA Deil, inv. 1092, fol. 94.
Transfix.
Aanhangend: 22-04-1484
Bron: Overigen
69 ) 10-05-1412. Schepenen: Jan Aerntsen en Aernt die molennaer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Marge: de collatie van onder liever vrouwen altaer tot Wadenoijen
Wij Herbert van Lauick ende Guert Artsen scepen in Deijl tuijgen dat voir ons comen is Cornelis Cool ende heeft voir ons scepenen vsn. bekent getuijcht ende verclaert dat hij ter goijer trauen vuijtgescreven heeft sekere scepenen thijnsbrieff voir scepenen van Deijll voirheens int iaer ons heren duijsent vierhondert ende twelleve opten tienden dach inder maent van mei gepasseert wesende luijdende van woorde tot woorde so hier nae vollicht
Wij Jan Aerntsen ende Aernt die molennaer scepenen in Deijll oirconden dat voir ons comen is Margriete die wijff was Iewaen Hacken Rutcherssoen met hoeren gecoren mommer ende heeft gegeven ende opgedragen in die eer Godts van hemelrijck inden ierste twe mergen lants ende veertien scaft lants gelegen inden gericht van Wadenoij op die Vergerden tusschen die gemeijn weteringe aen die een sijde ende Jan van Beesd heren Geraerts soen van Beesd ridders aen die ander sijde Item thien hont lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen Willem van Langerake aen die een sijde ende mij Aernt vsn. aen d'ander sijde Item anderhalven mergen lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen Henrick den Swartten aen die een sijde ende mij Aernt vsn. aende die ander sijde Item acht hont lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen mij Aernt vsn. aen die een sijde ende Aleijden die wijff was Henrick Ghoeders? soens ende hoeren kijnderen aen die ander sijde Item twe mergen ende vierdalff hont lants gelegen inden selven gericht op in die Hevicht tussen mij Jan Aertsz vsn. aen die een sijde ende Lijsbetten die wijff was Jan Huberts soens ende hoeren kijnderen aen die ander sijde heren Wouter Punt priester cappellaen eens altaers dat gesticht is in die eer godts ende onser liever vrouwen van hemelrijck dat staende is inder proche kercken toe Wadenoij in eenen eijgen erve sonder dijck ende sonder tijns ... etc, voorwaarden ....
Afschrift van een acte van 10-5-1412, ingeschreven op 8-4-1585.
Bron: ORA Deil, inv. 10190, folio 175.
Bron: Overigen
70 ) 10-01-1421. Wouter Gherytszoon en Jan die Roever Jacobszoon, schepenen in Deyl, oorkonden, dat Henric Herten de goederen, vermeld in de oorkonden van 1421 Januari 9 (reg. no. 16), waardoor deze is gestoken, verkocht heeft aan Wouter Back Fredericszoon.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
       Copije Transfixe
Wij Wouter Gherridts zoon, ende Jan dije Roever Jacobs zoen schepen in Deijl, oirkonden dat voir ons coommen is Henrick Herdt, ende heeft vercoft, ende opghedraghen voir thijen sallinghe gha...? penninghe dije hij ghijede dat hem betaelt zijn den brijeff daer ons tieghenwoordijghen brijeff door ghesteecken es .... etc ... Wouter Backen Fredericks zoon erffelijcken the besitten .... etc ... Ghegeven int jaer ons heeren duijsent vijer honderdt ende een ende twentich opten thijenden dach in Januario, ende was beseeghelt mitt twee zeeghelen in groenen wasche vuijthangende mitt dubbelen staerten, duer den voirgaenden brijeff wesende ghetransfixeerdt
Bron: Archief Huis Ammerzoden.
a. Oorspr. (inv. no. 460). Het zegel van Wouter Gherytszoon is verloren; dat van Jan die Roever Jacobszoon is bevestigd aan de oorkonde van 1421 Januari 9 (reg. 16).
b. Afschrift in inv. no. 19.
Transfix.
Hangt aan: 09-01-1421
Bron: Overigen - Regest nr. 17
71 ) 09-01-1421. Alaert van Haeften en Wouter Gherytszoon, schepenen in Deyl, oorkonden, dat op verzoek van Wouter Bac Fredericszoon wegens een schuld van 24 3/4 engelsche nobels de goederen van Prederic Aernenkenszoon {1}, gelegen in het gericht van Malsen en te Deyl, gerechtelijk verkocht zijn aan Henric Herten.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
       Copije
Wij Alaert van Haeften ende Wouter Gherridts zoen schepenen in Deijll, oirkonden dat voir ons coommen is, dije gheswooreen bode onss heeren des hartoghen van Ghelren in Tielreweerdt, ende ghiede dat hij gemaendt hadde als recht es van Wouter Bacs Frederics zoon, Frederick Aernenkens zoon omme vijer ende twentich Engelsche nobell, ende om drije quarter van eenen voirschreven nobell ghuet, van goude, ende recht van ghewichte oft paijement dat alzoe ghuet is, ghelijck als wij dije scheepen brijeve ghesijen hebben dije daer op ghemaect zijn. Voirt oirkonden wij dat Wouter Backen voirschreven is ghericht bij den gheswooren richter tot allen recht in alre erffnissen, ende in allen ghuets dat deessen voirschreven Frederick Aernenkens zoone hadde inden ghericht van Malssen ende inder heemstat van Deijll, zoe waer dat dije gheleeghen zijn voir dese voirschreven somme van gheldes, ...
.... etc ...
..... Daer wijssen wij dat hij ze vercoopen zoude tot onssen landt rechten. Ende dytt is gheschyet int jaer ons heeren als men schrijft duijsen vijer hondert ende twentich opten lesten dach in Novembri {30-11-1420}
Wij Wouter Gherrijdts z. voirschreven ende Jan dije Rover Jacobs zoon schepenen in Deijll oirconden dat voor ons coommen is, dije gheswooren bode voirschreeven, ende ghijede dat hij verboden hadde als recht es allen deessen voirschreven erffnissen ende ghuede, drije sonnendaeghen tot rechter misse tijdt, in der kercken tot Mallssen, dat dije te coop weere van Wouter Back weeghen voirsz. voor deessen voirgenoemden somme van gheldes. Ende dytt es gheschijedt int jair ons heeren als men schrijft duijssent vijer hondert ende een ende twentich, opten neeghenden dach in Januario {9-1-1421}
Wij Wouter Jacobs zoon, ende Jan dije Rover Jacobs z. schepenen in Deijll voirschreven, oirkonden dat voir ons coommen es Wouter Back voirschreven, ende heeft vercoft allen deessen voirschreven erffnissen ende ghuede Heijnrick Harten om thijen sallinge? ghave? penninghen, naer allen den vormen, ende maenieren dat ons landtrecht houdt, ende recht is. Ende dytt is gheschiet int jair ons heeren als men schrijft duijssent vijer hondert ende een ende twentich opten neghenden dach in Januario {9-1-1421}
Wij Wouter Gheriijdts zoon, ende Jan dije Roever Jacobs zoon schepenen in Deijll voirsz., oirconden dat voir ons coommen is die geswooren richter voirsz. ende heeft ons ghevraecht aen eenen vonniss, zoe waer dat Wouter Back voirsz. zijn ghebreck vander voirsz. somme gheldts innen, ende verhaelen zall, daer wijsden wij aen eenen vonniss dat Wouter Back voirsz. zijn ghebreck vander voirsz. summen ghelts innen ende verhaelen mach aen scenen ende aen benen Fredericks Aernenkens zoons voirsz., daer hij ze bewijssen kan, ende aen alle ghuets dat dese voirsz. Frederick naemaels winnen, off crijghen mach ... etc ....
... int jaer ons heeren duijsent vijer hondert ende een ende twentich, opten neghenden dach in Januario, ende was bezeeghelt mitt drie zeeghelen in groenen wasche, vuijthangende mit dubbelen staerten {9-1-1421}
1. Scanfout: Frederic
Bron: Archief Huis Ammerzoden.
a. Oorspr. (inv. no. 460). Met de beschadigde zegels van Wouter Gherytszoon en Jan die Roever Jacobszoon; dat van Alaert van Haeften is verloren. Met transfix van 1421 Januari 10 (reg. no. 17).
N.B. Het zegel van Jan die Roever Jacobszoon had aan het transfix bevestigd moeten worden.
b. Afschrift in inv. no. 19.
Transfix.
Aanhangend: 10-01-1421
Bron: Overigen - Regest nr. 16
72 ) 02-12-1371. Gherit van Jutfaes en Olyfier van Beesd, schepenen in Deyl, oorkonden, dat heer Herberen van den Run [Rijn], ridder, overdraagt aan heer Johan, heer van Culenborch en van der Lecke, 4 morgen land op de Eycweert onder Deyl.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Gherit van Jutfaes ende Olyfier van Beesd scepen in Deijl orconden dat voor ons comen is
heer Herberen vanden Rijn ridder ende heeft vercoft ende opgedragen voor twee hondert pont
gaver penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn vier mergen lants gelegen inden gericht
van Deijl opten Eijcweert streckende vanden Hoewech tot aen die Middelgrave toe tusschen die
gemeijne weteringe van Deijl aen die een zijde ende heren Herberen vanden Rijn ridder voirsz.
aen die ander zijde Gherit van Meghen tot behoef heren Johans heer van Culenborch ende van
der Lecke in eenen eijgen erve sonder dijck ende sonder thijns erflicken te besitten Ende Herberen
vanden Rijn voirsecht verteech op dit voirsz. lant ....
... etc ...
In orconde onsen letteren gegeven int jaer ons heren dusent driehondert eenendetsoeventich
des anderen daechs inde maent van december
Regest nr. 241a.
Datum: 1371 December 2 [des anderen daechs]
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 395v) - Regest nr. 241
73 ) 18-11-1471. Aerndt Piecke en Haidwin Claesz {1}, schepenen in Deyl, oorkonden, dat Aernt vnd. overdraagt aan jonker
Geraert, heer tot Culenborch, 5 morgen 1 hont land in Eynspick.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Aerndt Piecke ende Haidwin Claes soen scepen in Deijl tugen dat ick Aernt Pieck voirsz.
heb vercoft ende opgedragen voor tweehondert pont gever penninge die ick giede dat mij
betaelt zijn vijf mergen ende een hont lants gelegen inden gericht van Eijnspick tusschen
mij Aernt Piecken voirsz. aen die een sijde ende Floris van Beesd Willems sone aen die
ander zijde Roelof van Groensbeeck tot behoef des edelen joncker Geraerts heer tot Culenborch
in eenen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten Ende ick Aernt Pieck voirsz.
heb vertegen op dit lant voirsz. ...
... etc ...
... In orconde onsen litteren gegeven int jaer ons heren dusent vierhondert eenendetseventich
opten achtienden dach inder maent van November
Regest Nr. 2015 a.
1. Elders: Hardwijn.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 387) - Regest nr. 2015
74 ) 01-06-1396. Alart Hacke van Malsen en Henrick van den Steenhuyse, schepenen van Deyl, oorkonden, dat Willem die Rover, overdraagt aan heer Hubrecht, heer van Culenborch en van der Lecke, 4 morgen land onder Droempt op den Groten Acker.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Alart Hacke van Malsen ende Henrick vanden Steenhuijse scepen in Deijl oirconden dat
voir ons comen is Willem die Rover ende heeft vercoft ende opgedragen voor vier hondert pont
gaver penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn vier mergen lants gelegen inden gerichte van
Droempt opten Grote Acker tusschen die Vrouwe van Vlodorpe aen die een zijde ende Willem die
Rover aen die ander zijde Ywan Hacke van OverRijn tot behoef heren Hubrechts heer van Culenborch
ende heer vander Lecke in enen eijghen erve sonder dijck ende sonder thijns erfliken te besitten Ende
Willem die Rover voirsz. verteech op dit voirscreven lant ....
.... Ende gelovet te waren Ynwaen Hacke
van OverRijn tot behoef heren Hubrechts ...
....
... In orconde onser letteren Gegeven int jaer ons heren dusent driehondert
zessendetnegentich opten yrsten dach in Junio
Regest nr. 385a.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 386) - Regest nr. 385
75 ) 10-08-1479. Ghiisbert Hol en Gerit die Jode, schepenen van Deyl, oorkonden, dat Horwinen van Beesd Ot Hackensz. overdraagt aan Gerit, heer tot Culenborch, een huis en hofstad onder Romd genaamd de Riisacker, met 8 hond land, op voorwaarde, dat Ghiisbert van Beesd Ot Hackensz. ermede beleend zal worden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Gijsbert Hol ende Gerit die Jode scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is Horwijnen
van Beesd Ot Hackensz ende heeft vercoft ende opgedragen voir twehondert pont gever
penningen die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hofstadt gelegen inden
gericht van Romd geheijten den Rijsacker aen die een sijde naest gelegen Jan vander
Scoer ende aen die ander sijde naest gelegen Peter Heinricxsz Item noch acht hond lantz
gelegen inden selven gericht t'eijnden die voirsz. hofstadt aen die een sijde naestgelegen
Horwijnen voirsz. ende voirt alle die ghene die daer aen beijden sijden myt recht
naest lantgelegen sijn sonder thijns mit alsulken dijck als daer myt recht toebehoert
Ghijsbert van Beesd Oth Hackensz tot behoef joncker Gerit heer tot Culenborch tot
Weerd ende tot Lienden erffelicken te besitten ende Horwijnen voirsz. verteech op dit
huijs ende hofstadt ende lant voersz. .....
... etc ...
In oirconden onsen litteren Gegeven int jair ons heren dusent vierhondert negen ende tsoventich
op sunte Laurencius dach
Item dese hofstat ende lant heb ick weder beleent Gijsbert van Beesd
a. Oorspr. (Inv. no. 4847); de zegels van de oorkonders zijn verloren
b. Afschrift in Inv. no. 1787, fol. 205 verso
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 205) - Regest nr. 2232
76 ) 17-09-1373. Elyas van den Run {1} en Hubrecht van Beest, schepenen in Deyl, oorkonden, dat Ghoeswiin van Tuul heer Willemsz. overdraagt aan heer Jan, heer van Culenborch en van der Leck, de hofstad met een daaropstaand steenen huis, gend. Schoerensteyne, met 3½ morgen land, gelegen onder Deyl aan de Boellic.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Elyas van Rijn ende Hubrecht van Beest schepen en Deijll oirconden dat voir ons
comen is Ghoeswijn van Tuul heren Willems zoin van Tuul ridders ende heeft vercoft
ende opgedraghen voir vijftien hondert pont graver {sic} penninghen die hij ghiede dat
hem betailt sijn ene hofstat mit enen steijnhuijs dat dair op steet ende dat geheijten
is Schoeren steijne ende mit alle der tymmeringhen die staende sijn op deser voirsz.
hostat het sij steenwerck of houtwerc mit vierdalven margen lants die aen deser
voirghenoemder hostat ghelegen sijn ghelegen inden gericht van Deyil aen den Boellic
tusschen Willem van Tuul heren Willems z. ende Jan Seps erfghenamen aen die een
sijde ende Ghijsebrecht Hacken Jacobs zoen aen die ander zijde Ende Willem van Tuul
voirsz. aen dat ene ende ende den Boellic aend dat ander eijnde Jan van Beest Olijfiers
zoenen tot behoef heren Johans here van Culenborch ende vander Lecke in enen
eijgen erve ....
... etc ...
In oirconde onser letteren Gegeven int jair ons heren dusent driehondert drie ende
tseventich des saterdaichs op sunte Lambrechs dach
Item dit huijs mit der hofstede ende lande holtmen van ons te leen ende heeft latest
ontfangen Hubert van Tule Gosens zoin
1. Deze naam in dit regest is onjuist.
a. Oorspr. (Inv. no. 6114), met het geschonden zegel van den eersten oorkonder; dat van den tweeden is verloren.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 198) - Regest nr. 245
77 ) 04-02-1489. Joest van Haeften en Ghiisbert Holl, schepenen in Deyll, oorkonden, dat Ghisbert van Beesdt overdraagt aan Bartholomeeus van Beesd, ten behoeve van den jonker van Culenborch, 6 morgen land te Roemde op den Riisacker.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Joest van Haeften ende Ghisbert Holl scepenen in Deijll tuijgen dat
voer ons comen is Ghisbert van Beesdt ende heeft vercoft ende opgedragen
voer hondert pont gever pennyngen die hij giede dat hem betailt
sijn sess mergen landtz gelegen inden gericht van Roemde opten Rijsacker
tusschen allen den ghene die daer all om myt recht naestlandt
gelegen sijn Bartholomeeus van Beesd tot behoef mijn joncheren van
Culenborch in eenen eijgendom erfliken te besitten ende Ghisbert van
Beesd voirsz verteech op dit landt voirsz. Hij geloefden dair op doen te vertijen
alle die ghene die daer myt recht op vertijen sullen ...
.... etc ...
Int jaer ons heren duijsent vyerhondert negen ende tachtentich des woensdaichs
nae onser liever vrauwen dach purificatio
Regest: 2445 a.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 138) - Regest nr. 2445
78 ) 27-03-1452. Bartholomeus van Eck en Ot Jan Hackenz., schepenen van Deil, oorkonden, dat Jan van den Steenhuse en zijn kinderen Jan, Herman, Steven, Willem, Gheryt en Fye aan Jan van Rossem, heer tot Zoelen, een aantal perceelen land onder Drompt overdragen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
a. Oorspr. (Inv. no. 6116), met de licht geschonden zegels van de oorkonders.
Met een transfix van 1452 Mei 12. Reg. no. 1353.
b. Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 33 verso.
Transfix.
Aanhangend: 12-05-1452
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1788 (f. 33v) - Regest nr. 1343
79 ) 12-05-1452. Bartholomeus van Eck en Jan Hackenz., schepenen in Deil, oorkonden, dat Jan van Rossem heer Jansz., heer tot Zoelen, overdraagt aan Gherit, heer tot Culenborch etc., de landerijen, vermeld in den brief van 1452 Maart 27 (reg. no. 1343), waar deze doorgestoken is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Datering: 1452 Mei 12 [op sunte Pancraes' dach]
a. Oorspr. (Inv. no. 6116), met fragmenten van het zegel van den eersten oorkonder; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
b. Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 33 verso.
Transfix.
Hangt aan: 27-03-1452
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1788 (f. 33v) - Regest nr. 1353
80 ) 16-03-1447. Aernt Pieck Hermansz. en Jan Ghiisbertsz., schepenen van Deil, oorkonden, dat Jan Hac, bastaardzoon van Ghiisbert van Tuyl, overdraagt aan Dirc van Weerdenberch 4 hont en 24 roeden land in het gericht van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Datering: 1447 Maart 16 [op sente Ghertrudenavont]
NB: Oorspr. (Inv. no. 8036); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 8036-1 - Regest nr. 1257
81 ) 17-09-1481. Ott van Gellinchem en Ghiisbert Hol, schepenen van Deyl, oorkonden, dat Jan van Weerdenborch den brief van 1478 Maart 5 (reg. no. 2189), waar deze doorgestoken is, overdraagt ten behoeve van het klooster der "besloten jofferen" te Culenborch.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Datering: 1481 September 17 [op sunte Lambertsdach den heyligen bisscop]
NB: Oorspr. (Inv. no. 8036); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1478
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 8036 - Regest nr. 2293
82 ) 05-03-1478. Ot van Gellinhem en Ghiisbert Hol, schepenen van Deyl, oorkonden, dat Rutger Jan Hackensz., met Jan Jansz. als borg, belooft aan Jan van Weerdenborch gedurende 9 jaar 10 guldens te zullen betalen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Oorspr. (Inv. no. 8036), met het zegel van den tweeden oorkonder; dat van den eersten is verloren.
Met een transfix van 1481 September 17. Reg. no. 2292.
Transfix.
Aanhangend: 17-09-1481
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 8036 - Regest nr. 2180
83 ) 14-04-1520. Schepenen van Deil oorkonden, dat Gijsbert van Boxmeer beloofde, aan broeder Jan Gauenzn, procurator: leengoed Rubroek te vrijwaren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Ghijsbert van Tuul ende Jacob Pijek scepen in Deijl tughen alsoe Ghijsbert van Boxmeer
vercoft ende opghedraghen heeft broeder Jan Gauenzn procurator vanden Carthusers buten Sinte
Gheertruden berch tot behoef des prioers ... vier ende
dartich merghen lants leengoets ghelegen inder heerlicheijt van Hoekelem ...
Kopie inventarisnr 2, 1e deel, folio 55bis v, H 16
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 1296
84 ) 25-05-1411. Schepenen van Deil oorkonden dat Dirk van Weelderen, abt van Mariënweerd, als collator kerk van Gellicum, Matheus Henrikszn, pastoor van Gellicum, en buren van Gellicum verkocht hebben, aan Jan van der Eme, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beemden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Otte van Hoekelem ende Dydderic Tielman Alaertsz zoen scepen in Deijl orconden dat voer
ons comen sijn her Diederic van Weelderen abt van tot Sente Marien Waerde ....
..... her Matteus Heijnrics zoen pro...pe tot Gellichem. Ic Otte van Hoekelem voersz. Willem
van Ghellichem Otte van Ghellichem ende Willem van Ghellichem Volprechts zoen alle gebuer tot Ghellichem
onghesceijden ende hebben vercoft ...
... aen beijden ziden Jan van der Eme ...
.... Ic Otte van Hoekelem voers. Willem van Ghellichem Otte van Ghellichem ende Willem van Ghellichem
Volprechts zoen voersz. alle ghebuer tot Ghellichem verteghen ...
Kopieën inventarisnr 7, folio 142v, g inventarisnr 2, 1e deel, folio 39, G 7
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 580
85 ) 05-09-1403. Schepenen van Deil oorkonden dat Willem van Gellichem verkocht heeft, aan Gerit Louwen, voor kartuizers: land in Gellicum in de Allanden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Herberen van Asperen ende van Vueren ende Aernt die Jode Rijcwijns zoen scepen in Deijle orconden dat
voer ons quam comen is Willem van Ghellichem ende heeft vercoft ...
... tusschen den Roemdsche grave aen die een zide erfghenamen Jans
van Hoekelem heren Jans zoen van Hoekelem ridders ende sijn wijf was aen die ander zide Gherijt Lou-
wen tot behoef des prioren ende des ghemeijne convents des cloesters vander sartroysen ...
.... Ende des is Alaert van Haeften een borghe ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 142, f inventarisnr 2, 1e dee1, folio 39, G 6
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 488
86 ) 02-12-1402. Schepenen van Deil oorkonden dat Herberen Spaan verkocht heeft, aan Gerit Louwe, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beenden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Otte van Huckelem ende Herberen van Asperen ende van Vueren scepene in Deijl orconden dat
voer ons comen is Herberen Spaen ...
... Willem Holle van Vueren ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 142, e inventarisnr 2, 1e deel, folio 39, G 5
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 479
87 ) 25-01-1387. Schepenen van Deil oorkonden dat Ot van Asperen en van Vuerne verkocht heeft, aan Jan Builen, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beemden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Dirc die Wolf ende Alaert Florijs zoen van Ruemde schepenen in Deijl orconden dat voer ons quam comen
is Otte van Asperen ende van Vueren ende heeft vercoft ....
Kopieën inventarisnr 1, folio 142, d inventarisnr 2, 1e deel, folio 39, G 4
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 300
88 ) 18-05-1386. Schepenen van Deil oorkonden dat Arnt van Gallichem en zijn dochter Dirk verkocht hebben, aan Andries Artszn, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beemten
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Dyrc die Wolf ende Ghijsbrecht Tielmans schepenen in Deijle orconden
dat voer ons comen siin Aernt van Gallinchem ende Joncfr. Dirc siin
dochter met haren ghecoren momber ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 141v, c inventarisnr 2, 1e deel, folio 38v, G 3
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 289
89 ) 14-08-1385. Schepenen van Deil oorkonden dat Arnt van Gallicham en zijn dochter Dirk verkocht hebben, aan Jan Louwen, voor kartuizers: land in Gellicum in de Beemten
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Willem die Rydder Gherijts sone ende Willem van Tyel scepenen in Deijle orconden
dat voer ons comen sijn Aernt van Gallinchem ende Joncfr. Dirc sijn dochter met haren
ghecoren momber ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 141v, b inventarisnr 2, 1e deel, folio 38v, G 2
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 285
90 ) 17-09-1375. Schepenen van Deil oorkonden dat Floris van Gallichem verkocht heeft, aan Dirk Loef, voor kartuizers: land in Gellicum in de Beemden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Florijs van Gallinchem ende Rijcquijn Huberts sone schepenen in Deijle
orconden dat voer ons comen is Florijs van Gallinchem voirseijt ende
heeft vercoft ende opghedraghen voer acht hondert pont gaver
penninghe die hi ghiede dat hem betaelt siin dertyen merghen vijff
talfhont drije ende twintichstalven scaft lants gheleghen inden ghericht
van Gallichem op een stat gheheijten die Beemden tusschen Aernt van
Gallinchem ende die papelike provende aen d'een side ende ghemeen wa-
teringhe aen d'ander side, Dirc Loef tot behoef des pryoors der ordi-
nen van Satroysen gheleghen bi Sinte Geerdenberghe in ene eij-
ghen erve ...
...
Ende Florijs voirsz veerteech op dit voerscr. lant ...
.... ende alle voerplicht daer af te doen Des siin borghen
ongescheijden Aernt van Hookelom, Gielijs, Willem ende Cleijs
Florijs kindere voirsz. In orconde onser lettere ghegheven int
jaer Mº CCCº vive ende tseventich op Sinte Lamberts dach epi.
Kopieën inventarisnr 1, folio 141, a inventarisnr 2, 1e deel, folio 38v, G 1
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 190
91 ) 29-12-1429. Akte van overdracht door Willem Rubbe (Heinricssoen) aan Willem van Tuyl van goederen van Alaert Keyen Janssoen en diens borgen Claes Claessoen, Gheryt Henricssoen en Jan Heinric Matheussoenssoen gelegen in het gericht van Malsen in de heemstad van Deyl. Met de akte van imaginaire verkoop van deze goederen aan Willem Rubbe Heinricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Alaert Keyen Janssoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Willem van Beesdt ende Jan van Tuijl Jans soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is die ghesworen bode ons heren des hertogen van
Ghelre inden Tielreweert ende ghiede dat hi ghemaent hadde als recht is van Willems wegen van Tuijl Alaert Keijen Jan soen als een saecwout
Claes Claes soen Gherijt Heinrics soen ende Heinric Matheus soens soen als borgen om vier en viertichstalven beijerschen gulden ....
... Voirt orconden
wi dat Willem van Tuijl voirsz is ghericht biden ghesoren richter tot allen recht in alre erfnissen ende in allen goets dat dese voirsz saecwout
ende borgen voirsz hadden inden ghericht van Malsen ende inden heemstat van Deijl ...
... Ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende negen en twentich opten een en twen-
tichsten dach in october {21-10-1429}. Wij Willem van Beesdt voirsz ende Jan van Horwinen Goiswijns soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is die
ghesworen bode voirsz ende ghiede dat hi verboden hadde als recht is alle dese voirsz orfnissen ende gueden drie sonnendage tot rechter ....
aen der kercken tot Malsen dat die te cope were van Willems wegen van Tuijl voirsz voir dese voirsz summen ghelts Ende dit is ghesciet int jair
ons heren dusent vier hondert ende negen en twentich des anderen dages nae alre kijnder dach {29-12-1429}. Wij Willem van Beesdt ende Jan van Horwinen
Goiswijns soen scepen in Deijl voirsz orconden dat voir ons comen is Willem van Tuijl voirsz ende heeft vercoft alle dese voirsz erfnisse ende
gueden Willem Rubben Heinrics soen des saecwouden goet voirsz .... ende der borgen goet voirsz ...
... ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vier
hondert ende negen en twentich des anderen dages nae alre kijnder dach {29-12-1429}. Wij Willem van Beesdt ende Jan van Horwinen scepen in Deijl voirsz orconden
dat voir ons comen is die ghesworen richter voirsz ende heeft ons ghevraecht aen enen vonisse soe wair dat Willem van Tuijl voirsz sijn ghe...
van der voirsz summen ghelts ...
.... in orkonde ons litteren ghegeven int jair ons heren
vierhondert ende negen en twentich des anderen dages nae alre kijnder dach {29-12-1429}
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl zou dit een jaar eerder moeten vallen dan in de tekst staat, dus op 29-12-1428. Maar de eerste tekst betreft 21-10-1429, dus dat lijkt niet te kunnen passen. Vanwege deze onzekerheid wordt het jaar 1429 aangehouden.
Transfix.
Aanhangend: 30-12-1429
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 31-1
92 ) 30-12-1429. Akte van overdracht door Willem Rubbe (Heinricssoen) aan Willem van Tuyl van goederen van Alaert Keyen Janssoen en diens borgen Claes Claessoen, Gheryt Henricssoen en Jan Heinric Matheussoenssoen gelegen in het gericht van Malsen in de heemstad van Deyl. Met de akte van imaginaire verkoop van deze goederen aan Willem Rubbe Heinricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Alaert Keyen Janssoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Willem van Beesdt ende Jan van Horwinen Goiswijns soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is Willem Rubbe ende heeft ver-
coft ... den brief dair desen teghenwoirdigen brief doir ghe-
stoken is ...
... Willem van Tuijl erfliken te besitten ...
... int jair ons heren vierhondert ende negen en twentich des dorden dages nae alre kijnder dach
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl zou dit een jaar eerder moeten vallen dan in de tekst staat, dus op 30-12-1428. Maar de eerdere transfix lijkt op 29-12-1429 te vallen dus dat lijkt niet te kunnen passen. Vanwege deze onzekerheid wordt het jaar 1429 aangehouden.
Transfix.
Hangt aan: 29-12-1429
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 31-2
93 ) 26-11-1430. Arend Holle doet afstand van vier morgen en twee hont land, gelegen in Wadenoyen aan de Linge, anderhalf morgen in het Westerhout aldaar naast het land van Wemmer Arendsz. en de wetering en vier morgen land eveneens in Wadenoyen naast het land van Gijsbert Piek van Beest ten behoeve van Govert Holle, bevestigd door Gijsbert Hak Jansz. en Arend Jansz., schepenen van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Datering: 1430 november 26 (des anderen dages nae sinte Catharijnen dach)
NB: Afschriften, inv.nr. 1 fo 43r-43v en inv.nr. 2 fo 53r-53v.
Bron: Cartularium van de heerlijkheid Spijk (Reg. 5)
94 ) 22-04-1532. Schepenen: Johan Willemsen en Aelbert Jansen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Johan Willemsen ind Aelbert Jansen scepen in Deijll tugen dat voir ons comen zijn heer Johan van Rijn ind joffrou Agata van Rijn met hoerder gecoeren mombers ind hebben vercofft ind opgedragen voir tweehondert pont gever penningen die zij gyeden dat hoer betaelt zijn dat tweedeell van zeess mergen landts liggende in den gericht van Gelremalsen geheiten die Herp daer boven naestgelegen is die gemein wetering ind beneden die gemeyn straet off wye dit voirscr. landt met recht naestgelegen zijn heer Jacob van Esden priester proest tot behoeff des convents tot Zenwinen in enen eygendom dijckvrij ind tijnsvrij erfffelicken te hebben ind te besitten. Ind heer Johan van Rijn priester ind joffrou Agata van Rijn met hoerder gecoeren mombers voirscr. ind Willem van Rijn ind Jan van Herwinen vertegen op dit landt voirscr. ind geloeffden daerop doen te vertyen alle diegene die daer met recht op vertyen zullen ind heer Johan van Rijn priester ind joffrou Agata van Rijn met hoer mombers voirscr. geloeffden heer Jacob van Esden priester proest tot behoeff des convents voirscr. dit landt voirscr. te waeren jair ind dach als recht is tegen alle diegene die ten rechten comen willen ind alle voirplicht aff te doen van denzelven. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ind twee-ind-dartich op ten twee-ind-twentichsten dach aprilis.
(in dorso) nr. 152
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 195 (pag. 303)
95 ) 06-11-1483. Schepenen: Gysbert van Haefften, Arnt Pieck Hormenssen, Johan van Hemert, Henrick van Tuyll, Jan die Rover, Wouter van Overrijn, Gherit Arntssen en Ysbaut Herdenssen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wy Gysbert van Haefften Arnt Pieck Hormenssen Johan van Hemert Henrick van Tuyll Jan die Rover Wouter van Overrijn Gherit Arntssen ende Ysbaut Herdenssen scepen in Deyll wysen myt gevollichder medescepen van Tuyll dat voir ons comen is dair wy mitten gesworen richter ons gnedigen heren des hertogen van Oestenrijck ende van Gelre in Tielreweert in der dingebancken tot Deyll te gedinge geseten waren Ot Lottemssen als momber der joffrau Steven van Rutenborch als reyntmeysters der joncfrouwen van Zendwenden ende son ende bad den gesworen richter voirscr. dat hij ons scepenen voirscr. des vonnisse vermanen soud van der toespraeck Ot Lottemssen als momber voirscr. op Zander van Tuyll ruerende van eenre tyende gelegen in den gericht van Drompt die sij rustelick ende vredelick een lange tijt van jaren beseten hebben na uytwysinge hoer scepenre brieff wairaff wy scepenen voirscr. mit enen goeden beraedt tevoerens gehadt hebben na vragen des gesworen richters voirscr. eendrechtelick gewijst hebben na kond ende wairheyt scepenbrieff ende betoen die wy dairaff gesien hebben die joncfrouwen van Zenwedden in hoir besit dat sij hoir tyend halden sullen ter tijt toe dat wy beter betoen off brieff syen dan wy noch gesien hebben. Ende so hem die joncfrouwen aensprecken van scade so wysen Ivy hem dairaff tot sijner bancken. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende tachtentich des donredages na Sunte Hubertsdach.
(in dorso) nr. 177. Dat vonnysse van Sander van Tuill van die tienden op Drompt
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 273 (Pag. 275)
96 ) 14-11-1469. Schepenen: Claes van Haeften van Reynore en Werner van Beesd [1]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Claes van Haeften van Reynore ende Werner van Beesd {1} scepen in Deyl tugen dat Meerten van Hove heeft geloeft heeren Jacop pastoer der kercken van Zenwijnen tot behoeff der pryoerinnen ende gemeyns convents der jonckfrouwen van Zenwijnen thijns vijff ende twintich witte hollansche bourgonsche stuvers genge ende geve off ander guet payment daervoir in geliker werden alle jaer eweliken op Sente Martensdach in den wynter te betalen ende te boeren uyt drye mergen lants gelegen in den gericht van Wadenoyen op die Herucht tuschen erfgenamen Bertholomeeus van Ecke aen die oeverste zijde ende die papelike provend ten Waeyenoyen aen die nederste zijde streckende metten eenen eynde op die weteringhe ende metten anderen eynd aen den Tyelwech welck thijns voirscr. weert sake dat hij alle jair eweliken opt en voirscr. termijn der betalingen nyet betaelt en were dan soe sall daer alle dagen daernae comende een peen van eenen vlemschen cleyken gever penningen opten voirscr. thijns wassen en de ghaen welck peen tegader metten thijns voirscr. die joncfrouwen van Zenwijnen voirscr. uyten voirscr. lande verhalen sollen ende mogen wanneer sij nyet langer beyden en wlllen. Ende Meerten van Hove voirscr. heeft geloeft heren Jacop tot behoeff der pryerinnen ende gemeyns convents der jonckfrouwen van Zenwijnen voirscr. den thijns voirscr. ten ewygen daghen te waren voor allen dieghene die ten recht comen willen uyten lande voirscr. Voert soe sint vorwaerden dat die joncfrouwen van Zenwijnen voirscr. van den thijns voirscr. jaerlicx uutreycken sullen een pont wasse daer men in der kercken van Zenwijnen op sheylichs Cruys altaer bernen ende misse mede doen salle. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert negen ende tzestich opten veertienden dach der maendt van november. Daccoirdt van de copie mette originale brieven verifficere ick ondergescreven oipenbaer geauctoriseert notaris tsHertogenbossche residerende G. Ruys
(in dorso) nr. 46 (van de kopieen)
1. Wemmer?
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 267 (pag. 264)
97 ) 24-07-1462. Schepenen: Jan van Weerdenberch en Ghijsbert van Haeften van Reynoie
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Jan van Weerdenberch ende Ghijsbert van Haeften van Reynoie scepen in Deyl tugen dat voir ons comen is Adryaen van Balveren ende heeft vercoft ende opgedragen voir driehondert gouden gulden genge ende geve die hy giede dat hem betaelt sijn een huys ende hofstat met allen sijnre tymmeringe potinge ende toebehoeren met sesse mergen lants also groot ende also cleyn als sy gelegen sijn in den gericht van Wadenoyen tuschen dat cloester van Zenwynen aen die een syde ende Jacob Becke aen die ander syde streckende metten enen eynde op die gemeyn stege ende metten anderen eynde aen den Hemertschen grave heren Dirick van den Grave priester proest to Zenwynen tot behoeff der pryorynnen ende gemeyns convents des cloesters to Zenwynen voirscr. in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijck erfeliken te besitten. Ende Adryaen van Balveren voirscr. verteech op dit lant ende guet voirscr. ende geloefde daer op doin te vertyen allen dieghene die daer met recht op vertyen sollen ende geloefde oeck te waren heren Dirick van den Grave priester proest tot behoeff der pryorynnen ende gemeyns convents des cloesters van Zenwynen voirscr. dit lant ende guet voirscr. jair ende dach als recht is van allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin van denselven. Hyervan so is Otte van Haeften van Reynoie barge. In orconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert twe ende tsestich op sente Jacopsavont des heyligenapostels.
(in dorso) nr. 159 Wadenoyen
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 164 (pag. 254)
98 ) 26-03-1447. Schepenen: Aernt Pieck Hermanssoen en Jan Ghijsbertssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Aernt Pieck Hermanssoen ende Jan Ghijsbertssoen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is her Dirc Spuylre abt tot Sunte Marienweerde ende heeft gheloeft heren Korsten Fennen proifst tot Zenwinen tot behoef der proirinnen ende tot behoef der ghemeynre joffrouwen des cloesters voirscr. dat sy losen mogen dordalven mergen lants ghelegen in den ghericht van Wadenoye op die Vergherden tuschen erfghenaems Ghijsbert Piecs van Beesde aen die een side ende die proifst van Zenwinen aen die ander side item noch tien hont lants ghelegen in denselven ghericht voirscr. op die Vergherden Willem van Langrake aen die een side ende Matheus Hol aen die ander side item noch enen mergen lants ghelegen in denselven ghericht voirscr. die proifst van Zenwinen voirscr. aen die een side ende Wenmer Aernts Molennerssoen aen die ander side item noch vijf mergen lants ghelegen in den selven ghericht voirscr. in den Polre tuschen erfghenaems Ghijsbert Hubertssoen aen die een side ende erfghenaems Heinrics van den Steenhuse Wenmerssoen aen die ander side item noch enen campe lants ghelegen in denselven ghericht voirscr. alsoe groet ende alsoe cleyn als hi dair ghelegen is op ordeningen die ghemeyn stege gheheiten den Tielwech aen die een side ende den Hemerscher grave aen die ander side of tuschen dieghene die mit recht alom naisten voirscr. erve ghelegen sijn mit tween hondert ende mit tween Guilhelmus hollantschen scilden goet van goude ende recht van ghewichte of payment dat alsoe goet is op sunte Petersdach ad Cathedram naistcomende over een jair den voirscr. abt voir dese voirscr. lose te betalen item voirt soe heeft die voirscr. abt gheloeft den voirscr. proifst tot behoef der proirinnen ende tot behoef der voirscr. joffrouwen des cloesters tot Zenwinen voirscr. dat sij dit voirscr. erve bruken ende in hueren houden sellen twe jair lanc naistcomende elcs jairs om enen auden swarten ende jairlics den voirscr. abt tot Paeschen te betalen ende mit alselker vorwairden dat sij den dijc voirscr. verswaren sellen die totten voirscr. lande hoert dese voirscr. jaren ende scot ende lot betalen buten des abts costen voirscr. Item ist zake dat dit voirscr. lant niet gheloest en wordt opten termijn voirscr. soe kere d 'abt den voirscr. joffrouwen twelf overlensche rijnsche gulden dan sculdich te sijn ende dan soe sal die abt voirscr. dit voirscr. erve los ende vri houden ende besitten behaudelic den abt voirscr. sijnre losen die hi dair mit recht aen heeft of sy die joffrouwen voirscr. loesten. In orconden onser litteren. Ghegeven int jair ons Heren M vierhondert ende seven en viertich des anderen dage nae Onser Vrouwendach Annunciacio.
(in dorso) nr. 156
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 161 (pag. 240)
99 ) 10-07-1444. Schepenen: Ot van Haeften Alaertssoen en Jan van Kuyc Jans Janssoen van Meteren [1].
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wi Ot van Haeften Alaertssoen ende Jan van Kuyc Jans Janssoen van Meteren {1} scepen in Deil orconden,dat voir ons comen is Ghijsbert Hac Janssoen ende heeft vercoft ende opghedragen voir twe hondert pont gaver penninge die hi ghiede dat hem betaelt sijn vier mergen lants alsoe groet ende alsoe cleyn als sy dair ghelegen sijn in den ghericht van Malsen in den Voetacker dat cloester van Sunte Marienweerde aen die een side ende die papelike profen van Malsen aen die ander side Aernt Ghijsbertssoen ende Jan Pelgrimssoen aen dat een eynde ende Ghijsbert Hac Rolofssoen ende Willem Alaerts Welgensoen aen dat ander eynde heren Dirc van Darthesen proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters tot Zenwinen voirscr. in enen eygen erve sonder dijc ende sonder tijns erfliken te besitten. Ende Ghijsbert Hac voirscr. verteech op dit voirscr. erve ende gheloefde dairop doen te vertien alle dieghene die dair mitten recht op vertien sellen ende ghelovet te waren heren Dirc van Derthesen proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters tot Zenwinen voirgen. jair ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht dair af te doen. Ende des is Jan Hac Ghijsbert Hackensoen een borge. In orconde onser litteren ghegeven int jair ons Heren M vierhondert ende vier en viertich opten tienden dach in julio.
(in dorso) nr. 151 Malssen den Voetacker
1. NB in de transcriptie staat "Jan van Kuyc Jans Janssoen van Meteren" maar in het origineel staat "Jan van Kuyc Janssoen van Meteren".
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 160 (pag. 239)
100 ) 16-12-1442. Schepenen: Ot van Haeften Alaertssoen en Jan van Ingen Wouterssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Ot van Haeften Alaertssoen ende Jan van Ingen Wouterssoen scepen in Deil orconden dat voir ons comen sijn Jan van Herwinen Goiswijnssoen ende Goiswijn sijn soen ende hebben vercoft ende opghedragen voir vierhondert pont gaver penninge die sy ghieden dat hem betaelt sijn twelf mergen lants gheleghen in den ghericht van Malsen in den Santacker gheheiten Verewighenkorne tuschen Henric Gheerlinxsoen boven Willem die Ridder Pelgrimssoen ende Agnisse Herbens dochter beneden heren Dirc van Derthesen proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters tot Zenwinen in enen eygen erve sonder dijc ende sonder tijns uytghenomen alsulken dijc als dair mit recht toebehoert ende uytghenomen den tijns die dair mit recht uytgheet erfliker te besitten, Ende Jan van Herwynen Goeswijnssoen ende Goisweyn sijn soen voirscr. vertegen op dit voirscr. guet ende erfnissen ende gheloefden dairop doen te vertyen allen dieghene die dair mit recht op vertyen sullen ende gheloefden te waren dese voirscr. erfnissen heren Dirc proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters voirscr. jair ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht dair af te doen. Doe dit ghesciet was doe gaf weder her Dirc proifst tot Zenwinen ende van wegen des ghemeyns convents des cloesters voirscr. dit voirscr. erve Jan Goiswijnssoen voirscr. in enen jairlicschen erftijns voir vijf aude Francrijcsche scilde guet van goude ende recht van ghewichte of payment dat alsoe guet is ende jairlics erflic ende ewelic opten heilgen Korsdach te betalen tot tijnsrecht den voirscr. proifst of soe wie proifst is in der tijt des voirscr. cloesters. Item vorwairden sijn ist zake dat desen voirscr. tijns jairlics niet betaelt en werdt op ten termijn voirscr. soe sal dan dairtoe alle dage opwassen ende gaen tot eenre penen dordalf aude Vlemsche placken tijns toe ende alsoe lange als die proifst voirscr. den voirscr. erfnissen ende gueden gheloven wil ende niet langer beiden en wil en dan te betalen mitten hoeftghelt voirscr. tot onsen lantrecht. Item voirt orkonden wi scepen voirscr., dat voir ons comen is Willem Hack Ottensoen ende heeft verteghen als recht is op dit voirscr. erve tot behoef des proifst ende des ghemeyns convents des cloesters voirscr. In oirkonde onser litteren ghegeven int jair ons Heren M vierhondert ende twe en viertich des sonnendages nae Sunte Lucien dach.
(in dorso) nr. 154 item te Malsen Valc Jansen ende Jan Hubers hier heefft dat cloister nu den eygendom aff
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 159 (pag. 234)