De Hoge Bank van Deil | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes. (Veel teksten moeten en zullen nog nagezien worden.)

1 ) 18-10-1442. Uitspraak door schepenen van Deyl in een geschil tussen het D.H. van Tiel en Jkvr. Margriete van der Moelen c.s., waarbij de raaptienden te Drumpt toegewezen worden aan de commanderij van Tiel. 1442 (afschrift).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
        Copie
Wij Gisbert van Haefften Alart van Haefften Goesswijn die Jode √ Dirck van Huemen Gerit
Alartsz Wilhem Geritsz Jan van Ingen Woltersz Jan Meijnert Janssoen
Schepenen in Deijl, tuijgen dat voer ons ende voer den geswoeren richter ons
heren des hartoge van Gelre in Tielreweerdt daer wij mede inder dingbancken
van Deijll the gedinge ende the gericht geseten waeren, komen is heer Wijnalt van
Wedinchem broeder Duijtsches oerdens scheffener in der tijt tot Tiell des
Duijtsches Huijsens van wegen heren Zweder Cobbing stadthelder der Balijen
tot Westphalen ende commenduer tot Tiell Duijtsches ordens in der tijt ende
van wegen der gemeijne heren tot Tiell des Duijtsches oerdens ende heft gedingt
tegens jonfrowen Margrieten van der Moelen, Aerndt den mullenaer, Henrick
van ....ech?, Wilhem van Boningen ende Henrick van Boningen vander ander zijde
als om den tienden van haeren raepen tot Drumpt die sij den vursz. heren
onthouden hebben .. etc, etc ...
....
.... In oerconde onssen letteren gegeven int jaer ons heren
Mº vierhondert ende tweindveertich op sunte Lucas dach evangeliste

Bijschrift:
Dese tegenwoerdige copie is gecollationiert tegens sijn principaelle ongecancelleerde ..... volsegelden brieff ... daer myt befonden te accordieren van woerde tot woerde dat betuige ick Henricus Stoer secretarius der stat Tiell mijtz dese mijne subscriptgie den 4 novemb. ao 1584 {of 1554?}. {handtekening}
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 3012
2 ) 29-10-1440. Olifier van Eynspick Aelbertsz. schenkt om Godswil Willem den Schonen tot behoef eens altaers, staande in de St. Maartenskerk aan de zuidzijde tegen den ouden toren, gesticht ter eere Gods, Maria en Allerheiligen, dat gewoonlijk genoemd wordt Sinte Aechtensaltaar, vijf overlandsche rynsche goudguldens.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Olifier van Enspijck Aelbertszoen {1} ende Jan Ghijsbertszoen, schepen in Deijll oerconden dat ick Olifier van Eijnspick voirscreven heb gegeven ende geloeft om godswil ende om salicheijt mijnre siel ende mijns wijfs ende mijnre kijnder ende naecommelinghen wil Willem den Schonen tot behoeff eens altaers staende in der kercken van Zautbommel in die suijtziide tegens den auden toern, dat gesticht is in der eren gods ende onser liever Vrouwen ende alle Gods Heijligen, dat men gemeijnlick heijt Sinte Aechten altaer vijff overlantsche Rijnsche gulden guet van goude ende recht van gewichte off paijement dat al soe goet is tot Paeschen naestcomende over een jare te betalen ende voert erfflick ende ewelick elcx jaers der jaeren vijff overlantsche Rijnsche gulden paijements voirsz. ende jaerlicx tot Paesschen te betalen tot onsen lantrecht welc gelt voirsz. die ewige vicarius des voirs. altaers heffen ende boeren sal jaerlicx uut vier mergen lants, gelegen inden gericht van Deijll in't broeck, geheiten den Hoijcamp tusschen mij Olefier voirsz. aen die een zijde ende heer Ott van Arkell pastoer tot Deijll aen die ander zijde.
Item voorwaerden zijn ist saecke dat Willem Schoen voirs. nyet en singt tusschen dit ende sinte Jansdacch the midde somer naestcomende, zoe en is dese voirs. geloft nyet noch van en gheenre weerden.
In oerconde onser letteren gegeven int jaer ons heren duijsent vierhondert ende veertich des anderen dages na sunte Sijmons ende Judas dach apostolorum
Bron: Familiearchief Beckering Vinckers, boek 8, pag. 55.
Vrijwel zeker uit het St Maartenskerk archief dat voorheen lag in Den Bosch, nu In het RAR te Tiel.

1. Beckering verwijst naar de volgende tekst op de tegenoverliggend pagina:

Olijfier van Eijnspick Aelbertssoen habuit uxorem Idam filiam Wilhelmi Schoen de Est. Et ipse cum uxorem sua presentavit ad hanc vicariam Wilhelmum Schoen

Wilhelmus Schoen senior fundator vicarie Omnium Sanctorum procravit filium legittimum Wilhelmum Schoen juniorem et filiam legittimum Idam uxorem Oliverii de Eijnspick, etiam habuit filios illigittimos: Gisbertum Schoen, patrem Gemanni Schoen, mariti Griet Gemans et ..... magistri Johannis et Ottonis Theoderici etc - et Gemannum Schoen (aut 2 eiusdem nominis ut aperte patet ex litteris scabinalibus vicarie S. Cornelii de uno jugero Op Die Scimminck op Boemel et de 2 juberibus 4 ½ hont ibidem

aanteekening op een los stuk papier
       Archief St. Jan ‘s Bosch
Bron: Overigen
3 ) 06-02-1405. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Otte van Hokelem ende Willem van Tuul heren Ghijsbrechts zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons
comen is her Otte heren van Hokelem ende heeft vercoeft ende opghedragen voer twe hondert pont gaver penninc-
ghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn dertien hont ende vier ende dertichstenhalven scafte lands gheleghen inden
gherichte van Deyil in die Oesteringhen tusschen Willem van Tuul heren Willems zoen van Tuul ridders aen die een
side Dydderic bastaert zoen Ghoeswinus van Tuul ende Dydderic Aernt Stamers? zoen aen die andere side Jan Willems Ridders zoen in enen eijghen erve sonder diic ende sonder tiins uutghenomen den diic die daer metten recht toe be-
hoert erfliken tebesitten Ende her Otte here van Hokelem voersz. verteech op dit voerscreven lant ende gheloefde daer
op doe te vertien alle die ghene die daer metten recht op vertien zoelen ....
....
... ende alle voirplycht daer aftedoen van ziinre weghen Des siin Otte van Hokelem Jans zoen
ende Ghoeswiin van Hokelem siin broeder borghen onghescheijden in alre maten op dit voirss lant ...
.... ... Int jaer ons heren Mº vier hondert ende vive des vri-
daechs nae onzer vrouwen dach purificatio
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Aanhangend: 02-06-1429
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831-1
4 ) 02-06-1429. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Willem van Beesde ende Jan van Tuijl Jans soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen sijn Willem die Ridder ende Hubert sijn broeder Jan Willem Rid-
ders soens soene ende Aleit hoir moeder mit hoiren gecoren momber ende hebben vercoft ende opghedragen voir twe hondert pont gaver penninge die si ghi-
den dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwoirdigen brief doir ghesteken is ....
.... Florijs Rolofs soen erfeliken te besitten ende Willem die Ridder Hubert sijn broeder ende Aleit hoir moeder mit hoiren ghecoren momber
voirsz. vertegen op dit voirsz. guet ...
....
... Ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende negen en twentich opten anderen dach in Junio
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Hangt aan: 06-02-1405
Aanhangend: 10-01-1451
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831-2
5 ) 10-01-1451. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Jan Ghijsberts soen ende Jan van Ingen Wouters soen scepen in Deijl orkonden dat voir ons comen
is Floris Rolofs soen ende heeft vercoft ende opghedraeghen voir twe hondert pont ghever penninge
die hij ghiede dat hem betaelt sijn dese brieven dair desen teghenwoirdighen brieff doirsteken is ....
.... .... Goeswijn Dircs soen erfflyken te
besitten ende Floris voirsz. verteech op dese brieven erfnyssen ende alle tghehaut deser brieven ....
...
... Ghegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende een ende vijff-
tich opten tienden dach in Januari
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Hangt aan: 02-06-1429
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831
6 ) 09-08-1495. Akte waarbij Johan II van Weerdenburch, ten overstaan van schepenen van Deil, afstand doet van alle rechten op goederen uit de nalatenschap van Marij, dochter van Belij van Weerdenburch en Jan van Vueren, gelegen te Deil en in de Tielerwaard ten gunste van Belij van Weerdenburch.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Wy Jan van Metteren ende Ghisbert Hac scepen in Deyl tughen dat voer ons comen is Jan van Weerdenbo-
rch Jansz ende heeft vertegen naeden lantrecht opt graeft in Tielreweert inder bancken van Deyl ende
inden enynge van Deyl op allen eijgen gueden rede ende onrede die joffer Bely van Weerdenborch
siinre suster aen bestorven waeren van hoere dochter Marij die sij had by Jan van Voern ende die
selleff guede die hercomen sijn van Jan van Voern voerss. ende sijn alderen ende joffer Bely voerss. die
selleff guede op mij geerft solde hebbe voerss. naden lantrecht soe vertij ick Jan van Weerdenborch
voerss. daer op ende daer nyet aff te heffen noch te bueren te ..... noch te genyeten noch ingeven? sculden
off in testamente gehalden wesen en will yet daer aff te betalen beheltelicken ende uytgescy-
den der medegaven ende vrouwelicken cleynnoten die my suster Bely voerss. aen Jan
van Voeren gebracht heeft na vermochen der heylixvoerwaerden die daer aff
gemaeckt syn. In oorconde onser litteren gegeven int jaer ons heren dusent vierhondert
vyffende tnegentich op sunte Lauwrens avont
Onigineel op perkament met 2 aanhangende zegels.
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 617
7 ) 02-11-1462. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van een morgen land, gelegen op de hoge weye te Deil door Jan Ghijsbertsz. aan Johan van Weerdenburch.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Wij Jan van Weerdenberch ende Jan Ghiisberts soin scepen in Deijl tugen dat ick Jan Ghiisberts soin voirsz. heb vercoft
ende opgedragen voir viiftich gouden gulden genge ende geve die ick giede dat mij betaelt siin enen mergen lants ge-
legen inden gericht van Deijl op die Hoge Weije tuschen erfg. Willems van Tuel aen die een sijde ende die kerck
van Deijl aen die ander sijde Steven Jans soin tot behoeff Jans van Weerdenberch soin mijns Jans van Weerdenberch
voirsz. in enen eijgendom sonder thiins ende sonder diick erfeliken te besitten Ende ick Jan Ghiisberts soin voirsz. heb ver-
tegen op dit lant voirsz. ... etc ...
.... In orconde onssen litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert twee
ende tsestich op alre zielen dach
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2478
8 ) 01-07-1515. Afschriften van akten van 1340, 1410, 1516, 1522 en 1530, waarbij verschillende hertogen van Gelre oude privilegiën ten behoeve van de abdij Mariënweerd bevestigen, en van een Deilse schepenakte van 1515 betreffende de betaling door de abdij van “Staetgeld”.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Wij Henrick van Bryenen ind Willem Woltersz schepenen tot Deijl doin kondt
ende thuyghen apenbairlick mit desen apenen brief dat voir ons gekomen zijn die
geswaeren van Eynspijck mit die gemeyne naebueren ind hebben gerichtelik
getuijcht ind then heylighen geswaeren dat die abt van Marienweerdt
altijt sijn staetgelt mit anderen ongelden gegolden heeft mit die van Eynspijck
ende andere nergenst behalve twe of drie iaeren dat die van Eynspijck vanden
hoeven veriaecht waren In oirconde ... ind getuychenisse der waerheijt hebben
wij Henrick van Brienen ind Willem Woltersz scepen voirsz. onssen segelen op
spatium sbriefs gedruct Gegeven inden iaer ons heren dusent vijfhondert
ind vijfftyen des sonnendachs post Petri et Pauli apostolorum
Bron: Inventaris der archieven van de abdij Marienweerd (1248-1592), inv. 3.
Datering: P&P = 29 juni
Bron: Overigen
9 ) 24-06-1513. Belofte van Herman van Steenhuys om de commandeur van Tiel te waren aan 2 morgen land op Grebersakker onder Hemert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Wij Frederick van Hemert ende Hermen van Steenhuijs scepen in Deijl tugen dat voir ons
comen is Hermen van Steenhuijs voirsz. ende heeft geloeft heren Johan vander Empel commen-
duer vanden Duijschen heren bynnen Tiel tot behoff des convents der Duijtscher heren voirscr.
te waren twe mergen lants soe groot ende cleyn als die gelegen sijn inden gericht van He-
mert op Grebers Acker tuschen erffenisse des commenduers voirsz. aen beijden sijden met
voirwairden weert zake dat die commenduer voirsz. ... etc ...
.... altijt verhalen aen
drie mergen lants die Hermen van Steenhuijs voirsz. heeft inden gericht van Wadenoijen gele-
gen opten ...... tuschen erffenis Frederick van Hemert aen d'een sijde ende Hermen van Steen-
huijs voirsz. aen d'ander sijde In orkonde onser litteren Gegeven int jair ons heren dusent
vijf hondert ende dertien op sunte Jacobs avont apostel
Met het zegel van Steenhuijs.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2876-0.1
10 ) 22-04-1484. Michael Hessels verkoopt 5 hont land in Drumpt, gelegen tussen Steven Jansz van Eck en Lambert van Eck Stevensz, aan Lambert van Eck voorsz., en overdraagt daarbij 2 oude brieven uit 1465 en 1484, op 2 mei 1610.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Litteris antiqua supra memorate h.... et p.... coram Gherit die Jode et Ghijsbert Hackert schabinis, Jacob Huijgensz vendidit domum etc met vier hont lants ....? tho Deijll inter heredes Arien Olifiersz ab uno ende Jan Roevers ab altere Henrick Willemsz heredit. possiden. cum warandia absoluta et Henricus predictis reddidit Jacobo predicto bona predicta in emphitensis? voir drie goude Overlantse Rijnss gulden annue op Petri ad Cathedram Datum 1465 postridie Petri ad Cathedram {23-2-1465}, et secunda vel transfixa, coram Aernt van Tuijll Reijersz ende Wouter van Beesdt, etc Gerit van Rhijn ende Jan van Rijn vendiderunt litteram predictis Broeder Jan Berntsz ad opus conventus sororum in Culenborch cum warandia absoluta Datum 1484, des donredaechs post Pasche {22-4-1484}.
Bron: ORA Deil, inv. 1092, fol. 94.
Transfix.
Hangt aan: 23-02-1465
Bron: Overigen
11 ) 23-02-1465. Michael Hessels verkoopt 5 hont land in Drumpt, gelegen tussen Steven Jansz van Eck en Lambert van Eck Stevensz, aan Lambert van Eck voorsz., en overdraagt daarbij 2 oude brieven uit 1465 en 1484, op 2 mei 1610.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Litteris antiqua supra memorate h.... et p.... coram Gherit die Jode et Ghijsbert Hackert schabinis, Jacob Huijgensz vendidit domum etc met vier hont lants ....? tho Deijll inter heredes Arien Olifiersz ab uno ende Jan Roevers ab altere Henrick Willemsz heredit. possiden. cum warandia absoluta et Henricus predictis reddidit Jacobo predicto bona predicta in emphitensis? voir drie goude Overlantse Rijnss gulden annue op Petri ad Cathedram Datum 1465 postridie Petri ad Cathedram {23-2-1465}, et secunda vel transfixa, coram Aernt van Tuijll Reijersz ende Wouter van Beesdt, etc Gerit van Rhijn ende Jan van Rijn vendiderunt litteram predictis Broeder Jan Berntsz ad opus conventus sororum in Culenborch cum warandia absoluta Datum 1484, des donredaechs post Pasche {22-4-1484}.
Bron: ORA Deil, inv. 1092, fol. 94.
Transfix.
Aanhangend: 22-04-1484
Bron: Overigen
12 ) 10-05-1412. Schepenen: Jan Aerntsen en Aernt die molennaer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Marge: de collatie van onder liever vrouwen altaer tot Wadenoijen
Wij Herbert van Lauick ende Guert Artsen scepen in Deijl tuijgen dat voir ons comen is Cornelis Cool ende heeft voir ons scepenen vsn. bekent getuijcht ende verclaert dat hij ter goijer trauen vuijtgescreven heeft sekere scepenen thijnsbrieff voir scepenen van Deijll voirheens int iaer ons heren duijsent vierhondert ende twelleve opten tienden dach inder maent van mei gepasseert wesende luijdende van woorde tot woorde so hier nae vollicht
Wij Jan Aerntsen ende Aernt die molennaer scepenen in Deijll oirconden dat voir ons comen is Margriete die wijff was Iewaen Hacken Rutcherssoen met hoeren gecoren mommer ende heeft gegeven ende opgedragen in die eer Godts van hemelrijck inden ierste twe mergen lants ende veertien scaft lants gelegen inden gericht van Wadenoij op die Vergerden tusschen die gemeijn weteringe aen die een sijde ende Jan van Beesd heren Geraerts soen van Beesd ridders aen die ander sijde Item thien hont lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen Willem van Langerake aen die een sijde ende mij Aernt vsn. aen d'ander sijde Item anderhalven mergen lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen Henrick den Swartten aen die een sijde ende mij Aernt vsn. aende die ander sijde Item acht hont lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen mij Aernt vsn. aen die een sijde ende Aleijden die wijff was Henrick Ghoeders? soens ende hoeren kijnderen aen die ander sijde Item twe mergen ende vierdalff hont lants gelegen inden selven gericht op in die Hevicht tussen mij Jan Aertsz vsn. aen die een sijde ende Lijsbetten die wijff was Jan Huberts soens ende hoeren kijnderen aen die ander sijde heren Wouter Punt priester cappellaen eens altaers dat gesticht is in die eer godts ende onser liever vrouwen van hemelrijck dat staende is inder proche kercken toe Wadenoij in eenen eijgen erve sonder dijck ende sonder tijns ... etc, voorwaarden ....
Afschrift van een acte van 10-5-1412, ingeschreven op 8-4-1585.
Bron: ORA Deil, inv. 10190, folio 175.
Bron: Overigen
13 ) 10-01-1421. Wouter Gherytszoon en Jan die Roever Jacobszoon, schepenen in Deyl, oorkonden, dat Henric Herten de goederen, vermeld in de oorkonden van 1421 Januari 9 (reg. no. 16), waardoor deze is gestoken, verkocht heeft aan Wouter Back Fredericszoon.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
       Copije Transfixe
Wij Wouter Gherridts zoon, ende Jan dije Roever Jacobs zoen schepen in Deijl, oirkonden dat voir ons coommen is Henrick Herdt, ende heeft vercoft, ende opghedraghen voir thijen sallinghe gha...? penninghe dije hij ghijede dat hem betaelt zijn den brijeff daer ons tieghenwoordijghen brijeff door ghesteecken es .... etc ... Wouter Backen Fredericks zoon erffelijcken the besitten .... etc ... Ghegeven int jaer ons heeren duijsent vijer honderdt ende een ende twentich opten thijenden dach in Januario, ende was beseeghelt mitt twee zeeghelen in groenen wasche vuijthangende mitt dubbelen staerten, duer den voirgaenden brijeff wesende ghetransfixeerdt
Bron: Archief Huis Ammerzoden.
a. Oorspr. (inv. no. 460). Het zegel van Wouter Gherytszoon is verloren; dat van Jan die Roever Jacobszoon is bevestigd aan de oorkonde van 1421 Januari 9 (reg. 16).
b. Afschrift in inv. no. 19.
Transfix.
Hangt aan: 09-01-1421
Bron: Overigen - Regest nr. 17
14 ) 09-01-1421. Alaert van Haeften en Wouter Gherytszoon, schepenen in Deyl, oorkonden, dat op verzoek van Wouter Bac Fredericszoon wegens een schuld van 24 3/4 engelsche nobels de goederen van Prederic Aernenkenszoon {1}, gelegen in het gericht van Malsen en te Deyl, gerechtelijk verkocht zijn aan Henric Herten.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
       Copije
Wij Alaert van Haeften ende Wouter Gherridts zoen schepenen in Deijll, oirkonden dat voir ons coommen is, dije gheswooreen bode onss heeren des hartoghen van Ghelren in Tielreweerdt, ende ghiede dat hij gemaendt hadde als recht es van Wouter Bacs Frederics zoon, Frederick Aernenkens zoon omme vijer ende twentich Engelsche nobell, ende om drije quarter van eenen voirschreven nobell ghuet, van goude, ende recht van ghewichte oft paijement dat alzoe ghuet is, ghelijck als wij dije scheepen brijeve ghesijen hebben dije daer op ghemaect zijn. Voirt oirkonden wij dat Wouter Backen voirschreven is ghericht bij den gheswooren richter tot allen recht in alre erffnissen, ende in allen ghuets dat deessen voirschreven Frederick Aernenkens zoone hadde inden ghericht van Malssen ende inder heemstat van Deijll, zoe waer dat dije gheleeghen zijn voir dese voirschreven somme van gheldes, ...
.... etc ...
..... Daer wijssen wij dat hij ze vercoopen zoude tot onssen landt rechten. Ende dytt is gheschyet int jaer ons heeren als men schrijft duijsen vijer hondert ende twentich opten lesten dach in Novembri {30-11-1420}
Wij Wouter Gherrijdts z. voirschreven ende Jan dije Rover Jacobs zoon schepenen in Deijll oirconden dat voor ons coommen is, dije gheswooren bode voirschreeven, ende ghijede dat hij verboden hadde als recht es allen deessen voirschreven erffnissen ende ghuede, drije sonnendaeghen tot rechter misse tijdt, in der kercken tot Mallssen, dat dije te coop weere van Wouter Back weeghen voirsz. voor deessen voirgenoemden somme van gheldes. Ende dytt es gheschijedt int jair ons heeren als men schrijft duijssent vijer hondert ende een ende twentich, opten neeghenden dach in Januario {9-1-1421}
Wij Wouter Jacobs zoon, ende Jan dije Rover Jacobs z. schepenen in Deijll voirschreven, oirkonden dat voir ons coommen es Wouter Back voirschreven, ende heeft vercoft allen deessen voirschreven erffnissen ende ghuede Heijnrick Harten om thijen sallinge? ghave? penninghen, naer allen den vormen, ende maenieren dat ons landtrecht houdt, ende recht is. Ende dytt is gheschiet int jair ons heeren als men schrijft duijssent vijer hondert ende een ende twentich opten neghenden dach in Januario {9-1-1421}
Wij Wouter Gheriijdts zoon, ende Jan dije Roever Jacobs zoon schepenen in Deijll voirsz., oirconden dat voir ons coommen is die geswooren richter voirsz. ende heeft ons ghevraecht aen eenen vonniss, zoe waer dat Wouter Back voirsz. zijn ghebreck vander voirsz. somme gheldts innen, ende verhaelen zall, daer wijsden wij aen eenen vonniss dat Wouter Back voirsz. zijn ghebreck vander voirsz. summen ghelts innen ende verhaelen mach aen scenen ende aen benen Fredericks Aernenkens zoons voirsz., daer hij ze bewijssen kan, ende aen alle ghuets dat dese voirsz. Frederick naemaels winnen, off crijghen mach ... etc ....
... int jaer ons heeren duijsent vijer hondert ende een ende twentich, opten neghenden dach in Januario, ende was bezeeghelt mitt drie zeeghelen in groenen wasche, vuijthangende mit dubbelen staerten {9-1-1421}
1. Scanfout: Frederic
Bron: Archief Huis Ammerzoden.
a. Oorspr. (inv. no. 460). Met de beschadigde zegels van Wouter Gherytszoon en Jan die Roever Jacobszoon; dat van Alaert van Haeften is verloren. Met transfix van 1421 Januari 10 (reg. no. 17).
N.B. Het zegel van Jan die Roever Jacobszoon had aan het transfix bevestigd moeten worden.
b. Afschrift in inv. no. 19.
Transfix.
Aanhangend: 10-01-1421
Bron: Overigen - Regest nr. 16
15 ) 02-12-1371. Gherit van Jutfaes en Olyfier van Beesd, schepenen in Deyl, oorkonden, dat heer Herberen van den Run [Rijn], ridder, overdraagt aan heer Johan, heer van Culenborch en van der Lecke, 4 morgen land op de Eycweert onder Deyl.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Gherit van Jutfaes ende Olyfier van Beesd scepen in Deijl orconden dat voor ons comen is
heer Herberen vanden Rijn ridder ende heeft vercoft ende opgedragen voor twee hondert pont
gaver penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn vier mergen lants gelegen inden gericht
van Deijl opten Eijcweert streckende vanden Hoewech tot aen die Middelgrave toe tusschen die
gemeijne weteringe van Deijl aen die een zijde ende heren Herberen vanden Rijn ridder voirsz.
aen die ander zijde Gherit van Meghen tot behoef heren Johans heer van Culenborch ende van
der Lecke in eenen eijgen erve sonder dijck ende sonder thijns erflicken te besitten Ende Herberen
vanden Rijn voirsecht verteech op dit voirsz. lant ....
... etc ...
In orconde onsen letteren gegeven int jaer ons heren dusent driehondert eenendetsoeventich
des anderen daechs inde maent van december
Regest nr. 241a.
Datum: 1371 December 2 [des anderen daechs]
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 395v) - Regest nr. 241
16 ) 18-11-1471. Aerndt Piecke en Haidwin Claesz {1}, schepenen in Deyl, oorkonden, dat Aernt vnd. overdraagt aan jonker
Geraert, heer tot Culenborch, 5 morgen 1 hont land in Eynspick.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Aerndt Piecke ende Haidwin Claes soen scepen in Deijl tugen dat ick Aernt Pieck voirsz.
heb vercoft ende opgedragen voor tweehondert pont gever penninge die ick giede dat mij
betaelt zijn vijf mergen ende een hont lants gelegen inden gericht van Eijnspick tusschen
mij Aernt Piecken voirsz. aen die een sijde ende Floris van Beesd Willems sone aen die
ander zijde Roelof van Groensbeeck tot behoef des edelen joncker Geraerts heer tot Culenborch
in eenen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten Ende ick Aernt Pieck voirsz.
heb vertegen op dit lant voirsz. ...
... etc ...
... In orconde onsen litteren gegeven int jaer ons heren dusent vierhondert eenendetseventich
opten achtienden dach inder maent van November
Regest Nr. 2015 a.
1. Elders: Hardwijn.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 387) - Regest nr. 2015
17 ) 01-06-1396. Alart Hacke van Malsen en Henrick van den Steenhuyse, schepenen van Deyl, oorkonden, dat Willem die Rover, overdraagt aan heer Hubrecht, heer van Culenborch en van der Lecke, 4 morgen land onder Droempt op den Groten Acker.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Alart Hacke van Malsen ende Henrick vanden Steenhuijse scepen in Deijl oirconden dat
voir ons comen is Willem die Rover ende heeft vercoft ende opgedragen voor vier hondert pont
gaver penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn vier mergen lants gelegen inden gerichte van
Droempt opten Grote Acker tusschen die Vrouwe van Vlodorpe aen die een zijde ende Willem die
Rover aen die ander zijde Ywan Hacke van OverRijn tot behoef heren Hubrechts heer van Culenborch
ende heer vander Lecke in enen eijghen erve sonder dijck ende sonder thijns erfliken te besitten Ende
Willem die Rover voirsz. verteech op dit voirscreven lant ....
.... Ende gelovet te waren Ynwaen Hacke
van OverRijn tot behoef heren Hubrechts ...
....
... In orconde onser letteren Gegeven int jaer ons heren dusent driehondert
zessendetnegentich opten yrsten dach in Junio
Regest nr. 385a.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 386) - Regest nr. 385
18 ) 10-08-1479. Ghiisbert Hol en Gerit die Jode, schepenen van Deyl, oorkonden, dat Horwinen van Beesd Ot Hackensz. overdraagt aan Gerit, heer tot Culenborch, een huis en hofstad onder Romd genaamd de Riisacker, met 8 hond land, op voorwaarde, dat Ghiisbert van Beesd Ot Hackensz. ermede beleend zal worden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Gijsbert Hol ende Gerit die Jode scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is Horwijnen
van Beesd Ot Hackensz ende heeft vercoft ende opgedragen voir twehondert pont gever
penningen die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hofstadt gelegen inden
gericht van Romd geheijten den Rijsacker aen die een sijde naest gelegen Jan vander
Scoer ende aen die ander sijde naest gelegen Peter Heinricxsz Item noch acht hond lantz
gelegen inden selven gericht t'eijnden die voirsz. hofstadt aen die een sijde naestgelegen
Horwijnen voirsz. ende voirt alle die ghene die daer aen beijden sijden myt recht
naest lantgelegen sijn sonder thijns mit alsulken dijck als daer myt recht toebehoert
Ghijsbert van Beesd Oth Hackensz tot behoef joncker Gerit heer tot Culenborch tot
Weerd ende tot Lienden erffelicken te besitten ende Horwijnen voirsz. verteech op dit
huijs ende hofstadt ende lant voersz. .....
... etc ...
In oirconden onsen litteren Gegeven int jair ons heren dusent vierhondert negen ende tsoventich
op sunte Laurencius dach
Item dese hofstat ende lant heb ick weder beleent Gijsbert van Beesd
a. Oorspr. (Inv. no. 4847); de zegels van de oorkonders zijn verloren
b. Afschrift in Inv. no. 1787, fol. 205 verso
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 205) - Regest nr. 2232
19 ) 17-09-1373. Elyas van den Run {1} en Hubrecht van Beest, schepenen in Deyl, oorkonden, dat Ghoeswiin van Tuul heer Willemsz. overdraagt aan heer Jan, heer van Culenborch en van der Leck, de hofstad met een daaropstaand steenen huis, gend. Schoerensteyne, met 3½ morgen land, gelegen onder Deyl aan de Boellic.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Elyas van Rijn ende Hubrecht van Beest schepen en Deijll oirconden dat voir ons
comen is Ghoeswijn van Tuul heren Willems zoin van Tuul ridders ende heeft vercoft
ende opgedraghen voir vijftien hondert pont graver {sic} penninghen die hij ghiede dat
hem betailt sijn ene hofstat mit enen steijnhuijs dat dair op steet ende dat geheijten
is Schoeren steijne ende mit alle der tymmeringhen die staende sijn op deser voirsz.
hostat het sij steenwerck of houtwerc mit vierdalven margen lants die aen deser
voirghenoemder hostat ghelegen sijn ghelegen inden gericht van Deyil aen den Boellic
tusschen Willem van Tuul heren Willems z. ende Jan Seps erfghenamen aen die een
sijde ende Ghijsebrecht Hacken Jacobs zoen aen die ander zijde Ende Willem van Tuul
voirsz. aen dat ene ende ende den Boellic aend dat ander eijnde Jan van Beest Olijfiers
zoenen tot behoef heren Johans here van Culenborch ende vander Lecke in enen
eijgen erve ....
... etc ...
In oirconde onser letteren Gegeven int jair ons heren dusent driehondert drie ende
tseventich des saterdaichs op sunte Lambrechs dach
Item dit huijs mit der hofstede ende lande holtmen van ons te leen ende heeft latest
ontfangen Hubert van Tule Gosens zoin
1. Deze naam in dit regest is onjuist.
a. Oorspr. (Inv. no. 6114), met het geschonden zegel van den eersten oorkonder; dat van den tweeden is verloren.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 198) - Regest nr. 245
20 ) 04-02-1489. Joest van Haeften en Ghiisbert Holl, schepenen in Deyll, oorkonden, dat Ghisbert van Beesdt overdraagt aan Bartholomeeus van Beesd, ten behoeve van den jonker van Culenborch, 6 morgen land te Roemde op den Riisacker.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2018.
Wij Joest van Haeften ende Ghisbert Holl scepenen in Deijll tuijgen dat
voer ons comen is Ghisbert van Beesdt ende heeft vercoft ende opgedragen
voer hondert pont gever pennyngen die hij giede dat hem betailt
sijn sess mergen landtz gelegen inden gericht van Roemde opten Rijsacker
tusschen allen den ghene die daer all om myt recht naestlandt
gelegen sijn Bartholomeeus van Beesd tot behoef mijn joncheren van
Culenborch in eenen eijgendom erfliken te besitten ende Ghisbert van
Beesd voirsz verteech op dit landt voirsz. Hij geloefden dair op doen te vertijen
alle die ghene die daer myt recht op vertijen sullen ...
.... etc ...
Int jaer ons heren duijsent vyerhondert negen ende tachtentich des woensdaichs
nae onser liever vrauwen dach purificatio
Regest: 2445 a.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 138) - Regest nr. 2445
21 ) 27-03-1452. Bartholomeus van Eck en Ot Jan Hackenz., schepenen van Deil, oorkonden, dat Jan van den Steenhuse en zijn kinderen Jan, Herman, Steven, Willem, Gheryt en Fye aan Jan van Rossem, heer tot Zoelen, een aantal perceelen land onder Drompt overdragen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
a. Oorspr. (Inv. no. 6116), met de licht geschonden zegels van de oorkonders.
Met een transfix van 1452 Mei 12. Reg. no. 1353.
b. Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 33 verso.
Transfix.
Aanhangend: 12-05-1452
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1788 (f. 33v) - Regest nr. 1343
22 ) 12-05-1452. Bartholomeus van Eck en Jan Hackenz., schepenen in Deil, oorkonden, dat Jan van Rossem heer Jansz., heer tot Zoelen, overdraagt aan Gherit, heer tot Culenborch etc., de landerijen, vermeld in den brief van 1452 Maart 27 (reg. no. 1343), waar deze doorgestoken is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Datering: 1452 Mei 12 [op sunte Pancraes' dach]
a. Oorspr. (Inv. no. 6116), met fragmenten van het zegel van den eersten oorkonder; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
b. Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 33 verso.
Transfix.
Hangt aan: 27-03-1452
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1788 (f. 33v) - Regest nr. 1353
23 ) 16-03-1447. Aernt Pieck Hermansz. en Jan Ghiisbertsz., schepenen van Deil, oorkonden, dat Jan Hac, bastaardzoon van Ghiisbert van Tuyl, overdraagt aan Dirc van Weerdenberch 4 hont en 24 roeden land in het gericht van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Datering: 1447 Maart 16 [op sente Ghertrudenavont]
NB: Oorspr. (Inv. no. 8036); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 8036-1 - Regest nr. 1257
24 ) 17-09-1481. Ott van Gellinchem en Ghiisbert Hol, schepenen van Deyl, oorkonden, dat Jan van Weerdenborch den brief van 1478 Maart 5 (reg. no. 2189), waar deze doorgestoken is, overdraagt ten behoeve van het klooster der "besloten jofferen" te Culenborch.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Datering: 1481 September 17 [op sunte Lambertsdach den heyligen bisscop]
NB: Oorspr. (Inv. no. 8036); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1478
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 8036 - Regest nr. 2293
25 ) 05-03-1478. Ot van Gellinhem en Ghiisbert Hol, schepenen van Deyl, oorkonden, dat Rutger Jan Hackensz., met Jan Jansz. als borg, belooft aan Jan van Weerdenborch gedurende 9 jaar 10 guldens te zullen betalen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Oorspr. (Inv. no. 8036), met het zegel van den tweeden oorkonder; dat van den eersten is verloren.
Met een transfix van 1481 September 17. Reg. no. 2292.
Transfix.
Aanhangend: 17-09-1481
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 8036 - Regest nr. 2180
26 ) 14-04-1520. Schepenen van Deil oorkonden, dat Gijsbert van Boxmeer beloofde, aan broeder Jan Gauenzn, procurator: leengoed Rubroek te vrijwaren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Ghijsbert van Tuul ende Jacob Pijek scepen in Deijl tughen alsoe Ghijsbert van Boxmeer
vercoft ende opghedraghen heeft broeder Jan Gauenzn procurator vanden Carthusers buten Sinte
Gheertruden berch tot behoef des prioers ... vier ende
dartich merghen lants leengoets ghelegen inder heerlicheijt van Hoekelem ...
Kopie inventarisnr 2, 1e deel, folio 55bis v, H 16
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 1296
27 ) 25-05-1411. Schepenen van Deil oorkonden dat Dirk van Weelderen, abt van Mariënweerd, als collator kerk van Gellicum, Matheus Henrikszn, pastoor van Gellicum, en buren van Gellicum verkocht hebben, aan Jan van der Eme, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beemden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Otte van Hoekelem ende Dydderic Tielman Alaertsz zoen scepen in Deijl orconden dat voer
ons comen sijn her Diederic van Weelderen abt van tot Sente Marien Waerde ....
..... her Matteus Heijnrics zoen pro...pe tot Gellichem. Ic Otte van Hoekelem voersz. Willem
van Ghellichem Otte van Ghellichem ende Willem van Ghellichem Volprechts zoen alle gebuer tot Ghellichem
onghesceijden ende hebben vercoft ...
... aen beijden ziden Jan van der Eme ...
.... Ic Otte van Hoekelem voers. Willem van Ghellichem Otte van Ghellichem ende Willem van Ghellichem
Volprechts zoen voersz. alle ghebuer tot Ghellichem verteghen ...
Kopieën inventarisnr 7, folio 142v, g inventarisnr 2, 1e deel, folio 39, G 7
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 580
28 ) 05-09-1403. Schepenen van Deil oorkonden dat Willem van Gellichem verkocht heeft, aan Gerit Louwen, voor kartuizers: land in Gellicum in de Allanden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Herberen van Asperen ende van Vueren ende Aernt die Jode Rijcwijns zoen scepen in Deijle orconden dat
voer ons quam comen is Willem van Ghellichem ende heeft vercoft ...
... tusschen den Roemdsche grave aen die een zide erfghenamen Jans
van Hoekelem heren Jans zoen van Hoekelem ridders ende sijn wijf was aen die ander zide Gherijt Lou-
wen tot behoef des prioren ende des ghemeijne convents des cloesters vander sartroysen ...
.... Ende des is Alaert van Haeften een borghe ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 142, f inventarisnr 2, 1e dee1, folio 39, G 6
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 488
29 ) 02-12-1402. Schepenen van Deil oorkonden dat Herberen Spaan verkocht heeft, aan Gerit Louwe, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beenden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Otte van Huckelem ende Herberen van Asperen ende van Vueren scepene in Deijl orconden dat
voer ons comen is Herberen Spaen ...
... Willem Holle van Vueren ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 142, e inventarisnr 2, 1e deel, folio 39, G 5
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 479
30 ) 25-01-1387. Schepenen van Deil oorkonden dat Ot van Asperen en van Vuerne verkocht heeft, aan Jan Builen, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beemden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Dirc die Wolf ende Alaert Florijs zoen van Ruemde schepenen in Deijl orconden dat voer ons quam comen
is Otte van Asperen ende van Vueren ende heeft vercoft ....
Kopieën inventarisnr 1, folio 142, d inventarisnr 2, 1e deel, folio 39, G 4
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 300
31 ) 18-05-1386. Schepenen van Deil oorkonden dat Arnt van Gallichem en zijn dochter Dirk verkocht hebben, aan Andries Artszn, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beemten
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Dyrc die Wolf ende Ghijsbrecht Tielmans schepenen in Deijle orconden
dat voer ons comen siin Aernt van Gallinchem ende Joncfr. Dirc siin
dochter met haren ghecoren momber ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 141v, c inventarisnr 2, 1e deel, folio 38v, G 3
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 289
32 ) 14-08-1385. Schepenen van Deil oorkonden dat Arnt van Gallicham en zijn dochter Dirk verkocht hebben, aan Jan Louwen, voor kartuizers: land in Gellicum in de Beemten
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Willem die Rydder Gherijts sone ende Willem van Tyel scepenen in Deijle orconden
dat voer ons comen sijn Aernt van Gallinchem ende Joncfr. Dirc sijn dochter met haren
ghecoren momber ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 141v, b inventarisnr 2, 1e deel, folio 38v, G 2
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 285
33 ) 17-09-1375. Schepenen van Deil oorkonden dat Floris van Gallichem verkocht heeft, aan Dirk Loef, voor kartuizers: land in Gellicum in de Beemden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Florijs van Gallinchem ende Rijcquijn Huberts sone schepenen in Deijle
orconden dat voer ons comen is Florijs van Gallinchem voirseijt ende
heeft vercoft ende opghedraghen voer acht hondert pont gaver
penninghe die hi ghiede dat hem betaelt siin dertyen merghen vijff
talfhont drije ende twintichstalven scaft lants gheleghen inden ghericht
van Gallichem op een stat gheheijten die Beemden tusschen Aernt van
Gallinchem ende die papelike provende aen d'een side ende ghemeen wa-
teringhe aen d'ander side, Dirc Loef tot behoef des pryoors der ordi-
nen van Satroysen gheleghen bi Sinte Geerdenberghe in ene eij-
ghen erve ...
...
Ende Florijs voirsz veerteech op dit voerscr. lant ...
.... ende alle voerplicht daer af te doen Des siin borghen
ongescheijden Aernt van Hookelom, Gielijs, Willem ende Cleijs
Florijs kindere voirsz. In orconde onser lettere ghegheven int
jaer Mº CCCº vive ende tseventich op Sinte Lamberts dach epi.
Kopieën inventarisnr 1, folio 141, a inventarisnr 2, 1e deel, folio 38v, G 1
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 190
34 ) 29-12-1429. Akte van overdracht door Willem Rubbe (Heinricssoen) aan Willem van Tuyl van goederen van Alaert Keyen Janssoen en diens borgen Claes Claessoen, Gheryt Henricssoen en Jan Heinric Matheussoenssoen gelegen in het gericht van Malsen in de heemstad van Deyl. Met de akte van imaginaire verkoop van deze goederen aan Willem Rubbe Heinricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Alaert Keyen Janssoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Willem van Beesdt ende Jan van Tuijl Jans soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is die ghesworen bode ons heren des hertogen van
Ghelre inden Tielreweert ende ghiede dat hi ghemaent hadde als recht is van Willems wegen van Tuijl Alaert Keijen Jan soen als een saecwout
Claes Claes soen Gherijt Heinrics soen ende Heinric Matheus soens soen als borgen om vier en viertichstalven beijerschen gulden ....
... Voirt orconden
wi dat Willem van Tuijl voirsz is ghericht biden ghesoren richter tot allen recht in alre erfnissen ende in allen goets dat dese voirsz saecwout
ende borgen voirsz hadden inden ghericht van Malsen ende inden heemstat van Deijl ...
... Ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende negen en twentich opten een en twen-
tichsten dach in october {21-10-1429}. Wij Willem van Beesdt voirsz ende Jan van Horwinen Goiswijns soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is die
ghesworen bode voirsz ende ghiede dat hi verboden hadde als recht is alle dese voirsz orfnissen ende gueden drie sonnendage tot rechter ....
aen der kercken tot Malsen dat die te cope were van Willems wegen van Tuijl voirsz voir dese voirsz summen ghelts Ende dit is ghesciet int jair
ons heren dusent vier hondert ende negen en twentich des anderen dages nae alre kijnder dach {29-12-1429}. Wij Willem van Beesdt ende Jan van Horwinen
Goiswijns soen scepen in Deijl voirsz orconden dat voir ons comen is Willem van Tuijl voirsz ende heeft vercoft alle dese voirsz erfnisse ende
gueden Willem Rubben Heinrics soen des saecwouden goet voirsz .... ende der borgen goet voirsz ...
... ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vier
hondert ende negen en twentich des anderen dages nae alre kijnder dach {29-12-1429}. Wij Willem van Beesdt ende Jan van Horwinen scepen in Deijl voirsz orconden
dat voir ons comen is die ghesworen richter voirsz ende heeft ons ghevraecht aen enen vonisse soe wair dat Willem van Tuijl voirsz sijn ghe...
van der voirsz summen ghelts ...
.... in orkonde ons litteren ghegeven int jair ons heren
vierhondert ende negen en twentich des anderen dages nae alre kijnder dach {29-12-1429}
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl zou dit een jaar eerder moeten vallen dan in de tekst staat, dus op 29-12-1428. Maar de eerste tekst betreft 21-10-1429, dus dat lijkt niet te kunnen passen. Vanwege deze onzekerheid wordt het jaar 1429 aangehouden.
Transfix.
Aanhangend: 30-12-1429
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 31-1
35 ) 30-12-1429. Akte van overdracht door Willem Rubbe (Heinricssoen) aan Willem van Tuyl van goederen van Alaert Keyen Janssoen en diens borgen Claes Claessoen, Gheryt Henricssoen en Jan Heinric Matheussoenssoen gelegen in het gericht van Malsen in de heemstad van Deyl. Met de akte van imaginaire verkoop van deze goederen aan Willem Rubbe Heinricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Alaert Keyen Janssoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Willem van Beesdt ende Jan van Horwinen Goiswijns soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is Willem Rubbe ende heeft ver-
coft ... den brief dair desen teghenwoirdigen brief doir ghe-
stoken is ...
... Willem van Tuijl erfliken te besitten ...
... int jair ons heren vierhondert ende negen en twentich des dorden dages nae alre kijnder dach
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl zou dit een jaar eerder moeten vallen dan in de tekst staat, dus op 30-12-1428. Maar de eerdere transfix lijkt op 29-12-1429 te vallen dus dat lijkt niet te kunnen passen. Vanwege deze onzekerheid wordt het jaar 1429 aangehouden.
Transfix.
Hangt aan: 29-12-1429
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 31-2
36 ) 26-11-1430. Arend Holle doet afstand van vier morgen en twee hont land, gelegen in Wadenoyen aan de Linge, anderhalf morgen in het Westerhout aldaar naast het land van Wemmer Arendsz. en de wetering en vier morgen land eveneens in Wadenoyen naast het land van Gijsbert Piek van Beest ten behoeve van Govert Holle, bevestigd door Gijsbert Hak Jansz. en Arend Jansz., schepenen van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Datering: 1430 november 26 (des anderen dages nae sinte Catharijnen dach)
NB: Afschriften, inv.nr. 1 fo 43r-43v en inv.nr. 2 fo 53r-53v.
Bron: Cartularium van de heerlijkheid Spijk (Reg. 5)
37 ) 22-04-1532. Schepenen: Johan Willemsen en Aelbert Jansen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Johan Willemsen ind Aelbert Jansen scepen in Deijll tugen dat voir ons comen zijn heer Johan van Rijn ind joffrou Agata van Rijn met hoerder gecoeren mombers ind hebben vercofft ind opgedragen voir tweehondert pont gever penningen die zij gyeden dat hoer betaelt zijn dat tweedeell van zeess mergen landts liggende in den gericht van Gelremalsen geheiten die Herp daer boven naestgelegen is die gemein wetering ind beneden die gemeyn straet off wye dit voirscr. landt met recht naestgelegen zijn heer Jacob van Esden priester proest tot behoeff des convents tot Zenwinen in enen eygendom dijckvrij ind tijnsvrij erfffelicken te hebben ind te besitten. Ind heer Johan van Rijn priester ind joffrou Agata van Rijn met hoerder gecoeren mombers voirscr. ind Willem van Rijn ind Jan van Herwinen vertegen op dit landt voirscr. ind geloeffden daerop doen te vertyen alle diegene die daer met recht op vertyen zullen ind heer Johan van Rijn priester ind joffrou Agata van Rijn met hoer mombers voirscr. geloeffden heer Jacob van Esden priester proest tot behoeff des convents voirscr. dit landt voirscr. te waeren jair ind dach als recht is tegen alle diegene die ten rechten comen willen ind alle voirplicht aff te doen van denzelven. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ind twee-ind-dartich op ten twee-ind-twentichsten dach aprilis.
(in dorso) nr. 152
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 195 (pag. 303)
38 ) 06-11-1483. Schepenen: Gysbert van Haefften, Arnt Pieck Hormenssen, Johan van Hemert, Henrick van Tuyll, Jan die Rover, Wouter van Overrijn, Gherit Arntssen en Ysbaut Herdenssen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wy Gysbert van Haefften Arnt Pieck Hormenssen Johan van Hemert Henrick van Tuyll Jan die Rover Wouter van Overrijn Gherit Arntssen ende Ysbaut Herdenssen scepen in Deyll wysen myt gevollichder medescepen van Tuyll dat voir ons comen is dair wy mitten gesworen richter ons gnedigen heren des hertogen van Oestenrijck ende van Gelre in Tielreweert in der dingebancken tot Deyll te gedinge geseten waren Ot Lottemssen als momber der joffrau Steven van Rutenborch als reyntmeysters der joncfrouwen van Zendwenden ende son ende bad den gesworen richter voirscr. dat hij ons scepenen voirscr. des vonnisse vermanen soud van der toespraeck Ot Lottemssen als momber voirscr. op Zander van Tuyll ruerende van eenre tyende gelegen in den gericht van Drompt die sij rustelick ende vredelick een lange tijt van jaren beseten hebben na uytwysinge hoer scepenre brieff wairaff wy scepenen voirscr. mit enen goeden beraedt tevoerens gehadt hebben na vragen des gesworen richters voirscr. eendrechtelick gewijst hebben na kond ende wairheyt scepenbrieff ende betoen die wy dairaff gesien hebben die joncfrouwen van Zenwedden in hoir besit dat sij hoir tyend halden sullen ter tijt toe dat wy beter betoen off brieff syen dan wy noch gesien hebben. Ende so hem die joncfrouwen aensprecken van scade so wysen Ivy hem dairaff tot sijner bancken. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende tachtentich des donredages na Sunte Hubertsdach.
(in dorso) nr. 177. Dat vonnysse van Sander van Tuill van die tienden op Drompt
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 273 (Pag. 275)
39 ) 14-11-1469. Schepenen: Claes van Haeften van Reynore en Werner van Beesd [1]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Claes van Haeften van Reynore ende Werner van Beesd {1} scepen in Deyl tugen dat Meerten van Hove heeft geloeft heeren Jacop pastoer der kercken van Zenwijnen tot behoeff der pryoerinnen ende gemeyns convents der jonckfrouwen van Zenwijnen thijns vijff ende twintich witte hollansche bourgonsche stuvers genge ende geve off ander guet payment daervoir in geliker werden alle jaer eweliken op Sente Martensdach in den wynter te betalen ende te boeren uyt drye mergen lants gelegen in den gericht van Wadenoyen op die Herucht tuschen erfgenamen Bertholomeeus van Ecke aen die oeverste zijde ende die papelike provend ten Waeyenoyen aen die nederste zijde streckende metten eenen eynde op die weteringhe ende metten anderen eynd aen den Tyelwech welck thijns voirscr. weert sake dat hij alle jair eweliken opt en voirscr. termijn der betalingen nyet betaelt en were dan soe sall daer alle dagen daernae comende een peen van eenen vlemschen cleyken gever penningen opten voirscr. thijns wassen en de ghaen welck peen tegader metten thijns voirscr. die joncfrouwen van Zenwijnen voirscr. uyten voirscr. lande verhalen sollen ende mogen wanneer sij nyet langer beyden en wlllen. Ende Meerten van Hove voirscr. heeft geloeft heren Jacop tot behoeff der pryerinnen ende gemeyns convents der jonckfrouwen van Zenwijnen voirscr. den thijns voirscr. ten ewygen daghen te waren voor allen dieghene die ten recht comen willen uyten lande voirscr. Voert soe sint vorwaerden dat die joncfrouwen van Zenwijnen voirscr. van den thijns voirscr. jaerlicx uutreycken sullen een pont wasse daer men in der kercken van Zenwijnen op sheylichs Cruys altaer bernen ende misse mede doen salle. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert negen ende tzestich opten veertienden dach der maendt van november. Daccoirdt van de copie mette originale brieven verifficere ick ondergescreven oipenbaer geauctoriseert notaris tsHertogenbossche residerende G. Ruys
(in dorso) nr. 46 (van de kopieen)
1. Wemmer?
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 267 (pag. 264)
40 ) 24-07-1462. Schepenen: Jan van Weerdenberch en Ghijsbert van Haeften van Reynoie
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Jan van Weerdenberch ende Ghijsbert van Haeften van Reynoie scepen in Deyl tugen dat voir ons comen is Adryaen van Balveren ende heeft vercoft ende opgedragen voir driehondert gouden gulden genge ende geve die hy giede dat hem betaelt sijn een huys ende hofstat met allen sijnre tymmeringe potinge ende toebehoeren met sesse mergen lants also groot ende also cleyn als sy gelegen sijn in den gericht van Wadenoyen tuschen dat cloester van Zenwynen aen die een syde ende Jacob Becke aen die ander syde streckende metten enen eynde op die gemeyn stege ende metten anderen eynde aen den Hemertschen grave heren Dirick van den Grave priester proest to Zenwynen tot behoeff der pryorynnen ende gemeyns convents des cloesters to Zenwynen voirscr. in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijck erfeliken te besitten. Ende Adryaen van Balveren voirscr. verteech op dit lant ende guet voirscr. ende geloefde daer op doin te vertyen allen dieghene die daer met recht op vertyen sollen ende geloefde oeck te waren heren Dirick van den Grave priester proest tot behoeff der pryorynnen ende gemeyns convents des cloesters van Zenwynen voirscr. dit lant ende guet voirscr. jair ende dach als recht is van allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin van denselven. Hyervan so is Otte van Haeften van Reynoie barge. In orconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert twe ende tsestich op sente Jacopsavont des heyligenapostels.
(in dorso) nr. 159 Wadenoyen
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 164 (pag. 254)
41 ) 26-03-1447. Schepenen: Aernt Pieck Hermanssoen en Jan Ghijsbertssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Aernt Pieck Hermanssoen ende Jan Ghijsbertssoen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is her Dirc Spuylre abt tot Sunte Marienweerde ende heeft gheloeft heren Korsten Fennen proifst tot Zenwinen tot behoef der proirinnen ende tot behoef der ghemeynre joffrouwen des cloesters voirscr. dat sy losen mogen dordalven mergen lants ghelegen in den ghericht van Wadenoye op die Vergherden tuschen erfghenaems Ghijsbert Piecs van Beesde aen die een side ende die proifst van Zenwinen aen die ander side item noch tien hont lants ghelegen in denselven ghericht voirscr. op die Vergherden Willem van Langrake aen die een side ende Matheus Hol aen die ander side item noch enen mergen lants ghelegen in denselven ghericht voirscr. die proifst van Zenwinen voirscr. aen die een side ende Wenmer Aernts Molennerssoen aen die ander side item noch vijf mergen lants ghelegen in den selven ghericht voirscr. in den Polre tuschen erfghenaems Ghijsbert Hubertssoen aen die een side ende erfghenaems Heinrics van den Steenhuse Wenmerssoen aen die ander side item noch enen campe lants ghelegen in denselven ghericht voirscr. alsoe groet ende alsoe cleyn als hi dair ghelegen is op ordeningen die ghemeyn stege gheheiten den Tielwech aen die een side ende den Hemerscher grave aen die ander side of tuschen dieghene die mit recht alom naisten voirscr. erve ghelegen sijn mit tween hondert ende mit tween Guilhelmus hollantschen scilden goet van goude ende recht van ghewichte of payment dat alsoe goet is op sunte Petersdach ad Cathedram naistcomende over een jair den voirscr. abt voir dese voirscr. lose te betalen item voirt soe heeft die voirscr. abt gheloeft den voirscr. proifst tot behoef der proirinnen ende tot behoef der voirscr. joffrouwen des cloesters tot Zenwinen voirscr. dat sij dit voirscr. erve bruken ende in hueren houden sellen twe jair lanc naistcomende elcs jairs om enen auden swarten ende jairlics den voirscr. abt tot Paeschen te betalen ende mit alselker vorwairden dat sij den dijc voirscr. verswaren sellen die totten voirscr. lande hoert dese voirscr. jaren ende scot ende lot betalen buten des abts costen voirscr. Item ist zake dat dit voirscr. lant niet gheloest en wordt opten termijn voirscr. soe kere d 'abt den voirscr. joffrouwen twelf overlensche rijnsche gulden dan sculdich te sijn ende dan soe sal die abt voirscr. dit voirscr. erve los ende vri houden ende besitten behaudelic den abt voirscr. sijnre losen die hi dair mit recht aen heeft of sy die joffrouwen voirscr. loesten. In orconden onser litteren. Ghegeven int jair ons Heren M vierhondert ende seven en viertich des anderen dage nae Onser Vrouwendach Annunciacio.
(in dorso) nr. 156
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 161 (pag. 240)
42 ) 10-07-1444. Schepenen: Ot van Haeften Alaertssoen en Jan van Kuyc Jans Janssoen van Meteren [1].
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wi Ot van Haeften Alaertssoen ende Jan van Kuyc Jans Janssoen van Meteren {1} scepen in Deil orconden,dat voir ons comen is Ghijsbert Hac Janssoen ende heeft vercoft ende opghedragen voir twe hondert pont gaver penninge die hi ghiede dat hem betaelt sijn vier mergen lants alsoe groet ende alsoe cleyn als sy dair ghelegen sijn in den ghericht van Malsen in den Voetacker dat cloester van Sunte Marienweerde aen die een side ende die papelike profen van Malsen aen die ander side Aernt Ghijsbertssoen ende Jan Pelgrimssoen aen dat een eynde ende Ghijsbert Hac Rolofssoen ende Willem Alaerts Welgensoen aen dat ander eynde heren Dirc van Darthesen proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters tot Zenwinen voirscr. in enen eygen erve sonder dijc ende sonder tijns erfliken te besitten. Ende Ghijsbert Hac voirscr. verteech op dit voirscr. erve ende gheloefde dairop doen te vertien alle dieghene die dair mitten recht op vertien sellen ende ghelovet te waren heren Dirc van Derthesen proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters tot Zenwinen voirgen. jair ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht dair af te doen. Ende des is Jan Hac Ghijsbert Hackensoen een borge. In orconde onser litteren ghegeven int jair ons Heren M vierhondert ende vier en viertich opten tienden dach in julio.
(in dorso) nr. 151 Malssen den Voetacker
1. NB in de transcriptie staat "Jan van Kuyc Jans Janssoen van Meteren" maar in het origineel staat "Jan van Kuyc Janssoen van Meteren".
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 160 (pag. 239)
43 ) 16-12-1442. Schepenen: Ot van Haeften Alaertssoen en Jan van Ingen Wouterssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Ot van Haeften Alaertssoen ende Jan van Ingen Wouterssoen scepen in Deil orconden dat voir ons comen sijn Jan van Herwinen Goiswijnssoen ende Goiswijn sijn soen ende hebben vercoft ende opghedragen voir vierhondert pont gaver penninge die sy ghieden dat hem betaelt sijn twelf mergen lants gheleghen in den ghericht van Malsen in den Santacker gheheiten Verewighenkorne tuschen Henric Gheerlinxsoen boven Willem die Ridder Pelgrimssoen ende Agnisse Herbens dochter beneden heren Dirc van Derthesen proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters tot Zenwinen in enen eygen erve sonder dijc ende sonder tijns uytghenomen alsulken dijc als dair mit recht toebehoert ende uytghenomen den tijns die dair mit recht uytgheet erfliker te besitten, Ende Jan van Herwynen Goeswijnssoen ende Goisweyn sijn soen voirscr. vertegen op dit voirscr. guet ende erfnissen ende gheloefden dairop doen te vertyen allen dieghene die dair mit recht op vertyen sullen ende gheloefden te waren dese voirscr. erfnissen heren Dirc proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters voirscr. jair ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht dair af te doen. Doe dit ghesciet was doe gaf weder her Dirc proifst tot Zenwinen ende van wegen des ghemeyns convents des cloesters voirscr. dit voirscr. erve Jan Goiswijnssoen voirscr. in enen jairlicschen erftijns voir vijf aude Francrijcsche scilde guet van goude ende recht van ghewichte of payment dat alsoe guet is ende jairlics erflic ende ewelic opten heilgen Korsdach te betalen tot tijnsrecht den voirscr. proifst of soe wie proifst is in der tijt des voirscr. cloesters. Item vorwairden sijn ist zake dat desen voirscr. tijns jairlics niet betaelt en werdt op ten termijn voirscr. soe sal dan dairtoe alle dage opwassen ende gaen tot eenre penen dordalf aude Vlemsche placken tijns toe ende alsoe lange als die proifst voirscr. den voirscr. erfnissen ende gueden gheloven wil ende niet langer beiden en wil en dan te betalen mitten hoeftghelt voirscr. tot onsen lantrecht. Item voirt orkonden wi scepen voirscr., dat voir ons comen is Willem Hack Ottensoen ende heeft verteghen als recht is op dit voirscr. erve tot behoef des proifst ende des ghemeyns convents des cloesters voirscr. In oirkonde onser litteren ghegeven int jair ons Heren M vierhondert ende twe en viertich des sonnendages nae Sunte Lucien dach.
(in dorso) nr. 154 item te Malsen Valc Jansen ende Jan Hubers hier heefft dat cloister nu den eygendom aff
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 159 (pag. 234)
44 ) 28-07-1437. Schepenen: Ghijsbert Hack Janssoen en Aert Neude Janssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Ghijsbert Hack Janssoen ende Aert Neude Janssoen scepen in Deyl tughen dat voer ons comen is ic Ghijsbert Hacke voerscr. ende hebbe vercoft ende opghedraghen voer drie hondert gouden gulden ghenge ende gheve die ic ghyede dat my betaelt sijn vyerdalven merghen lants alsoe groet ende cleyn als sy daer gheleghen sijn in den ghericht van Malsen in den Voetacker tusschen lant des cloesters van Sunte Marienweerde aen die een syde ende die papelike provende der kercken van Malsen aen die ander syde Hubert Dircssoen in enen eyghendom sonder tijns ende sonder dijc erfeliken te besitten. Ende ic Ghijsbert Hack voerscr. verteech op dit lant voerscr. ende gheloefde daerop doen te vertyen allen dieghene die daer met recht op vertyen sullen ende gheloefde oec te waren Hubert Dircssoen voerscr. dit lant voerscr. jaer ende dach als recht is voer allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht af te doen van denselven. Hyeraf is Jan Hack des voerscr. Ghijsbertssoen een borghe. In orconde onser litteren ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert seven en dartich opten acht en tweyntichsten dach in der maent van julio.
(in dorso) nr. 155 Malsen den Voetacker
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 152 (pag. 224)
45 ) 02-12-1370. Schepenen: Olyvier van Beest en Ghysebrecht Hacke Willemszoen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wi Olyvier van Beest ende Ghysebrecht Hacke Willemszoen schepen in Deyl orconden dat voor ons comen sijn Lysabet Jacob Stanssenzoons wijf was Beatris Mechtelt ende Lysabet hoer dochteren met hoeren ghecoeren momberen Jan die Koc ende Corstans hoer zoene ende hebben vercoft ende opghedraghen voer achthondert pont gave pennincghe die si ghieden dat hem betaelt sijn alle dese erfnis die hiernae bescreven steet ende die gheleghen is in den gherichte van Droempt: in den yrsten sestien hont lands met alle der tymmeringhen die daer op steet ende alle dat daer ertvast ende naghelvast op ende aen is daer Jacob Stanssen zoens erfghenamen op wonen tuschen die ghemeyne steghe ende tuschen Jan Hacken van Tricht; item vier hont lands gheleghen aen den dijc tuschen Syman Heylwighenzoens erfghenamen ende tuschen Goederts erfghenamen van den Wyer; item twe marghen ende vier hont lands gheleghen aen die Cromme Wyelen tuschen Remboltkens kindere ende tuschen Aernt van Avezaet; item enen marghen lands gheleghen aen den Hoghen Wech tuschen Remboltkens kindere voerscr. ende tuschen Syman Heylwighenzoens erfghenamen voerscreven jonfrouwe Ysenbeel van Aernhem nonne tot Zeenwinden in enen eyghen erve tientvri sonder dijc ende sonder tijns erfliken te besitten. Ende Lysabet Jacob Stanssenzoens wijf was Beatris Mechtelt ende Lysabet hoer dochteren met hoeren ghecoeren momberen Jan die Koc ende Corstans hoer zoene voerseechd verteghen op dese voerscreven erfnis ende tymmeringhe ende gheloefden daerop doen te vertiën alle dieghene die daer metten recht op vertiën zoelen ende gheloefdenen te waren jonfrouwe Ysenbeel voerghenoemt jaer ende dach als recht is voer alle die­ ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht daer af te doen. In orconde onzer letteren. Ghegheven int jaer ons Heren Mº driehondert ende tseventich des anderen daech in der maent van december.

(in dorso) nu. 184
Droempt Zenwenen joncfr. Steenkens Hust
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 98 (Pag. 134)
46 ) 21-01-1367. Schepenen: Dydderic van den Rijn en Jan van Beest Schonenzoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wi Dydderic van den Rijn ende Jan van Beest Schonenzoen schepen in Deyil orkonden dat voer ons comen is Jan van Oy Andrieszoen ende heeft vercoft ende opghedraghen voer twentich pont gaver penninghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn een hont lands gheleghen in den ghericht van Wadenoy op die Vergarden tuschen Peter van der Borchwijc aen die een side ende Aernt uten Werde aen die ander side heren Jan proest van Zeenwinden tot behoef jonfrouwe Eyfzen ende jonfrouwe Mechtelden Meys dochteren ende tot behoef Lijsbetten ende Floerkens dochteren Ghoeswijn Meyszoens nonnen tot Zeenwinden in enen eyghen erve sonder dijc ende sonder tijns erfliken te besitten. Ende Jan van Oy voerscreven verteech op dit voerscreven land ende gheloefde daerop doen te vertiën alle dieghene die daer metten recht op vertiën zoelen ende gheloevet te waren heren Jan proest voerscreven tot behoef jonfr. Eyfzen jonfr. Mechtelden jonfr. Lijsbet ende tot behoef jonfr. Floerkens voerghenoemde jaer ende dach als recht is voer alle dieghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht daeraf te doen. Ende des is Goedde Andryeszoen een borghe. In orconde onzer letteren. Ghegheven int jaer ons Heren mº cccº seven ende tsestich op sunte Agnetendach.

(in dorso) Wadenoyen die Vergarden
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 92 (Pag. 125)
47 ) 23-06-1395. Schuldbekentenissen ten behoeve van de commanderij van Tiel. , 1395-1622.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wi Heijnric van den Steenhuijse ende Jan van den Steenhuijse Willems zoen schepen in Deyil orconden dat
voer ons comen is Lambrecht van Puiiflic ende heeft ghekent dat hi erflic jaerlics schuldich is heren Bor-
nyer van Op....ren der oerden van den Duitschen Huijse comelduer des huijs vander selver oerden tot Tyel
.... etc ... uut
eenre hostat gheleghen inden gherichte van Droempt boven tusschen Jan Tengnaghel Rovers zoen aen
die een side ende beneden die vrouwe van Rueremunde aen die ander side. In orconde onzer letteren Ghe-
gheven int jaer ons heren Mº CCCº viif ende tnegentich op sunte Jans avont baptista in mydzomer
Met beide zegels.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2807-0.1
48 ) 23-02-1367. Acten van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 13 morgen land onder Drumpt in de Bisschopswaard. Met vroegere eigendomsoverdrachten.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wi Jan Bont/Bout/Bouc? ende Aernt Neyse schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Ynwaen Hacke Jan Hacken zoen
van Tricht ende heeft vercoft ende opghedraghen voer vijf hondert pont gaver pennincghe die hi giede dat hem betaelt
sijn die helleft van dertien marghen lands gheleghen in den ghericht van Droempt op Bysscops Weert tuschen Goe-
dert Hoyer Wacker ende Goedde Lambrechts zoen aen die een side ende Jan Tengnaghel van Haerderwijc aen die ander
side Zegher Hacken sinen broeder in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns ende c....vri erfliken tebesitten
Ende Ynwaen Hacke voersz. verteech op dit voerscreven lant ... etc ...
.... In orcon-
de onzer letteren Ghegheven in jaer ons heren Mº CCCº seven ende tsestich des anderen daechs nae sunte Peters
dach ad Cathedram
Met het zegel van Neyse.
Transfix.
Aanhangend: 25-09-1379
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2836-0.4
49 ) 03-01-1336. Voor dezelfden [1], s. in Deyle, verkoopen Ghiselbertus dictus Sas et Henricus ejus frater voor C Ib. aan de abdij , de doorgestoken brieven nrs. 178 en 313.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Datum a. D. M CCC XXXVI, feria IIII post Circumcisionem Domini.
1. Ghijsbrecht van Deyl en Willem van Seps
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 436 (Pag. 267)
50 ) 14-06-1440. Margriet, weduwe van Govert Holle, verkoopt mede voor haar zoon Jan voor 50 gouden guldens aan heer Jan Hakke van Zoelen, pastoor van Wadenoyen, voor Elsbene, weduwe van Arend Hakke van Zoelen, vier hont en 36 roeden buitendijks land te Wadenoyen in het Westerhout, onder borgstelling van Arend van Avezaath, bevestigd door Gijsbert Hak Jansz. en Herman van Steenhuis, schepenen van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Datering: 1440 juni 14
NB: Afschriften: inv.nr. 1 fo 44v en inv.nr. 2 fo 54v-55v.
Bron: Cartularium van de heerlijkheid Spijk (Reg. 10)
51 ) 04-07-1439. Govert Holle Govertsz. doet afstand van zijn landen te weten: vier en een half morgen, een half hont en achttien en een half roede weideland te Wadenoyen in het Broek, vier morgen, anderhalf hont en acht roeden land buitendijks in het Westerhout, en anderhalf morgen min zes en twintig en een halve roede land in het Westerhout naast de dijk van de Linge, ten behoeve van Elsbene, weduwe van Arend Hakke van Zoelen, burgeres van Neurenberg, voor 1000 gouden onder borgstelling van Hendrik Uyten Weerde, bevestigd door Arend Jansz. en Dirk van Hoemen, schepenen van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Datering: 1439 juli 4
NB: Afschriften: Otto van Malsen, inv.nr. 1 fo 43v- 44c en inv.nr. 2 fo 53v-54v.
Bron: Cartularium van de heerlijkheid Spijk (Reg. 9)
52 ) 20-10-1401. Acte van eigendomsoverdracht door Jan Tengnaghel aan Dydderic Doys van Avezaet, priester, van de helft van 5 morgen en van 11 hont land op Bredeweert onder Wadenoyen; met uitgifte aan Jan Tengnaghel van genoemd land in een jaarlijkse erftins groot 3 oude frankrijkse schilden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-4-2018.
Wij Jan van Meteren ende Jan van Tyel schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is
Jan Tengnaghel Jacobs soen ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer twe hondert pont
gaver pennincghe die hi ghiede dat hem betaelt siin die helleft van viif merghen lants ghe-
leghen inden gherichte van Wadenoij op Bredeweert tusschen Willem van Langherake aen die een
side ende die heren van Aernhem aen die ander side Item die helleft van illef honden lands ghele-
ghen inden selven ghericht op Audeninghen tusschen Alaert den Zwarten aen die een side ende die
heren van Aernhem aen die ander side heren Dydderic Doys van Avezaet priester in enen eijghen erve
sonder diic ende sonder tiins erfliken tebesitten ... etc ...
.... des siin
Jan Tengnaghel die Rover Rovers soen ende Gheraet die Rover Jacobs zoen borghen onghescheijden
Doe dit gheschiet was doe gaf weder her Dydderic Doys voersz die voerscreven lant Jan Tengnaghel
Jacobs zoen voerg. in enen jaerlijcschen erftiins ... etc ....
Met het zegel van Jan van Meteren.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2939-0.1
53 ) 24-04-1526. Uitspraak van de schepenbank van Deil, waarbij de commandeur van Tiel wordt vrijgesproken van een aanklacht, dat hij die "gemeinten" te Drumpt afgegraven zou hebben.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-4-2018.
Wij Henrick van Brienen Ghijsbert van Tuijl Stees van Heijmert Jacob Pieck Jan van Meteren Jansz Mercelis van Beesdt Jan Willemsz ind
Cornelis Lambertsz scepen in Deijll tugen dat voir den gesworen richter ons heren van Gelre in Tyellreweert daer wij mede inder dingbancke tot
Deijll te gedinge geseten weeren ind voir ons scepen voirsz comen is Willem Willemsz als volmechtich procuratoer des commeltuers totten
Duijtschen Huijs tot Tyell ....
... etc ....
... In oirconde onser litteren gegeven
int jair ons heren dusent viffhondert ind seessindtweintich den vyerindtwentichsten dach inden Apryll
Met alle zegels behalve Jan van Meteren.
Beschadigd.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2840
54 ) 23-04-1499. Acte van eigendomsoverdracht aan de commandeur van Tiel, te behoeve van zijn natuurlijke zoon Willem, van een jaarlijkse tins van 2 rijnse guldens gaande uit 3 1/2 morgen land onder Drumpt naast de kosterij. Met de tinsbrief.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-4-2018.
Wij Jan van Metteren ende Herberen van Eymskerck scepen in Deijl tugen dat voer ons comen is Alaert Bartholomeusz
ende heeft vercoeft ende opgedragen voer vijftich pont gever penninge die hij giede dat hom betaelt sijn den brieff
daer desen tegenwoerdigen brieff doerstecken is ende allet tgehout des brieffs als daer in gescreven steet
heren Goessen van Roessem commentur tot Tiele tot behoeff Willem sijn naturlike soen erfliken te besitten ende
Alaert voersz. vertech opten brieff ende op tgehout des brieffs voersz ende geloefde daer op doen te vertij-
en alle die gene die daer met recht op vertijen sullen ende heeft oeck geloeft voer Jan van Wees
sijnen brueder dat hij vertijen sall tot over tijden dat hij te lande compt ... etc ...
... hier aff is erff
waerborch heren Pauwels Jansz priester pastoir tot Drumpt Ende weert saecke dat Willem heren Goessen
sijn naturlike soon voersz. stoerff sonder wittftichge blikende geboerte soe salt weder erven ende besterven
op heren Goessen van Roessem voersz off op sijn erven Die superscripci Dagen koeren wij goet In
orconde onser litteren Gegeven int jaer ons heren ....
Transfix.
Hangt aan: 31-05-1494
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 3020-0.1
55 ) 31-05-1494. Acte van eigendomsoverdracht aan de commandeur van Tiel, te behoeve van zijn natuurlijke zoon Willem, van een jaarlijkse tins van 2 rijnse guldens gaande uit 3 1/2 morgen land onder Drumpt naast de kosterij. Met de tinsbrief.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-4-2018.
Wij Herman van Sthenhus ende Ghisbert Hac scepen in Deijl tugen dat voer ons comen is Henrick Qwee-
kel ende heeft geloeft Marij Henrickx dochter van Doede Weerd thijns twe Rijnsche gulden tweintich stuvers
in tijt der betalinge voer elcken Rijnsche gulden voersz. goet ende geve off ander goet payment ingeliker
weerde daer voer op sunte Petronelle dach naestcomende .... etc ...
... der voersz. Mariken Henrickx dochter van Doede Weerd ewelicken te betalen ...
.... uijt vierdenhalven mergen lands gelegen inden gericht van Drumpt thijns ende dijck vrij
tuschen die coesterij van Drumpt aen die een side ende Willem Wemmersz aen die ander seijde
.... etc ...
.... In orconde onser litteren gegeven int jaer
ons heren dusent vierhondert vier ende tnegentich op sunte Petronelle dach
Met beide zegels.
Transfix.
Aanhangend: 23-04-1499
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 3020-0.2
56 ) 23-08-1492. Acte van eigendomsoverdracht aan de commandeur van Tiel van een huis en hofstede met 8 hont land, gelegen naast het Vloedorpse goed, en nog een hoeve aan de gemene steeg, alles onder Drumpt en geheten het Binnewelt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wij Frederick van Hemert ende Gerit van Sthenhuis scepen en Deijl tugen dat voer ons comen
Jan Wemmer Moestertsz myt Gerit Moestert sijn momber ende heeft voercoeft ende opgedraghen voer
twe hondert pont gever penninge die sij giede dat hoem betaelt sijn een huijs ende hoestat myt
acht hont lands boven naest gelegen Ghijsbert Fredericksz beneden dat Vloedorpsche goet ende noch enen
hoeff streckende beneven die gemeijn stech gelegen inden gerich van Drumpt geheiten dat Bin-
newelt dick vrij ende mitten thijns die daer myt recht uijt ghet heer Goessen van Rossem
commantur tot Tyel erffelike tebesitten ende Jan Moestert myt sine momber voersz vertegen op dit
vercoefte goet voersz. ende geloefde daer op doen te vertien allen die gene die daer myt recht op
vertien sullen ... etc ...
... Hier in is Willem Wemmersz ende Arnt Wemmersz eerff waerborch
ende sij geloeven oeck voer dat on mundige kynt dat daer is dat dat vertijen sal tot
sijnen daghen In orconde onser litteren gegeven int jaer ons heren dusent vierhondert ende
twe ende tnegentich des donredachs voer sunte Bartholomeus dach
Met beide zegels.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2838
57 ) 14-03-1426. Acte van eigendomsoverdracht aan de commanderij van Tiel van 6 1/2 hont land onder Drumpt aan de Rogdijk, met de daaraan staande wilgen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wij Jan die Rover Jacobs soen ende Jan van Tuijl Jans soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is ic Jan die Rover voirsz. ende heb vercoft ende opghedraghen
voir hondert pont gaver penninge die ic ghiede dat mij betaelt sijn sovendalf hont lants ghelegen inden ghericht van Drompt aen den Rogdijc { vlek }
den Rover aen die een side Henric? ende Jacob Jans Roevers soene aen die ander side metten willigen die daer aen staen Wenmer Lamberts soen tot behoef des lants
kommelduers ende der ghemeijne heren van den Duytschen Huis van Tiel in enen eijgen erve .... etc ...
..... In orconde onser litteren Ghegeven int jair ons heren M vier hon-
dert ende ses en twentich des donredages nae sunte Gregorius dach
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2837
58 ) 22-02-1367. Acten van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 13 morgen land onder Drumpt in de Bisschopswaard. Met vroegere eigendomsoverdrachten.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wi Jan Bont/Bout? ende Aernt Neyse schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Jan Hacke van Tricht Jan
Hacken zoen ende heeft vercoft ende opghedraghen voer twe dusent pont gaver pennonghe die hi giede dat hem be-
taelt sijn dertien marghen lands gheleghen in den ghericht van Droempt op Bysscops Weert tuschen Goedert
Hoyer Wacker ende Goedde Lambrechts zoen aen die een side ende Jan Tengnaghel van Haerdewijc aen die ander
side Zegher Hacken van Tricht ende Ynwaen sinen broeder in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns ende .....?
vri erfliken te besitten Ende Jan Hacke voersz verteech .... etc ...
... Ende des is Zegher van den Palle? een borghe In orconde onzer letteren Ghe-
gheven int jaer ons heren Mº CCCº seven ende tsestich op sunte Peters dach ad cathedram
Zegels af.
Transfix.
Aanhangend: 25-09-1379
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2836-0.1
59 ) 25-09-1379. Acten van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 13 morgen land onder Drumpt in de Bisschopswaard. Met vroegere eigendomsoverdrachten.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wi Rijcwijn uten Boghart ende Willem die Ridder Gheraetsz zoen schepen in Deyil orconden dat voer
ons comen is Zegher Hacke van Tricht ende heeft vercoft ende opghedraghen voer vijf hondert pont gaver pen-
ninghe die hi giede dat hem betaelt sijn den brief daer onsen teghewoerdighe brief doer ghe-
steken is alle dat erve ende alle die voerwaerden die daer in bescreven sijn heren Gheraet van
den Vlyederhove prijster tot behoef der heren van den Duijtschen Huijs tot Tyele erfliken
te besitten .... etc ...
.... In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº
CCCº neghen ende tseventich des sonnendaechs nae sunte Mauricius dach
Zegels af.
Transfix.
Hangt aan: 23-02-1367
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 2836-0.3
60 ) 25-09-1379. Acten van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 13 morgen land onder Drumpt in de Bisschopswaard. Met vroegere eigendomsoverdrachten.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wi Rijcwijn uten Boghart ende Willem die Ridder Gheraetsz zoen schepen in Deyil orconden dat voer
ons comen sijn Zegher Hacke van Tricht ende Ynwaen sijn broeder ende hebben vercoft ende opghedra-
ghen voer twe dusent pont gaver penninghe die si ghieden dat hem betaelt sijn den brief daer
onsen teghewoerdighe brief doer ghesteken is ... etc ...
... heren Gheraet van den Vlyederhove prijster tot behoef der heren van den Duijt-
schen Huijs tot Tyele erfliken tebesitten Ende Zegher Hacke ende Ynwaen sijn broeder voerseechde
verteghen op dit voorscreven goet ... etc ...
... In orconde onzen letteren Ghegheven int jaer
ons heren Mº CCCº neghen ende tseventich des sonnendaechs nae sunte Mauricius dach
Met het zegel van Boghart.
Transfix.
Hangt aan: 22-02-1367
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2836-0.2
61 ) 04-06-1408. Acten van eigendomsoverdracht van 7 morgen 1 hont en 3 1/2 schaft land gelegen aan de gemene watergang in Heymerics kamp onder Drumpt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wi Willem van Tuul Willem zoen ende Dydderic van Tyel schepen in Deyil orconden dat voer ons
comen is Gheraet van Wamel ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer hondert gaude? .....
schilde die hi ghiede dat hem betaelt siin den brief daer onse teghenwoerdighe brief doer gheste-
ken is alle die erffenisse ende alle die voerwaerden die daer in bescreven siin? Gheraet van Wamel
ende Ghijsbrecht van Wamel sinen zoenen erfliken tebesitten ...
... etc ...
... In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº vier hondert
ende acht opten viiften dach in junio
Met het zegel van Dydderic van Tyel
Transfix.
Hangt aan: 30-10-1379
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2835-0.2
62 ) 30-10-1379. Acten van eigendomsoverdracht van 7 morgen 1 hont en 3 1/2 schaft land gelegen aan de gemene watergang in Heymerics kamp onder Drumpt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wi Aernt Hacke {1} ende Willem die Ridder Gheraets zoen schepen in Deyil orconden dat
voer ons comen sijn Willem van der Moelen Heijnric Vrederic ende Gheraet sine zoens
ende hebben vercoft ende opghedraghen voer hondert aude schilde guet van goude
ende gherecht van ghewicht gaver pennincghe die si ghieden dat hom betaelt sijn
seven marghen een hont ende vierdalf scaft lands gheleghen in den ghericht
van Droempt in Heymerics campe tuschen Lubbe Besekens? zoens erfghe-
namen aen die een side ende den ghemeijnen waterganc van Droempt aen die
ander side Gheraet van Wamel in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder
tijns erfliken tebesitten Ende Willem van der Moelen Heijnric Vrederic
ende Gheraet sine zoene voerseechde verteghen op dit voerscreven lant
... etc ...
... Ende des sijn Jan van der Moelen ende Heijnric sijn zoen
borghen onghescheijden In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons
heren Mº CCCº neghen ende tseventich des sonnendaechs nae sunte Symon inden/Juden?
.... apostolorum
1. zegel randschrift: Haeken, volgens RDO.
Met beide zegels.
Laatste regel staat niet op de scan.
Transfix.
Aanhangend: 04-06-1408
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2835-0.2
63 ) 14-10-1360. Acten van eigendomsoverdracht van 4 1/2 morgen 1/2 hont en van 5 1/2 hont land op de Osteringhen dijk onder Drumpt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wi Jan van Beest Olyviers zoen ende Aernt van Hellu schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Jacob Schoerre
van Tyel ende heeft vercoeft ande opghedraghen voer twe hondert pont gaver pennincghe die hi ghiede dat hem betaelt
sijn dien brief daer onse tegenwoerdighe brief doer ghesteken is alle die erfnis ende alle die voerwaerden die daer
inne bescreven sijn Gheraet van Wamel van Tyel Gheraetsz zoene van Wamel erfliken te besitten ende Jacob voersz ver-
teech op die voerscreven goet ... etc ...
.... In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº ende tsestich des woensdaechs nae
sunte Victoers dach
Met beide zegels.
Transfix.
Hangt aan: 08-07-1359
Aanhangend: 05-06-1408
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2831-0.2
64 ) 05-06-1408. Acten van eigendomsoverdracht van 4 1/2 morgen 1/2 hont en van 5 1/2 hont land op de Osteringhen dijk onder Drumpt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wi Willem van Tuul Willems zoen ende Dydderic van Tyel schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Gheraet
van Wamel van Tyel Gheraets zoon van Wamel ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer twe hondert pont gaver pen-
nincghe die hi ghiede dat hem betaelt siin die brieve daer onse teghenwoerdighe brief doer ghesteken is alle die erffe-
nisse ende alle die voerwaerden die daer in bescreven siin Gheraet van Wamel ende Ghijsebrecht van Wamel sinen
zoenen erfliken tebesitten ende Gheraet van Wamel voersz. verteech op dit voerscreven goet ende gheloefde daer
op doen te vertien alle die ghene die daer metten recht op vertien zoelen van ziinre weghen ende gheloevet te
waren van ziinre weghen Gheraet van Wamel ende Ghijsebrecht van Wamel sinen zoenen voer ghenoemd
jaer ende dach als recht is voer alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplycht daer aftedoen van
ziinre weghen In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº vier hondert ende acht opten viiften
dach in junio
Met zegel van Willem van Tuul, andere af.
Transfix.
Hangt aan: 14-10-1360
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2831-0.1
65 ) 08-07-1359. Acten van eigendomsoverdracht van 4 1/2 morgen 1/2 hont en van 5 1/2 hont land op de Osteringhen dijk onder Drumpt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wi Gheraet die Vriese ende Weenmaer Aernts zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons comen
is Otte van Bueren Lambrechts zoen van Bueren ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer twe hon-
dert pont gaver pennincghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn vijftalven marghen ende een hallef hont
lands gheleghen in den ghericht van Droempt opten Oesteringhen dijc tuschen die heren van den Duit-
schen Huus aen beijden siden soen sestehallef hont lands gheleghen in den selven ghericht opten Oesterin-
ghen dijc tuschen die heren van Duutschen Huus voersz aen die een side ende Lubbrecht Rolofs zoen aen
die ander side Jacob Schorren van Tyel in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns uuijt ghenomen
den dijc die daer metten recht toe behoert erfliken tebesitten Ende Otte van Bueren voersz. ver-
teech op dit voerscreven lant ... etc ...
... Ende
des sijn Gheraet van den Steenhuijs Weenmaer sijn zoen Herman van den Steenhuus ende Jan van der
Moelen borghen onghescheiden in orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº
ende neghen ende vijftich des manendaechs nae sunte Mertijns dach translacionis
Met beide zegels.
Transfix.
Aanhangend: 14-10-1360
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2831-0.3
66 ) 23-07-1364. Acte van eigendomsoverdracht aan de commandeur van Tiel van een hofstede en een morgen land in het gerecht van Drumpt wegens een daaruit verschuldigde jaarlijkse tins van 6 ponden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wij Dydderic van den Rijn ende Weenmaer Aernts zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons comen
is Goedert Rutgher Eghens zoens zoen ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer hondert pont gaver
pennenghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn den brief daer onse teghenwoerdighe brief doer ghesteken
is maninghe? cijns ghericht coop ende alle die voerwaerden die daer inne bescreven sijn Willem
van der Honsborch commenduer der Duytscher heren des Duytschen huijs van Tyel tot behoef der Duyt-
scher heren voerghenoemt erfliken tebesitten ende Goedert voersz. verteech op desen voerscreven brief
... etc ....
Int jaer ons heren Mº CCCº vier ende tsestisch des dijnxdaechs nae sunte Marien Magdalenen dach
Met beide zegels
Transfix.
Hangt aan: 23-02-1364
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2830-0.1
67 ) 26-07-1377. Acte van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 9 1/2 hont 9 schaft land op de Oesteringhe dijk onder Drumpt. Met vroegere eigendomsoverdracht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wi Gheraet Hubrechts zoon ende Willem van der Moelen schepen in Deyil orconden dat
voer ons comen is Claes van Reijnwijc ende heeft vercoft ende opghedraghen voer twe hon-
dert pont gaver pennincghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn den brief daer onse teghe-
woerdighe brief door ghesteken is alle dat erve ende alle die voerwaerden die daer in
bescreven sijn heren Gherijt Vlyeder? commenduer des Duijtschen huijs van Tyel tot be-
hoef der heren des Duijtschen huijs van Tyel erfliken tebesitten Ende Claes van Reynwiic
voersz. verteech op dit voerscreven goet ende gheloefde daer op doen te vertien alle die
ghene die daer metten recht op vertien zoelen ... etc ...
.... In orconde onzer let-
teren Ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº soven ende tsoventich des manendaechs nae
sunte Jacobs dach
Met beide zegels.
Transfix.
Hangt aan: 07-11-1368
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2833-0.1
68 ) 07-11-1368. Acte van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 9 1/2 hont 9 schaft land op de Oesteringhe dijk onder Drumpt. Met vroegere eigendomsoverdracht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
Wi Gheraet Hubrechts ende Jan Hacke schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Jan van
Erinchem ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer twe hondert pont gaver pennonghe die hi ghiede
dat hem betaelt sijn sestalf hont lands gheleghen in den ghericht van Droempt opten Oesteringhen dijc
tuschen heren Zweder van Werdenberch ende tuschen den heren van den Duitschen Huijs tot Tyel Item vier
hont ende neghen scaft lands gheleghen in den selven ghericht opden Oesteringhen dijc tuschen den
heren van den Duutschen Huijs tot Tyel ende tuschen Phylips Coen Andryes zoens zoen Claes van Reijn-
wijc in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns uit ghenomen den dijc die daer metten
recht toe behoert erfliken tebesitten Ende Jan van Erinchem voersz verteech op dit voerscreven
lant ende gheloefde daer op doen te vertien alle die ghene die daer metten recht op vertien
zoelen ende gheloevet te waren Claes van Reijnwijc voerghenoemt jaer ende dach als recht is voer
alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht daer af te doen Ende des sijn Heijnric
die Roever Jan Tengnaghels zoen Willem sijn broeder ende Dydderic die Kocke te Tyel borghen on-
ghescheiden In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº acht ende tsestich
op sunte Willebrords dach
Met beide zegels.
Transfix.
Aanhangend: 26-07-1377
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2833-0.2
69 ) 19-01-1364. Acte van eigendomsoverdracht door Gheraet Hacke Jan Hackenzoen van Tricht aan zijn broeder Zegher van de helft van 14 morgen land onder Drumpt in de Tielse waard.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-4-2018.
Wi Dydderic van den Rijn ende Jan Hacke schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Gheraet Hacke
Jan Hacken zoen van Tricht ende heeft vercoeft ende opghedragen voer vijf hondert pont gaver pennincghe
die hi ghiede dat hem betaelt sijn die helleft van viertien marghen lands gheleghen in den ghericht
van Droempt op eenre sant gheheyten den Tyelschen Weert tuschen Goedert Hubrechts soen ende Goe-
dert Hoeyer backer aen die een side ende Tengnaghel van Herderwijc aen die ander side Zegher
sinen broeder in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns erfliken tebesitten ..
... etc...
.... In orconde onzer letteren ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº vier ende tsestich
des vridaechs nae sunte Ponciaens dach
Zegels af.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2829
70 ) 03-04-1402. Belofte van Jacob van den Berghe Janszoen, dat hij Dydderic Doys van Avezaet, priester, in het bezit zal stellen van 4 morgen land in de Zittaert onder Meteren zodra Est en Meteren, na dode van de Jonkvrouwe van Cuyc, weer aan de heerlijkheid van Gelre zal zijn gekomen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-4-2018.
Wi Willem van Tuul Willems zoen ende Jan van Tyel schepen in Deyil orconden dat Jacob vanden Berghe
Jans zoen heeft gheloeft heren Dydderic Doys van Avezaet priester so wanneer weder comen Est ende Meteren
nae dode der joncvrouwen van Cuyc aen die heerlicheyt van Ghelren dan so sal Jacob voersz. doen heren Dydderic
Doys voersz. binnen eenre maent nae maninghen heren Dydderics voersz. metten lantrecht voer des schepen van Deyil
in vier marghen lands gheleghen inden ghericht van Meteren in die Zittaert tusschen Willem den Koc ende Jan
Gheenmans zoen aen die een side ende Jacob voersz. aen die ander side inde in ghehaut des briefs die Jacob voersz
heeft ghegheven heren Dydderic Doys voersz. ... etc ...
In orconde onzer litteren ghegheven int jaer ons heren M vier hondert ende twe opten dorden dach in Apprille
Met beide zegels.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2897
71 ) 23-02-1364. Acte van eigendomsoverdracht aan de commandeur van Tiel van een hofstede en een morgen land in het gerecht van Drumpt wegens een daaruit verschuldigde jaarlijkse tins van 6 ponden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-4-2018.
Wij Dydderic van den Rijn ende Jan van Beest Schonen zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is
die ghesworen bode tsertoghen van Ghelren in Tyelreweert ende ghiede dat hi ghemaent hadde als
recht is van heren Willems weghen van der Honsborch commendeur der Duytscher heren des Duytschen
huijs van Tyel tot behoef der Duytscher heren voerghenoemt Weenmaer van der Steenhuijs op ses
pont tsiaers jaerlijcs tijns gaver pennenghe die hi den voerghenoemden heren jaerlijcs sculdich is uut
deser erfnis die hier nae bescreven staen ghelijc als wij die schepen brieve ghesien hebben die daer
op ghemaect sijn In den yrsten uut eenre hostat die Gheraets van Est was ghelegen in den ghericht
van Droempt tuschen den dijc van Droempt ende Alaerts Hacken erfghenaemen hostat Item uut
enen marghen lands gheleghen in selven ghericht op Haecstot? tuschen der kercken lant van Droempt
ende Alart Hacken erfghenaemen / Voert orconden wi dat her Willem van der Honsborch voersz. ghericht
is bi den richter ter allen recht tot behoef der voerghenoemder heren in alle dese voerscreven erfnis
voer dese ses pont jaerlijcs ... etc ...
.... Ende dit is ghesciet int jaer ons heren alsmen scrijft Mº CCCº vier ende tsestich des anderen
daechs nae sunte Peters dach ad cathedram. Wij Dydderic van den Rijn voersz ende Weenmaer Aernts
zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is die selve ghesworen bode voersz ende ghiede dat hi
alle dese voerscreven erfnis verboden hadde als recht is dat die te coepe waere voer dese voerscreven
ses pont gaver pennincghe jaerlijcs tijns van der voerghenoemder heren weghen daer nae orconde wi dat voer
ons comen is her Willem van der Honsborch voersz ende heeft vercoeft van der voerghenoemden heren weghen
alle dese voerscreven erfnis daer dese voerghenoemde ses pont jaerlijcs tijns gaver pennincghe uut spre-
kende sijn ... etc ... ... Goedert
Rutgher Eghens zoens zoen om dertich pont gaver pennincghe ... etc ..
...
In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº vier ende tsestich opten twelleften
{ niet gescand } Aprille?
Zegels af.
Feitelijk 2 akten in 1 oorkonde. De eerste datum is aangehouden.
De onderkant is niet gescand waardoor die datum nog onbekend is.
Transfix.
Aanhangend: 23-07-1364
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2830-0.2
72 ) 27-07-1539. Akte waarbij Stees van Hemert en Peter van Maeren, schepenen in Deyll, oorkonden, dat Ghisbert Jansz. overgedragen heeft aan Hubert Ghisbertsz. de tijnsbrief van 1 november 1526 (inventarisnummer 1879), waardoor deze gestoken is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-4-2018.
Datering: Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ind negen ind dartich opten zoeven ind twentichsten dach Julii.
Met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht geschonden.
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel, (1293) 1327 - 1815, toegang 3020, inv. 1880.
Was regest 130 in de gedrukte inventaris van Van de Ven.
Transfix.
Hangt aan: 01-11-1526
Bron: Overigen
73 ) 01-11-1526. Akte waarbij Stees van Hemert en Cornelis Lambertsz., schepenen te Deyll, oorkonden, dat Luyt, weduwe van Wemmer Hacken, toegezegd heeft aan Ghisbert Jansz. een tijns van drie philipsguldens per jaar gaande uit een hofstad en landerijen in het gericht van Wadenoyen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-4-2018.
Datering: Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert ind zeess ind twentich op Alrezyelen avent.
Met de zegels van de oorkonders in groene was.
Bron: Archieven van de stad Zaltbommel, (1293) 1327 - 1815, toegang 3020, inv. 1879
Was regest 103 van de gedrukte inventaris van Van de Ven.
Transfix.
Aanhangend: 27-07-1539
Bron: Overigen
74 ) 20-02-1548. Schepenen: Robert van Erp en Gijsbert Jansz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2018.
onderschrift
Huychbrecht van Buxmer
gelofft jaers XII g. op petrij.

marge: Hubert van Buxmer geeft jaerlix XII g. op Petrij

Wij Robbert vann Erp inde Gijsbertt
Janssenn schepenn inn Deijll tuygenn dat voir
ons comen is Hubert van Boxmeer inde hefftt
geloefft Reiner van Aesswynn herenn toe Brae-
kell thins twelff guldenn tweijntich stuver der
moenten van Brabant voir dato geslaegenn gerekent
voir elckenn gulden op Sunte Peters daegh ad Cathe-
dram anno negen ende veertich tocomende ind so voirt
jaerlix ewelyckenn the betaelenn uuyt vier mer-
ghen lantz inden gericht van Gelcom genant
dat Schoer boeven lanthgelegen die gemeijnn straet
beneden Giesbert Aertsenn off wie met recht lantgelegen
mach sijnn. Welckenn thins off opten termijn voirss.
niet gegevenn off betaelt en worde soe sall alle
dagenn dairnaestvolghende eenen peen van eenen stuiver
's daichs optenn thinss voirss. wassenn ende gayn
welckenn peen mittenn thins voyrss. Reiner van
Aesswynn voyrss. uitenn onderpant voyrss. verhaelen
mach alss hij's niet langer beijden en wyll. Innd
Huybert van Boxmeer voirss. geloeffdenn den thins
ind peen voyrss. uyttenn onderpande voirss. ewelick
te waerenn als recht is tegen allen des ten rechten
comen wyllenn verbehalden op eijnigen termijn
voirss. Hubert van Boxmeer voirss. siner ewyger
loessenn met twehondert der voirss. gulden ind mitten
verschenenn thinssenn. Inn oercont onser literenn.
Gegevenn inden jair ons Heren duysent vieff hon-
dert ind acht ende veertich denn twijntichsten
dach february.
Bron: Cartularium van Van Dam (inv. 1211), f. 99v
Bron: Overigen
75 ) 11-03-1547. Schepenen: Hubert van Boxmeer en Johan Willemsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2018.
onderschrift:
Huychbrecht van B?oxmeer?
gelofft XII gulden crone ider croin
op petri ad XXXVIII stuivers bb
facit? za XXII 1/2 gulden bb.
d?un?d VI stuivers bb.

marge: Hubert van Boxmeer geloefft loessthins XII golden kroenenn
erschinende op Petri ad Cathedram.

Wij Hubert van Boxmeer ind Johan Willemssz.
schepenn inn Zulichem Deijll, tuygenn dat ick
Hubert van Boxmeer geloifft hebbe Reiner van Aess-
wynn voyrss. thins twelff goudenn franckrixsche
son koenen vann gewicht off achtendartich stufer
der munterenn van brabant voer data geslaegenn
gereeckent voir elcke kroene op Sunte Peters dach
ad Cathedram tocomende anno acht ende veertich ind
soe voirt jaerlix twelickenn the bethaelen uuyt
een huyss ende hoffstat met vieff mergen lantz inden
gericht van Gelcom genant den Broitkamp oist-
waert lantgelegen denn gemeijnenn dijck westwert die
lyngenn off wie met recht lantgelegen mach sijn.
Welckenn thins voyrss. opten termijnn voirss. jaer-
lix niet betaelt en werdenn soe sall alle dagen
dair naestvolgende eenen peen van twe stuver 'sdaichs
optenn tijns voyrss. wassenn ende gayn. Welcken
peenn mitten thins voirss. Reiner van Aesswynn
voirss. uuyttenn onderpande voirss. verhalen mach als
hie niet langer beijden wyll. Ende ick Hubert
vann Boxmeer voirss. geloeffden den thinss ind peen
voyrss. uuyttenn onderpande voirss. ewelickenn te wae-
renn alss recht is tegen allenn des aen rechtenn
comenn wyllenn verbehaldenn doch mij Hubert
van Boxmeer voyrss. op eynigen termijn van betaelinge
voyrss. mijnre ?R?leijger loessenn met twe hondert der
voyrss. son conen gerekent elck koenn ad achtendar-
tych stuver denn gouden philips gulden vann ge-
wicht voir vieff ende twyntich stuyfer innd denn
gouden koirvorster guldenn vann gewycht gerekent
voyr achtendtwyntich stuyfer allet brabantscher
moenten ind allet gelt nae advenant. Innt oer-
kondt onser literenn. Gegevenn inden jair ons
Herenn duysent vieffhondert soeven ende veertich
den elffstenn dach 's maentzs marty.
Bron: Cartularium van Van Dam (inv. 1211), f. 98v+99
Bron: Overigen
76 ) 05-08-1395. Kwijting ten behoeve van de domproost van 12 Gelderse guldens, geschonken voor het koor te Wadenoyen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2018.
Wij Jan vanden Steenhuyse Willems zoen ende Aernt Hacke schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is
Heynric vanden Steenhuyse ende heeft ghekent dat hi gheboert heeft van Heynric ...ws? alse van den dom-
proests weghen tot Utrecht twellef goede nye Ghelressche ghulden in rechter aelmissen ende anders voer gheen
recht alse tot des coers behoef aen der kerken tot Wadenoy In orconde onzer letteren ghegheven int iaer ons
heren M CCC viif ende tnegentich opten viiften dach in augusto
Met 2 aanhangende zegels.
Bron: HUA, Domkapittel, inv. 1009
Bron: Overigen
77 ) 1500. Eigendomsbewijs voor Brant Gererbrants de jonge van de 2 1/2 morgen land van Jan van Vuern gelegen in het gericht van Gelchym, afkomstig van Cornelis Geritse. Met de akte van imaginaire verkoop van dit perceel aan Cornelis Gheritss. na een procedure wegens een schuldvordering van de erven van Brant Gererbrants op Jan van Vuern.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Henrick van Brienen ende Stees Woutersz scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelre ...
... dat hij gemaent heeft van wegen Brant Gererbrantsz erfgenamen Jans van Vuern van waerscappen?...
.... Dit gesciede int jair ons
heren dusent vierhondert negen ende tnegentich des donredachs na sunte Katharinen dach {28-11-1499}. Daer na wij Claes Pieck
ende Floris van Tuil scepen in Deijl tugen dat voer ons comen is die gesworen bode voirsz ...
.... inder kercken van Romd alle .... erfgenamen Jans
van Vuern voersz inden gericht van Romd gelegen dat dat te vercopen were voer tgebrecke van der geloeften van der
waerscapen overmits Brant Gerebrantsz voersz ...
.... Cornelis Geritsz te hebben ende te besitten ...
... Int jair ons heren dusent viffhondert des donredachs
....
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 64-1
78 ) 28-11-1499. Eigendomsbewijs voor Brant Gererbrants de jonge van de 2 1/2 morgen land van Jan van Vuern gelegen in het gericht van Gelchym, afkomstig van Cornelis Geritse. Met de akte van imaginaire verkoop van dit perceel aan Cornelis Gheritss. na een procedure wegens een schuldvordering van de erven van Brant Gererbrants op Jan van Vuern.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Henrick van Brienen ende Stees Woutersz scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelre ...
... dat hij gemaent heeft van wegen Brant Gererbrantsz erfgenamen Jans van Vuern van waerscappen?...
.... Dit gesciede int jair ons
heren dusent vierhondert negen ende tnegentich des donredachs na sunte Katharinen dach {28-11-1499}. Daer na wij Claes Pieck
ende Floris van Tuil scepen in Deijl tugen dat voer ons comen is die gesworen bode voirsz ...
.... inder kercken van Romd alle .... erfgenamen Jans
van Vuern voersz inden gericht van Romd gelegen dat dat te vercopen were voer tgebrecke van der geloeften van der
waerscapen overmits Brant Gerebrantsz voersz ...
.... Cornelis Geritsz te hebben ende te besitten ...
... Int jair ons heren dusent viffhondert des donredachs
....
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 64-1
79 ) 26-11-1451. Akte waarbij de rechten erkend worden van joffrouw Henric, weduwe van Willem van Tuil, op enige goederen in het gericht van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Floris van Beesdt ende Willem Ghoirts soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen richter ons
heren des hertoghen vanden helren? in Tielreweert ende heeft gheset tot allen recht ....
.. joffroue Heinric die wijf was Willems van Tuijl in enen huijse …
... ende in alselker huren als Eerst Wijnbout, Steven Wijnbout ende Gertrudt h... {vlek} .... hofstat
ende lande dair teijnden aen lighende hebben ende in allet dat ertvast ende naghelvast op .... ende lande is
ghelegen inden ghericht van Deil tusschen Dirc van Weerdenberch aen die een side .... en aen die ander
side ....
... Ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende een en vijftich opten ses en vijftichsten {sic!} dach in november.
De dag 56 november is wellicht een verschrijving voor 26.
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 35
80 ) 31-03-1446. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Jan Ghijsberts soen ende Jan van Ingen Wouters soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren des herto-
ghen van Ghelre in Tielreweert ende ghiede dat hi ghemaent hedde als recht is van wegen Willems van Tuijl Aernt den Veer als een saec-
wout ende Artuende Claes soen als een borge om negen en twentich overlensche gulden ...
.... alle guets dat dese voirsz saecwout ende borge voirsz hadden inden
ghericht van Meteren ende inder heemstat van Deil ....
.... Ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten anderen dach in februario {2-2-1446}. Wij Jan Gijsberts
soen voirsz ende Alaert van Haeften scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen bode voirsz ....
... aen der kercken tot Meteren dat die te cope were van wegen Willems van
Tuijl voirsz ... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij
Alaert van Haeften voirsz ende Jan Ghijsberts soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is Willem van Tuijl voirsz ende heeft vercoft alle
dese voirsz erfnisse ende gueden Willem Rubben Heinrics soen des saecwouden guet voirsz ....
... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vier
hondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij Alaert van Haeften ende Jan Ghijsbertsz soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is
die ghesworen richter ...
.... In orconde ons litteren ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende ses en viertich opten
lesten dach in meert {31-3-1446}.
Transfix, 3 charters.
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-1
81 ) 02-02-1446. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Jan Ghijsberts soen ende Jan van Ingen Wouters soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren des herto-
ghen van Ghelre in Tielreweert ende ghiede dat hi ghemaent hedde als recht is van wegen Willems van Tuijl Aernt den Veer als een saec-
wout ende Artuende Claes soen als een borge om negen en twentich overlensche gulden ...
.... alle guets dat dese voirsz saecwout ende borge voirsz hadden inden
ghericht van Meteren ende inder heemstat van Deil ....
.... Ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten anderen dach in februario {2-2-1446}. Wij Jan Gijsberts
soen voirsz ende Alaert van Haeften scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen bode voirsz ....
... aen der kercken tot Meteren dat die te cope were van wegen Willems van
Tuijl voirsz ... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij
Alaert van Haeften voirsz ende Jan Ghijsberts soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is Willem van Tuijl voirsz ende heeft vercoft alle
dese voirsz erfnisse ende gueden Willem Rubben Heinrics soen des saecwouden guet voirsz ....
... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vier
hondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij Alaert van Haeften ende Jan Ghijsbertsz soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is
die ghesworen richter ...
.... In orconde ons litteren ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende ses en viertich opten
lesten dach in meert {31-3-1446}.
Transfix, 3 charters.
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-1
82 ) 05-11-1344. Schepenen: Gheraet vanden Rijn en Wouter Wouters van Tuyll
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Gheraet vanden Rijn ende Wouter Wouters van Tuyll schepen in Deijl orconden dat voer ons
comen is Joncfrou Merceli die Gijsbrechts dochter was van Haeften {1} met haren gecoren momber
ende heeft vercoeft ende opgedragen voer twellef hondert pont gdn? penninghe die si ghiede
dat hoer betaelt sijn vijf ende twentich merghen lants geleghen inden ghericht van Mal-
sen ende van Meteren opten Rijsacker tuschen Otten Rolofs zoen aen die een side ende Maes?
van Hellu? aen die aen die {sic!} andere side. Item neghen merghen lants inden gherichte van Malsen
int Hontghemet tusschen den heer van Cuec? aen dieen side ende Gheen Huben zoen aen die
ander side. Item twe ende twentich marghen lants inden gherichte van Meteren dat aude Wal-
ravens plach te wesen tusschen Herman vanden Steenhuze ende Gheraet van Gammeren? aen die
een side ende Willem de Voecht aen de ander side .... marghen lants inden ghericht van Me-
teren opten Berchacker tusschen Willem den Voecht voergh. aen beyden siden Item seven hont lants in
den selven ghericht op Die Meer tusschen Hubrecht Meus zoen aen beijden siden Ghijsbrecht
van Haeften in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns erflicken te besitten. Ende joncfrou
Merceli voerseecht verteech op dit voerscreven lants ende gheloofde daer op doen te vertien alle die
ghene die daer metten recht op vertien zoelen Ende gelovet te waren .. Ghijsbrecht van Haeften
voerghenoemt jaer ende dach als recht is ... etc ....
.... M ccc ende vier
ende veertich des vrijtdaechs nae alre goets heijlighen dach
1. Er zit een gat in de acte maar o.b.v. de transfix is te bedenken wat hier gestaan heeft.
Transfix.
Aanhangend: 14-12-1346
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 28-1
83 ) 22-11-1342. Hendrik Sasse schenkt den doorgestoken brief nº 213 aan Mariënweerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
U. p. v. (de bovengenoemden) {1} s. in Deyle, p. q. c. n. c. Henricus, dictus Sas, de Eynspijc, dedit et o. pure et simpliciter propter Deum, litteram cui hec nostra littera est transfixa et omnia in eadem littera contenta, veluti ib. continentur, d. Ghiselberto, abbati monasterii Insule beate Marie virginis, a. o. dicti monasterii her. possidendam. Et Henricus dictus Sas pred. dicte littere et omnibus in ea contentis renunciavit, promittens etc. dicto d. Ghiselberto, abbati, a. o. dicti monasterii super antedictis bonis per annum etc. Nostrarum testimonio litterarum.
Datum a. D. MCCCXLII, in die beate Cecilie virginis.
1. Hubrecht veren Wongaerdensoen en Corstantius van Wadenoye
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 520 (Pag. 311)
84 ) 11-11-1338. Schepenen: Willem van Seps en Henric Willems van Eynspijc
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Voor Willem van Seps ende Henric Willems van Eynspijc, s. in Deyle, verkoopt Dybbout Lemkens soen ende Aleyd sijn suster met horen ghecoren mombaer, voor L Ib. aan Henric den Sassen, van Eynspijc, een huus ende ene hofstat gheleghen tot Malsen (1) tusghen heren Jan van Hokelem, ridder, ende tusghen die ghemeine steghe, in een eyghen erve sonder tijns ende sonder dijc erfliken te besitten, uutghenomen 11s pont wass jaerlix der kerken van Malsen, tot Paeschen te betalen, en ontvangt het verkochte van dezen terug, tegen een jaarl. erf tijns van XXV scill. bij wanbetaling met VIII den. dagelijks tot eenre pene.
Ghegheven i. |. o. H. M CCC XXXVIII, op sunte Martijnsdach in den winter.
Overgedragen in nº 519.
1) Geldermalsen.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 477
85 ) 26-06-1337. Sander Aarntszoon verkoopt een morgen onder Wadenoijen aan de abdij, en bekomt dit en ander land van haar in erfpacht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Steven Hacke ende Alart Holle, s. in Deyle , o. d. v. o. c. is Sander Aerntssoen ende (heeft) vercoft ende opgedraghen voer XL lb. gaver penninghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn, enen merghen lants gheleghen in den g. van Wadenoye, in den polre tusghens goetshuus erve van Zeenwijnden ende tusghen Alaert Hacken, heren Ghijsbrecht, abt van Sunte Marienwaerde, tots cloesters enz, in een eighen erve sonder tijns, metten dike die daer metten rechte toehoert, erfliken te besitten. Ende Sander Aernts soen v. verteech op dit v. lant ende gheloefde enz. tots enz.
Doe dit gedaen was, daarna gaf weder h. Ghijsbrecht v. van des v. cloesters weghen, desen v. Sander desen vorscreven merghen lants. Voert IIII merghen IIII hont ende LXX(II) scafte lants (1), in desen v. ghericht van Wadenoye gheleghen, in den polre tusghen Willem den Koc ende tusghen Corstans van Wadenoye, in enen jaerlijcschen erfpacht elx jaers om X lb. ende om X s. gaver enz., jaerlix binnen eenre maent na Paeschen te betalen. Ende waer dat zake dat dese v. pacht jaerlijcs niet betaelt en worde desen v. cloester binnen desen v. termijn, dan salder daerna daghelijcs op gaen XVI d. alsulker munten als vorscreven is tot eenre pene. Ende dese v. pacht sal erven na Sanders doet voerseyt op een sijnre erfghenamen ende niet te scheiden. In o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVII, sdonredaechs na sunte Jans dach te midzomer.
1. Dit land werd door de abdij aangekocht in nº 450.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 452 (Pag. 274)
86 ) 13-01-1336. Het klooster te Zennewijnen verkoopt aan de abdij den doorgestoken brief n° 402.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris (de bovengenoemden) {1} s. in Deyle, n. f. p. q. c. c. n. prepositus domicellarum monialium in Zeenwinen, vendidit et obtulit ex parte dictarum monialium, pro L lb. d. l. e. ut f. p., litteras quibus presens nostra littera est transfixa, hereditatem et omnes conditiones in eisdem contentas, sicuti ibidem continentur, domino . . abbati monasterii Insule beate Marie a. o. dicti monasterii her. possidendas. Et dictus prepositus dictis litteris et omnibus in eis contentis renunciavit, promittens facere renunciare ex parte dictarum monialium omnes qui de jure eisdem renunciare tenentur, promittens etiam warandiam facere ex parte dictarum monialium, dicto domino abbati, ad opus dicti monasterii, super litteris, hereditate et conditionibus antedictis per annum et diem ut juris est, adversus omnes juri comparere volentes, et deponere omne plegium ex parte dictarum monialium, quod voerplicht dicitur, de eisdem. N. t. l. Datum a. D. MCCCXXXVI, in vigilia Pontiani.
1. Ghijsbrecht van Deyl en Willem van Seps
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 438 (Pag. 268)
87 ) 14-12-1591. Schepenen: Wilhem van Tuijll tot Bulckenstein en Johan Jacobsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2017.
    Rumbdt
Wij Wilhem van Tuijll tot Bulckenstein ende Jo-
han Jacobsz schepenen in Deijll tuijgen dat voir ons comen
is Matheus Hanricksz ende heeft geloefft Joest Ghijsbertsz
ende Cornelis Geritsz Trip als gasthuijsmeesteren binnen Boemmel
inder tijt soeven endetwintich gulden thien stuver opten
heijligen Paeschdach toecomende ende soe voirt iaerlix erf-
thijns tot een erffthijns recht te heffen ende to bueren vuijt
thien? mergen lants in verscheiden parceelen int gericht
van Rumbdt gelegen tuschen allen den gheenen die
d'voirsz thien mergen alomme mit recht lantg. moegen
sijn vrij gelt sonder ennige cortinge t'weer dan vuijt
wadt saicken ende bij wadt middelen die bedocht soude
moegen werden, t'weer dan van brant, oorloge, inun-
datie, desolatie der dorpenen ende gelijcke anderen daer
van allen als oick oick{?} vande ordonantien tot sulcken
fine? naemaels optorichten enter? bijden gerichte deses
ampts affte bijden lantfurst offte lantscappen van
Gelder, Matheus Hanricksz voirsz. wetentlick ende
expresselick bij desen is renuncierende Welcken
thijns voirsz. soe hij iaerlix opten termijn van betalonghe
voirsz. niet gegeven off betaelt en worde ende dat den
eenen thijns in den andere queem to verloopen soe
bekende Matheus Hanricksz voirsz. in eenen dobbel-
den erfthijns tot behoeff der gasthuijsmeesters inder tijt
vervallen to wesen, die d'voirsz. gasthuijsmrs alltijt
met maningh offte pandingh als oick den iaerlicxen
erfthijns tot oirder? optie verhalen sallen moegen Ende
Matheus Hanricksz voirsz. geloefden den erfthijns voirsz.
metten dobbelden erfthijns daer hij inne soude ver-
vallen ....lege? vuijt die thien mergen lants voirsz. hem
bijden voirsz gasthuijsmeesters voirsz. op dato deses vercocht sijn
ende voirts tot onsen lantrecht to waeren jaer ende dach
als recht is tegens allen des? ten rechte comen willen In
oirconde onser litteren gegeven inden iaere ons heren vijf hondert
een ende negentich den veertienden? dach? smaents decembris

Ende was .... .... in groenen wasse vuijt-
hangende segelen besegelt

Marge:
Soeven ende twintich
gulden thien stuver

Met consent van schepenen
burgermeesteren ende rhaet
der stadt Zaltboemel
is op desen erfthijns
gelost duer Matheus
hanricksz vijfthien
gulden iaerlicx sulcx dat
den erfthijns blijft dar-
thiendalve gulden iaerlix
Actum 1 septembr. '95
JDBije
De tekst is te wazig om van de datum zeker te zijn.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 189)
88 ) 02-09-1459. Schepenen: Ghijsbert van Haeften van Renoije en Jan Meijnart Jans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-12-2017.
        Wadenoijen
Wij Ghijsbert van Haeften van Renoije ende Jan Meijnart Jans soen scepen in Deijll
tugen dat voir ons komen is Herman van Pufelick ende heeft gegeven ende opgedragen om
gods will ende om salichtheijt will sijnre zielen ende sijnre alder zielen acht mergen ende
anderhalleff hont lants gelegen inden gericht van Wadenoijen int broeck tusschen
Ghijsbert van Boxmeer aen die een sijde ende die Nonnen van Zenwijnen aen die ander
sijde, Wouter van Oss tot behoeff der tafelen sheijlichs geests van Zaltbommell in enen
eijgendom sonder thijns ende metten dijck die totten voirsz. lande met recht toebehoiren
erfelicken te besitten Ende Herman van Pufelick voirsz. verteech op dit lant voirsz. ende
geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die daer met recht op vertien sullen
Ende geloeffde oick te waren Wouter van Oss tot behoeff der tafelen sheijlichs geests
van Zaltboemell voirsz. dit lant voirsz. jair ende dach als recht is voir allen die gene
die ten recht komen willen Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven in formen ende
manieren dat die heijlige geestmeysters van Zaltboemell altoes inder tijt wesende
voir dit lant voirsz. jairlix sulcken spijnden doen sullen gelijck men dat met Hermans
van Pufelick voirsz. hant geschreven ende met sijnen zegell besegelt vynden sall ende dat
voir zielen Hermans van Pufelick voirsz. ende allen sijnre alderen zielen In orkonde
onsen litteren Gegeven int jair ons heren dusent vierhondert negen ende vijfftich opten
anderen dach inder maendt van september

marge:
Int broeck
VIIJ mergen
IJ hont

Ick Herman van Pufelick bekenne met desen openen brieve voer mij ende voer mijn erven
alsoe ick opgedragen heb in enen scepenen brieff van Deijll Wouter van Oss tot behoeff
der tafelen sheijliges geests van Zautbomell sodanige lant ende erve gelegen te Wa-
denoij int broeck als acht mergen ende anderhalff hont gelijck die selve scepen brieff
dat begrepen heefft ende uutwijset, voer welcke erffeniss ende guede ick begeer ende
willl dat die heijlige geestmeijsters inder tijt wesende jaerlix ten ewigen tijde so-
danige spijnde doen sullen als hier na bescreven steet, dat is te weten Te midvasten
als sonnendages Letare twe malder weijts ende een ton herincs Op onsen lieven vrouwen
avont nativitas twe malder weijts Op sunte Nicolaus avont acht ende twentich paren
scoen voir mijn zielen ende mijnre alder ziele ende alle die geenre daer ick voir begeeren
Voirt sijnt voirwairden weert tsake dat hier versumenisse in geschiede dat dit alsoe
als voirsz steet op sekeren tiden achtdage na onbegrepen niet en geschiede in sekere
maten in sekeren getall so sullen dese voirsz. erffeniss ende guede die jaerlix nu ther
tijt twelff ald schilde off daer omtrent wert sijn vervallen wesen den cloester
off convent der Regulieren van sunte Augustinus orden buten Zautbomell die dan dese
erffeniss ende guede aenvangen sullen ende voir oer eijgen halden, ende daer voir halden een
ewige memori voir mij ende mijner alder zielen ende daer ick voer begeer als ick hem
bescreven sall geven in enen cedell met mijnen segell besegelt Ende weert dat dese
voirsz. Regulieren dese guede niet aen en vingen soe solden dese guede voirgenoemt
vervallen wesen den hogeboren vorst den hertoge van Gelre die se dan aen hem
nemen sall ende anderen armen luden off geestlicken cloesteren tot enen ewigen testament
toscicken{?} Voert so en salmen dese voersz. guede off erffniss niet vercopen mer sij
sullen ten ewigen dagen blijven ter armen behoeff daer ick mede beladen ende be-
swaren die consonenti{?} der geenre die over dese guede scaffenairs sullen wesen inden
jonxten doemsdages den rechtverdigen rechter die comen sall ordelen over leven-
dich ende doden reden te geven Mer gevielt dat dese voirg. guede gebrecklick
worden ende na gewoenlicker manieren also rentboer{?} niet? en vielen? soe mogen die
heijlige geestmeijsters inder tijt daer mede voirt varen na beloep der renten
die dair van comen Alle argelist uijtgescheiden Ende queem op den voirgesetten ter-
mijnen ennige ander spinde so soldemen die voirg. spinde enen dach voer off nae
doen ende niet opten selven dach In orkond dat ick will ende begeer dat dese dinge
alsoe als voirsz. is gehalden sullen werden so heb ick Herman van Pufelic voirsz.
mijnen segell met mijnen vrijen will aen desen tegenwoirdigen brieff gehangen
Ende om meerere vestenisse will der voirsz. punten so heb ick gebeden Roloff van
Groesbeeck ende Ghijsbert van Driell scepen van Zautbomell inder tijt dit met
mij te besegelen Dat wij Roloff ende Gijsbert voirsz. om bede will Hermans van
Pufelick voerg. geern doen wolden ende hebben onse segelen mede aen desen
brieff gehangen in oircond dat wij willen met Herman voirsz. dat die voirg. punte
stede ende vast gehalden sullen werden Gegeven int jair ons heren dusent vier-
hondert negen ende vijfftich des anderen dages van september
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm   Cartularium  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 130v)
89 ) 16-06-1362. Willem van Tuul en Ghysebrecht Hacke Willemsz., schepenen van Deijl, oorkonden dat Corstiaen van der Moelen 7 morgen 1 hond en 2 morgen 5 hond land in Ghellinchem verkocht heeft aan heer Arnt, heer van IJsselstein.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-3-2013.
Wij Willem van Tuul ende Ghysebrecht Hacke Willems zoen schepen in Deyl orconden dat
voer ons comen is Corstiaen van der Moelen ende heeft vercoeft ende opghedraghen
voer ses hondert pont gaver pennincghen die hi ghiede dat hem betaelt sijn seven
marghen ende een hont lands gheleghen in den ghericht van Ghellinchem in den
Allanden recht neder tuschen den hertoghe van Ghelren ende Hertgher Hertghers
zoen aen die een side ende Jan van Hoekelem aen die ander side Item twe marghen
ende vijf hont lands gheleghen in den selven ghericht in den Allanden recht neder
tuschen Jan van Hoekelem voers. aen die een side ende Corstiaen van der Moelen voer
screven aen die ander side Aernt Dydderics zoene tot behoef heren Aernts des
heren van Yselsteyne ridders in enen eyghen erve sonder dijc ende sonder tijns erf
liken te besitten Ende Corstiaen van der Moelen voers. verteech op dit voerscreven
lant ende gheloefde daer op doen te vertien alle die ghene die daer metten
recht op vertien zoelen Ende gheloevet te waren Aernt Dydderics zoene voer
screven tot behoef heren Aernts des heren van Yselsteyne voerghenoemt jaer ende
dach als recht is voer alle die ghene die ten recht comen willen Ende alle voer
plicht daer af te doen Ende des is Willem van der Moelen Corstiaens zoen voers.
een borghe in orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren M CCC
twe ende tsestich des donredaechs nae sunte Odolfs dach
Met zegels van de oorkonders in groene was; dat van Willem van Tuul geschonden.
Bron: Nassause Domeinraad, inv. 873 (Reg. 305)
90 ) 05-12-1337. Arend en Gillis van der Haer en Peter Scampaert verkoopen eene hofstad in de Haar onder Enspijk, voor 100 L aan Hendrik de Sasse, die ze daarop aan Arend van der Haer teruggeeft , tegen 3 L jaarlijkschen erftijns.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-7-2012.
Wij Willem van Tuul ende Henric Willemssoen van Eynspijc, (s. in Deyl), orconden dat vor ons comen sijn, Aernt van der Hare, Gyllijs sijn broeder, ende Peter Scampaert, ende hebben vercoft ende opghedraghen voer C lb. gaver penninghe, die sij ghieden dat hem betaelt sijn, een hofstat gheleghen tot Eynspijc in die Hare, tusghen Ghiben den Sassen, van Eynspic, ende tusghen Henric den Sassen, zinen broeder, Henric den Sassen vorseecht in een eyghen erve sonder dijc ende sonder tijns erflijc te besitten. Ende dese vorghenoemde Aernt van der Hare, Gyllijs sijn broeder ende Peter Scampaert verteghen op dese vorscreven hofstat, ende gheloefden daer op doen te vertijen alle die ghene die daer met den recht op vertijen solen, ende gheloefdense Henric den Sassen voerseecht te waren jaer ende dach als recht is, voer alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht daer af te doen. Ende Aernt van der Hare vorseecht gheloefde Gyllijs ende Peter voerghenoemt daer af scadeloes te houden.
Doe dit ghedaen was, daerna gaf weder Henric die Sasse voerseecht dese voerscreven hofstat Aernde van der Hare voerseecht, in enen jaerlijcschen erftijns, elcs jaers om III Ib. gaver penninghe, enen groten conincs Tornoysen voer XVI deniers gherekent, of payment dat also goet is, jaerlix altoes op Sunte Martijns dach in den winter te betalen. Ende waer dat sake dat dese vorscreven tijns jaerlix niet betaelt en worde op desen voerghenoemden dach, dan salder daerna daghelijcs op gaen XVI deniers alsulker munten als voerscreven is tot eenre pene, welke pene metten tijnze vorscreven Henric die Sasse voerseecht verhalen mach uut deser voerghenoemde hofstat
als hijs niet langher beiden en wille. In orconde onser letteren.
Ghegheven int jaer ons Heren M CCC XXXVII, op sunte Nycholaus avont.
Overgedragen in nº 459.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 456 (Pag. 276)
91 ) 25-06-1338. Voor Willem van Seps ende Heinric Willemszoen van Eynspijc, s. in Deyl, verkoopt Philips Ghijskens zoen van Wadenoye voor L Ib. aan Jacob, den scoelmeister van Beesde ten behoeve der abdij, den doorgestoken brief nº 453.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-7-2012.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVIII, tsanders daechs na sunte Jans dach te midsomer.
Transfix.
Hangt aan: 26-06-1337
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 472 (Pag. 286)
92 ) 14-12-1346. Schepenen: Ghijsbrecht van Tuul en Gheraet Hubrechts zoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-7-2012.
Wi Ghijsbrecht van Tuul ende Gheraet Hubrechts zoen schepen in Deijl orconden dat
voer ons comen is Ghijsbrecht van Haeften ende heeft vercoeft ende opgedraghen voer
twellef hondert pont gauden? penninghen die hi ghiede dat hem betaelt sijn / dien brief
daer onze tienghenwoerdighe brief doerghestoeken is ende alle die erfnis ende alle die
vorwaerden die daer inde bescreven siin Joncfrou Mercelien die dochter was Ghis-
brechts van Haeften erfliken te besitten ende Ghijsbrecht van Haeften voerseecht
verteech op die voerscreven goet ende gheloefde daer op doen te vertien? alle die ghe-
ne die daer metten ... etc ....
M ccc ses ende veertich des donredaechs nae sunte Lucien dach
Transfix.
Hangt aan: 05-11-1344
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 28-2
93 ) 10-06-1415. De abdij verbindt zich jegens Gerrit van Ackoy, tot het wekelijks doen van drie missen op Dirk Splinter's altaar van Onze Lieve Vrouwe, in de kerk te Beesd, en voorziet in gevallen, waarin de missen niet ter bepaalde tijd en plaats gedaan kunnen worden. Boete bij elk verzuim: een Fransch schild, welks richtige betaling op twee stukken land onder Rumpt wordt verzekerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2012.
Wy Wilhem van Gellichem ende Rolof van Gellichem, scepen in Deyl, oirconden dat voir ons comen syn heer Derick van Welderen, abt van Sunte Marienwerd, ende heer Gerith van Bomel, proest tot Sunte Marienwerd, ongescheiden, ende hebben geloift van hoerre weghen ende van des cloisters weghen, Geraet van Ackoy, bastart, dat si sullen doen doen, na doede Dederick Splinters, drie missen in elicke weke, durende erflick ende ewelick, op een altair dat Dederick Splinter voirseecht heft doen fundiren tot Beesd in der kerken, aen die zuut zyde, in die eer Goids ende onser liever Vrouwen van Hemelrick, wilcke misse voirseecht men doen sal al weke des vridaechs, des satersdaegs, ende des maendaechs. Vort sso sint mede voirwarden, off dese missen niet gedaen worde gelyc als voirscreven is, soe moeghen sy die missen doen ende verhalen in die weke daer naest comende op ten altair voirscreven, nae dien dat die missen voirscreven niet gedaen en syn.
Voirt wer dat sake, dat nochtans dese voirscreven missen niet gedaen en were gelyck also voirscreven is, soe hebben dese abt ende proest voirscreven geloeft van hoeren weghen ende van des gemynde convents weghen voirscreven, Geraet van Ackoy, bastard, voirscreven, also mennichwerff als dese voirscreven missen niet gedaen en worden gelyc also voirscreven is, enen gueden auden Vranckrijcschen schild, guet van goude ende recht van gewichte, off payment dat alsoe goet is, ende dan tot wille Geraets voirscreven toe betalen tot onsen lantrecht ut tien mergen lantss min een half hont lantss, gelegen in den gerichten van Roemde in die Overhengemenge, tuschen erfgenamen Arnts Wreeden aen die een syde, ende Roloeff Pollim aen die ander syde; item uyt sess mergen lantss, gelegen in denselve gerichte op die weyde, tuschen Roloff Pollim aen die een syde, ende erfgenamen Ghisebrecht Spycmans Goedevaertszoen aen die ander syde. Voirt wer ons dat sake, dat die kerke toe Beesd worde interdict of ander gebrecke, also dat men daer geen missen in doen mochte, soe sullen sy die wyle dat dese voirscreven kerken is in dese gebrecke voirscreven, dese voirscreven missen doen in den cloester tot Sunte Marienwerde ende niet langer. Mer wanneer geen gebreken syn in der kerken toe Beesd voirseyt, also dat men missen doen mach in der kerken tot Beesd voirseyt, soe sullen sy weder die missen doen opten voirscreven altair tot Beesd voirseyt, hoe mennichwerff dat geboirden gelyck alse voirscreven is. In orconde onser litteren.
Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert ende vijftien, opten tienden dach in Junio.
Concordat presens copia cum originali suo.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 553 (Pag. 333)
94 ) 17-12-1341. Schepenen: Willem van Seps en Hubrecht ver Wongardensoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2012.
Voor Willem van Seps ende Hubrecht ver Wongardensoen, s. in Deyle, verkoopen Florans Jans soen van Beesde, Jan ende Ghijsbrecht Hacke, zine zoenen, ende jonfrou Lisebet, Florans dochter voerseecht, met horen ghecoren mombaer, voor anderhalf hondert pont, vier marghen ende V hont lants, met also ghedanigher aenlantdinghe alser metten recht aen vallen mach, gheleghen in den g. van Eynspijc buten dijcs in den Hoghen weert, tusghen Olivier, tsheren soen van Asperen, ende die ghemene steghe, ende tusghen die Lincghen, aan heren Ghijsbrecht . . abt van Sente Marienwaerde, ten behoeve der abdij: Borgen: Henric Willems soen van Eynspyc, Claes Janssoen ende Jan van Beesde Oliviers soen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXLI, des manendaechs na sente Lucien dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 509 (Pag. 303)
95 ) 30-07-1340. Olivier, 'sheeren zoon van Asperen, verkoopt land onder Enspijk aan de abdij en ontvangt het terug in erfpacht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2012.
Wij Henric Willems zoen van Eynspijc ende Peter Cay, s. in Deyl, o. d. v. o. c. is Olivier, tsheren zoen van Asperen, ende heeft vercoft ende opghedraghen voer C Ib. gaver penninghe, die hi ghiede dat hem betaelt sijn, II ½ merghen lants gheleghen inden g. van Eynspijc in den Guldencamp, tusghen Willem Ghijsbrechtszoen, ende tusghen die ghemeine weteringhe, heren Ghijsbrecht, den ..abt van Sunte Marien waerde, tots cloesters enz., in enz. Ende Olivier v. verteech op dit v. erve, ende gheloefde enz. heren Ghijsbrecht voerseecht, tots cloesters behoef v., jaer enz.
Doe dit ghedaen was, daerna gaf weder her Ghijsbrecht v. van scloesters weghen v., dit v. erve Olivier voerseecht, in enen jaerlicsschen erftijnze tebesitten, elcs jaers om III lb. ende om IIII scillingh gaver enz., jaerlix tot sunte Peters misse als die kijnder lopen te betalen. Ende waer dat sake dat dese v. tijns jaerlix niet betaelt en worde op desen v. dach, dan salder daerna opgaen daghelijcs II scillinghe penninghe alsulker munten als vorscreven is, tot eenre pene, alsoe langhe als her Ghijsbrecht v. van scloesters weghen v. gheloven wille desen v. erve. In o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXL, sonnendaechs na sunte Jacobs dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 498 (Pag. 298)
96 ) 02-05-1340. Erfgenamen van Geneken van den Werve staan 't hun aanbestorven goed af aan de abdij, en ontheffen haar van alle aanspraken vanwege den boedel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2012.
Wij Heinric Willems soen van Eynspijc ende Peter Cay, schepen in Deyl, o. d. v. o. c. sijn Rolof Rolofs Pelserszoen, van Bomel, Rolof Vrederic Bacszoen ende Wouter sijn broeder, ende hebben opghedraghen algoets dat hoem ane bestorven was van Ghenekens doet van den Werve, den abt van Sunte Marienwaerde tots cloesters behoef van Sunte Marienwaerde voerseecht, ende verteghen daer op. Voert verteghen si op anders al aentale die si te secghen hadden opt voerghenoemde cloester van Ghenekens weghen van den Werve voerseecht. In o. o. l.
Ghegheven in j. o. H. MCCC XL, tsandersdaechs na Mey dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 494 (Pag. 296)
97 ) 03-12-1339. Schepenen: Hubrecht ver Wongardenzoen en Peter Cay
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2012.
Voor Hubrecht ver Wongardenzoen ende Peter Cay, s. in Deyle, verkoopt Didderic van Tuul voor CC Ib. aan heren Ghijsbrecht .. abt van Sunte Marienwaerde, tots cloesters enz. IX merghen lants geleghen in den g. van Roemde, in die Eyghen tusghen der papeliker provende lant van Roemde aen die een side, ende tusghen Didderic ende Hubrecht vorghenoemt, Laureins Hertberenszoen van Hokelem ende Jans erfghenamen van Berke, aen die ander side. Voert IIII ½ merghen lants in denselven gherichte gheleghen, in die Eyghen, tusghen Hubrecht voerseecht aen beiden siden. Borg : Ghijsbrecht Hacke van Tule.
Waarop hij het verkochte terugbekomt, tegen eene erfpacht van XV Ib., betaalbaar jaarl. op Sunte Lambrechts dach. Ende waer enz. V scill. penninghe alsulker munten als voerscreven is, welke pene metten tijnze v. her Ghijsbrecht v. verhalen mach tots v. cloesters behoef uut desen v. landen, als hijs niet langher beiden en wille.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXIX, op sunte Barbaren avont.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 490 (Pag. 294)
98 ) 11-04-1339. Voor Ghijsbrecht van Deyle ende Willem van Seps, s. in Deyle, verkoopt her Gherbrant van Beesde, ridder, voor LX Ib., een hofstat gheleghen tot Eynspijc, tusghen Aelbrecht Oudscalc ende tusghen die ghemeine steghe, aan Gherade van den Werve, des abts cnape van Sunte Marienwaerde , in enz. Borg: Olivier tsheren soen van Asperen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2012.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXIX, op ten elften dach in Aprille.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 484 (Pag. 292)
99 ) 25-02-1339. Schepenen: Willem van Seps en Hubrecht veren Wongaerdenzoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2012.
Voor Willem van Seps ende Hubrecht veren Wongaerdenzoen, s. in Deyl, draagt Aernt van der Haer, een hofstat gheleghen tot Eynspijc, int einde van den Haer, tusghen die heren van Sunte Marienwaerde an beiden siden, ende metten enen einde tusghen Henric den Zassen ende metten anderen einde tusghen die ghemeine steghe, mit alsulken tijnze als hi der den heren van Sunte Marienwaerde jaerlix metten rechte uut sculdich was, op aan heren Jan Bollen, proest van Sunte Marien waerde , en verkoopt hem voor XXV Ib. een huus, enen berch ende een scot ende al datter ertvast ende naghelvast ane was, die staen op dese vorscreven hofstat , alles ten behoeve der abdij.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXIX, tsandersdaechs na sunte Mathijs dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 483 (Pag. 291)
100 ) 07-06-1338. Valke van Eynspijk verkoopt land onder Deil aan Gerard Wasgaert, die het hem in erfpacht teruggeeft.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-6-2012.
Wij Ghijsbrecht van Deyle ende Henric Willems soen van Eynspijc, s. in Deyle, o. d. v. o. c. is Valke Valken soen van Eynspijc ende heeft vercoft ende o. voer XL Ib. gaver penninghe, die hi ghiede dat hem betaelt sijn, II merghen lants gheleghen in den g. van Deyle op Vrowijc, tusghen Henric Valkensoens erfghenamen ende tusghen Aelbrecht Oudscalc, Gherade Wasgaert, van den Weerde, in enz. Ende Valke Valken soen v. verteech op dit vorscreven lant, ende gheloefde daerop doen te vertien alle die ghene die daer metten recht op vertien solen, ende ghelovet te waren Gherade Wasgart v. jaer enz. Ende des is Ghijsbrecht Willems soen van Eynspijc een borghe.
Doe dit ghedaen was, daerna gaf weder Gheraet Wasgaert v. dit v. lant in enen jaerlijcschen erftijns Valken Valken soen voerseyt, elcs jaers om XL scell. gaver enz. jaerlics opten Pinxterdach te betalen. In o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVIII, dominica post Bonifacii.
Overgedragen in nº 475.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 471 (Pag. 285)