Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Deil | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

26-07-1462. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van een huis en hofstede, gelegen te Rumpt door Cornelis Cooll aan Eustaes van Scherpenzeel, 1584; met als retroakta de akte van verhuur hiervan door Walraven van Haeften aan Willem van der Schaer, 1462, en de akte van transport hiervan door Cathrijn van Oppijnen aan Cornelis Cooll, 1548.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-12-2018.
Wij Ghiisbert van Haeften van Reijnoie ende Jan Ghiisberts soin scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is heren Walra-
ven van Haeften rydder ende heeft uytgegeven een huijs ende hofstat mit allen siinre tymmeringe potinge ende toebehoren
gelegen inden gericht van Rumd tuschen die gemeyn straet aen die een sijde ende Jan Gherits soin aen die andere sijde
.....ende vanden Lyngen stroom totten pryor ende gemeyn ..... des cloesters van Asperen toe Eillem vander Schaer
in enen jairlixschen erfthiins te besitten ...
.... Int jair ons heren dusent vierhondert tweeendesestich des anderen dachs nae sunte Jacops dach apostels
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2425
03-12-1480. Akte waarbij Jan van Bommel en zijn echtgenote 'joffer' van Giessen ten overstaan van schepenen van Deil, ten gunste van Johan van Weerdenburch afstand doen (1) van de goederen die Johan van Weerdenburch had gekocht van Ott van Voern, (2) van de goederen die Ot van Asperen van Voern aan Johan van Weerdenburch had gegeven bij het huwelijk met zijn kleindochter Aleijt, (3) van de goederen die Johan van Weerdenburch had gekocht van Ghijsbert en Claes van Haeften gelegen te Rumpt en Deil en (4) van de goederen die Johan van Weerdenburch in leen hield van Ott van Voern.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-12-2018.
Wij Henrick van Tuijll Ghijsbertsz ende Gerit die Jode scepen in Deijl tugen dat voir ons comen sijn Jan van Boemel ende
joffer van Giesen sijnre wittefftiger huijsvrouwen ende hebben vertegen op alle alsulck guet als Jan van Weerdenborch
gecofft hefft tegen Ott van Voern het sij erff off reet goet gelijck als die scepen brieff daer vorder aff inhouden die
daer aff gemaeckt sijn die Jan van Weerdenborch voersz. daer aff hefft ende voert op alsulck guet als Ot van
Asperen ende van Voern voersz gegeven hefft Jan van Weerdenborch voersz. myt Aleijt sijnre dochter dochter het sij rede
off onrede leen off eijgen in hylix vorwaerden Item noch hefft Jan van Boemel myt joffer van Giesen sijnre huijsvrou-
wen voersz. op alle alsulcke guet vertegen als Jan van Weerdenborch voersz. gecofft hefft tegen Ghijsbert van Haefften
ende tegen Claes van haefften gelegen inden gericht van Romd ende inder eeninge van Deijl gelijck als die scepen
brieff daer vorder aff inhouden die Jan van Weerdenborch voersz. daer aff hefft ende Jan van Boemel met joffer
van Giesen sijnre huijsvrouwen voersz. geloeffden van allen desen voersz. gueden van hoere wegen een vol waerscap
tot behoeff Jan van Weerdenborch voersz. ... etc ...
...
... Int jaer ons heren dusent vierhondert tachtentich des sonnendages voer sunte Niclaes dach
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 615
17-10-1499. Akte waarbij schepenen van Deil de rechten van Arnt Goevertsz., bezitter van de vicarie op het St. Katharina-altaar te Asperen, op tien morgen land gelegen te Gellicum bevestigen, 1499, 1 charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-12-2018.
Wij Jan van Metteren Herberen van Eymskerck {1} Jan Pieck Hanrick van Brienen Claes Pieck Floris van Tuil Jacop Ariensz
ende Stees Woutersz scepenen in Deijl tugen dat voerden geswoeren richter ons heren van Gelre in Tielreweert daer wij mede
inden dinghbancken tot Deijl te gedinge te geseten waeren comen sijn heren meyster Arnt Goevertsz priester van der
ener sijden ende Brant Gerebrantsz aen die ander sijde ende sonnen ende baeden den geswoeren richter voersz.
dat hij ons scepenen voirsz. dat vonnisse vermaenden dat wij van hoeren? wegen onder hedden? Alsoe
dese partijen voirsz. gedinget hebben voer ons scepenen voersz off dan scepen eerff brieff die meister Arnt Govertsz
voirsz. heeft aentreffende siinre vicar.... sunte Katharinen altaer binnen Asperen inhaldende twe campen lants om-
trent tien mergen lands gelegen inden gericht van Gelchom .... etc ...
....
onser litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert negenendetnegentich des donredachs na sunte
Victoers dach {2}
1. Met alle zegels behalve van Herberen.
2. De datum is eigenaardig want Victoer valt op een donderdag dus het is precies een week later.
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2616
10-10-1480. Akte van schenking, ten overstaan van schepenen van Deil, van veertien hont land gelegen in de nederste nesacker te Rumpt en twee morgen land gelegen in de corte stelt te Gellicum door Aryaen Dercksz. en zijn echtgenote Mechtelt aan de kerk van Gellicum voor het lezen van een wekelijkse mis.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-12-2018.
Wij Ott van Gellinchem ende Ghijsbert Hol scepen in Deijl tugen dat voer ons comen sijn Arijaen Dercksz
ende Mechtelt sijn huijsvrou ende hebben gemaeckt ende gegeven ter eren goets veertijen hont lants gelegen
inden gericht van Romd inden Nedersten Nesacker aen die een zijde naest gelegen Sweer van Asperen??
ende aen die ander zijde naest gelegen Peter Wijllemsz erven? Item noch twe mergen lants gelegen inden
gericht van Gellinchem in die Corte Stelt mitter enen eijnde aen die ....stege aen die een zijde naest
gelegen die Cruijsbrueren tot Asperen ende aen die ander zijde naest gelegen die pauselicker? prove? ....
... etc ....
.... In oerconde onssen letteren gegeven int jaer ons heren dusent
vierhondert ende tachtentich op sunte Victoers dach
De tekst is lastig te lezen vanaf een vage film.
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2477
18-11-1558. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van twee en een halve morgen zeventien roeden land, gelegen opten Hardencamp te Rumpt door Peter die Groet aan Thomas van Scherpenzeel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-12-2018.
Wij Gielis Pieck ind Henrick van Brienen schepen in Deijll tuijgen dat voir ons comen is heer
Peter die Groet priester ind heefft met sijnen gecoren momber vercofft ind opgedragen voor hondert pont
gever pennongen die he giede dat hem betaelt sijn dordalffen mergen lantz ind soeventhien roeden
lantz gemeten halff den sloet met gater gegraven dair men paelen in slaen mach gelegen inden
gericht van Rombd opten Harden Camp noirden lantgelegen Claes van Matenesse Gerit Aelbertsz Joest Mom
Roloff die Groet zuijtwert Jan Jansz aent eijnde oistwert dat convent van Merienweerde westwert
Claes van Matenesse .... ... Thomas van Scherpenzeell erfflichen the besitten
inde her Peter vursz. geloeffden den dordalffen mergen ind soeventhien roeden ....
....
.... Ind setten dair onder the wairborch veerthien hont lantz inden
gericht van Rombd gnamt Baeten Camp ...
.... inden jair ons heren dusent viffhondert inde achtindvifftich den acht-
thienden dach novembris
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2416
18-11-1558. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van drie morgen minus 1 hont land geheten de eschacker en zeven hont land geheten de rijsacker, gelegen te Rumpt door Peter die Groet aan Thomas van Scherpenzeel, 1558, met als retroakte de akte van transport van dit land door Krijn Wijlhelmssz. aan Pieter die Groet, 1538.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-12-2018.
Wij Gielis Pieck ind Henrick van Brienen schepen in Deijll tuijgen dat voir ons comen is heer Peter die Groet
pryester met sijnen gecoren momber ind heefft vercofft inde opgedragen voir hondert pont ....
.... die brieff met sijn gehalt als dair inne geschreven steet dair desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is
Thomas van Scherpenzeel erfflichen the besitten ....
...
.... duysent viffhondert ind achtindvifftich den achthiende dach novembris {1}
1. De maand ligt deels onder de pliek.
Transfix.
Hangt aan: 03-09-1538
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2415
03-09-1538. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van drie morgen minus 1 hont land geheten de eschacker en zeven hont land geheten de rijsacker, gelegen te Rumpt door Peter die Groet aan Thomas van Scherpenzeel, 1558, met als retroakte de akte van transport van dit land door Krijn Wijlhelmssz. aan Pieter die Groet, 1538.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-12-2018.
Wij Gijsbert van Tuijll van Boelckensteijn ind Jan Wijlhemsz schepen in
Deijll tuijgen dat voir ons gecomen is Krijn Wijlhemsz dienre des deeckens van
Sunt Marien binnen Utrecht ind heefft vercoft ind opgedraegen voir hondert pont
gever pennongen die he gieden dat hem betaelt sijn drie mergen lantz myn eynen hont
lantz gelegen inden gericht van Rombd gnamt den Eschacker noirden lantgelegen
Steess van Hemert Gijsbert Hackart Artsz oistwert zuijdwert Jan Dirxsz westwert
die Roitsche wech Noch soeven hont lantz gelegen inden selffen gericht gnamt den
Rijsacker oistwert ind zuijtwert lantgelegen den Roitsche wech {1} westwert Thonis Jan
Hermensz noirdwt Art Maesz off wie alll omb met recht naestlant gelegen mach
sijn heren Peter die Groit Jansz priester dijckvrij ind sonder thijns erfflichen the
besitten Ind Krijn vursz. heefft dair op verthien sullen ...
.... In oircont onssen litteren gegeven inden
jair ons heren vifthienhondert achtinddartich opten dorden dach septembris {2}
1. Nu: Roodseweg
2. De maand is niet goed te zien onder de pliek maar wordt bevestigd in ORA Deil inv. 1089 f. 18.
Transfix.
Aanhangend: 18-11-1558
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2415
24-10-1538. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van dertien hont land, gelegen op 't Spijck te Rumpt door Cornelis Claessen aan Stees, weduwe van Hermen Facien {1}, 1544, met als retroacta de akten van transport van dit land door de echtgenote van Jan Engberts {2} aan haar zoon Aert, 1514, en door de kinderen Joseph Gijsberts en Griet Steesen {3} aan Hermen Zaeren, 1538; met akte waarbij Lambert Jansz. dit land belooft aan Hermen Tzaren, 1538.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-11-2018.
Wij Henrick van Bryenen ind Hubert Valcken schepen in Deijel tugen dat voir ons
gecomen sijn Joseph Gijsbertsz ind Lambert Jansz als volmechtich ind momber der kijnderen
Griet Steessen des voirg. Joseph huijsvrouwe was Ind hebben vercoft ind opgedragen
voir hondert pondt gever penningen die he gieden dat oir betaelt sijn die brieff dair
desen tegenwoirdigen brieff doirgesteken is ind alle gehalt des brieffs als dair inne
geschreven steet Hermen Zaeren erfflichen the besitten ind die vurg. hebben dair op
verteijen ind beloeffden dair op doen verthien ....
.... Ind hier aff is Lambert Jansz als momber vursz. een principael
wairsman In oirconde onssen letteren gegeven inden jair ons heren duijsent vijffhondert acht
inddartich den vierindtwentichsten dach smaents octobris
Een deel van de datum ligt onder de pliek maar deze wordt bevestigd door ORA Deil inv. 1089, f. 18v.
1. Fout: Hermen Saeren
2. Fout: Jan, de vrouw van Engbert
3. Fout: zie transcripties
Volgens het regest zou er nog een losse charter uit 1538 moeten zijn, maar deze is (nog) niet aangetroffen.
Transfix.
Hangt aan: 05-09-1514
Aanhangend: 15-05-1544
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2413
21-01-1557. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van een morgen land geheten het Mesmaicker Bone lantgen {1}, gelegen te Rumpt door Jennicke, weduwe van Tythem {1} Gerrits, aan Thomas van Scherpenzeel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-11-2018.
Wij Gielis Pieck ind Goirt van Gelcom schepen in Deijll tuijgen dat voir ons comen sijn
Jennike Wylhem? Geritsz wedue met horen twee soenen Geryken ind Thoenisken met oiren gecoren momber
ind hebben vercofft ind opgedragen voir hondert pont gever pennongen die sij gieden dat hem betaelt sijn
eenen mergen lantz inden gericht van Rombd gnamt den Mesmaecker boven lantgelegen Thomas van Scher-
penzeell beneden die Molensteege ind Rotsem wech off wie met recht .... Thomas van Scher-
penzeell erfflichen the besitten ....
...
.... Ind dese wairschap is volwairschap Ind Jennike met oiren gecoren momber geloiffden mede
voir oir twe dochterkens Stijnken ind Henrixken Inne orcont onser letteren gegeven inden jair ons
heren duysent viffhondert inde soevenindvifftich op Sunt Agnieten dach
1. Fout
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2414
01-12-1527. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van diverse percelen land, gelegen te Rumpt door Joost van Brakel aan Derica van Weerdenburch.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-11-2018.
Wij Ghijsbert van Tuijll ind Henrick die Ruter scepen in Deijll tugen dat voir ons comen is Josst van Brakel
ind hefft vercofft ind opgedragen voir dusent pont gever penningen die hij gijeden dat hem betaelt
zijn drie mergen landts liggende inden gericht van Romd opten Wordell daer boven naest gelegen
is Ott van Scerpenseell ind beneden onser liever vrouwen altaer tot Romd Noch vijff mergen
landts gelegen inden gericht voirsz. daer boven naest gelegen is die pastorie tot Romd beneden
Lambert Roeloffsz heitende Deijgen Noch veertijen hont landts inden selven gericht voirsz. gelegen
inden Waijacker boven Corsten Maet Groeten erffgenamen ind beneden Gisbert van Boxmeer
erffgenamen off wije dit landt voirsz. met recht naest gelegen mach wesen Joffr. Dirck van
Weerdenborch naegelaten weduwe zellige Ott van Scerpenseell in enen eijgendom erffelicken
te hebben ind te besitten ind Joest van Brakell voirsz. verteech op dit landt voirsz. ind geloeffden daer
op doen te vertijen alle die gene die daer met recht op vertijen sullen Ind geloeffden joffr. Dirck
van Weerdenborch naegelaten weduwe Ott van Scerpenseell zellige voirsz. dit landt voirsz.
tijns vrij te waeren met volre waerscappen tegen alle die genen die ten rechten comen willen
ind alle voirplicht aff re doen vanden zellven In oirconde onse litteren gegeven int jair
ons heren dusent vijffhondert ind zoevenindtwentich opten sonnendach nae sunte Andries dach apostel
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2411
05-09-1514. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van dertien hont land, gelegen op 't Spijck te Rumpt door Cornelis Claessen aan Stees, weduwe van Hermen Facien {1}, 1544, met als retroacta de akten van transport van dit land door de echtgenote van Jan Engberts {2} aan haar zoon Aert, 1514, en door de kinderen Joseph Gijsberts en Griet Steesen {3} aan Hermen Zaeren, 1538; met akte waarbij Lambert Jansz. dit land belooft aan Hermen Tzaren, 1538.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-11-2018.
Wij Heijnrick van Brienen ende Ghijsbert van Boxmeer scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is
Jan Engberts huijsvrou geweest is tot Gellicum ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich pont
gever penningen die si gieden dat hoer betaelt sijn derthien hont lands gelegen inden gericht van
Romd opten Spijck dair boven naest gelant sijn die erffgenamen Jans van Weerdenborch ende beneden
die Cruijsbrueders van Asperen off wie desen lande al omme met recht naest lantgelegen sijn
Aert Engbertsz horen soen in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erffeliken te hebben ende te
besitten ende Jan Engberts voirsz verteech op dit voirsz. lant ende geloeffden dair voirt op doen the
verthien alle die gene die dair met recht op verthien sullen si geloeffden oec Aert Engbertsz horen
soen voirsz. dat lant voirsz. te waren jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten
recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven In orkonde onser letteren
Gegeven int jair ons heren dusent vijfhondert ende veerthien des donredages na sunte Anthonis
dach
1. Fout: Hermen Saeren
2. Fout: Jan, de vrouw van Engbert
3. Fout: zie transcripties
Volgens het regest zou er nog een losse charter uit 1538 moeten zijn, maar deze is (nog) niet aangetroffen.
Transfix.
Aanhangend: 24-10-1538
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2413
15-05-1544. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van dertien hont land, gelegen op 't Spijck te Rumpt door Cornelis Claessen aan Stees, weduwe van Hermen Facien {1}, 1544, met als retroacta de akten van transport van dit land door de echtgenote van Jan Engberts {2} aan haar zoon Aert, 1514, en door de kinderen Joseph Gijsberts en Griet Steesen {3} aan Hermen Zaeren, 1538; met akte waarbij Lambert Jansz. dit land belooft aan Hermen Tzaren, 1538.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-11-2018.
Wij Joist Pieck ind Hubert van Boxmeer schepen in Deijll tuijgen dat voir ons comen is
Cornelis Claessen ind heefft vercofft .... .....
.... die brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ....
.... Stees Hermen Saeren wedue erfflichen the
besitten ...
.... Inden jair ons heeren duysent
vijffhondert ind vierindveertich den vijffthienden dach van meij
1. Fout: Hermen Saeren
2. Fout: Jan, de vrouw van Engbert
3. Fout: zie transcripties
Volgens het regest zou er nog een losse charter uit 1538 moeten zijn, maar deze is (nog) niet aangetroffen.
Transfix.
Hangt aan: 24-10-1538
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2413
1527. Akte van verkoop van 22 morgen land, gelegen te Rumpt door Joost van Brakel aan Ot van Scherpenzeel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-11-2018.
Dit is waarschijnlijk een akte voor schepenen van Deil, maar de akte lijkt niet te staan op film en is nog niet ingezien.
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2412
15-07-1517. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van diverse percelen land gelegen te Rumpt door Jaspar van Merwijck aan Ot van Scherpenzeel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-11-2018.
Wij Henrick van Brienen ind Jan van Steenhuijs scepen in Deijll tugen dat voir ons comen is Jasper van Merwijck ind hefft vercofft ind opgedragen voir dusent pont
gever penningen die hij gijeden dat hem betaelt zijn vijerdenhalven mergen landts liggende inden gericht van Romd dat gelegen is tusschen
erffenisse boven ind beneden Ott van Scerpenzell gehe..... den ..... Noch achtenhalven mergen liggende inden gericht voirsz. boven naest
gelandt dat Capittell van Haefften ind beneden Jan van D....? Noch vijff mergen landts geheiten? den Anterbants? Camp liggende inden selven
gericht voirsz boven naest gelegen die gemein straet ind beneden die hillige kerck tot Romd Noch vijer mergen landts liggende inden gericht
voirgenoemt geh..... die Parshoven? boven naest gelegen Jan van Daisboirt?? ind beneden Gisbert? van Armelen? Noch drie mergen lants liggende
inden selven gericht voirsz. .....? den R..... boven naest gelandt Gerit Henricksz ind beneden die hillige kerck ind sunte Anthonis tot Romd
Noch drie mergen landts liggende inden voirsz. gericht in die Stelt boven naest landt gelegen Ott Ottensz erven ind beneden Gosen Hackert off wije alle
dit voirsz. landt allomme mit recht naest gelegen mach wesen Ott van Scerpenzell voirsz. in eenen eijgendom erfelicken te hebben ind te besitten
ind Jasper van Merwijck voirsz. verteech op dit landt voirsz. ind geloeffden daer op doen te vertijen alle die gene die daer met recht op vertijen sullen Ind
hij geloeffden Ott van Scerpenseell voirsz. alle dit landt voirsz. ewelicken te waren tegen alle die gene die ten rechten comen willen ind alle voir-
plicht aff te doen vanden zelven In oirconde onser litteren gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert ind soeventyen op woensdach nae sunte
Margareta dach die hillige joffroue
De film is slecht te lezen.
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2410
24-08-1514. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van de goederen van Daem van der Duyn, gelegen te Gellicum en Rumpt door Hermen Pieck aan Wilhelmina [van Erp] en Ot van Scherpenzeel, 1514; met als retroakte de akte van beslaglegging op en transport van deze goederen aan Hermen Pieck.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Wij Hermen Pieck ende Heijnrick van Brienen ende Aert van Tuijl scepen in Deijl tugen dat voir ons comen
is die gezworen bode ons heren van Gelre in Tielreweert ende heeft gegiet dat hi gemaent heeft
van wegen joffer Willem na gelaten wedue selige Johans van Weerdenborch volmechtich Jan
van Weerdenborch hoirs zoens ende van wegen Ot van Scerpenzeel als voecht ende momber joffer
Dirck van Weerdenborch sijnre huijsfrouwe Daem vander Duijn van alsulcken medegave ende
hilixgoet als selige Jan van Vuern gehadt heeft met joffer Bely van Weerdenborch sijn huijs-
frou die Daem vander Dueijn voirsz. sculdich was te hantreijken ende te betalen joffer Willem
wedue selige Jans van Weerdenborch ende Ot van Scerpenzeel horen zwager gelijck dat inden
bancken van Deijl met ripen rade gewesen is na uutwisinge des scepen vonnis brieve
die dair aff gemaict is welcke medegave voirsz. Daem vander Duijn voirsz. niet
gehantreyckt noch betaelt en had / Daer na tugen wij dat wi dair over geweest hebben
dair joffer Willem wedue voirsz. ende Ot van Scerpenzeel hoir zwager voirsz. gericht
sijn overmits den gezworen richter ...
.... etc ...
... Dit gesciede int jair ons
heren dusent vijfhondert ende veertien des saterdages na sunte Peters dach ad vincula
Dair na wij Jan van Meteren Heijnrick van Brienen Aert van Tuijl ende Willem Boeninge scepen
in Deijl tugen dat voir ons comen is die gezworen bode voirsz. ....
...
.... Gegeven int jair ons heren dusent vijfhondert ende veertien op sunte Ber-
tholomeus dach apostel
Transfix.
Aanhangend: 25-08-1514
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2409
25-08-1514. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van de goederen van Daem van der Duyn, gelegen te Gellicum en Rumpt door Hermen Pieck aan Wilhelmina [van Erp] en Ot van Scherpenzeel, 1514; met als retroakte de akte van beslaglegging op en transport van deze goederen aan Hermen Pieck.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Wij Heijnrick van Brienen ende Aert van Tuijl scepen in Deijl tu-
gen dat voir ons comen is Hermen Pieck ende heeft vercoft ende op-
gedragen voir tien scillinge gever penningen die hi gieden dat hem
betaelt sijn den brieff dair desen tegenwoirdigen brief doir-
gesteken is ende allet tgehaut des brieffs als dair in gescre-
ven steet joffer Willem na gelaten wedue selige Johans van Weer-
denborch ende Ot van Scerpenzeel hoer zwager erffeliken te hebben
ende te besitten ende Hermen Pieck voirsz. verteech opten brieff ende op
tgehaut des brieffs voirsz. tot behoeff joffer Willem ende Ot van Scer-
penzeel hoire zwager voirsz. Ende hi geloeffden oeck van sijnre wegen
alle voirplicht af te doen vanden selven In orkonde onser letteren
Gegeven int jair ons heren dusent vijfhondert ende veertien des anderen
daechs na sunte Bertholomeus dach apostel
N.B. Ot is haar schoonzoon, wordt hier bedoeld.
Transfix.
Hangt aan: 24-08-1514
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2409
10-09-1552. Thomas v. Scherpenseel und Hubert Baxmeer Schöffen zu Deyl: Joh. die Rowe und Arien Peters verkaufen zum Nutzen der Armen von Malsen gewisse Güter an Wolter Roloffs und Gisbert Hack.
Orig. Perg, mit 2 Siegeleinschitten.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Bron: Das Gräflich Von Mirbach‘sche Archiv zu Harff, nr. 1218.
Gepubliceerd in:
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiöcese Köln, nr. 57 (1894), Zweiter Band (1431-1599).
Bron: Overigen
10-11-1550. Ehevertrag zwischen Martin v. Rossum d. j. und Maria v. Vorst.
Zeugen : Joh. v. Rossum Herr zu Broickhuysen, Martin v. R. zu Poderoyen Marschall v. Geldern, Krien v. R. Schultheiss zu Diel {1}, Jan. v. R. Richter zu Boemelerweert; Alart v. Haefften zu Verwolde, Joh. h. Wyenhorst zu Horst kaiserl. Rath Drost von Kessel, Dietr. v. d. Lipp gen. Hoen zu Grribbenvorst.
Orig. Perg., 5 Siegeleinschnitte, 4 Bruchstücke.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
1. In de index opgenomen als: Quirin, Schultheiss zu Deil.
Bron: Das Gräflich Von Mirbach‘sche Archiv zu Harff, nr. 1197 (Harff [Rossum] 213).
Gepubliceerd in:
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiöcese Köln, nr. 57 (1894), Zweiter Band (1431-1599).
Bron: Overigen
05-05-1516. N.a und Floris von Tuyl Schöffen zu Deyl beurkunden, dass Jasper von Merwick als Vertreter seiner Frau Kornelia von Hemert zu Gunsten Wilhelms von Rossem Herrn zu Zoelen auf Grundstücke im Gerichte Wadenoeyen verzichtet hat.
Orig. Perg. mit 2 anhgdn. Siegeln, 1 : quergetheilt, unten drei Pfähle, oben ein doppeltgeschwämter Löwe wachsend, 2: drei unkenntliche Figuren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Bron: Das Gräflich Von Mirbach‘sche Archiv zu Harff, nr. 949 (Rossum 2).
Gepubliceerd in:
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiöcese Köln, nr. 57 (1894), Zweiter Band (1431-1599).
Bron: Overigen
06-05-1506. Herm. vom Steenhuys und Ghijsbert Hac Schöffen zu Deyl beurkunden, dass Jan von Rossem und seine Frau Johanna Tochter Peters von Hemert eine ,boudinge’ im Gerichte Wadenoeyen dem Junker Wilh. von Rossem Herrn zu Zoelen um 5000 Lb ... verkauft haben.
Orig. Perg, mit 2 anhgdn. Siegeln, 1: drei Löwen übereinander, 2: drei Adler (2:1) ghijsbert hack.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Bron: Das Gräflich Von Mirbach‘sche Archiv zu Harff, nr. 887 (Rossum 1).
Gepubliceerd in:
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiöcese Köln, nr. 57 (1894), Zweiter Band (1431-1599).
Bron: Overigen
1464. Heinrich von Brienen und Johann Wylhemsz Schöffen zu Deyll beurkunden, dass Johann von Rijswick 7 Morgen Land um 1000 Pfund Pfennige verkauft hat [?].
Orig. Perg., die Schrift zum Theil ganz erloschen, mit 2 anhgdn. Siegeln, 1: Löwe, 2: unkenntlich.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Bron: Das Gräflich Von Mirbach‘sche Archiv zu Harff, nr. 550.
Gepubliceerd in:
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiöcese Köln, nr. 57 (1894), Zweiter Band (1431-1599).
Bron: Overigen
11-06-1469. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van een visserij in de Linge en twee hofsteden gelegen te Rumpt door Otto van Asperen van Vueren aan Johan van Weerdenburch, 1475; met als retroakte de akte van transport van de visserij in de Linge door Ott van Gellichem en zijn zoon Ott aan Otto van Asperen van Vueren, 1469.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Wij Claes van Haeften van Reynoie ende Ghiisbert Holle scepen in Deijl tugen dat voir ons comen
siin Otte van Gellichem ende Otte van Gellichem siin soen ende hebben vercoft ende opgedragen voir hon-
dert pont gever penninge die sij gieden dat hem betaelt siin een vysterie in die Lyngen gelegen
tuschen Otten van Asperen ende van Vuern met sijnre vysterien aen een sijde ende erfgh.? Ghiisberts
van Gyessen aen die ander sijde Otten van Asperen ende van Vuern voirsz. in enen eijgendom erfli-
ken te besitten .... etc...
..... In oirconde onssen litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert negen
ende tsestich op sente Barnabas dach
Transfix.
Aanhangend: 06-04-1475
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2397
09-08-1495. Akte waarbij Johan II van Weerdenburch, ten overstaan van schepenen van Deil, afstand doet van alle rechten op goederen uit de nalatenschap van Marij, dochter van Belij van Weerdenburch en Jan van Vueren, gelegen te Deil en in de Tielerwaard ten gunste van Belij van Weerdenburch.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Wy Jan van Metteren ende Ghisbert Hac scepen in Deyl tughen dat voer ons comen is Jan van Weerdenbo-
rch Jansz ende heeft vertegen naeden lantrecht opt graeft in Tielreweert inder bancken van Deyl ende
inden enynge van Deyl op allen eijgen gueden rede ende onrede die joffer Bely van Weerdenborch
siinre suster aen bestorven waeren van hoere dochter Marij die sij had by Jan van Voern ende die
selleff guede die hercomen sijn van Jan van Voern voerss. ende sijn alderen ende joffer Bely voerss. die
selleff guede op mij geerft solde hebbe voerss. naden lantrecht soe vertij ick Jan van Weerdenborch
voerss. daer op ende daer nyet aff te heffen noch te bueren te stieten? noch te genyeten noch ingeven? sculden
off in testamente gehalden wesen en will yet daer aff te betalen beheltelicken ende uytgescij-
den der medegaven ende vrouwelicken cleynnoten die my suster Bely voerss. aen Jan
van Voeren gebracht heeft na vermochen der heylixvoerwaerden die daer aff
gemaeckt syn. In oerconde onser litteren gegeven int jaer ons heren dusent vierhondert
vyff ende tnegentich op sunte Lauwrens avont
Onigineel op perkament met 2 aanhangende zegels.
Zie ook De Navorscher, 1923, pag. 205.
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 617
10-06-1502. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van de goederen van Cornelis Jansz., gelegen te Deil en Rumpt door Dirck van de Pol aan Johan van Weerdenburch, 1502; met als retroakte de akte van beslaglegging op en transport van dit land aan Dirck van de Pol.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Wij Handrick van Brienen ende Lambert vander/n Steege scepen in Deijl tugen dat voer ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelre
in Tielreweert ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van weegen Jan van Weerdenborch Cornelis Jansz off wie met recht besitter
is ende allen sinen guederen die hij heeft inden enynge van Deijl ende inden gericht van Romd gelegen van tijns ...
...
.... daer na tugen wij dat wij daer over geweest hebben dat?
Jan van Weerdenborch voirsz. gericht is overmits den gesworen richter ....
.... Dit gesciede int jair ons heren dusent vifhondert
ende twe opten twyntichsten dach inden april Daer na wij Floris van Tuel ende Willem Boeninge scepen in Deijl tugen
dat voer ons comen is die geswoeren bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie
sonnedage tot rechten misse tijt inden kercken van Romd ....
..... Daer na tugen wij dat voer ons comen is Jan van Weer-
denborch voersz. ende heeft vercoeft na alle formen ende manieren gelick als ons lantrecht eyscht ende wijst dat guet
voersz .... Dirick vanden Pol voer den
onthanden tijns ende pene voersz. the hebben ende te besitten ....
...
... In oirconde onser litteren gegeven Int jair ons heren dusent vifhondert ende twe opten
tienden dach in junio
Transfix.
Aanhangend: 11-06-1502
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2408
11-06-1502. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van de goederen van Cornelis Jansz., gelegen te Deil en Rumpt door Dirck van de Pol aan Johan van Weerdenburch, 1502; met als retroakte de akte van beslaglegging op en transport van dit land aan Dirck van de Pol.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Wij Floris van Tuijll ende Willem Boeninge scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is Dirck vanden Pol
ende heeft vercoeft ende opgedragen voer tien pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn den
brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doersteken is ende allet tgehaut des brieffs als daer in
gescreven steet Jan van Weerdenborch erfliken te besitten ende Dirick vanden Pol voirsz. verteech opten
brieff ende op tgehaut des brieffs voirsz. tot behoeff Jan van Weerdenborch voirsz. ende geloefde van
siinre weegen alle voirplich aff te doen vanden selven In oirconde onser litteren gegeven int jaer
ons heren dusent vifhondert ende twe opten yelleften dach in junio
Transfix.
Hangt aan: 10-06-1502
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2408
1491. Akte, waarbij schepenen van Deil verklaren dat Johan van Weerdenburch de akte die met deze akte getransfigeerd is overdraagt aan Cornelis Jansz.
Schepenen: Hermen Pieck en Jan Meijnart Jansz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Transfix.
Hangt aan: 29-10-1490
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2407
29-10-1490. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van tien en een halve hont land gelegen aan de Cleyn Stege te Rumpt door Thonis Woutersz. aan Johan van Weerdenburch, 1490; met als retroakte de akte van beslaglegging op en transport van dit land aan Thonis Woutersz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Wij Hermen Pieck ende Hermen vande Steenhuis scepen in
Deijl tugen dat voir ons comen is Thonis Woutersz ende heeft ver-
coft ende opgedragen voir tyen pont ghever penningen die hij
ghiede dat hem betaelt sijn den brief daer desen teghenwoir-
dighen brief doirsteken is ende allet ghehaut des briefs voir-
scr. als dair in ghescr. steet Jan van Weerdenborch erfliken
te besitten Ende Thonis voirsz. verteech opten brief ende op tge-
haut des briefs voirsz. tot behoef Jans van Weerdenborchs
voirsz. hij geloefden oick van sijnre wegen alle voirplicht afte
doen vanden selven In oirconde onser litteren gegeven int jair
ons heren dusent vierhondert tnegentich des anderen dages {1}
1. De datum staat niet op film, maar is waarschijnlijk de dag na de transfix.
Met beide zegels.
Transfix.
Hangt aan: 28-10-1490
Aanhangend: 1491
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2406
28-10-1490. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van tien en een halve hont land gelegen aan de Cleyn Stege te Rumpt door Thonis Woutersz. aan Johan van Weerdenburch, 1490; met als retroakte de akte van beslaglegging op en transport van dit land aan Thonis Woutersz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-11-2018.
Wij Hermen Pieck ende Jan Meynart Jansz scepen in Deil tugen dat voir ons
comen is die ghesworen bode ons heren van Ghelre in Tielreweert ende heeft ghe-
ghiedt dat hij ghemaent heeft van wegen Jans van Weerdenburch .....?
die Veer? of wie myt recht besitter is van ylftalf hont lants inden ghe-
richt van Roemde ghelegen aen die Cleyn Stege ...
.... etc ...
.... Dair nae tugen wij dat wij dair oever gheweest hebben dat Jan
van Weerdenborch voirscr. ghericht is overmits den ghesworen richter ons heren
van Ghelre in Tielreweert tot allen recht in dat lant voirsz. van den tijns voirscr.
die Jan van Weerdenborch voirsz. onthanden ende niet betaelt en is .. etc ....
....
dat gesciede int jair ons heren dusent vierhondert ende tnegentich des manendaechs
voir sente Laurens dach Daer nae wij Hermen Pieck ende Hermen vanden Steenhuis sce-
pen in Deil tugen dat voir ons comen is die ghesworen bode voirsz. ende heeft ghe-
ghiedt dat hij verboden heeft als recht is drie sonnendage ten rechten misse tijt inden
kercke van Roemd dat goet voirsz. inden ghericht van Roemde ghelegen Dat dat
te vercopen were overmits Jan van Weerdenborch voirsz. vanden tijns voirsz. Daer nae tugen wij
dat voir ons comen is Jan van Weerdenborch voirsz. ende heeft vercoft nae allen formen
ende manieren gelijck als ons lantrecht eijst ende wijst dat goet voirsz. inden gherichte
van Roemde gelegen ende dat aldaer verboden is als recht is vanden tijns voirsz. die hem
onthanden ende niet betaelt en is Thonis Woutersz te hebben ende te besitten ...
.... etc ...
ons heren dusent vier hondt ende tnegentich op sente Symons ende sende Judas
dach Apostelen
Met beide zegels.
Transfix.
Aanhangend: 29-10-1490
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2406
30-04-1535. Akte, waarbij Jan Dircksz. en Henrick Brant op verzoek van Stees van Hemert verklaren, ten overstaan van schepenen van Deil, dat zij van achtereenvolgens Ott van Gellichem, diens kinderen en Ot van Scherpenzeel een visserij in de Linge, gelegen te Gellicum en Renoy, hebben gebruikt, hetgeen hen slechts betwist werd door Ott van Gellichem en diens nakomelingen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-11-2018.
Wij Jan van Meteren ind Mercelis van Beesdt scepen in Deijll tugen dat voir
onsen richter ind voirt ons scepen comen zijn Jan Dircksz ind Henrick
Brant ind hebben god lyeffelicken aen den helligen gezwoeren daer zij met
recht to.... gebracht weeren van Stees van Hemert dat zij die vysscher-
ije van Ott van Gellichem voir ind Ott van Gellichems kijnder weegen
nae ind van Ott van Scerpenzel weegen noch daer nae gebruyijckt hebben
een vysscherie gelegen op Gelichem ind Reynoye ... etc ...
...
dusent vijffhondert ind vijffinddartich opten dartichsten dach aprilis
Met beide zegels.
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2397
06-04-1475. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van een visserij in de Linge en twee hofsteden gelegen te Rumpt door Otto van Asperen van Vueren aan Johan van Weerdenburch, 1475; met als retroakte de akte van transport van de visserij in de Linge door Ott van Gellichem en zijn zoon Ott aan Otto van Asperen van Vueren, 1469.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-11-2018.
Wij Arnt Pieck Hermensz ende Ghijsbert Hac? scepen in Deijl tugen dat voir ons comen
is Ot van Asperen van Voern ende heeft vercofft ende opgedragen voyr hondert pont gever
penningen die hij gieden dat hem betaelt sijn die visserij in die Lingen als vander
.....? molen? tot Ghijsbert van Giessens hoofsteyde toe ende noch twee hoofstede
toe? myt hoeren toebehoeren gelegen inden gericht van Romdt aen die een sijde naest
gelegen Ott Ottsz ende Wauter van Roeij aen die ander sijde dijck vrij ende tijns vrij
... Ende noch huysrait ende
alle goit ree ende onree als inden huijs ende op den hoeve is dair? ic Ot van Asperen
van Vueren nu ter tijt op woenafftich byn in enen eijgendom Jan van Weerdenborch
erffelicken te besitten ... etc ...
.... in oirkonde onssen letteren gegeven int jaer
ons heren duijsent vierhondert vijff ende seventich des donredages na beloken paeschen
Transfix.
Hangt aan: 11-06-1469
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2397
29-01-1462. Gerigtelijken opdragt ten behoeve des hertogs, van verschillende parceelen lands te Wadenoyen, benevens huis en hofstad met het dagelijksche geregt aldaar.
Schepenen: Gijsbert van Giessen en Jan Gijsberts zoon.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Int jair ons Heren dusent vierhondert tweendetsestich, des vrydachs na sente Pouwels dach conversionis.
Gepubliceerd in Nijhof, deel 4, pag 328 (Nº 370).
Met de zegels van de schepenen.
Bron: Hertogelijk Archief Charterverzameling, inv. 838
13-07-1453. Verschillende huizen en landerijen in het gerigt van Wadenoyen door Arndt van Haeften opgedragen aan den hertog.
Schepenen: Ot van Asperen en van Vuren, Gijsbert van Giesen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijfftich, opten dertienden dach in Julio.
Gepubliceerd in Nijhof, deel 4, pag 264 (Nº 286).
De zegels van de schepenen staan online.
Bron: Hertogelijk Archief Charterverzameling, inv. 1156
08-12-1556. Schepenen van Deil: Frederick van Hemert, Peter van Maeren
Schepenen van Tuil: Otto van Asperen en van Vuren, Johan van Haeften, Frans van Haeften
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Wy Otto van Asperen ind van Vuern Johan van Haifften Cornelis van Varick, Ffrans van Haefften Ffrederick van Hemert Ffrederick van Doern Hubert van Boxmeer Arien van Oyver Dirck die Ghier Dirck van Malburch Walravenssen richter in Tielrewert Johan die Rowe Peter van Maeren Johan van Rossem als schepen ind keersluden ten beiden dielen tussen Alart van Haifften heren tot Ophemert met Gysbert van Werdenburch geloiffende mede voir Gysbert van der Horst als momber syner huysvrou ind voir Dirck van Werdenburch inde den kynderen Johan van den Steenhuyss ind synen erven ind oire consorten ter eenre ind den werdigen heeren Johan ten Hoeve proest to Senwynen joffer Mergreta van Varick vrowe ind joffer Cornelia Hinckertz cloesterjoffer des conventz van Senwynen ter ander syden doen condt ind bekennen soe die parthien oir geschyll actie ind twyst aengaende den guederen ind versterff joffer Lysbet van Werdenburch in oire tyt vrowe tot Senwynen wes sy in den convent gebracht ind beseeten hadde off sulx wier wuyt erven soude off nyet aengesien opgemelte joffer Lysbet van Werdenburch tsestich jair dairinne gewiest ind selffs voir oiren affsterven getuycht hadde wat guederen dair weder wuyt ind nyet wuyt sterven sulden genslich tot onser wuytspraicken gestalt ind verbleven hebben ons seggen dairaff to achtervolgen ind nae te gaen. Soe dan die proest inde vrowe tot Senwynen boven den getuych der affstervender vrowen Lysbet van Werdenburch vurscr. sustineerden dat dair schepenvertich off maichgescheiden gewiest weren dairinne den convent die guederen die nyet wuytsterven sulden den convent toegelacht weren dair overmitz krych ind orloch met meer brieffen die selff gemisten ind die wederpart allegeerden soe dair geen gerichtlich vertich en wier dat id nye lantrecht van wuytsterffen dan behoirt onderhalden to warden nyettegenstaende hoe langh sulx dairinne gebracht ind besieten wier soe is hieraff ons seggen ind wuytspreecken dat alle erffguederen ind thynssen vrow Lysbet van Werdenburch in den convent gebracht off afftergelaten hiefft nyet dairvan wuytgescheiden wier erven ind comen sullen aen oiren vrunden ind erffgenamen ten wier id convent van Senwynen noch vynden ind becomen koesten ennige gerichtlich vertich off maichgescheiden dairinne die guederen by vrunden ind maegen voir data des nyen lantrechts den convent toegelacht weren off dairinne geerfft. Ind wes nyet bewesen en wordt sall id convent noch besitten ind behalden ses off sestalven mergen lantz genant Dat Geeffelt ter tyt to dat se dairwuyt gelost werden met vierhondert philips gulden genge ind geve off viffindtwintich stufer moent van Brabant voir elcken gulden gerekent die voir data geslagen syn. Des sal men in thien jairen nyet lossen. Ind dat hercommen van die helfft van acht gouden overlentsche rijns gulden met tsestich jair affterstegen dair Elbert van Boetbergen den convent die wierhelfft aff geldende is gaende wuyt negen schairweyen genant Die Hoichwey welcken brieff voir die helfft hoitsom ind hantgelt hiermede gelost sal syn ind dit voir oncosten die hierop staen sal.Alart van Haefften metten synen betalen omb reeden ons dair to bewegen dair dese oncosten van deser wuytspraicken sullen syn halff ind halff. Ind off tocompstich die van Werdenburch alhier genoemt bevonden worden geen erffgenamen to syn soe sall Alart van Haeften metten synen metten oncosten affstaen inde stellen id convent in die possessie der guederen vurscr. Ind sal dan dese wuytspraick een goede voirraem syn. Ind dese wuytspraick hebben die parthien to weten die proest ind vrowe vurscr. met oiren gecoren momberen voirt Alart van Haefften met die van Werdenburch vurscr. overgegeven ind geloifft nae to gaen voir schepen van Tuyll Otto van Asperen ind van Vuern Johan van Haefften Ffrans van Haefften ind voir schepen van Deyl Ffrederick van Hemert ind Peter van Maeren. Sonder argelist. Orcont der wairheit hebben wy schepen ind keersluden vurscr. onssen zegelen aen desen openen brieff gehangen in den jair ons Heeren dusent viffhondert ind sesindvifftich des dorden dages nae Sunt Niclaesdach.
(in dorso) nr. 109
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 211 (Pag. 325)
1485. Akte waarbij Jacop Jansz., gerechtsbode in de Tielerwaard, ten overstaan van het gerecht van Deil onder ede verklaart te hebben gedagvaard Gysbert van Giessen wegens het onrechtmatig uitgeven van een rente, alsmede Peter van der Meer bastaard die Jonge als getuige in deze zaak.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Bron: Verzameling losse aanwinsten van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht (HUA, 802), inv. 388.
Bron: Overigen
20-06-1476. Akte houdende vonnis van het gerecht van Deil in het proces tussen het kapittel en Bartel Bacx enerzijds en Jan Balckenss. c.s. anderzijds over tiend te Malsen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Omvang: 1 charter.
Bron: Kapittel van Sint Marie, inv. 883
21-12-1458. Gerechtelijke transportakte betreffende 6 morgen land in den Herdden-camp te Romd in het gerecht van Deil, door Otte van Asperen en van Vuern aan het convent overgedragen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2018.
Wij Ghiisbert van Haeften van Reijnoie ende Willem van Riin scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is Otte van
Asperen ende van Vuern Herberens soin van Asperen ende van Vuern ende heeft vercoft ende opgedragen voir twee hondert
pont gever penninge die hij giede dat hem betaelt siin sesse mergen lants gelegen inden gericht van Romd in
den Herdden Camp tuschen Ghiisbert Hacken van Beesd aen die een sijde ende Walraven van Asperen ende van Vuern
aen die ander sijde Adaem van Hoekelem tot behoeff der pryorinnen ende gemeyns convents de cloesters van
Jherusalem buijten der stat van Uijtrecht in enen eijgendom sonder thiins ende metten diick ....
... etc ...
... In orconde onssen litteren gegeven int jair
ons heren dusent vierhondert achtendeviiftich op sente Thomas dach des heijligen apostels
Bron: Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad (HUA, 708), inv. 1228.
Met het zegel van Ghiisbert van Haeften van Reijnoie.
Bron: Overigen - Regest nr. 574
06-01-1516. Akte waarbij Willem van Tuyl verklaart dat hij in 1468 van heer Wouter, pastoor van Hellu, met toestemming van Ot van Asperen en van Vueren, collator van de kerk aldaar, een stuk uiterwaard in het gericht van Hellu behorende tot de pasteurspreuve van Hellu, in erftins genomen en dit later uit een dijkgifte te Hellu gekocht heeft.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Floris van Tuijl ende Willem Woutersz scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is Willem van Tuijl
ende heeft getuijcht op sijn uterste hevevaert? als dat hi inden jair ons heren dusent vierhondert ende
acht ende tsestich vererfftijnst heeft vanden pastoer van Hellu geheijten heren Wouter in bij wesen
belieffenis ende toedoen des collatoers der selver kercken van Hellu voirsz geheijten Ot van Asperen ende
van Vuern / een stuck uterweerts gelegen inden gericht van Hellu toe behorende totten papeliken proven
van Hellu voirsz ...
.... ende dit heeft gededingt heren Rutger Pollen
die na heren Wouter voirsz pastoer was ...
... int jair ons heren dusent vijfhondert ende sestien opten heijligen dertiendach
Met beide zegels.
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 1
26-11-1451. Akte waarbij de rechten erkend worden van joffrouw Henric, weduwe van Willem van Tuil, op enige goederen in het gericht van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Floris van Beesdt ende Willem Ghoirts soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen richter ons
heren des hertoghen van Ghelren in Tielreweert ende heeft gheset tot allen recht ....
.. joffroue Heinric die wijf was Willems van Tuijl in enen huijse …
... ende in alselker huren als Eerst Wijnbout, Steven Wijnbout ende Gertrudt h... {vlek} .... hofstat
ende lande dair teijnden aen lighende hebben ende in allet dat ertvast ende naghelvast op .... ende lande is
ghelegen inden ghericht van Deil tusschen Dirc van Weerdenberch aen die een side .... en aen die ander
side ....
... Ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende een en vijftich opten ses en vijftichsten {sic!} dach in november.
De dag 56 november is wellicht een verschrijving voor 26.
Met het zegel van Willem.
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 35
25-03-1447. Akte waarbij de rechten erkend worden van Adriaen, bastaardzoon van Willem van Tuyl, op de hofstad c.a. van Aelbert Haes in het gericht van Malsen in de heemstad van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Hubert van Beesdt ende Aernt Pieck Hermans soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen richter ons heren van Ghelren in Tielre-
weert ende heeft geset tot allen recht ... ... sijns rechts Adriaen bastaert soen Willems van Tuijl in eenre hofstat ...
... inden ghericht van Malsen ende Jan van Kuijc Jans soen van Meteren aen die een side ende Aernt van Tuijl of wie ...
... aen die ander side. Item voirt in alre erfnissen ende in allen guets dat Aelbert Haes hadde inden ghericht van Malsen ende inder heemstat van Deil ...
... int jair ons heren M vierhondert
ende seven en viertich op onser vrouwen dach annunciacio
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 34
25-03-1447. Akte waarbij de rechten erkend worden van Adriaen, bastaardzoon van Willem van Tuyl, op een hofstad c.a. gelegen in het gericht van Meteren en op alle goederen van Aernt die Veer in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Hubert van Beesdt ende Aernt Pieck Hermans soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die gesworen richter ons heren des hertoghen van Ghelre
in Tielreweert ende heeft geset tot allen rechten .... .... sijns rechts Adriaen bastaert soen Willems van Tuijl in eenre hofstat ende in alselcker
tymmeringhen ende potinge ... inden ghericht van Meteren tuschen Hubert Beernts soen
aen die een side ende die ghemeijnt voirt al om. Item voirt in alre erfnissen ende in allen guets dat Aernt die Veer hadde inden ghericht van Meteren ende inder heemstat van
Deil ...
... M vierhondert ende seven en viertich op ons vrouwen dach annunciacio
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 33
31-03-1446. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Jan Ghijsberts soen ende Jan van Ingen Wouters soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren des herto-
ghen van Ghelre in Tielreweert ende ghiede dat hi ghemaent hedde als recht is van wegen Willems van Tuijl Aernt den Veer als een saec-
wout ende Artuende Claes soen als een borge om negen en twentich overlensche gulden ...
.... alle guets dat dese voirsz saecwout ende borge voirsz hadden inden
ghericht van Meteren ende inder heemstat van Deil ....
.... Ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten anderen dach in februario {2-2-1446}. Wij Jan Gijsberts
soen voirsz ende Alaert van Haeften scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen bode voirsz ....
... aen der kercken tot Meteren dat die te cope were van wegen Willems van
Tuijl voirsz ... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij
Alaert van Haeften voirsz ende Jan Ghijsberts soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is Willem van Tuijl voirsz ende heeft vercoft alle
dese voirsz erfnisse ende gueden Willem Rubben Heinrics soen des saecwouden guet voirsz ....
... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vier
hondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij Alaert van Haeften ende Jan Ghijsbertsz soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is
die ghesworen richter ...
.... In orconde ons litteren ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende ses en viertich opten
lesten dach in meert {31-3-1446}.
Met zegels.
Transfix.
Aanhangend: 01-04-1446
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-1
16-03-1447. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Aernt Pieck Hermans soen en Jan Ghijsbers soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is Willem van Tuijl ende heeft vercoft ende opghedra-
ghen voir twentich pont gever penninge die hi ghiede dat hem betaelt sijn die brieve dair desen teghenwoirdighen brief doirghesteken is ...
... Adriaen bast.
soen Willems van Tuijl erfliken te besitten ende Willem van Tuijl voirsz. verteech ...
....
... In orconde ons heren Ghegeven int jair ons heren M vierhondert
ende seven en viertich op sunte Gheertruden avont
De datum moet nog geverifieerd worden.
Met zegels.
Transfix.
Hangt aan: 01-04-1446
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-3
01-04-1446. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Alaert van Haeften ende Jan Ghijsberts soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is Willem Rubbe Heinrics soen ende heeft vercoft ende
opghedragen ....
... Willem van Tuijl erfliken te besitten ...
... M vierhondert ende ses en viertich opten ijersten dach in aprili
Met zegels.
Transfix.
Hangt aan: 31-03-1446
Aanhangend: 16-03-1447
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-2
20-02-1527.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-4-2018.
Wij Jan van Meteren ind Jan Goirts scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is Joffer Janna van Beesdt zalige nagelaten weduwe Gerit van Emskerck
ind heft gegijet ind belijt bij hoirder waerheijt ind salicheijt hoirder zijelen als dat zij niet? schuldich en were hoere dochter joffr. Ott van Culenborch
offte hoeren erven t'weeten hoer kijnder daer zij alde moeder van is Ind dat alle schuld beloefften ind testamenten zijn voir hoer hijlixvorwart
te niet ind doet gededingt Inden yrsten dat testament van Geerbrant van Eemskerck hoer zoen die welcke zijn zuster voirsz. had beset in zijn
testament drie offte vijer hondert gulden zeggende zijnre moeder / zijet moeder zij zall eenen goeden brueder wijesen / ind ick begeer van u dat
ghij hoer daer mede geefft enen anderen? bruer / t'weten enen man / die hoer hoefft heer ind bescermer mach weesen / dit gescijet weesende als joffr.
van Eemskerck hoir moeder ind die frunde? den? hijlijck van hoer man Zweer van Culenborch voir is comen heb ik gezeijt tot mijn dochter / zijet dochter
ick zall dij? gueden bij die vrunden mo...?geven u desen man ind dan en zult ghij met meer staen nae't testament dijns brueders ind nae enige schuld
....
...
Oeck heb ick daer to gesonden Ghisbert die Kock van Nederinen hoeren zwager ind mijn suster Verhorst hoeren man / voir die welcke zij mij oeck quijt heft
gescolden Noch had ik hoer voir scepen t'weten Claes Pau ind Ot Henricksz gemaeckt een summe van penningen ...
....
.... Item heb gegeven mijn dochter Van Hoenseler doe ick hoer bestaiden{?} dat Rijssweertken halff tot Varick dat zij van
geenreweerden en acht / Ind zoe boede ick hoer daer voir drie gulden off dat weertken welcke zij gehalden hebben{?} ....
....
.... belij ick joffr. van Oemskerck voirsz. voir scepen voirsz. ...
... Gegijet ind belijt voir dat eerweerdige hellige sacrament in tegenwoirdicheijt heer Adriaen priester pastoor tot Est Dirck van der Horst
Jan van Meteren Jansz met meer gueder mannen. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert ind zoevenind
twentich opten twentichsten dach februarij , .
Met zegels van beide schepenen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 577
21-10-1540. Eigendomsbewijs voor Katherina van Ysendoren, weduwe van Herbert die Cock, van de Duyffhuyscamp onder Meteren, groot 4 ½ morgen, afkomstig van Josyna van Herwynen, weduwe van Jan van Vlierden, 1555. Met een oudere brief van 1523, een verwinbrief van 1581, en een tynsbrief uit dit goed van 1540. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-4-2018.
Wij Johan Wijlhems en Hubert Valcken scepen in Deill tuijgen dat voir ons comen is Johan van Herwijnen
ind heeft geloifft Gijsbert Pieck b. tot behoeff joffer Agnes van Weerdenburch off helder sbrieffs ......
...
wuijt vijfftalffen mergen lants inden gericht van Meteren genamt den Duijffhuijss camp beneden die pastorij van Esdt boven
Elbert die Weerd? off Lodewich Gheerlixen ....
...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1879-3
04-06-1555. Eigendomsbewijs voor Katherina van Ysendoren, weduwe van Herbert die Cock, van de Duyffhuyscamp onder Meteren, groot 4 ½ morgen, afkomstig van Josyna van Herwynen, weduwe van Jan van Vlierden, 1555. Met een oudere brief van 1523, een verwinbrief van 1581, en een tynsbrief uit dit goed van 1540. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-4-2018.
Wij Wijlhem van Tuijll van Bulckesteijn inde Henrick van Brienen scepen in Deijl tuijgen dat voor ons comen is Joffer Josijna van Herwijnen ...
Transfix.
Hangt aan: 25-05-1523
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1879-2
25-05-1523. Eigendomsbewijs voor Katherina van Ysendoren, weduwe van Herbert die Cock, van de Duyffhuyscamp onder Meteren, groot 4 ½ morgen, afkomstig van Josyna van Herwynen, weduwe van Jan van Vlierden, 1555. Met een oudere brief van 1523, een verwinbrief van 1581, en een tynsbrief uit dit goed van 1540. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-4-2018.
Wij Jan van Meteren ende Jan Wiljems scepen in Deil tugen dat voor ons comen is Joffer
Elijzabeth van Haeften wedue selige Gherijts van Rijn met horen gecoren momber ende heeft
opgedragen ende over gegeven vijftentalve mergen mergen lants off soe groot ende cleijn als dat
gelegen is inden gericht van Meteren geheijten den Duijffhuijs camp dair boven naest gele-
gen is Wemmer van Hanxleden ende beneden Heijnrick Dircksz off wie dair all omme myt
recht naest lantgelegen sijn Jan van Herwinen in enen eijgendom tot eenre medegaven
Joffer Arien sijnre echter huijsfrouwen ende hilixgoet sonder dijck ende sonder thijns erffe-
liken te hebben ende te besitten Ende Joffer Elijzabeth voirss verteech op dit lant voirss ende
... etc ...
... In orkonde onser letteren Gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert
ende drie ende twentich op sunte Urbanus dach des heyligen paus
Transfix.
Aanhangend: 04-06-1555
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1879-1
16-11-1522. Akte waarbij de afrekening wordt vastgesteld, ten verzoeke van Johanna van Eemskerck, weduwe van Gijsbert de Kock van Neerynen, met wijlen Jan de Kock, broeder van Gijsbert, 1522. 1 charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-4-2018.
Wij Floris van Tuijll ende Jan Willemsz scepen in Deijll tugen dat voir ons comen is
Dirck van Rie ende heeft doir gesinnen joffer Johanna van Eemskerck wedue selige
Gijsberts de Kock van Nederinen ons getoent een rekenceell die hi seijde voir ons
scepen voirsz. bij sijn man wairheijt dat sijns vaders rekenceell was dair
Willem van Rie sijn selige vaders voirsz. uut gerekent had met selige Gijsbert de
Kock van Nederinen den alden als van sculden ende onsculden die sij metten anderen
te doen hadden heer comende van selige Jan de Kock Gijsberts de Kocks broeder
in welcker celen begrepen stont dat Willem van Rie voirsz. wilneer gecoft
heeft van die joffer Kocks wedue selige Willems de Kock die jairscaer van
hoiren tienden op Deijll voir twe en veertich alde gouden scilden / dair Willem
van Rie voirsz. op betaelt had aen handen den here van Est vier ende veertich
Rijnsche gulden current den enckelen gulden gerekent voir drie ende dertich
stuver die die joffer Kocks voirsz. sculdich was den here van Est van enen
peerde dat selige an de Kock voirsz. gehadt had In kennisse der wairheijt
dat dit gelijck voirsz. steet voir ons scepen voirsz. aldus geschiet is soe heb-
ben wij scepen voirsz. des toe orkonde onse zegelen beneden aen desen brieff ge-
hangen Gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert ende twe en twentich des
sonnendages na sunte mertijns dach inden wynter des heijligen bischops
Met beide zegels.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 569
13-05-1520. Stukken betreffende het bebouwen van 16 morgen land op Deil voor de weduwe van Gerit van Eemskerck, 1520. 1 charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Ghijsbert van Tuijll ende Jan van Meteren scepenen in Deijll tugen alsoe Jan Rutgersz gebruijct
heeft een tijt van jaren sestien mergen lants van die Joffer van Eemskerck wedue vanden
seligen Gerit van Eemskerck Soe heeft Jan Rutgersz voirsz. voir ons scepen voirsz. geloeft
Jacop Jacopsz tot behoeff der Joffer van Eemskerck voirsz. op enen pene van vijfftich gou-
den Corefursten Rijnsche gulden goet van goude ende gerecht van gewicht off goet ander
paijment dair voir in geliker weerden d'een helft tot behoeff ons genedige heren van
Gelre etc Ende d'ander helft tot behoeff der kercken van Meteren Dat hi desen sestien
mergen lants voirsz. desen toecomende zomer buten nootzaken vierwerff eeren
sal ende te herffst toecomende al te samen met wijnter coern beseijen ende als dat
coern rijp is ende elc sijn gedeelt thuijs heeft soe bekende Jan Rutgersz voirsz. dat sijn
jaren vanden lande te bauwen voirsz. uut sijn sonder argelist In orkonde onser letteren
Gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert ende twentich den dertiende dach in
....
Met beide zegels.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1844
19-04-1517. Eigendomsbewijs voor Ghijsbert de Kock van Nederinen van 4 morgen land te Deil in de "die 8 mergen" afkomstig van Ghijsbert Steesz, 1517. 1 charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Jan van Meteren ende Ghijsbert van Tuijl scepenen in Deijl tugen dat voir ons
comen is Ghijsbert Steesz ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont gever
penningen die hi ghiede dat hem betaelt sijn vier mergen lants gelegen inden gericht
van Deijl geheijten In die Acht Mergen tuschen erffenisse der kercken van Deijl aen
die een sijde ende die susteren van Culenborch ende Peter Vossen erven aen d'ander sijde
..... etc ....
Ghijsbert de Kock van Nederinen den Jongen Willemsz in enen eijgendom sonder dijck
ende sonder thijns erffeliken te hebben ende te besitten ...
....
.... In orkonde onser letteren Gegeven int jair
ons heren dusent vijfhondert ende soeventien opten witten donredach
Met beide zegels.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1832
18-12-1508. Akte waarbij Herberen van Eemskerck bepaalt, dat Ghijsbert de Kock Willemsz. de oude namens zijn vrouw al zijn goederen onder Deil zal hebben, uitgezonderd 10 morgen leengoed onder Borchmalsen en Meteren, die zijn natuurlijke zoon zal krijgen, 1508. 1 charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Frederick van Hemert ende Jan Schoeck Henricksz scepenen in Deijll tugen dat voir ons comen is
Herberen van Emskerck ende heft gemaeckt ende begert met believen sijner moeder joffrou Jan van Besd
weduwe Gerit van Emskerck selliger gedechten dat Ghijsbert de Koeck Willemsz den alden alle die
gueden die gelegen sijn inder enichs van Deijll dair Herberen van Emskerck voirsz. in sijnre leven in
gerechticht heft gewest ende toe behoirt hebben ende met recht beseten heft dat Ghijsbert die Koeck
voirsz. alle die guede besitten en gebruken sal als een mommer sijnre huijsvrouwen joffrou Jan
Herberen van Emskerck voirsz. suster uut genomen tien mergen eijgens lans ende zes mergen leens gelegen
inden gericht van Borchmalssen ende van Meteren ende inden enichs van Deyll die Herberen voirsz. sinen
natuerlicken soen gemackt heft gelick dieen schepenen brieff van Deijll dat in helt die dair aff
gemaeckt is Ende dit is Herberen voirsz. sijn begeren gewest dat Ghijsbert voirsz. na sijnre doet
alle dese guede besitten ende gebruken sall sonder iemens wederseggen behelteliken joffrou Jan van Besd
weduwe voirsz. hoirre tuchten na ingehaut hoirre tucht brieven die dair aff gemaeckt sijn
alle d....ck? sonder erch ende list In oirconde onser letteren gegeven Int jair ons heren dusent wijff
hondert ende acht opten achtenden {1} dach inder maent decembris
1. verschrijving voor 'achtienden'.
Het regest vergeet het leengoet te vermelden.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 568
18-12-1508. Akten waarbij Herberen van Eemskerck zijn moeder Janne, weduwe van Gherit van Eemskerck de lijftocht geeft van al zijn goederen, en bepaalt, dat deze na zijn dood komen zullen aan Janna, vrouw van Ghijsbert de Kock, zijn zuster, behalve 6 morgen leengoed, door hem aan zijn natuurlijke zoon Gherit gemaakt, 1508. 2 charters
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Vrederick van Hemert ende Jan Schoeck Henricksz {1} scepenen in Deijll tugen dat voir ons comen is Herberen
van Emskerck ende heft gemaeckt na sijnder doet joffrou Janne van Besd weduwe Gerit van Emskerck
selliger gedachten sijnre moeder alle erffenis ende guet rede ende onrede wair dat dat gelegen is dair Herberen
voirsz. in gerechticht macch wesen in enniger manieren uut gescheijden tien mergen lants gelegen inden ge-
richt van Malssen ende van Meteren die Herberen voirsz voir uut gemaeckt heft Gerit sijnen natuerlicken soen gelij-
ck dieen schepenen brieff van Deijll dat in helt die dair aff gemaeckt is dat joffrou Janne voirsz. alle
die guede voirsz. gebruken sal ende mach ...
1. NB. in inv. 567-1 heet hij: Jonghe Jan Scoeck Henricxsoen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 567-2
20-01-1507. Akte waarbij Dirick van den Poll overdraagt aan joncfr. Jan van Beest, weduwe Van Eymskerck, een verwinbrief op de goederen van de erfgenamen van Gerit van Rijn, gelegen onder Malsen, 1503. Met de verwinbrief, 1503, en beslagbrieven van 1504 en 1507. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Johan van Meteren ende Hanrick van Brienen scepenen in Deijll tugen dat
voir ons comen is Herberen van Emskerck als mommer sijnre moeder ende heft
bestoirt alsulke coepbrieff ende rechtvorderinge als he heft op Gerit van
Rijns erven ende op na gelaten weduwe Joist van Tuijll In oirconde onser litteren
gegeven int jaer ons heren dusent vijffhondert ende seven op sunte Bastiaens dach
Zegels af.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1885-4
06-02-1504. Akte waarbij Dirick van den Poll overdraagt aan joncfr. Jan van Beest, weduwe Van Eymskerck, een verwinbrief op de goederen van de erfgenamen van Gerit van Rijn, gelegen onder Malsen, 1503. Met de verwinbrief, 1503, en beslagbrieven van 1504 en 1507. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Herberen van Eijmskerck ende Claes Pieck scepenen in Deijl tugen dat voir
ons comen is joncfrau Jan van Beest weduwe van Eijmskerck ind heeft be-
stoirt all alsullike coipbrieff als sij heeft op Joest van Tuul als een
momber sijns wijfs ind erfgenaem Gerits van Rijn In oirconde onser litteren
gegeven int jair ons heren dusent vifhondert ind vier des dinxsdachs
na onser liever vrouwen lichmis dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1885-3
17-02-1503. Akte waarbij Dirick van den Poll overdraagt aan joncfr. Jan van Beest, weduwe Van Eymskerck, een verwinbrief op de goederen van de erfgenamen van Gerit van Rijn, gelegen onder Malsen, 1503. Met de verwinbrief, 1503, en beslagbrieven van 1504 en 1507. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Willem Fallikensz ind Willem Boeninge scepen in Deijl tugen dat voer ons comen is Dirick vanden Poll
ind heeft vercoft ind opgedragen voer tien pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn die
brieff daer desen tegenwoerdighen brieff doerstecken is ...
... joncfrou Jan van Eymskerck erflicken te besitten ende Dirck vanden Poll voirsz. verteech opten brieff
ind op tgehout des brieffs vursz. ...
... In orconde onser letteren gegeven int jair ons heren dusent vifhondert
ind drie des vridachs na sunte Valentins dach
Transfix.
Hangt aan: 16-02-1503
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1885-2
16-02-1503. Akte waarbij Dirick van den Poll overdraagt aan joncfr. Jan van Beest, weduwe Van Eymskerck, een verwinbrief op de goederen van de erfgenamen van Gerit van Rijn, gelegen onder Malsen, 1503. Met de verwinbrief, 1503, en beslagbrieven van 1504 en 1507. 4 charters, waarvan 2 getransfigeerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-4-2018.
Wij Herberen van Eijmskerck ende Willem Boeninge scepenen in Deijl tugen dat voer ons comen is die gesworen boede ons
heren van Gelre in Tielreweert ind heeft gegiet dat hij gemaant heeft van weegen joncfrou Jan van Beest weduwe van Eymskerck
erfg. Gerits van Rijn ind Joest van Tuil als een voecht sijns wijffs van tgebreck den joncfrou van Eymskerck vursz. heeft
van sestien Rijnsche gulden current genge ind geve die die vurg. sculder joncfrou van Eymskerck sculdich waren
ind Gerit van Rijn geloeft had in enen scepenen brieve van Deijl gelick als die inhalt die daer aff gemaect is Daer
na tugen wij dat wij daer overgeweest hebben daer joncfrou van Eymskerck vursz. gericht is overmits den gesworen
richter ons heren van Gelre in Tielreweert tot allen recht in alle guets Joest van Tuil ind erfg. Gerits van Rijn vursz.
inden gericht van Malssen gelegen voer tgebreck vanden gelde ....
... etc ...
.... Dit gesciede
int jair ons heren dusent vifhondert ind twe op sunte Victoers dach {10-10-1502} Daer na wij Willem Fallikensz ind Willem
Boeninge scepen in Deijll tugen dat voer ons comen is die gesworen boede vursz. ind heeft gegiet dat hij verboden
heeft als recht is drie sonnedage tot rechten mysse tijt inden kercken van Malssen alle guets den erfg.
vursz. inden gericht van Malssen gelegen dat dat te vercopen were ....
... etc ...
.... Dirick vanden
Poll te hebben ind te besitten ...
...
Transfix.
Aanhangend: 17-02-1503
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1885-1
31-07-1569. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Jaspar van Meteren ind Gijsbert die Boman schepenen in Deijll tuigen dat voir ons komen
sijn Jan Lambertsz den jongen mit Geriken sijn rechte huijsvrou Jan Alertsz als man ind momber
Fijken sijnre huijsvrouwe, Frans Dircksken ind Anna naegelaten soen ind dochteren Gerits van
Hemskerck b. ind hebben van joffer Katherina van IJsendoorn wedue z. Herbertsz die Cock ge-
huert ind aengenomen te gebruicken ind te besitten in eenre jairlixen huere een huijs ind
hofstadt mitten berch timmerongh ind bepotonghe ende lant dair after aen gelegen ontrent
anderhalff mergen ..... inden gericht van Meteren dair Jan
Lambertsz nu noch op woent ind joffer Cocks vursz. mit recht opgewonnen ende gerichtlicke
possessie onderwonden ind genomen heeft .... ......
....
... Dair den eersten pacht aff verschenen sall siin op Sinte Ponciaens dach aº duijsent
vijfhondert ind tsoeventich naestcomende .... etc ...
.... Ind weert sack Jan Lam-
bertsz mit siin huijsvr. vursz., Jan Alertsz als man ind momber sijnder huijsvr. vursz. metten drieen
andere kijnderen vursz. den pacht vursz. opte yersten termijn .... ...
niet en betaelden als vursz. soe kenden hem Jan Lambertsz met wil ind consent Geriken sijnder
huijsvr. Jan Alertsz als man ind momber sijnder huijsvr. vurg. Frans Dircxken ende Anna
vurg. elcx mit oiren gecoren momber vervallen te sijn vander huyr vursz. ind voerts ont-
erft ind versteken te sijn van alle beterschap recht ind toeseggen soe sij noch ennichsins hedde
ofte pretenderen muchten the hebben aen die guederen vursz. tot behouf joffer Katherina
vursz. ende oeren erffen ... etc ...
....
.... soe zall ind mach Jan Lambertsz vursz. mitten vursz. kijn-
deren Gerits van Hemskerck opten lesten sinte Ponciaens dach als vursz. dat goet vursz. los-
len ind vrijen
...
... int jair ons heren
duijsent vijfhondert negen ind tsestich den lesten dach julij
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-12
11-01-1554. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Johan van Meteren ind Wijlhem van Tuijll van Bulckesteijn schepen in Deijl
tuijgen dat voir ons comen is Gerit van Emskerck b. ind heeft vercoufft ind opgedragen
voir hondert pont gever pennongen die he gieden dat hem betaelt sijn ind wellike sijne
dochter met oiren gecoren momber heefft met oiren vader vursz. onverscheiden oick vercofft
ind opgedragen voir vifftich pont gever pennongen die se oick gieden dat oir betaelt sijn
id vifftedeell van vijff mergen lantz inden gericht van Meteren genamt den Vorsten Rijss-
acker Boven lantgelegen joffer Cockx beneden Henrick Jansz die Comen? streckende metten eenen
eijnde aen den Blanckerschen wech off wie met recht lantgelegen mach sijn Johan Wijlhemsz tot
behoeff Joffer Kathrijn van IJsendoren wedue z. Herbert die Cockx erfflichen the besitten ...
... inden jair ons heren dusent viffhondert inde vierindvifftich
den elfften dach Januarij
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-11
03-05-1553. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Johan van Meteren ind Jan Wijlhemsz schepen in Deijll tuijgen dat voir ons comen sijn Jan Geritsz ind
Gerbrant Geritsz √ ..... Petersz {1} ind hebben vercoufft ind opgedragen voir hondert pont gever pennongen die se gieden dat hem
betaelt sijn drie mergen lantz gelegen inden gericht van Meteren soe groit die dair gelegen ind hem aengecomen
sijn van oire moider aen d'een zijde lantgelegen den Blanckersen wech boven lantgelegen joffer Kathrijn wedue Herbert
die Cock beneden Henrick die Comen? off wie met recht lantgelegen mach sijn Joffer Kathrijn Cockx wedue vursz. erfflich
the besitten Ind Jan ins Gerbrant vursz. hebben dair op vertegen ....
.... Ind Gerit van Emskerck b. heefft tot
behoiff joffer Cox vursz. oick dair op vertegen .......
.... inden jair ons heren dusent viffhondert ind drieindvifftich den ....
1. Er is een naam boven gekrabbeld.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-10
03-05-1553. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Johan van Meteren ind Jan Wylhemssoen schepen in Deill ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-10
13-05-1550. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Johan van Meteren ind Henrick van Tuijll schepen in Deijll tuijgen dat voir
ons gecomen is Gerit van Emskerck b. ind heeft vercofft ind opgedragen voir hondert
pont gever pennonge die he gieden dat hem betaelt sijn sess mergen lantz inden gericht
van Malsen ind Meteren oistwert lantgelegen dat gasthuijss van Bomel beneden die pastorij
van Meteren off wie met recht lantgelegen mach sijn Johan Wijlhemsz tot behoeff Joffer Kathrijne
wedue Herbert die Cockx erfflichen the besitten ...
....
.... inden jair ons heren duijsent viffhondert ind vifftich die
darthienden dach van maij Voirt tuijgen wij schepen vursz. dat wij dair oever gestaen hebben
soe veer wij dat met recht doen moigen inne orcont onser letteren Gegeven op dach data vursz.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-9
02-08-1548. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Henrick van Tuyll ind Henrick Geritzen schepen in Deylle ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-8
01-04-1557. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Henrick van Tuyll ende Herman vanden Steenhuyss schepen in Deyll ...
Transfix.
Hangt aan: 04-08-1555
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-7
04-08-1555. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wy Gielis Pieck ind Henrick van Brienen schepen in Deyll ...
Transfix.
Hangt aan: 09-01-1545
Aanhangend: 01-04-1557
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-6
09-01-1545. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Johan van Meteren ind Peter van Maren schepenen in Deijl tuijgen dat voir ons comen is Herberen Geritsz ind heefft vercoufft
ind opgedragen voer hondert pont gever pennongen die he gieden dat hem betaelt sijn enen mergen lants soe groit die daer gelegen is inden
gericht van Meteren inden Rijsacker west Lambert Bernts lantgelegen oist Gerit van Emskerck off wie met recht lantgelegen mach sijn Henrick Jansz
erfflichen the besitten ....
....
Inne orcont onser letteren Gegeven inden iaer ons heren duijsent vijffhondert vijffendeveertich den negenden dach January
Transfix.
Aanhangend: 04-08-1555
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-5
07-04-1521. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Floris van Tuyll ende Jacob Pieck scepen in Deyll ...
... opten beloken paesdag
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-4
18-12-1508. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Vrederick van Hemert ende Jan Schoeck Henricksse scepen in Deyll ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-3
03-03-1498. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Wemmer van Kuijck ende Jan Pieck scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is die gesworen boede onssen
here van Gelre in Tielreweert ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen heren Willem Hac priester erffgenamen Jans
Kockx van Nederijnen Willemsz off wie met recht besitter is van twelleff mergen lands gelegen inden gericht van Meteren geheiten?
Francken? hoefstat van thijns ende pene die daer met recht op gewassen is ....
...
vercopen tot onsen lantrecht Dit gesciede int jaer ons heren dusent vierhondert soeven ende tnegentich op sunte Bonifacius avont {4-6-1497}
Daer na Herberen van Eymskerck ende Jacop Arntsz .... comen? is die gesworen boede voersz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft
als recht is drie sonnendage ter recht misse tijt inder kercke van Meteren dit lant off guet dat inden gericht van
Metteren gelegen is dat dat te vercopen were overmits heren Willem Hac priester voersz. ...
..... Daer na tugen wij dat voer ons comen is heren Willem priester voersz.
ende heeft vercoeft na alle formen ende manierengelijck als ons lantrecht eijscht ....
....
.... .... int iaer ons heren dusent vierhondert achtendne
gentich opten dordendach inden mart
Zegels af.
Transfix.
Aanhangend: 04-03-1498
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-1
04-03-1498. Eigendomsbewijzen van verschillende landerijen te Malsen en Meteren, voor Katherina, weduwe Herbert die Cock, afkomstig van Gerrit van Eemskerkck en anderen, 1548-1557.
Met oudere brieven van 1498, 1508, 1545 en 1555, en pachtovereenkomsten van 1521, 1569 en 1578.
12 charters en 1 stuk (5 charters getransfigeerd).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 20-4-2018.
Wij Herberen van Eymskerck ende Jacob Arntssoen scepen in Deyl .....
Transfix.
Hangt aan: 03-03-1498
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1878-2
13-11-1494. Jan van Meteren heeft verkocht voor 10 pond gever penningen den brief, waarmede dezen brief doorstoken is, aan joffer Margriet van Diepenbroeck.
Ten overstaan van Gherrebrant van Eijmskerck en Henrick van Tuil, schepenen van Deijl, 1494 november 13 (Sunt Bricciusdach). 1 charter
N.B. Op perkament, het uithangende zegel in groen was van den negende schepen {1} is aanwezig, dat van den tweede is afgevallen.
De bedoelde transfixbrief ontbreekt, zie inv.nr. 111.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Bron: Huis Middachten (RAG, 0522), inv. 112.
1. Dat zal moeten zijn: de eerste schepen.
Bron: Overigen
13-11-1494. Ten verzoek van joffer Margriet van Diepenbroek worden de goederen van Rutger Jan Hackens, gelegen in de eninge van Deijl, in het gericht van Meteren, gerichtelijk verkocht, wegens een schuld aan haar van 23 oude schilden, 1½ rijnsche gulden current voor elk schild gerekend, en toegewezen aan Jan van Meteren, terwijl joffer Margriet van Diepenbroick "hoer gebreke dat sij hedde aen Rutger Jan Hackensz verhalen sal en mach aan benen ende schenen Rutger Jan Hackensz en voert aen alle guets dat hij namaels hebben ende crigen mach ten ewijgen dagen".
Ten overstaan van Henrick van Tuil, Floris van Tuil, Gerrebrant van Eijmskerck en Henrick van Tuil, schepenen van Deijl, 1494 november 13 (Sunte Bricciusdach). 1 charter
N.B. Op perkament, van de 4 uithangende schepenzegels zijn nog aanwezig in groen was, die van den tweeden en derden schepen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Bron: Huis Middachten (RAG, 0522), inv. 111.
Bron: Overigen
1490. Akte waarbij Katherijn, bastaarddochter van Herberen van Emskerck, 1 1/2 morgen land onder Malsen, gend. Knopboutsacker, aan haar vader vnd. voor zijn leven verhuurt, 1490. 1 charter.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Jan van Meteren ind Jan Meijnaert Jansz scepenen in Deijll tugen
dat voir ons comen is Katherijn bastart dochter Herberens van
Emskerck ende heeft verhuert ende uijtgegeven achtenhalven mergen
lants inden gericht van Malsen gelegen geheiten Knopbouts Acker
tusschen Jan van Arkel bastairt aen die een side ende die joffer
van Bellichoven? aen die ander side Herberen van Emskerck hoeren va-
der alsoe lange hij hij leven? sal ende niet langher ....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1890
15-06-1486. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Gijsbert van Haeften ind Gerit Arntsz scepen in Deijll tugen dat voir
ons comen is Willem van Tuijll ind heeft geloefft Gerit van Emskerck
negen ende twijntich Rijnse gulden twijntich stuver voir elcken Rijnse gulden gere-
kent genge ende geve off guet ander paijment dair voir in geliker
weerden te betalen binnen jairs nae doede joffer Jan van Meteren wedue
selige Gijsberts van Haefften Willem van Tuijll voirss. sijns wijfs moeder
tot onsen lantrecht In oirkonde onssen litteren gegeven Int jair ons heren dusent
vierhondert sesendetachtentich des donredachs na sunte Odulphus dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-1
15-06-1486. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Gijsbert van Haefften ende Gerit Arntsz scepen in Deijll tugen dat voir ons
comen is Gerit van Rijn ende heefft geloefft Gerit van Emskerck sestien Rijnse
gulden twijntich stuver voir elcken Rijnse gulden gerekent genge ende geve off
guet ander paijment dair voir in geliken weerden to betalen binnen
jairs na doede Joffer Jan van Meteren wedue selige Gijsberts van Haeff-
ten Gerit van Rijn voirsz sijns wijffs moeder tot onsen lantrecht
In oirkonde onssen litteren gegeven Int jair ons heren dusent vierhondert
sesendetachtentich des donredaghs na sunte Odulphus dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-2
17-06-1491. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Gherbrandt van Emskerck ende Gerit .... {arnts?} scepen in Deijll .....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-3
26-11-1502. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Herberen van Eijmskerck ende Willem Fallikens scepen in Deijll ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-5
27-11-1502. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Herberen van Eijmskerck ende Willem Fallikens scepen in Deijll ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-6
20-01-1507. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Johan van Meteren ende Henrick van Brienen scepen in Deijll ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-7
16-01-1508. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Hanrick van Brienen ende Jan Schoeck Hanricksz scepen in Deijll ...
.... St Anthonis avond
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-8
16-01-1508. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Hanrick van Brienen ende Jan Schoeck Hanricksz scepen in Deijll tugen dat voir ons
comen is Herberen van Emskerck als mommer sijnre moeder ende heft bestoirt alsulke
coep brieff ende recht vorderinge als hij heft op Gerit van Rijns erven ende op nagelaten
wedue Joest van Tuijll In oirconde onser letteren gegeven int jair ons heren dusent vijff
hondert ende acht op sunte Anthonis avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-9
15-06-1486. Schepenen: Henrick van Tuyl en Jacop Arntssen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Henrick van Tuyl ende Jacop Arntssen scepen in Deyll tugen dat voir ons comen is Marten Haeffkennssen ende heeft geloefft Dirck Vonck tot behoeff der kosterijen tot Zendwijnen om Gods willen voir die zyell Diercks van Weerdenborch sijnre huysvrou ende sijn kynder thijns enen rijnssche gulden twyntich stuver voir den gulden gerekent genge ende geve off guet ander payment daervoir in gheliker weerden op Sinte-Jansdach te midsomer naestcomende over een jaer ende dairnae alle jair eweliken thijns enen rijnse gulden off payment daervoir als voirscr. is op Sinte-Jansdach te midsomer daernaest comende te betalen ende te boeren uyt enen mergen lants gelegen in den gericht van Wadenoy aen die een sijde naest gelegen die kerck tot Wadenoy ende aen die ander zijde naestgelegen Bartholomeeus van Eck off wye dair myt recht naestgelegen zijn. Ende Merten Hoeffkenssen voirscr. heeft geloefft Dierck Vonck tot behaeff der kosterien tot Zendwijnen voirscr. desen thijns voirscr. ten ewigen daigen te waren voor alle diengene die ten techt comen willen uytten lande voirscr. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vierhondert ses ende tachtentich des donredages nae Sunte-Odulphusdach confessoirs.
Deze copie accordeert mette originale brieven, quod attestor. G. Ruys
(in dorso) Nr. 45 (van de kopieen)
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 266 (Pag. 281)
11-01-1476. Schuldbekentenissen van Willem de Cock van Neerynen, 1464, 1476. 2 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Wouter van Beesdt ende Gijsbert Holl scepenen in Deijll tugen dat voir ons
comen is Sander Jansz als een saecwout ende Borre Alaertsz als een borg ende
hebben geloeft Aernt van Rie tot behoef Willem die Kock negen alde Franc-
rijcssche scilden ende negen alde braspenninck anderhalve gwilhelmus scilt ...
... etc ...
.... In oirkonde onser litteren gegeven
int jaer ons heren dusent vierhondert ses ende seventich des donredages na den
heiligen dertien dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 571-2
26-02-1464. Schuldbekentenissen van Willem de Cock van Neerynen, 1464, 1476. 2 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Willem van Tuel ende Wouter van Beesd Florijs soin scepen in Deijl tugen dat Willem? van Hijend? heeft geloeft
Jan oiren? soin tot behoeff Willems Kocks sestien gouden overlensche Riinsche gulden genge ende geve ...
... tot wille Willems Kocks voirsz ende ...
....
... Gegeven int jair ons heren
dusent vierhondert vier ende tsestich opten sonnendach als men singt inder heijliger kercken reminiscere
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 571-1
19-05-1460. Wilhem van Rijn en Hardwijn Claessoin {1}, schepenen in Deyl oorkonden dat Aernt Sluyter, Jan die Witte en Aleyt Elyaeszdochter c. tut. als "mynisters" van Sente Angnietencloester tot Tiele voor 200 £ aan een niet nader genoemden kooper nebben verkocht 4 m. lands te Drompt in Vernoyencamp.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Bron: Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein (RAG, 0632).
Oorspr. (Inv.rr. 192) met de zegels der schepenen in bruine was, waarvan het tweede geschonden.
Datering: 1460 Mei 19 (des manendachs na ons heren hemelvaertsdach).
1. Elders: Haidwin.
Bron: Overigen - Regest nr. 1
09-08-1454. Akte waarbij Arnt die Kock Willemsz. aan zijn broeder Ghisbert die Kock Willemsz. de jonge een tyns belooft, gaande uit 6 morgen land te Wadenoyen op de Brenwaart, 1500. Met oudere akten betreffende het onderpand en andere goederen aldaar, 1454. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Ghijsbert van Haeften ende Jan van Kuijc scepen in Deijl orconden dat Aernt dije Koc Aernts Kocksz van Oppinen
ende joffrou Aernt sijn suster vertegen als recht is op soven mergen lants ghelegen inden ghericht van
Waijenoijen op Brewert / op den Aeven? ende op Aveninge? tusschen lant des domproests tot Utert ende Herman van
Puphelic Item noch op sestalven mergen lants op .... ... ....
.... tusschen erfgenamen Olifier van Beesd ende Herman van Puphelic ......
... tot behoef Jof-
frou Jan Arnt Kocks dochter hoere beijder suster erfliken te besitten ... ...
... dusent vier hondert vier en vijftich op sunte Lauwrens avent
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1926-1
09-08-1454. Akte waarbij Arnt die Kock Willemsz. aan zijn broeder Ghisbert die Kock Willemsz. de jonge een tyns belooft, gaande uit 6 morgen land te Wadenoyen op de Brenwaart, 1500. Met oudere akten betreffende het onderpand en andere goederen aldaar, 1454. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Ghijsbert van Haeften en Jan van Kuijc scepenen in Deijl orkonden dat Aernt die Koc van Oppinen heeft vertegen als recht is
op zoven mergen lants ghelegen inden ghericht van Waijenoijen op Breweert op den Oeven? ende op Aveningen? tusschen lants des
domproest tot Utrecht ende Herman van Puphelic Item noch ......
...
.... tot behoeff Joffrou Jan Aernts Kocks dochter van Oppinen erfliken te besitten
tot onser lantr. voir alsulken erve ende goet als Joffrou Jan voirsz aen bestorven is ende dair si recht thoe heeft van
dode Joffrou Katerinen van Oppinen hoere moeder dije super scriptie gheloven wij scepen goet Aernt In orkonden
ons litteren Ghegeven ....
1454, op St Lauwrens avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1926-2
23-08-1500. Akte waarbij Arnt die Kock Willemsz. aan zijn broeder Ghisbert die Kock Willemsz. de jonge een tyns belooft, gaande uit 6 morgen land te Wadenoyen op de Brenwaart, 1500. Met oudere akten betreffende het onderpand en andere goederen aldaar, 1454. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Frederick van Hemert ind Hermen van Steenhuijs scepen in Deijll tugen dat voer ons
comen is Arnt die Kock Willemsz ende heeft geloeft Ghisbert die Kock Willemsz die jonghe
sinen brueder thijns vijff rijnsche gulden ...
... uijt sess mergen lands gelegen inden gericht van Wadenoijen opten Breuwaert tuscen Corstijn
Roevers aen die een sijde ende Frederick van Hemert voersz aen die ander sijde ...
....
1500, St Bartholomeus avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1926-3
18-10-1442. Uitspraak door schepenen van Deyl in een geschil tussen het D.H. van Tiel en Jkvr. Margriete van der Moelen c.s., waarbij de raaptienden te Drumpt toegewezen worden aan de commanderij van Tiel. 1442 (afschrift).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
        Copie
Wij Gisbert van Haefften Alart van Haefften Goesswijn die Jode √ Dirck van Huemen Gerit
Alartsz Wilhem Geritsz Jan van Ingen Woltersz Jan Meijnert Janssoen
Schepenen in Deijl, tuijgen dat voer ons ende voer den geswoeren richter ons
heren des hartoge van Gelre in Tielreweerdt daer wij mede inder dingbancken
van Deijll the gedinge ende the gericht geseten waeren, komen is heer Wijnalt van
Wedinchem broeder Duijtsches oerdens scheffener in der tijt tot Tiell des
Duijtsches Huijsens van wegen heren Zweder Cobbing stadthelder der Balijen
tot Westphalen ende commenduer tot Tiell Duijtsches ordens in der tijt ende
van wegen der gemeijne heren tot Tiell des Duijtsches oerdens ende heft gedingt
tegens jonfrowen Margrieten van der Moelen, Aerndt den mullenaer, Henrick
van ....ech?, Wilhem van Boningen ende Henrick van Boningen vander ander zijde
als om den tienden van haeren raepen tot Drumpt die sij den vursz. heren
onthouden hebben .. etc, etc ...
....
.... In oerconde onssen letteren gegeven int jaer ons heren
Mº vierhondert ende tweindveertich op sunte Lucas dach evangeliste

Bijschrift:
Dese tegenwoerdige copie is gecollationiert tegens sijn principaelle ongecancelleerde ..... volsegelden brieff ... daer myt befonden te accordieren van woerde tot woerde dat betuige ick Henricus Stoer secretarius der stat Tiell mijtz dese mijne subscriptgie den 4 novemb. ao 1584 {of 1554?}. {handtekening}
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 3012
29-10-1440. Olifier van Eynspick Aelbertsz. schenkt om Godswil Willem den Schonen tot behoef eens altaers, staande in de St. Maartenskerk aan de zuidzijde tegen den ouden toren, gesticht ter eere Gods, Maria en Allerheiligen, dat gewoonlijk genoemd wordt Sinte Aechtensaltaar, vijf overlandsche rynsche goudguldens.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Olifier van Enspijck Aelbertszoen {1} ende Jan Ghijsbertszoen, schepen in Deijll oerconden dat ick Olifier van Eijnspick voirscreven heb gegeven ende geloeft om godswil ende om salicheijt mijnre siel ende mijns wijfs ende mijnre kijnder ende naecommelinghen wil Willem den Schonen tot behoeff eens altaers staende in der kercken van Zautbommel in die suijtziide tegens den auden toern, dat gesticht is in der eren gods ende onser liever Vrouwen ende alle Gods Heijligen, dat men gemeijnlick heijt Sinte Aechten altaer vijff overlantsche Rijnsche gulden guet van goude ende recht van gewichte off paijement dat al soe goet is tot Paeschen naestcomende over een jare te betalen ende voert erfflick ende ewelick elcx jaers der jaeren vijff overlantsche Rijnsche gulden paijements voirsz. ende jaerlicx tot Paesschen te betalen tot onsen lantrecht welc gelt voirsz. die ewige vicarius des voirs. altaers heffen ende boeren sal jaerlicx uut vier mergen lants, gelegen inden gericht van Deijll in't broeck, geheiten den Hoijcamp tusschen mij Olefier voirsz. aen die een zijde ende heer Ott van Arkell pastoer tot Deijll aen die ander zijde.
Item voorwaerden zijn ist saecke dat Willem Schoen voirs. nyet en singt tusschen dit ende sinte Jansdacch the midde somer naestcomende, zoe en is dese voirs. geloft nyet noch van en gheenre weerden.
In oerconde onser letteren gegeven int jaer ons heren duijsent vierhondert ende veertich des anderen dages na sunte Sijmons ende Judas dach apostolorum
Bron: Familiearchief Beckering Vinckers, boek 8, pag. 55.
Vrijwel zeker uit het St Maartenskerk archief dat voorheen lag in Den Bosch, nu In het RAR te Tiel.

1. Beckering verwijst naar de volgende tekst op de tegenoverliggend pagina:

Olijfier van Eijnspick Aelbertssoen habuit uxorem Idam filiam Wilhelmi Schoen de Est. Et ipse cum uxorem sua presentavit ad hanc vicariam Wilhelmum Schoen

Wilhelmus Schoen senior fundator vicarie Omnium Sanctorum procravit filium legittimum Wilhelmum Schoen juniorem et filiam legittimum Idam uxorem Oliverii de Eijnspick, etiam habuit filios illigittimos: Gisbertum Schoen, patrem Gemanni Schoen, mariti Griet Gemans et ..... magistri Johannis et Ottonis Theoderici etc - et Gemannum Schoen (aut 2 eiusdem nominis ut aperte patet ex litteris scabinalibus vicarie S. Cornelii de uno jugero Op Die Scimminck op Boemel et de 2 juberibus 4 ½ hont ibidem

aanteekening op een los stuk papier
       Archief St. Jan ‘s Bosch
Bron: Overigen
06-02-1405. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Otte van Hokelem ende Willem van Tuul heren Ghijsbrechts zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons
comen is her Otte heren van Hokelem ende heeft vercoeft ende opghedragen voer twe hondert pont gaver penninc-
ghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn dertien hont ende vier ende dertichstenhalven scafte lands gheleghen inden
gherichte van Deyil in die Oesteringhen tusschen Willem van Tuul heren Willems zoen van Tuul ridders aen die een
side Dydderic bastaert zoen Ghoeswinus van Tuul ende Dydderic Aernt Stamers? zoen aen die andere side Jan Willems Ridders zoen in enen eijghen erve sonder diic ende sonder tiins uutghenomen den diic die daer metten recht toe be-
hoert erfliken tebesitten Ende her Otte here van Hokelem voersz. verteech op dit voerscreven lant ende gheloefde daer
op doe te vertien alle die ghene die daer metten recht op vertien zoelen ....
....
... ende alle voirplycht daer aftedoen van ziinre weghen Des siin Otte van Hokelem Jans zoen
ende Ghoeswiin van Hokelem siin broeder borghen onghescheijden in alre maten op dit voirss lant ...
.... ... Int jaer ons heren Mº vier hondert ende vive des vri-
daechs nae onzer vrouwen dach purificatio
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Aanhangend: 02-06-1429
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831-1
02-06-1429. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Willem van Beesde ende Jan van Tuijl Jans soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen sijn Willem die Ridder ende Hubert sijn broeder Jan Willem Rid-
ders soens soene ende Aleit hoir moeder mit hoiren gecoren momber ende hebben vercoft ende opghedragen voir twe hondert pont gaver penninge die si ghi-
den dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwoirdigen brief doir ghesteken is ....
.... Florijs Rolofs soen erfeliken te besitten ende Willem die Ridder Hubert sijn broeder ende Aleit hoir moeder mit hoiren ghecoren momber
voirsz. vertegen op dit voirsz. guet ...
....
... Ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende negen en twentich opten anderen dach in Junio
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Hangt aan: 06-02-1405
Aanhangend: 10-01-1451
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831-2
10-01-1451. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij Jan Ghijsberts soen ende Jan van Ingen Wouters soen scepen in Deijl orkonden dat voir ons comen
is Floris Rolofs soen ende heeft vercoft ende opghedraeghen voir twe hondert pont ghever penninge
die hij ghiede dat hem betaelt sijn dese brieven dair desen teghenwoirdighen brieff doirsteken is ....
.... .... Goeswijn Dircs soen erfflyken te
besitten ende Floris voirsz. verteech op dese brieven erfnyssen ende alle tghehaut deser brieven ....
...
... Ghegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende een ende vijff-
tich opten tienden dach in Januari
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Hangt aan: 02-06-1429
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831
02-11-1462. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Deil, van een morgen land, gelegen op de hoge weye te Deil door Jan Ghijsbertsz. aan Johan van Weerdenburch.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Wij Jan van Weerdenberch ende Jan Ghiisberts soin scepen in Deijl tugen dat ick Jan Ghiisberts soin voirsz. heb vercoft
ende opgedragen voir viiftich gouden gulden genge ende geve die ick giede dat mij betaelt siin enen mergen lants ge-
legen inden gericht van Deijl op die Hoge Weije tuschen erfg. Willems van Tuel aen die een sijde ende die kerck
van Deijl aen die ander sijde Steven Jans soin tot behoeff Jans van Weerdenberch soin mijns Jans van Weerdenberch
voirsz. in enen eijgendom sonder thiins ende sonder diick erfeliken te besitten Ende ick Jan Ghiisberts soin voirsz. heb ver-
tegen op dit lant voirsz. ... etc ...
.... In orconde onssen litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert twee
ende tsestich op alre zielen dach
Bron: Heereman van Zuydtwijck, inv. 2478
01-07-1515. Afschriften van akten van 1340, 1410, 1516, 1522 en 1530, waarbij verschillende hertogen van Gelre oude privilegiën ten behoeve van de abdij Mariënweerd bevestigen, en van een Deilse schepenakte van 1515 betreffende de betaling door de abdij van “Staetgeld”.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Wij Henrick van Bryenen ind Willem Woltersz schepenen tot Deijl doin kondt
ende thuyghen apenbairlick mit desen apenen brief dat voir ons gekomen zijn die
geswaeren van Eynspijck mit die gemeyne naebueren ind hebben gerichtelik
getuijcht ind then heylighen geswaeren dat die abt van Marienweerdt
altijt sijn staetgelt mit anderen ongelden gegolden heeft mit die van Eynspijck
ende andere nergenst behalve twe of drie iaeren dat die van Eynspijck vanden
hoeven veriaecht waren In oirconde ... ind getuychenisse der waerheijt hebben
wij Henrick van Brienen ind Willem Woltersz scepen voirsz. onssen segelen op
spatium sbriefs gedruct Gegeven inden iaer ons heren dusent vijfhondert
ind vijfftyen des sonnendachs post Petri et Pauli apostolorum
Bron: Inventaris der archieven van de abdij Marienweerd (1248-1592), inv. 3.
Datering: P&P = 29 juni
Bron: Overigen
24-06-1513. Belofte van Herman van Steenhuys om de commandeur van Tiel te waren aan 2 morgen land op Grebersakker onder Hemert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Wij Frederick van Hemert ende Hermen van Steenhuijs scepen in Deijl tugen dat voir ons
comen is Hermen van Steenhuijs voirsz. ende heeft geloeft heren Johan vander Empel commen-
duer vanden Duijschen heren bynnen Tiel tot behoff des convents der Duijtscher heren voirscr.
te waren twe mergen lants soe groot ende cleyn als die gelegen sijn inden gericht van He-
mert op Grebers Acker tuschen erffenisse des commenduers voirsz. aen beijden sijden met
voirwairden weert zake dat die commenduer voirsz. ... etc ...
.... altijt verhalen aen
drie mergen lants die Hermen van Steenhuijs voirsz. heeft inden gericht van Wadenoijen gele-
gen opten ...... tuschen erffenis Frederick van Hemert aen d'een sijde ende Hermen van Steen-
huijs voirsz. aen d'ander sijde In orkonde onser litteren Gegeven int jair ons heren dusent
vijf hondert ende dertien op sunte Jacobs avont apostel
Met het zegel van Steenhuijs.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2876-0.1
22-04-1484. Michael Hessels verkoopt 5 hont land in Drumpt, gelegen tussen Steven Jansz van Eck en Lambert van Eck Stevensz, aan Lambert van Eck voorsz., en overdraagt daarbij 2 oude brieven uit 1465 en 1484, op 2 mei 1610.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Litteris antiqua supra memorate h.... et p.... coram Gherit die Jode et Ghijsbert Hackert schabinis, Jacob Huijgensz vendidit domum etc met vier hont lants ....? tho Deijll inter heredes Arien Olifiersz ab uno ende Jan Roevers ab altere Henrick Willemsz heredit. possiden. cum warandia absoluta et Henricus predictis reddidit Jacobo predicto bona predicta in emphitensis? voir drie goude Overlantse Rijnss gulden annue op Petri ad Cathedram Datum 1465 postridie Petri ad Cathedram {23-2-1465}, et secunda vel transfixa, coram Aernt van Tuijll Reijersz ende Wouter van Beesdt, etc Gerit van Rhijn ende Jan van Rijn vendiderunt litteram predictis Broeder Jan Berntsz ad opus conventus sororum in Culenborch cum warandia absoluta Datum 1484, des donredaechs post Pasche {22-4-1484}.
Bron: ORA Deil, inv. 1092, fol. 94.
Transfix.
Hangt aan: 23-02-1465
Bron: Overigen
23-02-1465. Michael Hessels verkoopt 5 hont land in Drumpt, gelegen tussen Steven Jansz van Eck en Lambert van Eck Stevensz, aan Lambert van Eck voorsz., en overdraagt daarbij 2 oude brieven uit 1465 en 1484, op 2 mei 1610.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Litteris antiqua supra memorate h.... et p.... coram Gherit die Jode et Ghijsbert Hackert schabinis, Jacob Huijgensz vendidit domum etc met vier hont lants ....? tho Deijll inter heredes Arien Olifiersz ab uno ende Jan Roevers ab altere Henrick Willemsz heredit. possiden. cum warandia absoluta et Henricus predictis reddidit Jacobo predicto bona predicta in emphitensis? voir drie goude Overlantse Rijnss gulden annue op Petri ad Cathedram Datum 1465 postridie Petri ad Cathedram {23-2-1465}, et secunda vel transfixa, coram Aernt van Tuijll Reijersz ende Wouter van Beesdt, etc Gerit van Rhijn ende Jan van Rijn vendiderunt litteram predictis Broeder Jan Berntsz ad opus conventus sororum in Culenborch cum warandia absoluta Datum 1484, des donredaechs post Pasche {22-4-1484}.
Bron: ORA Deil, inv. 1092, fol. 94.
Transfix.
Aanhangend: 22-04-1484
Bron: Overigen
10-05-1412. Schepenen: Jan Aerntsen en Aernt die molennaer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
Marge: de collatie van onder liever vrouwen altaer tot Wadenoijen
Wij Herbert van Lauick ende Guert Artsen scepen in Deijl tuijgen dat voir ons comen is Cornelis Cool ende heeft voir ons scepenen vsn. bekent getuijcht ende verclaert dat hij ter goijer trauen vuijtgescreven heeft sekere scepenen thijnsbrieff voir scepenen van Deijll voirheens int iaer ons heren duijsent vierhondert ende twelleve opten tienden dach inder maent van mei gepasseert wesende luijdende van woorde tot woorde so hier nae vollicht
Wij Jan Aerntsen ende Aernt die molennaer scepenen in Deijll oirconden dat voir ons comen is Margriete die wijff was Iewaen Hacken Rutcherssoen met hoeren gecoren mommer ende heeft gegeven ende opgedragen in die eer Godts van hemelrijck inden ierste twe mergen lants ende veertien scaft lants gelegen inden gericht van Wadenoij op die Vergerden tusschen die gemeijn weteringe aen die een sijde ende Jan van Beesd heren Geraerts soen van Beesd ridders aen die ander sijde Item thien hont lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen Willem van Langerake aen die een sijde ende mij Aernt vsn. aen d'ander sijde Item anderhalven mergen lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen Henrick den Swartten aen die een sijde ende mij Aernt vsn. aende die ander sijde Item acht hont lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen mij Aernt vsn. aen die een sijde ende Aleijden die wijff was Henrick Ghoeders? soens ende hoeren kijnderen aen die ander sijde Item twe mergen ende vierdalff hont lants gelegen inden selven gericht op in die Hevicht tussen mij Jan Aertsz vsn. aen die een sijde ende Lijsbetten die wijff was Jan Huberts soens ende hoeren kijnderen aen die ander sijde heren Wouter Punt priester cappellaen eens altaers dat gesticht is in die eer godts ende onser liever vrouwen van hemelrijck dat staende is inder proche kercken toe Wadenoij in eenen eijgen erve sonder dijck ende sonder tijns ... etc, voorwaarden ....
Afschrift van een acte van 10-5-1412, ingeschreven op 8-4-1585.
Bron: ORA Deil, inv. 10190, folio 175.
Bron: Overigen
10-01-1421. Wouter Gherytszoon en Jan die Roever Jacobszoon, schepenen in Deyl, oorkonden, dat Henric Herten de goederen, vermeld in de oorkonden van 1421 Januari 9 (reg. no. 16), waardoor deze is gestoken, verkocht heeft aan Wouter Back Fredericszoon.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
       Copije Transfixe
Wij Wouter Gherridts zoon, ende Jan dije Roever Jacobs zoen schepen in Deijl, oirkonden dat voir ons coommen is Henrick Herdt, ende heeft vercoft, ende opghedraghen voir thijen sallinghe gha...? penninghe dije hij ghijede dat hem betaelt zijn den brijeff daer ons tieghenwoordijghen brijeff door ghesteecken es .... etc ... Wouter Backen Fredericks zoon erffelijcken the besitten .... etc ... Ghegeven int jaer ons heeren duijsent vijer honderdt ende een ende twentich opten thijenden dach in Januario, ende was beseeghelt mitt twee zeeghelen in groenen wasche vuijthangende mitt dubbelen staerten, duer den voirgaenden brijeff wesende ghetransfixeerdt
Bron: Archief Huis Ammerzoden.
a. Oorspr. (inv. no. 460). Het zegel van Wouter Gherytszoon is verloren; dat van Jan die Roever Jacobszoon is bevestigd aan de oorkonde van 1421 Januari 9 (reg. 16).
b. Afschrift in inv. no. 19.
Transfix.
Hangt aan: 09-01-1421
Bron: Overigen - Regest nr. 17
09-01-1421. Alaert van Haeften en Wouter Gherytszoon, schepenen in Deyl, oorkonden, dat op verzoek van Wouter Bac Fredericszoon wegens een schuld van 24 3/4 engelsche nobels de goederen van Prederic Aernenkenszoon {1}, gelegen in het gericht van Malsen en te Deyl, gerechtelijk verkocht zijn aan Henric Herten.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-4-2018.
       Copije
Wij Alaert van Haeften ende Wouter Gherridts zoen schepenen in Deijll, oirkonden dat voir ons coommen is, dije gheswooreen bode onss heeren des hartoghen van Ghelren in Tielreweerdt, ende ghiede dat hij gemaendt hadde als recht es van Wouter Bacs Frederics zoon, Frederick Aernenkens zoon omme vijer ende twentich Engelsche nobell, ende om drije quarter van eenen voirschreven nobell ghuet, van goude, ende recht van ghewichte oft paijement dat alzoe ghuet is, ghelijck als wij dije scheepen brijeve ghesijen hebben dije daer op ghemaect zijn. Voirt oirkonden wij dat Wouter Backen voirschreven is ghericht bij den gheswooren richter tot allen recht in alre erffnissen, ende in allen ghuets dat deessen voirschreven Frederick Aernenkens zoone hadde inden ghericht van Malssen ende inder heemstat van Deijll, zoe waer dat dije gheleeghen zijn voir dese voirschreven somme van gheldes, ...
.... etc ...
..... Daer wijssen wij dat hij ze vercoopen zoude tot onssen landt rechten. Ende dytt is gheschyet int jaer ons heeren als men schrijft duijsen vijer hondert ende twentich opten lesten dach in Novembri {30-11-1420}
Wij Wouter Gherrijdts z. voirschreven ende Jan dije Rover Jacobs zoon schepenen in Deijll oirconden dat voor ons coommen is, dije gheswooren bode voirschreeven, ende ghijede dat hij verboden hadde als recht es allen deessen voirschreven erffnissen ende ghuede, drije sonnendaeghen tot rechter misse tijdt, in der kercken tot Mallssen, dat dije te coop weere van Wouter Back weeghen voirsz. voor deessen voirgenoemden somme van gheldes. Ende dytt es gheschijedt int jair ons heeren als men schrijft duijssent vijer hondert ende een ende twentich, opten neeghenden dach in Januario {9-1-1421}
Wij Wouter Jacobs zoon, ende Jan dije Rover Jacobs z. schepenen in Deijll voirschreven, oirkonden dat voir ons coommen es Wouter Back voirschreven, ende heeft vercoft allen deessen voirschreven erffnissen ende ghuede Heijnrick Harten om thijen sallinge? ghave? penninghen, naer allen den vormen, ende maenieren dat ons landtrecht houdt, ende recht is. Ende dytt is gheschiet int jair ons heeren als men schrijft duijssent vijer hondert ende een ende twentich opten neghenden dach in Januario {9-1-1421}
Wij Wouter Gheriijdts zoon, ende Jan dije Roever Jacobs zoon schepenen in Deijll voirsz., oirconden dat voir ons coommen is die geswooren richter voirsz. ende heeft ons ghevraecht aen eenen vonniss, zoe waer dat Wouter Back voirsz. zijn ghebreck vander voirsz. somme gheldts innen, ende verhaelen zall, daer wijsden wij aen eenen vonniss dat Wouter Back voirsz. zijn ghebreck vander voirsz. summen ghelts innen ende verhaelen mach aen scenen ende aen benen Fredericks Aernenkens zoons voirsz., daer hij ze bewijssen kan, ende aen alle ghuets dat dese voirsz. Frederick naemaels winnen, off crijghen mach ... etc ....
... int jaer ons heeren duijsent vijer hondert ende een ende twentich, opten neghenden dach in Januario, ende was bezeeghelt mitt drie zeeghelen in groenen wasche, vuijthangende mit dubbelen staerten {9-1-1421}
1. Scanfout: Frederic
Bron: Archief Huis Ammerzoden.
a. Oorspr. (inv. no. 460). Met de beschadigde zegels van Wouter Gherytszoon en Jan die Roever Jacobszoon; dat van Alaert van Haeften is verloren. Met transfix van 1421 Januari 10 (reg. no. 17).
N.B. Het zegel van Jan die Roever Jacobszoon had aan het transfix bevestigd moeten worden.
b. Afschrift in inv. no. 19.
Transfix.
Aanhangend: 10-01-1421
Bron: Overigen - Regest nr. 16