Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Deil | 1401 - 1460

Overzicht van 43 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

20-10-1401. Acte van eigendomsoverdracht door Jan Tengnaghel aan Dydderic Doys van Avezaet, priester, van de helft van 5 morgen en van 11 hont land op Bredeweert onder Wadenoyen; met uitgifte aan Jan Tengnaghel van genoemd land in een jaarlijkse erftins groot 3 oude frankrijkse schilden.
Wij Jan van Meteren ende Jan van Tyel schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is
Jan Tengnaghel Jacobs soen ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer twe hondert pont
gaver pennincghe die hi ghiede dat hem betaelt siin die helleft van viif merghen lants ghe-
leghen inden gherichte van Wadenoij op Bredeweert tusschen Willem van Langherake aen die een
side ende die heren van Aernhem aen die ander side Item die helleft van illef honden lands ghele-
ghen inden selven ghericht op Audeninghen tusschen Alaert den Zwarten aen die een side ende die
heren van Aernhem aen die ander side heren Dydderic Doys van Avezaet priester in enen eijghen erve
sonder diic ende sonder tiins erfliken tebesitten ... etc ...
.... des siin
Jan Tengnaghel die Rover Rovers soen ende Gheraet die Rover Jacobs zoen borghen onghescheijden
Doe dit gheschiet was doe gaf weder her Dydderic Doys voersz die voerscreven lant Jan Tengnaghel
Jacobs zoen voerg. in enen jaerlijcschen erftiins ... etc ....
Met het zegel van Jan van Meteren.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2939-0.1
03-04-1402. Belofte van Jacob van den Berghe Janszoen, dat hij Dydderic Doys van Avezaet, priester, in het bezit zal stellen van 4 morgen land in de Zittaert onder Meteren zodra Est en Meteren, na dode van de Jonkvrouwe van Cuyc, weer aan de heerlijkheid van Gelre zal zijn gekomen.
Wi Willem van Tuul Willems zoen ende Jan van Tyel schepen in Deyil orconden dat Jacob vanden Berghe
Jans zoen heeft gheloeft heren Dydderic Doys van Avezaet priester so wanneer weder comen Est ende Meteren
nae dode der joncvrouwen van Cuyc aen die heerlicheyt van Ghelren dan so sal Jacob voersz. doen heren Dydderic
Doys voersz. binnen eenre maent nae maninghen heren Dydderics voersz. metten lantrecht voer des schepen van Deyil
in vier marghen lands gheleghen inden ghericht van Meteren in die Zittaert tusschen Willem den Koc ende Jan
Gheenmans zoen aen die een side ende Jacob voersz. aen die ander side inde in ghehaut des briefs die Jacob voersz
heeft ghegheven heren Dydderic Doys voersz. ... etc ...
In orconde onzer litteren ghegheven int jaer ons heren M vier hondert ende twe opten dorden dach in Apprille
Met beide zegels.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2897
02-12-1402. Schepenen van Deil oorkonden dat Herberen Spaan verkocht heeft, aan Gerit Louwe, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beenden
Wij Otte van Huckelem ende Herberen van Asperen ende van Vueren scepene in Deijl orconden dat
voer ons comen is Herberen Spaen ...
... Willem Holle van Vueren ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 142, e inventarisnr 2, 1e deel, folio 39, G 5
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 479
05-09-1403. Schepenen van Deil oorkonden dat Willem van Gellichem verkocht heeft, aan Gerit Louwen, voor kartuizers: land in Gellicum in de Allanden
Wij Herberen van Asperen ende van Vueren ende Aernt die Jode Rijcwijns zoen scepen in Deijle orconden dat
voer ons quam comen is Willem van Ghellichem ende heeft vercoft ...
... tusschen den Roemdsche grave aen die een zide erfghenamen Jans
van Hoekelem heren Jans zoen van Hoekelem ridders ende sijn wijf was aen die ander zide Gherijt Lou-
wen tot behoef des prioren ende des ghemeijne convents des cloesters vander sartroysen ...
.... Ende des is Alaert van Haeften een borghe ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 142, f inventarisnr 2, 1e dee1, folio 39, G 6
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 488
06-02-1405. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Wij Otte van Hokelem ende Willem van Tuul heren Ghijsbrechts zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons
comen is her Otte heren van Hokelem ende heeft vercoeft ende opghedragen voer twe hondert pont gaver penninc-
ghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn dertien hont ende vier ende dertichstenhalven scafte lands gheleghen inden
gherichte van Deyil in die Oesteringhen tusschen Willem van Tuul heren Willems zoen van Tuul ridders aen die een
side Dydderic bastaert zoen Ghoeswinus van Tuul ende Dydderic Aernt Stamers? zoen aen die andere side Jan Willems Ridders zoen in enen eijghen erve sonder diic ende sonder tiins uutghenomen den diic die daer metten recht toe be-
hoert erfliken tebesitten Ende her Otte here van Hokelem voersz. verteech op dit voerscreven lant ende gheloefde daer
op doe te vertien alle die ghene die daer metten recht op vertien zoelen ....
....
... ende alle voirplycht daer aftedoen van ziinre weghen Des siin Otte van Hokelem Jans zoen
ende Ghoeswiin van Hokelem siin broeder borghen onghescheijden in alre maten op dit voirss lant ...
.... ... Int jaer ons heren Mº vier hondert ende vive des vri-
daechs nae onzer vrouwen dach purificatio
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Aanhangend: 02-06-1429
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831-1
04-06-1408. Acten van eigendomsoverdracht van 7 morgen 1 hont en 3 1/2 schaft land gelegen aan de gemene watergang in Heymerics kamp onder Drumpt.
Wi Willem van Tuul Willem zoen ende Dydderic van Tyel schepen in Deyil orconden dat voer ons
comen is Gheraet van Wamel ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer hondert gaude? .....
schilde die hi ghiede dat hem betaelt siin den brief daer onse teghenwoerdighe brief doer gheste-
ken is alle die erffenisse ende alle die voerwaerden die daer in bescreven siin? Gheraet van Wamel
ende Ghijsbrecht van Wamel sinen zoenen erfliken tebesitten ...
... etc ...
... In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº vier hondert
ende acht opten viiften dach in junio
Met het zegel van Dydderic van Tyel
Transfix.
Hangt aan: 30-10-1379
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2835-0.2
05-06-1408. Acten van eigendomsoverdracht van 4 1/2 morgen 1/2 hont en van 5 1/2 hont land op de Osteringhen dijk onder Drumpt.
Wi Willem van Tuul Willems zoen ende Dydderic van Tyel schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Gheraet
van Wamel van Tyel Gheraets zoon van Wamel ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer twe hondert pont gaver pen-
nincghe die hi ghiede dat hem betaelt siin die brieve daer onse teghenwoerdighe brief doer ghesteken is alle die erffe-
nisse ende alle die voerwaerden die daer in bescreven siin Gheraet van Wamel ende Ghijsebrecht van Wamel sinen
zoenen erfliken tebesitten ende Gheraet van Wamel voersz. verteech op dit voerscreven goet ende gheloefde daer
op doen te vertien alle die ghene die daer metten recht op vertien zoelen van ziinre weghen ende gheloevet te
waren van ziinre weghen Gheraet van Wamel ende Ghijsebrecht van Wamel sinen zoenen voer ghenoemd
jaer ende dach als recht is voer alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplycht daer aftedoen van
ziinre weghen In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº vier hondert ende acht opten viiften
dach in junio
Met zegel van Willem van Tuul, andere af.
Transfix.
Hangt aan: 14-10-1360
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2831-0.1
25-05-1411. Schepenen van Deil oorkonden dat Dirk van Weelderen, abt van Mariënweerd, als collator kerk van Gellicum, Matheus Henrikszn, pastoor van Gellicum, en buren van Gellicum verkocht hebben, aan Jan van der Eme, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beemden
Wij Otte van Hoekelem ende Dydderic Tielman Alaertsz zoen scepen in Deijl orconden dat voer
ons comen sijn her Diederic van Weelderen abt van tot Sente Marien Waerde ....
..... her Matteus Heijnrics zoen pro...pe tot Gellichem. Ic Otte van Hoekelem voersz. Willem
van Ghellichem Otte van Ghellichem ende Willem van Ghellichem Volprechts zoen alle gebuer tot Ghellichem
onghesceijden ende hebben vercoft ...
... aen beijden ziden Jan van der Eme ...
.... Ic Otte van Hoekelem voers. Willem van Ghellichem Otte van Ghellichem ende Willem van Ghellichem
Volprechts zoen voersz. alle ghebuer tot Ghellichem verteghen ...
Kopieën inventarisnr 7, folio 142v, g inventarisnr 2, 1e deel, folio 39, G 7
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 580
10-05-1412. Schepenen: Jan Aerntsen en Aernt die molennaer
Marge: de collatie van onder liever vrouwen altaer tot Wadenoijen
Wij Herbert van Lauick ende Guert Artsen scepen in Deijl tuijgen dat voir ons comen is Cornelis Cool ende heeft voir ons scepenen vsn. bekent getuijcht ende verclaert dat hij ter goijer trauen vuijtgescreven heeft sekere scepenen thijnsbrieff voir scepenen van Deijll voirheens int iaer ons heren duijsent vierhondert ende twelleve opten tienden dach inder maent van mei gepasseert wesende luijdende van woorde tot woorde so hier nae vollicht
Wij Jan Aerntsen ende Aernt die molennaer scepenen in Deijll oirconden dat voir ons comen is Margriete die wijff was Iewaen Hacken Rutcherssoen met hoeren gecoren mommer ende heeft gegeven ende opgedragen in die eer Godts van hemelrijck inden ierste twe mergen lants ende veertien scaft lants gelegen inden gericht van Wadenoij op die Vergerden tusschen die gemeijn weteringe aen die een sijde ende Jan van Beesd heren Geraerts soen van Beesd ridders aen die ander sijde Item thien hont lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen Willem van Langerake aen die een sijde ende mij Aernt vsn. aen d'ander sijde Item anderhalven mergen lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen Henrick den Swartten aen die een sijde ende mij Aernt vsn. aende die ander sijde Item acht hont lants gelegen inden selven gerichte op die Vergerden tusschen mij Aernt vsn. aen die een sijde ende Aleijden die wijff was Henrick Ghoeders? soens ende hoeren kijnderen aen die ander sijde Item twe mergen ende vierdalff hont lants gelegen inden selven gericht op in die Hevicht tussen mij Jan Aertsz vsn. aen die een sijde ende Lijsbetten die wijff was Jan Huberts soens ende hoeren kijnderen aen die ander sijde heren Wouter Punt priester cappellaen eens altaers dat gesticht is in die eer godts ende onser liever vrouwen van hemelrijck dat staende is inder proche kercken toe Wadenoij in eenen eijgen erve sonder dijck ende sonder tijns ... etc, voorwaarden ....
Afschrift van een acte van 10-5-1412, ingeschreven op 8-4-1585.
Bron: ORA Deil, inv. 10190, folio 175.
Bron: Overigen
10-06-1415. De abdij verbindt zich jegens Gerrit van Ackoy, tot het wekelijks doen van drie missen op Dirk Splinter's altaar van Onze Lieve Vrouwe, in de kerk te Beesd, en voorziet in gevallen, waarin de missen niet ter bepaalde tijd en plaats gedaan kunnen worden. Boete bij elk verzuim: een Fransch schild, welks richtige betaling op twee stukken land onder Rumpt wordt verzekerd.
Wy Wilhem van Gellichem ende Rolof van Gellichem, scepen in Deyl, oirconden dat voir ons comen syn heer Derick van Welderen, abt van Sunte Marienwerd, ende heer Gerith van Bomel, proest tot Sunte Marienwerd, ongescheiden, ende hebben geloift van hoerre weghen ende van des cloisters weghen, Geraet van Ackoy, bastart, dat si sullen doen doen, na doede Dederick Splinters, drie missen in elicke weke, durende erflick ende ewelick, op een altair dat Dederick Splinter voirseecht heft doen fundiren tot Beesd in der kerken, aen die zuut zyde, in die eer Goids ende onser liever Vrouwen van Hemelrick, wilcke misse voirseecht men doen sal al weke des vridaechs, des satersdaegs, ende des maendaechs. Vort sso sint mede voirwarden, off dese missen niet gedaen worde gelyc als voirscreven is, soe moeghen sy die missen doen ende verhalen in die weke daer naest comende op ten altair voirscreven, nae dien dat die missen voirscreven niet gedaen en syn.
Voirt wer dat sake, dat nochtans dese voirscreven missen niet gedaen en were gelyck also voirscreven is, soe hebben dese abt ende proest voirscreven geloeft van hoeren weghen ende van des gemynde convents weghen voirscreven, Geraet van Ackoy, bastard, voirscreven, also mennichwerff als dese voirscreven missen niet gedaen en worden gelyc also voirscreven is, enen gueden auden Vranckrijcschen schild, guet van goude ende recht van gewichte, off payment dat alsoe goet is, ende dan tot wille Geraets voirscreven toe betalen tot onsen lantrecht ut tien mergen lantss min een half hont lantss, gelegen in den gerichten van Roemde in die Overhengemenge, tuschen erfgenamen Arnts Wreeden aen die een syde, ende Roloeff Pollim aen die ander syde; item uyt sess mergen lantss, gelegen in denselve gerichte op die weyde, tuschen Roloff Pollim aen die een syde, ende erfgenamen Ghisebrecht Spycmans Goedevaertszoen aen die ander syde. Voirt wer ons dat sake, dat die kerke toe Beesd worde interdict of ander gebrecke, also dat men daer geen missen in doen mochte, soe sullen sy die wyle dat dese voirscreven kerken is in dese gebrecke voirscreven, dese voirscreven missen doen in den cloester tot Sunte Marienwerde ende niet langer. Mer wanneer geen gebreken syn in der kerken toe Beesd voirseyt, also dat men missen doen mach in der kerken tot Beesd voirseyt, soe sullen sy weder die missen doen opten voirscreven altair tot Beesd voirseyt, hoe mennichwerff dat geboirden gelyck alse voirscreven is. In orconde onser litteren.
Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert ende vijftien, opten tienden dach in Junio.
Concordat presens copia cum originali suo.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 553 (Pag. 333)
29-03-1418. Akte van overdracht door Ghijsbert Hac van Eten Claessoen aan Willem van Tuyl van een morgen land in het gericht van Deyl in de weerd.
Wij Ott van Hoekelom Jans zoen ende Heinric vanden Rijn scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is Ghijsbert Hac
van Eten? Claes soen ende heeft vercoft ....
... enen mergen lants ghelegen inden ghericht van Deijl ...
... ende Alaert van Haeften aen die ander side Willem van Tuijl in enen eijgen erve ...
.... Ende des is Gherijt
Hac van Eten Claes soen een borge .... Int jair ons heren M vierhondert ende achtien opten
neghen en twentichsten dach in meert
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 30
09-01-1421. Alaert van Haeften en Wouter Gherytszoon, schepenen in Deyl, oorkonden, dat op verzoek van Wouter Bac Fredericszoon wegens een schuld van 24 3/4 engelsche nobels de goederen van Prederic Aernenkenszoon {1}, gelegen in het gericht van Malsen en te Deyl, gerechtelijk verkocht zijn aan Henric Herten.
       Copije
Wij Alaert van Haeften ende Wouter Gherridts zoen schepenen in Deijll, oirkonden dat voir ons coommen is, dije gheswooreen bode onss heeren des hartoghen van Ghelren in Tielreweerdt, ende ghiede dat hij gemaendt hadde als recht es van Wouter Bacs Frederics zoon, Frederick Aernenkens zoon omme vijer ende twentich Engelsche nobell, ende om drije quarter van eenen voirschreven nobell ghuet, van goude, ende recht van ghewichte oft paijement dat alzoe ghuet is, ghelijck als wij dije scheepen brijeve ghesijen hebben dije daer op ghemaect zijn. Voirt oirkonden wij dat Wouter Backen voirschreven is ghericht bij den gheswooren richter tot allen recht in alre erffnissen, ende in allen ghuets dat deessen voirschreven Frederick Aernenkens zoone hadde inden ghericht van Malssen ende inder heemstat van Deijll, zoe waer dat dije gheleeghen zijn voir dese voirschreven somme van gheldes, ...
.... etc ...
..... Daer wijssen wij dat hij ze vercoopen zoude tot onssen landt rechten. Ende dytt is gheschyet int jaer ons heeren als men schrijft duijsen vijer hondert ende twentich opten lesten dach in Novembri {30-11-1420}
Wij Wouter Gherrijdts z. voirschreven ende Jan dije Rover Jacobs zoon schepenen in Deijll oirconden dat voor ons coommen is, dije gheswooren bode voirschreeven, ende ghijede dat hij verboden hadde als recht es allen deessen voirschreven erffnissen ende ghuede, drije sonnendaeghen tot rechter misse tijdt, in der kercken tot Mallssen, dat dije te coop weere van Wouter Back weeghen voirsz. voor deessen voirgenoemden somme van gheldes. Ende dytt es gheschijedt int jair ons heeren als men schrijft duijssent vijer hondert ende een ende twentich, opten neeghenden dach in Januario {9-1-1421}
Wij Wouter Jacobs zoon, ende Jan dije Rover Jacobs z. schepenen in Deijll voirschreven, oirkonden dat voir ons coommen es Wouter Back voirschreven, ende heeft vercoft allen deessen voirschreven erffnissen ende ghuede Heijnrick Harten om thijen sallinge? ghave? penninghen, naer allen den vormen, ende maenieren dat ons landtrecht houdt, ende recht is. Ende dytt is gheschiet int jair ons heeren als men schrijft duijssent vijer hondert ende een ende twentich opten neghenden dach in Januario {9-1-1421}
Wij Wouter Gheriijdts zoon, ende Jan dije Roever Jacobs zoon schepenen in Deijll voirsz., oirconden dat voir ons coommen is die geswooren richter voirsz. ende heeft ons ghevraecht aen eenen vonniss, zoe waer dat Wouter Back voirsz. zijn ghebreck vander voirsz. somme gheldts innen, ende verhaelen zall, daer wijsden wij aen eenen vonniss dat Wouter Back voirsz. zijn ghebreck vander voirsz. summen ghelts innen ende verhaelen mach aen scenen ende aen benen Fredericks Aernenkens zoons voirsz., daer hij ze bewijssen kan, ende aen alle ghuets dat dese voirsz. Frederick naemaels winnen, off crijghen mach ... etc ....
... int jaer ons heeren duijsent vijer hondert ende een ende twentich, opten neghenden dach in Januario, ende was bezeeghelt mitt drie zeeghelen in groenen wasche, vuijthangende mit dubbelen staerten {9-1-1421}
1. Scanfout: Frederic
Bron: Archief Huis Ammerzoden.
a. Oorspr. (inv. no. 460). Met de beschadigde zegels van Wouter Gherytszoon en Jan die Roever Jacobszoon; dat van Alaert van Haeften is verloren. Met transfix van 1421 Januari 10 (reg. no. 17).
N.B. Het zegel van Jan die Roever Jacobszoon had aan het transfix bevestigd moeten worden.
b. Afschrift in inv. no. 19.
Transfix.
Aanhangend: 10-01-1421
Bron: Overigen - Regest nr. 16
10-01-1421. Wouter Gherytszoon en Jan die Roever Jacobszoon, schepenen in Deyl, oorkonden, dat Henric Herten de goederen, vermeld in de oorkonden van 1421 Januari 9 (reg. no. 16), waardoor deze is gestoken, verkocht heeft aan Wouter Back Fredericszoon.
       Copije Transfixe
Wij Wouter Gherridts zoon, ende Jan dije Roever Jacobs zoen schepen in Deijl, oirkonden dat voir ons coommen is Henrick Herdt, ende heeft vercoft, ende opghedraghen voir thijen sallinghe gha...? penninghe dije hij ghijede dat hem betaelt zijn den brijeff daer ons tieghenwoordijghen brijeff door ghesteecken es .... etc ... Wouter Backen Fredericks zoon erffelijcken the besitten .... etc ... Ghegeven int jaer ons heeren duijsent vijer honderdt ende een ende twentich opten thijenden dach in Januario, ende was beseeghelt mitt twee zeeghelen in groenen wasche vuijthangende mitt dubbelen staerten, duer den voirgaenden brijeff wesende ghetransfixeerdt
Bron: Archief Huis Ammerzoden.
a. Oorspr. (inv. no. 460). Het zegel van Wouter Gherytszoon is verloren; dat van Jan die Roever Jacobszoon is bevestigd aan de oorkonde van 1421 Januari 9 (reg. 16).
b. Afschrift in inv. no. 19.
Transfix.
Hangt aan: 09-01-1421
Bron: Overigen - Regest nr. 17
14-03-1426. Acte van eigendomsoverdracht aan de commanderij van Tiel van 6 1/2 hont land onder Drumpt aan de Rogdijk, met de daaraan staande wilgen.
Wij Jan die Rover Jacobs soen ende Jan van Tuijl Jans soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is ic Jan die Rover voirsz. ende heb vercoft ende opghedraghen
voir hondert pont gaver penninge die ic ghiede dat mij betaelt sijn sovendalf hont lants ghelegen inden ghericht van Drompt aen den Rogdijc { vlek }
den Rover aen die een side Henric? ende Jacob Jans Roevers soene aen die ander side metten willigen die daer aen staen Wenmer Lamberts soen tot behoef des lants
kommelduers ende der ghemeijne heren van den Duytschen Huis van Tiel in enen eijgen erve .... etc ...
..... In orconde onser litteren Ghegeven int jair ons heren M vier hon-
dert ende ses en twentich des donredages nae sunte Gregorius dach
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2837
02-06-1429. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Wij Willem van Beesde ende Jan van Tuijl Jans soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen sijn Willem die Ridder ende Hubert sijn broeder Jan Willem Rid-
ders soens soene ende Aleit hoir moeder mit hoiren gecoren momber ende hebben vercoft ende opghedragen voir twe hondert pont gaver penninge die si ghi-
den dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwoirdigen brief doir ghesteken is ....
.... Florijs Rolofs soen erfeliken te besitten ende Willem die Ridder Hubert sijn broeder ende Aleit hoir moeder mit hoiren ghecoren momber
voirsz. vertegen op dit voirsz. guet ...
....
... Ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende negen en twentich opten anderen dach in Junio
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Hangt aan: 06-02-1405
Aanhangend: 10-01-1451
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831-2
29-12-1429. Akte van overdracht door Willem Rubbe (Heinricssoen) aan Willem van Tuyl van goederen van Alaert Keyen Janssoen en diens borgen Claes Claessoen, Gheryt Henricssoen en Jan Heinric Matheussoenssoen gelegen in het gericht van Malsen in de heemstad van Deyl. Met de akte van imaginaire verkoop van deze goederen aan Willem Rubbe Heinricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Alaert Keyen Janssoen.
Wij Willem van Beesdt ende Jan van Tuijl Jans soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is die ghesworen bode ons heren des hertogen van
Ghelre inden Tielreweert ende ghiede dat hi ghemaent hadde als recht is van Willems wegen van Tuijl Alaert Keijen Jan soen als een saecwout
Claes Claes soen Gherijt Heinrics soen ende Heinric Matheus soens soen als borgen om vier en viertichstalven beijerschen gulden ....
... Voirt orconden
wi dat Willem van Tuijl voirsz is ghericht biden ghesoren richter tot allen recht in alre erfnissen ende in allen goets dat dese voirsz saecwout
ende borgen voirsz hadden inden ghericht van Malsen ende inden heemstat van Deijl ...
... Ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende negen en twentich opten een en twen-
tichsten dach in october {21-10-1429}. Wij Willem van Beesdt voirsz ende Jan van Horwinen Goiswijns soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is die
ghesworen bode voirsz ende ghiede dat hi verboden hadde als recht is alle dese voirsz orfnissen ende gueden drie sonnendage tot rechter ....
aen der kercken tot Malsen dat die te cope were van Willems wegen van Tuijl voirsz voir dese voirsz summen ghelts Ende dit is ghesciet int jair
ons heren dusent vier hondert ende negen en twentich des anderen dages nae alre kijnder dach {29-12-1429}. Wij Willem van Beesdt ende Jan van Horwinen
Goiswijns soen scepen in Deijl voirsz orconden dat voir ons comen is Willem van Tuijl voirsz ende heeft vercoft alle dese voirsz erfnisse ende
gueden Willem Rubben Heinrics soen des saecwouden goet voirsz .... ende der borgen goet voirsz ...
... ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vier
hondert ende negen en twentich des anderen dages nae alre kijnder dach {29-12-1429}. Wij Willem van Beesdt ende Jan van Horwinen scepen in Deijl voirsz orconden
dat voir ons comen is die ghesworen richter voirsz ende heeft ons ghevraecht aen enen vonisse soe wair dat Willem van Tuijl voirsz sijn ghe...
van der voirsz summen ghelts ...
.... in orkonde ons litteren ghegeven int jair ons heren
vierhondert ende negen en twentich des anderen dages nae alre kijnder dach {29-12-1429}
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl zou dit een jaar eerder moeten vallen dan in de tekst staat, dus op 29-12-1428. Maar de eerste tekst betreft 21-10-1429, dus dat lijkt niet te kunnen passen. Vanwege deze onzekerheid wordt het jaar 1429 aangehouden.
Transfix.
Aanhangend: 30-12-1429
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 31-1
30-12-1429. Akte van overdracht door Willem Rubbe (Heinricssoen) aan Willem van Tuyl van goederen van Alaert Keyen Janssoen en diens borgen Claes Claessoen, Gheryt Henricssoen en Jan Heinric Matheussoenssoen gelegen in het gericht van Malsen in de heemstad van Deyl. Met de akte van imaginaire verkoop van deze goederen aan Willem Rubbe Heinricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Alaert Keyen Janssoen.
Wij Willem van Beesdt ende Jan van Horwinen Goiswijns soen scepen in Deijl orconden dat voir ons comen is Willem Rubbe ende heeft ver-
coft ... den brief dair desen teghenwoirdigen brief doir ghe-
stoken is ...
... Willem van Tuijl erfliken te besitten ...
... int jair ons heren vierhondert ende negen en twentich des dorden dages nae alre kijnder dach
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl zou dit een jaar eerder moeten vallen dan in de tekst staat, dus op 30-12-1428. Maar de eerdere transfix lijkt op 29-12-1429 te vallen dus dat lijkt niet te kunnen passen. Vanwege deze onzekerheid wordt het jaar 1429 aangehouden.
Transfix.
Hangt aan: 29-12-1429
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 31-2
26-11-1430. Arend Holle doet afstand van vier morgen en twee hont land, gelegen in Wadenoyen aan de Linge, anderhalf morgen in het Westerhout aldaar naast het land van Wemmer Arendsz. en de wetering en vier morgen land eveneens in Wadenoyen naast het land van Gijsbert Piek van Beest ten behoeve van Govert Holle, bevestigd door Gijsbert Hak Jansz. en Arend Jansz., schepenen van Deil.
Datering: 1430 november 26 (des anderen dages nae sinte Catharijnen dach)
NB: Afschriften, inv.nr. 1 fo 43r-43v en inv.nr. 2 fo 53r-53v.
Bron: Cartularium van de heerlijkheid Spijk (Reg. 5)
28-07-1437. Schepenen: Ghijsbert Hack Janssoen en Aert Neude Janssoen
Wij Ghijsbert Hack Janssoen ende Aert Neude Janssoen scepen in Deyl tughen dat voer ons comen is ic Ghijsbert Hacke voerscr. ende hebbe vercoft ende opghedraghen voer drie hondert gouden gulden ghenge ende gheve die ic ghyede dat my betaelt sijn vyerdalven merghen lants alsoe groet ende cleyn als sy daer gheleghen sijn in den ghericht van Malsen in den Voetacker tusschen lant des cloesters van Sunte Marienweerde aen die een syde ende die papelike provende der kercken van Malsen aen die ander syde Hubert Dircssoen in enen eyghendom sonder tijns ende sonder dijc erfeliken te besitten. Ende ic Ghijsbert Hack voerscr. verteech op dit lant voerscr. ende gheloefde daerop doen te vertyen allen dieghene die daer met recht op vertyen sullen ende gheloefde oec te waren Hubert Dircssoen voerscr. dit lant voerscr. jaer ende dach als recht is voer allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht af te doen van denselven. Hyeraf is Jan Hack des voerscr. Ghijsbertssoen een borghe. In orconde onser litteren ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert seven en dartich opten acht en tweyntichsten dach in der maent van julio.
(in dorso) nr. 155 Malsen den Voetacker
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 152 (pag. 224)
04-07-1439. Govert Holle Govertsz. doet afstand van zijn landen te weten: vier en een half morgen, een half hont en achttien en een half roede weideland te Wadenoyen in het Broek, vier morgen, anderhalf hont en acht roeden land buitendijks in het Westerhout, en anderhalf morgen min zes en twintig en een halve roede land in het Westerhout naast de dijk van de Linge, ten behoeve van Elsbene, weduwe van Arend Hakke van Zoelen, burgeres van Neurenberg, voor 1000 gouden onder borgstelling van Hendrik Uyten Weerde, bevestigd door Arend Jansz. en Dirk van Hoemen, schepenen van Deil.
Datering: 1439 juli 4
NB: Afschriften: Otto van Malsen, inv.nr. 1 fo 43v- 44c en inv.nr. 2 fo 53v-54v.
Bron: Cartularium van de heerlijkheid Spijk (Reg. 9)
14-06-1440. Margriet, weduwe van Govert Holle, verkoopt mede voor haar zoon Jan voor 50 gouden guldens aan heer Jan Hakke van Zoelen, pastoor van Wadenoyen, voor Elsbene, weduwe van Arend Hakke van Zoelen, vier hont en 36 roeden buitendijks land te Wadenoyen in het Westerhout, onder borgstelling van Arend van Avezaath, bevestigd door Gijsbert Hak Jansz. en Herman van Steenhuis, schepenen van Deil.
Datering: 1440 juni 14
NB: Afschriften: inv.nr. 1 fo 44v en inv.nr. 2 fo 54v-55v.
Bron: Cartularium van de heerlijkheid Spijk (Reg. 10)
29-10-1440. Olifier van Eynspick Aelbertsz. schenkt om Godswil Willem den Schonen tot behoef eens altaers, staande in de St. Maartenskerk aan de zuidzijde tegen den ouden toren, gesticht ter eere Gods, Maria en Allerheiligen, dat gewoonlijk genoemd wordt Sinte Aechtensaltaar, vijf overlandsche rynsche goudguldens.
Wij Olifier van Enspijck Aelbertszoen {1} ende Jan Ghijsbertszoen, schepen in Deijll oerconden dat ick Olifier van Eijnspick voirscreven heb gegeven ende geloeft om godswil ende om salicheijt mijnre siel ende mijns wijfs ende mijnre kijnder ende naecommelinghen wil Willem den Schonen tot behoeff eens altaers staende in der kercken van Zautbommel in die suijtziide tegens den auden toern, dat gesticht is in der eren gods ende onser liever Vrouwen ende alle Gods Heijligen, dat men gemeijnlick heijt Sinte Aechten altaer vijff overlantsche Rijnsche gulden guet van goude ende recht van gewichte off paijement dat al soe goet is tot Paeschen naestcomende over een jare te betalen ende voert erfflick ende ewelick elcx jaers der jaeren vijff overlantsche Rijnsche gulden paijements voirsz. ende jaerlicx tot Paesschen te betalen tot onsen lantrecht welc gelt voirsz. die ewige vicarius des voirs. altaers heffen ende boeren sal jaerlicx uut vier mergen lants, gelegen inden gericht van Deijll in't broeck, geheiten den Hoijcamp tusschen mij Olefier voirsz. aen die een zijde ende heer Ott van Arkell pastoer tot Deijll aen die ander zijde.
Item voorwaerden zijn ist saecke dat Willem Schoen voirs. nyet en singt tusschen dit ende sinte Jansdacch the midde somer naestcomende, zoe en is dese voirs. geloft nyet noch van en gheenre weerden.
In oerconde onser letteren gegeven int jaer ons heren duijsent vierhondert ende veertich des anderen dages na sunte Sijmons ende Judas dach apostolorum
Bron: Familiearchief Beckering Vinckers, boek 8, pag. 55.
Vrijwel zeker uit het St Maartenskerk archief dat voorheen lag in Den Bosch, nu In het RAR te Tiel.

1. Beckering verwijst naar de volgende tekst op de tegenoverliggend pagina:

Olijfier van Eijnspick Aelbertssoen habuit uxorem Idam filiam Wilhelmi Schoen de Est. Et ipse cum uxorem sua presentavit ad hanc vicariam Wilhelmum Schoen

Wilhelmus Schoen senior fundator vicarie Omnium Sanctorum procravit filium legittimum Wilhelmum Schoen juniorem et filiam legittimum Idam uxorem Oliverii de Eijnspick, etiam habuit filios illigittimos: Gisbertum Schoen, patrem Gemanni Schoen, mariti Griet Gemans et ..... magistri Johannis et Ottonis Theoderici etc - et Gemannum Schoen (aut 2 eiusdem nominis ut aperte patet ex litteris scabinalibus vicarie S. Cornelii de uno jugero Op Die Scimminck op Boemel et de 2 juberibus 4 ½ hont ibidem

aanteekening op een los stuk papier
       Archief St. Jan ‘s Bosch
Bron: Overigen
18-10-1442. Uitspraak door schepenen van Deyl in een geschil tussen het D.H. van Tiel en Jkvr. Margriete van der Moelen c.s., waarbij de raaptienden te Drumpt toegewezen worden aan de commanderij van Tiel. 1442 (afschrift).
        Copie
Wij Gisbert van Haefften Alart van Haefften Goesswijn die Jode √ Dirck van Huemen Gerit
Alartsz Wilhem Geritsz Jan van Ingen Woltersz Jan Meijnert Janssoen
Schepenen in Deijl, tuijgen dat voer ons ende voer den geswoeren richter ons
heren des hartoge van Gelre in Tielreweerdt daer wij mede inder dingbancken
van Deijll the gedinge ende the gericht geseten waeren, komen is heer Wijnalt van
Wedinchem broeder Duijtsches oerdens scheffener in der tijt tot Tiell des
Duijtsches Huijsens van wegen heren Zweder Cobbing stadthelder der Balijen
tot Westphalen ende commenduer tot Tiell Duijtsches ordens in der tijt ende
van wegen der gemeijne heren tot Tiell des Duijtsches oerdens ende heft gedingt
tegens jonfrowen Margrieten van der Moelen, Aerndt den mullenaer, Henrick
van ....ech?, Wilhem van Boningen ende Henrick van Boningen vander ander zijde
als om den tienden van haeren raepen tot Drumpt die sij den vursz. heren
onthouden hebben .. etc, etc ...
....
.... In oerconde onssen letteren gegeven int jaer ons heren
Mº vierhondert ende tweindveertich op sunte Lucas dach evangeliste

Bijschrift:
Dese tegenwoerdige copie is gecollationiert tegens sijn principaelle ongecancelleerde ..... volsegelden brieff ... daer myt befonden te accordieren van woerde tot woerde dat betuige ick Henricus Stoer secretarius der stat Tiell mijtz dese mijne subscriptgie den 4 novemb. ao 1584 {of 1554?}. {handtekening}
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 3012
16-12-1442. Schepenen: Ot van Haeften Alaertssoen en Jan van Ingen Wouterssoen
Wij Ot van Haeften Alaertssoen ende Jan van Ingen Wouterssoen scepen in Deil orconden dat voir ons comen sijn Jan van Herwinen Goiswijnssoen ende Goiswijn sijn soen ende hebben vercoft ende opghedragen voir vierhondert pont gaver penninge die sy ghieden dat hem betaelt sijn twelf mergen lants gheleghen in den ghericht van Malsen in den Santacker gheheiten Verewighenkorne tuschen Henric Gheerlinxsoen boven Willem die Ridder Pelgrimssoen ende Agnisse Herbens dochter beneden heren Dirc van Derthesen proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters tot Zenwinen in enen eygen erve sonder dijc ende sonder tijns uytghenomen alsulken dijc als dair mit recht toebehoert ende uytghenomen den tijns die dair mit recht uytgheet erfliker te besitten, Ende Jan van Herwynen Goeswijnssoen ende Goisweyn sijn soen voirscr. vertegen op dit voirscr. guet ende erfnissen ende gheloefden dairop doen te vertyen allen dieghene die dair mit recht op vertyen sullen ende gheloefden te waren dese voirscr. erfnissen heren Dirc proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters voirscr. jair ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht dair af te doen. Doe dit ghesciet was doe gaf weder her Dirc proifst tot Zenwinen ende van wegen des ghemeyns convents des cloesters voirscr. dit voirscr. erve Jan Goiswijnssoen voirscr. in enen jairlicschen erftijns voir vijf aude Francrijcsche scilde guet van goude ende recht van ghewichte of payment dat alsoe guet is ende jairlics erflic ende ewelic opten heilgen Korsdach te betalen tot tijnsrecht den voirscr. proifst of soe wie proifst is in der tijt des voirscr. cloesters. Item vorwairden sijn ist zake dat desen voirscr. tijns jairlics niet betaelt en werdt op ten termijn voirscr. soe sal dan dairtoe alle dage opwassen ende gaen tot eenre penen dordalf aude Vlemsche placken tijns toe ende alsoe lange als die proifst voirscr. den voirscr. erfnissen ende gueden gheloven wil ende niet langer beiden en wil en dan te betalen mitten hoeftghelt voirscr. tot onsen lantrecht. Item voirt orkonden wi scepen voirscr., dat voir ons comen is Willem Hack Ottensoen ende heeft verteghen als recht is op dit voirscr. erve tot behoef des proifst ende des ghemeyns convents des cloesters voirscr. In oirkonde onser litteren ghegeven int jair ons Heren M vierhondert ende twe en viertich des sonnendages nae Sunte Lucien dach.
(in dorso) nr. 154 item te Malsen Valc Jansen ende Jan Hubers hier heefft dat cloister nu den eygendom aff
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 159 (pag. 234)
10-07-1444. Schepenen: Ot van Haeften Alaertssoen en Jan van Kuyc Jans Janssoen van Meteren [1].
Wi Ot van Haeften Alaertssoen ende Jan van Kuyc Jans Janssoen van Meteren {1} scepen in Deil orconden,dat voir ons comen is Ghijsbert Hac Janssoen ende heeft vercoft ende opghedragen voir twe hondert pont gaver penninge die hi ghiede dat hem betaelt sijn vier mergen lants alsoe groet ende alsoe cleyn als sy dair ghelegen sijn in den ghericht van Malsen in den Voetacker dat cloester van Sunte Marienweerde aen die een side ende die papelike profen van Malsen aen die ander side Aernt Ghijsbertssoen ende Jan Pelgrimssoen aen dat een eynde ende Ghijsbert Hac Rolofssoen ende Willem Alaerts Welgensoen aen dat ander eynde heren Dirc van Darthesen proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters tot Zenwinen voirscr. in enen eygen erve sonder dijc ende sonder tijns erfliken te besitten. Ende Ghijsbert Hac voirscr. verteech op dit voirscr. erve ende gheloefde dairop doen te vertien alle dieghene die dair mitten recht op vertien sellen ende ghelovet te waren heren Dirc van Derthesen proifst tot Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents des cloesters tot Zenwinen voirgen. jair ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht dair af te doen. Ende des is Jan Hac Ghijsbert Hackensoen een borge. In orconde onser litteren ghegeven int jair ons Heren M vierhondert ende vier en viertich opten tienden dach in julio.
(in dorso) nr. 151 Malssen den Voetacker
1. NB in de transcriptie staat "Jan van Kuyc Jans Janssoen van Meteren" maar in het origineel staat "Jan van Kuyc Janssoen van Meteren".
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 160 (pag. 239)
02-02-1446. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Wij Jan Ghijsberts soen ende Jan van Ingen Wouters soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren des herto-
ghen van Ghelre in Tielreweert ende ghiede dat hi ghemaent hedde als recht is van wegen Willems van Tuijl Aernt den Veer als een saec-
wout ende Artuende Claes soen als een borge om negen en twentich overlensche gulden ...
.... alle guets dat dese voirsz saecwout ende borge voirsz hadden inden
ghericht van Meteren ende inder heemstat van Deil ....
.... Ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten anderen dach in februario {2-2-1446}. Wij Jan Gijsberts
soen voirsz ende Alaert van Haeften scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen bode voirsz ....
... aen der kercken tot Meteren dat die te cope were van wegen Willems van
Tuijl voirsz ... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij
Alaert van Haeften voirsz ende Jan Ghijsberts soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is Willem van Tuijl voirsz ende heeft vercoft alle
dese voirsz erfnisse ende gueden Willem Rubben Heinrics soen des saecwouden guet voirsz ....
... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vier
hondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij Alaert van Haeften ende Jan Ghijsbertsz soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is
die ghesworen richter ...
.... In orconde ons litteren ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende ses en viertich opten
lesten dach in meert {31-3-1446}.
Transfix, 3 charters.
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-1
31-03-1446. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Wij Jan Ghijsberts soen ende Jan van Ingen Wouters soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren des herto-
ghen van Ghelre in Tielreweert ende ghiede dat hi ghemaent hedde als recht is van wegen Willems van Tuijl Aernt den Veer als een saec-
wout ende Artuende Claes soen als een borge om negen en twentich overlensche gulden ...
.... alle guets dat dese voirsz saecwout ende borge voirsz hadden inden
ghericht van Meteren ende inder heemstat van Deil ....
.... Ende dit is gesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten anderen dach in februario {2-2-1446}. Wij Jan Gijsberts
soen voirsz ende Alaert van Haeften scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen bode voirsz ....
... aen der kercken tot Meteren dat die te cope were van wegen Willems van
Tuijl voirsz ... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vierhondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij
Alaert van Haeften voirsz ende Jan Ghijsberts soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is Willem van Tuijl voirsz ende heeft vercoft alle
dese voirsz erfnisse ende gueden Willem Rubben Heinrics soen des saecwouden guet voirsz ....
... Ende dit is ghesciet int jair ons heren dusent vier
hondert ende ses en viertich opten lesten dach in meert {31-3-1446}. Wij Alaert van Haeften ende Jan Ghijsbertsz soen scepen in Deil voirsz tugen dat voir ons comen is
die ghesworen richter ...
.... In orconde ons litteren ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende ses en viertich opten
lesten dach in meert {31-3-1446}.
Met zegels.
Transfix.
Aanhangend: 01-04-1446
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-1
01-04-1446. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Wij Alaert van Haeften ende Jan Ghijsberts soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is Willem Rubbe Heinrics soen ende heeft vercoft ende
opghedragen ....
... Willem van Tuijl erfliken te besitten ...
... M vierhondert ende ses en viertich opten ijersten dach in aprili
Met zegels.
Transfix.
Hangt aan: 31-03-1446
Aanhangend: 16-03-1447
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-2
16-03-1447. Akte van overdracht door Willem van Tuyl aan Adriaen, zijn bastaardzoon, van goederen van Aernt den Veer en diens borg Artuende Claessoen, gelegen in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil. Met akte van transport van deze goederen door Willem Rubben Henricssoen aan Willem van Tuyl; en met akte van imaginaire verkoop ervan aan Willem Rubben Henricssoen na een procedure wegens een schuldvordering van Willem van Tuyl op Aernt den Veer.
Wij Aernt Pieck Hermans soen en Jan Ghijsbers soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is Willem van Tuijl ende heeft vercoft ende opghedra-
ghen voir twentich pont gever penninge die hi ghiede dat hem betaelt sijn die brieve dair desen teghenwoirdighen brief doirghesteken is ...
... Adriaen bast.
soen Willems van Tuijl erfliken te besitten ende Willem van Tuijl voirsz. verteech ...
....
... In orconde ons heren Ghegeven int jair ons heren M vierhondert
ende seven en viertich op sunte Gheertruden avont
De datum moet nog geverifieerd worden.
Met zegels.
Transfix.
Hangt aan: 01-04-1446
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 32-3
16-03-1447. Aernt Pieck Hermansz. en Jan Ghiisbertsz., schepenen van Deil, oorkonden, dat Jan Hac, bastaardzoon van Ghiisbert van Tuyl, overdraagt aan Dirc van Weerdenberch 4 hont en 24 roeden land in het gericht van Deil.
Datering: 1447 Maart 16 [op sente Ghertrudenavont]
NB: Oorspr. (Inv. no. 8036); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 8036-1 - Regest nr. 1257
25-03-1447. Akte waarbij de rechten erkend worden van Adriaen, bastaardzoon van Willem van Tuyl, op een hofstad c.a. gelegen in het gericht van Meteren en op alle goederen van Aernt die Veer in het gericht van Meteren in de heemstad van Deil.
Wij Hubert van Beesdt ende Aernt Pieck Hermans soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die gesworen richter ons heren des hertoghen van Ghelre
in Tielreweert ende heeft geset tot allen rechten .... .... sijns rechts Adriaen bastaert soen Willems van Tuijl in eenre hofstat ende in alselcker
tymmeringhen ende potinge ... inden ghericht van Meteren tuschen Hubert Beernts soen
aen die een side ende die ghemeijnt voirt al om. Item voirt in alre erfnissen ende in allen guets dat Aernt die Veer hadde inden ghericht van Meteren ende inder heemstat van
Deil ...
... M vierhondert ende seven en viertich op ons vrouwen dach annunciacio
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 33
25-03-1447. Akte waarbij de rechten erkend worden van Adriaen, bastaardzoon van Willem van Tuyl, op de hofstad c.a. van Aelbert Haes in het gericht van Malsen in de heemstad van Deil.
Wij Hubert van Beesdt ende Aernt Pieck Hermans soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen richter ons heren van Ghelren in Tielre-
weert ende heeft geset tot allen recht ... ... sijns rechts Adriaen bastaert soen Willems van Tuijl in eenre hofstat ...
... inden ghericht van Malsen ende Jan van Kuijc Jans soen van Meteren aen die een side ende Aernt van Tuijl of wie ...
... aen die ander side. Item voirt in alre erfnissen ende in allen guets dat Aelbert Haes hadde inden ghericht van Malsen ende inder heemstat van Deil ...
... int jair ons heren M vierhondert
ende seven en viertich op onser vrouwen dach annunciacio
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 34
26-03-1447. Schepenen: Aernt Pieck Hermanssoen en Jan Ghijsbertssoen
Wij Aernt Pieck Hermanssoen ende Jan Ghijsbertssoen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is her Dirc Spuylre abt tot Sunte Marienweerde ende heeft gheloeft heren Korsten Fennen proifst tot Zenwinen tot behoef der proirinnen ende tot behoef der ghemeynre joffrouwen des cloesters voirscr. dat sy losen mogen dordalven mergen lants ghelegen in den ghericht van Wadenoye op die Vergherden tuschen erfghenaems Ghijsbert Piecs van Beesde aen die een side ende die proifst van Zenwinen aen die ander side item noch tien hont lants ghelegen in denselven ghericht voirscr. op die Vergherden Willem van Langrake aen die een side ende Matheus Hol aen die ander side item noch enen mergen lants ghelegen in denselven ghericht voirscr. die proifst van Zenwinen voirscr. aen die een side ende Wenmer Aernts Molennerssoen aen die ander side item noch vijf mergen lants ghelegen in den selven ghericht voirscr. in den Polre tuschen erfghenaems Ghijsbert Hubertssoen aen die een side ende erfghenaems Heinrics van den Steenhuse Wenmerssoen aen die ander side item noch enen campe lants ghelegen in denselven ghericht voirscr. alsoe groet ende alsoe cleyn als hi dair ghelegen is op ordeningen die ghemeyn stege gheheiten den Tielwech aen die een side ende den Hemerscher grave aen die ander side of tuschen dieghene die mit recht alom naisten voirscr. erve ghelegen sijn mit tween hondert ende mit tween Guilhelmus hollantschen scilden goet van goude ende recht van ghewichte of payment dat alsoe goet is op sunte Petersdach ad Cathedram naistcomende over een jair den voirscr. abt voir dese voirscr. lose te betalen item voirt soe heeft die voirscr. abt gheloeft den voirscr. proifst tot behoef der proirinnen ende tot behoef der voirscr. joffrouwen des cloesters tot Zenwinen voirscr. dat sij dit voirscr. erve bruken ende in hueren houden sellen twe jair lanc naistcomende elcs jairs om enen auden swarten ende jairlics den voirscr. abt tot Paeschen te betalen ende mit alselker vorwairden dat sij den dijc voirscr. verswaren sellen die totten voirscr. lande hoert dese voirscr. jaren ende scot ende lot betalen buten des abts costen voirscr. Item ist zake dat dit voirscr. lant niet gheloest en wordt opten termijn voirscr. soe kere d 'abt den voirscr. joffrouwen twelf overlensche rijnsche gulden dan sculdich te sijn ende dan soe sal die abt voirscr. dit voirscr. erve los ende vri houden ende besitten behaudelic den abt voirscr. sijnre losen die hi dair mit recht aen heeft of sy die joffrouwen voirscr. loesten. In orconden onser litteren. Ghegeven int jair ons Heren M vierhondert ende seven en viertich des anderen dage nae Onser Vrouwendach Annunciacio.
(in dorso) nr. 156
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 161 (pag. 240)
10-01-1451. Akte waarbij Floris Rolofsz overdraagt aan Goeswijn Dircsz 13 hont 33 ½ schaft land onder Deil in de Oesteringhen, 1451. Met oudere brieven van 1429 en 1405. 3 charters.
Wij Jan Ghijsberts soen ende Jan van Ingen Wouters soen scepen in Deijl orkonden dat voir ons comen
is Floris Rolofs soen ende heeft vercoft ende opghedraeghen voir twe hondert pont ghever penninge
die hij ghiede dat hem betaelt sijn dese brieven dair desen teghenwoirdighen brieff doirsteken is ....
.... .... Goeswijn Dircs soen erfflyken te
besitten ende Floris voirsz. verteech op dese brieven erfnyssen ende alle tghehaut deser brieven ....
...
... Ghegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende een ende vijff-
tich opten tienden dach in Januari
Drie transfixen met 5 of 6 zegels.
Transfix.
Hangt aan: 02-06-1429
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1831
26-11-1451. Akte waarbij de rechten erkend worden van joffrouw Henric, weduwe van Willem van Tuil, op enige goederen in het gericht van Deil.
Wij Floris van Beesdt ende Willem Ghoirts soen scepen in Deil orconden dat voir ons comen is die ghesworen richter ons
heren des hertoghen van Ghelren in Tielreweert ende heeft gheset tot allen recht ....
.. joffroue Heinric die wijf was Willems van Tuijl in enen huijse …
... ende in alselker huren als Eerst Wijnbout, Steven Wijnbout ende Gertrudt h... {vlek} .... hofstat
ende lande dair teijnden aen lighende hebben ende in allet dat ertvast ende naghelvast op .... ende lande is
ghelegen inden ghericht van Deil tusschen Dirc van Weerdenberch aen die een side .... en aen die ander
side ....
... Ghegeven int jair ons heren M vierhondert ende een en vijftich opten ses en vijftichsten {sic!} dach in november.
De dag 56 november is wellicht een verschrijving voor 26.
Met het zegel van Willem.
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 35
27-03-1452. Bartholomeus van Eck en Ot Jan Hackenz., schepenen van Deil, oorkonden, dat Jan van den Steenhuse en zijn kinderen Jan, Herman, Steven, Willem, Gheryt en Fye aan Jan van Rossem, heer tot Zoelen, een aantal perceelen land onder Drompt overdragen.
a. Oorspr. (Inv. no. 6116), met de licht geschonden zegels van de oorkonders.
Met een transfix van 1452 Mei 12. Reg. no. 1353.
b. Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 33 verso.
Transfix.
Aanhangend: 12-05-1452
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1788 (f. 33v) - Regest nr. 1343
12-05-1452. Bartholomeus van Eck en Jan Hackenz., schepenen in Deil, oorkonden, dat Jan van Rossem heer Jansz., heer tot Zoelen, overdraagt aan Gherit, heer tot Culenborch etc., de landerijen, vermeld in den brief van 1452 Maart 27 (reg. no. 1343), waar deze doorgestoken is.
Datering: 1452 Mei 12 [op sunte Pancraes' dach]
a. Oorspr. (Inv. no. 6116), met fragmenten van het zegel van den eersten oorkonder; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
b. Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 33 verso.
Transfix.
Hangt aan: 27-03-1452
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1788 (f. 33v) - Regest nr. 1353
13-07-1453. Verschillende huizen en landerijen in het gerigt van Wadenoyen door Arndt van Haeften opgedragen aan den hertog.
Schepenen: Ot van Asperen en van Vuren, Gijsbert van Giesen.
Int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijfftich, opten dertienden dach in Julio.
Gepubliceerd in Nijhof, deel 4, pag 264 (Nº 286).
De zegels van de schepenen staan online.
Bron: Hertogelijk Archief Charterverzameling, inv. 1156
09-08-1454. Akte waarbij Arnt die Kock Willemsz. aan zijn broeder Ghisbert die Kock Willemsz. de jonge een tyns belooft, gaande uit 6 morgen land te Wadenoyen op de Brenwaart, 1500. Met oudere akten betreffende het onderpand en andere goederen aldaar, 1454. 3 charters.
Wij Ghijsbert van Haeften ende Jan van Kuijc scepen in Deijl orconden dat Aernt dije Koc Aernts Kocksz van Oppinen
ende joffrou Aernt sijn suster vertegen als recht is op soven mergen lants ghelegen inden ghericht van
Waijenoijen op Brewert / op den Aeven? ende op Aveninge? tusschen lant des domproests tot Utert ende Herman van
Puphelic Item noch op sestalven mergen lants op .... ... ....
.... tusschen erfgenamen Olifier van Beesd ende Herman van Puphelic ......
... tot behoef Jof-
frou Jan Arnt Kocks dochter hoere beijder suster erfliken te besitten ... ...
... dusent vier hondert vier en vijftich op sunte Lauwrens avent
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1926-1
09-08-1454. Akte waarbij Arnt die Kock Willemsz. aan zijn broeder Ghisbert die Kock Willemsz. de jonge een tyns belooft, gaande uit 6 morgen land te Wadenoyen op de Brenwaart, 1500. Met oudere akten betreffende het onderpand en andere goederen aldaar, 1454. 3 charters.
Wij Ghijsbert van Haeften en Jan van Kuijc scepenen in Deijl orkonden dat Aernt die Koc van Oppinen heeft vertegen als recht is
op zoven mergen lants ghelegen inden ghericht van Waijenoijen op Breweert op den Oeven? ende op Aveningen? tusschen lants des
domproest tot Utrecht ende Herman van Puphelic Item noch ......
...
.... tot behoeff Joffrou Jan Aernts Kocks dochter van Oppinen erfliken te besitten
tot onser lantr. voir alsulken erve ende goet als Joffrou Jan voirsz aen bestorven is ende dair si recht thoe heeft van
dode Joffrou Katerinen van Oppinen hoere moeder dije super scriptie gheloven wij scepen goet Aernt In orkonden
ons litteren Ghegeven ....
1454, op St Lauwrens avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1926-2
21-12-1458. Gerechtelijke transportakte betreffende 6 morgen land in den Herdden-camp te Romd in het gerecht van Deil, door Otte van Asperen en van Vuern aan het convent overgedragen.
Wij Ghiisbert van Haeften van Reijnoie ende Willem van Riin scepen in Deijl tugen dat voir ons comen is Otte van
Asperen ende van Vuern Herberens soin van Asperen ende van Vuern ende heeft vercoft ende opgedragen voir twee hondert
pont gever penninge die hij giede dat hem betaelt siin sesse mergen lants gelegen inden gericht van Romd in
den Herdden Camp tuschen Ghiisbert Hacken van Beesd aen die een sijde ende Walraven van Asperen ende van Vuern
aen die ander sijde Adaem van Hoekelem tot behoeff der pryorinnen ende gemeyns convents de cloesters van
Jherusalem buijten der stat van Uijtrecht in enen eijgendom sonder thiins ende metten diick ....
... etc ...
... In orconde onssen litteren gegeven int jair
ons heren dusent vierhondert achtendeviiftich op sente Thomas dach des heijligen apostels
Bron: Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad (HUA, 708), inv. 1228.
Met het zegel van Ghiisbert van Haeften van Reijnoie.
Bron: Overigen - Regest nr. 574
02-09-1459. Schepenen: Ghijsbert van Haeften van Renoije en Jan Meijnart Jans soen
        Wadenoijen
Wij Ghijsbert van Haeften van Renoije ende Jan Meijnart Jans soen scepen in Deijll
tugen dat voir ons komen is Herman van Pufelick ende heeft gegeven ende opgedragen om
gods will ende om salichtheijt will sijnre zielen ende sijnre alder zielen acht mergen ende
anderhalleff hont lants gelegen inden gericht van Wadenoijen int broeck tusschen
Ghijsbert van Boxmeer aen die een sijde ende die Nonnen van Zenwijnen aen die ander
sijde, Wouter van Oss tot behoeff der tafelen sheijlichs geests van Zaltbommell in enen
eijgendom sonder thijns ende metten dijck die totten voirsz. lande met recht toebehoiren
erfelicken te besitten Ende Herman van Pufelick voirsz. verteech op dit lant voirsz. ende
geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die daer met recht op vertien sullen
Ende geloeffde oick te waren Wouter van Oss tot behoeff der tafelen sheijlichs geests
van Zaltboemell voirsz. dit lant voirsz. jair ende dach als recht is voir allen die gene
die ten recht komen willen Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven in formen ende
manieren dat die heijlige geestmeysters van Zaltboemell altoes inder tijt wesende
voir dit lant voirsz. jairlix sulcken spijnden doen sullen gelijck men dat met Hermans
van Pufelick voirsz. hant geschreven ende met sijnen zegell besegelt vynden sall ende dat
voir zielen Hermans van Pufelick voirsz. ende allen sijnre alderen zielen In orkonde
onsen litteren Gegeven int jair ons heren dusent vierhondert negen ende vijfftich opten
anderen dach inder maendt van september

marge:
Int broeck
VIIJ mergen
IJ hont

Ick Herman van Pufelick bekenne met desen openen brieve voer mij ende voer mijn erven
alsoe ick opgedragen heb in enen scepenen brieff van Deijll Wouter van Oss tot behoeff
der tafelen sheijliges geests van Zautbomell sodanige lant ende erve gelegen te Wa-
denoij int broeck als acht mergen ende anderhalff hont gelijck die selve scepen brieff
dat begrepen heefft ende uutwijset, voer welcke erffeniss ende guede ick begeer ende
willl dat die heijlige geestmeijsters inder tijt wesende jaerlix ten ewigen tijde so-
danige spijnde doen sullen als hier na bescreven steet, dat is te weten Te midvasten
als sonnendages Letare twe malder weijts ende een ton herincs Op onsen lieven vrouwen
avont nativitas twe malder weijts Op sunte Nicolaus avont acht ende twentich paren
scoen voir mijn zielen ende mijnre alder ziele ende alle die geenre daer ick voir begeeren
Voirt sijnt voirwairden weert tsake dat hier versumenisse in geschiede dat dit alsoe
als voirsz steet op sekeren tiden achtdage na onbegrepen niet en geschiede in sekere
maten in sekeren getall so sullen dese voirsz. erffeniss ende guede die jaerlix nu ther
tijt twelff ald schilde off daer omtrent wert sijn vervallen wesen den cloester
off convent der Regulieren van sunte Augustinus orden buten Zautbomell die dan dese
erffeniss ende guede aenvangen sullen ende voir oer eijgen halden, ende daer voir halden een
ewige memori voir mij ende mijner alder zielen ende daer ick voer begeer als ick hem
bescreven sall geven in enen cedell met mijnen segell besegelt Ende weert dat dese
voirsz. Regulieren dese guede niet aen en vingen soe solden dese guede voirgenoemt
vervallen wesen den hogeboren vorst den hertoge van Gelre die se dan aen hem
nemen sall ende anderen armen luden off geestlicken cloesteren tot enen ewigen testament
toscicken{?} Voert so en salmen dese voersz. guede off erffniss niet vercopen mer sij
sullen ten ewigen dagen blijven ter armen behoeff daer ick mede beladen ende be-
swaren die consonenti{?} der geenre die over dese guede scaffenairs sullen wesen inden
jonxten doemsdages den rechtverdigen rechter die comen sall ordelen over leven-
dich ende doden reden te geven Mer gevielt dat dese voirg. guede gebrecklick
worden ende na gewoenlicker manieren also rentboer{?} niet? en vielen? soe mogen die
heijlige geestmeijsters inder tijt daer mede voirt varen na beloep der renten
die dair van comen Alle argelist uijtgescheiden Ende queem op den voirgesetten ter-
mijnen ennige ander spinde so soldemen die voirg. spinde enen dach voer off nae
doen ende niet opten selven dach In orkond dat ick will ende begeer dat dese dinge
alsoe als voirsz. is gehalden sullen werden so heb ick Herman van Pufelic voirsz.
mijnen segell met mijnen vrijen will aen desen tegenwoirdigen brieff gehangen
Ende om meerere vestenisse will der voirsz. punten so heb ick gebeden Roloff van
Groesbeeck ende Ghijsbert van Driell scepen van Zautbomell inder tijt dit met
mij te besegelen Dat wij Roloff ende Gijsbert voirsz. om bede will Hermans van
Pufelick voerg. geern doen wolden ende hebben onse segelen mede aen desen
brieff gehangen in oircond dat wij willen met Herman voirsz. dat die voirg. punte
stede ende vast gehalden sullen werden Gegeven int jair ons heren dusent vier-
hondert negen ende vijfftich des anderen dages van september
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm   Cartularium  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 130v)
19-05-1460. Wilhem van Rijn en Hardwijn Claessoin {1}, schepenen in Deyl oorkonden dat Aernt Sluyter, Jan die Witte en Aleyt Elyaeszdochter c. tut. als "mynisters" van Sente Angnietencloester tot Tiele voor 200 £ aan een niet nader genoemden kooper nebben verkocht 4 m. lands te Drompt in Vernoyencamp.
Bron: Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein (RAG, 0632).
Oorspr. (Inv.rr. 192) met de zegels der schepenen in bruine was, waarvan het tweede geschonden.
Datering: 1460 Mei 19 (des manendachs na ons heren hemelvaertsdach).
1. Elders: Haidwin.
Bron: Overigen - Regest nr. 1