De Hoge Bank van Deil | 1335 - 1400

Overzicht van 46 actes. (Veel teksten moeten en zullen nog nagezien worden.)

10-07-1335. Hendrik van den Werve senior verkoopt den doorgestoken brief nº 423 aan de abdij.
U. p. v. nos Ghiselbertus de Deyle et Wilhelmus de Seps, s. in Deyle, n. f. p. q. c. c. n. Henricus de Werva senior vendidit et o. pro C lb. d. l. e. ut f. p. d. Frederico, preposito monasterii Insule beate Marie, a. o. dicti monasterii, litteram cui hec nostra littera est transfixa et omnia in ea contenta, eo modo ut illic continentur, her. possidenda. Et dictus Henricus de Werva die te littere et omnibus contentis in ea renunciavit promittens etc. dicto d. Frederico preposito a. o. dicti monasterii super littera et omnibus contentis in ea memorata, per annum etc. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXXXV, feria II post festum Translationis beati Martini episcopi.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 429 (Pag. 264)
20-08-1335. Voor Wouter Wautaert ende Ghysbrecht van Deyle, s. in Deyle, verkoopt Peter Cay, voor LX Ib., VII hont lants gheleghen in den ghericht van Deyle in den Uterdijc tusghen die heren van Sunte Marienwerde aen beiden siden; voert I hont ende LXXXII scaften lants in denselven ghericht, gheleghen opt Cortlant, tusghen Ghijsbrecht Hacken van Tule ende tusghen Valken Valkenzoen, aan heren Vrederic, proest van Sunte Marienwerde, ten behoeve der abdij. Borg: Jan Stee.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXV, des Sonnendaechs vor Bartholomei Apostoli.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 431 (Pag. 265)
03-01-1336. Voor Ghijsbrecht van Deyl ende Willem van Seps, s. in Deyl, verkoopt Sander Oudscalc, voor XXX Ib. , VIl hont ende XXI scafte lants, die Jans heren Ghijsbrechtssoen van Beesde waren, gheleghen in den g. van Eynspic in ene stat die gheheiten is die Dijcacker, tusghen die heren van Sunte Marien werde an beiden siden, aan den . . abt van Sunte Marienwerde, ten behoeve der abdij. Borg: Aelbrecht Oudscalc, broeder Sanders voerseecht.
Ghegheven i. j. o. H. M CCC XXXVI, swoendaechs na Jaersdach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 434 (Pag. 267)
03-01-1336. Voor dezelfden [1] verkoopt Olivier, tsheren soen van Asperen, voor LX Ib., II merghen ende IIII hont lants, gheleghen in den g. van Eynspijc int Vorste broec, in ene stat die geheiten is Teylincscamp, tusghen die heren van Sunte Marienwerde ende tusghen een stuc lants dat gheheiten is der kerken lant van Eynspijc, aan den ..abt van Sunte Marienwerde, ten behoeve der abdij.
Ghegheven i. j. o. H. M CCC XXXVI, swoensdaechs na Jaersdach.
1. Ghijsbrecht van Deyl en Willem van Seps
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 435 (Pag. 267)
03-01-1336. Voor dezelfden [1], s. in Deyle, verkoopen Ghiselbertus dictus Sas et Henricus ejus frater voor C Ib. aan de abdij , de doorgestoken brieven nrs. 178 en 313.
Datum a. D. M CCC XXXVI, feria IIII post Circumcisionem Domini.
1. Ghijsbrecht van Deyl en Willem van Seps
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 437 (Pag. 267)
03-01-1336. Voor dezelfden [1], s. in Deil, verkoopen Ghiselbertus dictus Sas et Henricus ejus frater voor XXX Ib. aan de abdij, den doorgestoken brief nr. 212.
Datum a. D. M CCC XXXVI, feria IIII post Circumcisionem Domini.
1. Ghijsbrecht van Deyl en Willem van Seps
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 437 (Pag. 268)
13-01-1336. Het klooster te Zennewijnen verkoopt aan de abdij den doorgestoken brief n° 402.
Universis presencia visuris (de bovengenoemden) {1} s. in Deyle, n. f. p. q. c. c. n. prepositus domicellarum monialium in Zeenwinen, vendidit et obtulit ex parte dictarum monialium, pro L lb. d. l. e. ut f. p., litteras quibus presens nostra littera est transfixa, hereditatem et omnes conditiones in eisdem contentas, sicuti ibidem continentur, domino . . abbati monasterii Insule beate Marie a. o. dicti monasterii her. possidendas. Et dictus prepositus dictis litteris et omnibus in eis contentis renunciavit, promittens facere renunciare ex parte dictarum monialium omnes qui de jure eisdem renunciare tenentur, promittens etiam warandiam facere ex parte dictarum monialium, dicto domino abbati, ad opus dicti monasterii, super litteris, hereditate et conditionibus antedictis per annum et diem ut juris est, adversus omnes juri comparere volentes, et deponere omne plegium ex parte dictarum monialium, quod voerplicht dicitur, de eisdem. N. t. l. Datum a. D. MCCCXXXVI, in vigilia Pontiani.
1. Ghijsbrecht van Deyl en Willem van Seps
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 438 (Pag. 268)
18-05-1336. Willem van Cule en Willem van Seps, schepenen van Deyle, oorkonden dat Ghijsbrecht van Deyle verkocht heeft aan de heer van Erkel twee stukken land, groot 5 ½ en ½ morgen, in de Overste Mate te Deyle.
Met geschonden zegel van Willem van Cule en rest van dat van Willem van Seps in groene was.
[NB. De naam van de schepen is niet correct in dit regest, dat zal Willem van Tule moeten zijn]
Bron: Nassause Domeinraad, inv. 870 (Reg. 114)
27-06-1336. Voor Ghijsbrecht van Deyle ende Willem vanTuel, s. in Deyle, verkoopt Cele Haghen, voor C Ib., drie merghen lants enen scaft min, in den ghericht van Deyle, in een stat die gheheiten is die Druppe, tusghen Willem van Tule ende tusghen Clawaert Egbrechtszoen, aan Diddeken van Bersel, ten behoeve der abdij. Borgen: Didderic die Wayer ende Rolof Godekenssoen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVI, des Donredaechs na sunt Jans dach te midzomer.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 443 (Pag. 270)
30-06-1336. Voor Wilhelmus de Tuul et Wilhelmus de Seps, s. in Deyle, verkoopt d. Wolterus, investitus ecclesie de Roemde, voor L Ib. aan d. Frederico, preposito monasterii Insule beate Marie, ten behoeve der abdij.
Datum a. D. MCCCXXXVI, in crastino sanctorum Petri et Pauli Apostolorum.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 444 (Pag. 270)
30-06-1336. Wouter, persoon van Rumpt , draagt eene hofstad aldaar op aan Olivier, 'sheeren zoon van Asperen, ten behoeve zijns vaders, namens wien zij aan Mariënweerd wordt opgedragen tegen eene jaarlijksche erfpacht van achttien hoenders.
Wij Willem van Tule ende Willem van Seps, s. in Deijl, orconden dat voer ons comen is her Wouter, die persoenre van Roemde, ende heeft opghedraghen Olivier, tsheren zoen van Asperen, tot behoef tsheren van Asperen voerseecht, ene hofstat gheleghen tot Roemde, tusghen die heren van Sunte Marienwaerde ende tusghen Ghene Gheenkens zoen, ende Olivier v. droech voert op, van tsheren weghen van Asperen, dese v. hofstat heren Vrederic, proest van Sunte Marienwaerde, tots v. cloesters behoef, in enen rechten erftijnze erfliken tebesitten, jaerlix om XVIII hoenre op sunte Martijnsdach in den winter te betalen. Ende her Wouter v. verteech op deze v. hofstat ende gheloefde daer op doen te vertijen van sijnre weghen alle die ghene die daer metten rechte op vertijen solen ende ghelovetse van sijnre weghen te waren h. Vrederic v. , tots enz. van sijnre weghen. In orconde onser letteren.
Ghegheven int jaer ons Heren MCCCXXXVI, des anders daechs na sunte Peters dach ende sunte Pauwels.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 445 (Pag. 270)
08-12-1336. Voor Steven Hacke ende Alaert Holle, s. in Deyle, verkoopt Rutgheer uten Weisterhout, voor CC Ib. , IIII merghen IIII hont LXXII scafte lants, in den gherichte van Wadenoye in den polre, tusghen Willem den Koc ende tusghen Corstans van Wadenoye, aan heren Vrederic, proest van Sunte Marienwerde, ten behoeve der abdij, in een eighen erve sonder tijns, metten dike die daer tieghen gheleghen is also breet als dit v. lant is. Borgen: Jacob Vos, Jan Vrederics zoen ende Heine Rutgheerszoen voerseyt. Voert is te weten dat Philips Ghijskens van Wadenoyesoen, Steven sijn broeder ende Rolof van Hien hebben verteghen op al dat recht dat si hadden an desen voerscreven lande.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXVI, in die Conceptionis beate Marie virginis.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 450 (Pag. 273)
20-02-1337. Voor Wouter Wautaert ende Willem van Tuul, s. in Deyl, verkoopt Otto Aelbrechts soen van Kuuc voor X Ib., een stuc lants, in den ghericht van Deyl, in den Uterdyc, tusghen die heren van Sunte Marienwaerde ende tusghen Valken Hackenzoen, aan Didderic van Bersel, ten behoeve der abdij.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXVII, sdonredaechs na sunte Valentijns dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 451 (Pag. 274)
26-06-1337. Sander Aarntszoon verkoopt een morgen onder Wadenoijen aan de abdij, en bekomt dit en ander land van haar in erfpacht.
Wij Steven Hacke ende Alart Holle, s. in Deyle , o. d. v. o. c. is Sander Aerntssoen ende (heeft) vercoft ende opgedraghen voer XL lb. gaver penninghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn, enen merghen lants gheleghen in den g. van Wadenoye, in den polre tusghens goetshuus erve van Zeenwijnden ende tusghen Alaert Hacken, heren Ghijsbrecht, abt van Sunte Marienwaerde, tots cloesters enz, in een eighen erve sonder tijns, metten dike die daer metten rechte toehoert, erfliken te besitten. Ende Sander Aernts soen v. verteech op dit v. lant ende gheloefde enz. tots enz.
Doe dit gedaen was, daarna gaf weder h. Ghijsbrecht v. van des v. cloesters weghen, desen v. Sander desen vorscreven merghen lants. Voert IIII merghen IIII hont ende LXX(II) scafte lants (1), in desen v. ghericht van Wadenoye gheleghen, in den polre tusghen Willem den Koc ende tusghen Corstans van Wadenoye, in enen jaerlijcschen erfpacht elx jaers om X lb. ende om X s. gaver enz., jaerlix binnen eenre maent na Paeschen te betalen. Ende waer dat zake dat dese v. pacht jaerlijcs niet betaelt en worde desen v. cloester binnen desen v. termijn, dan salder daerna daghelijcs op gaen XVI d. alsulker munten als vorscreven is tot eenre pene. Ende dese v. pacht sal erven na Sanders doet voerseyt op een sijnre erfghenamen ende niet te scheiden. In o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVII, sdonredaechs na sunte Jans dach te midzomer.
1. Dit land werd door de abdij aangekocht in nº 450.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 452 (Pag. 274)
26-06-1337. Voor de bovengenoemden [Steven Hacke en Alart Holle], s. in Deyl, verkoopt Aernt Nout Heinmanszoen, van Wadenoye, voor L Ib., XVI hont lants in den gherichte van Wadenoye op Bredewert ende op Audemenghen, tusghens goetshuus erve van Zeenwijnden ende tusghen Lem van Wadenoye, aan Philips Ghijskens zoen van Wadenoye, in een eighen erve sonder tijns, metten dike die daer metten rechte toe hoert, waarop hij het verkochte terugbekomt, tegen eene jaarl. erfpacht van XL scill. tot Pinxteren te betalen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVII, des donredaechs na sunte Jans dach te midzomer.
Overgedragen in nº 472.
Transfix.
Aanhangend: 25-06-1338
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 453 (Pag. 275)
22-11-1337. Arend en Gillis van der Haer verkoopen vier hofsteden en eenig land aan Hendrik de Sasse.
Wij Willem van Tuul ende Henric Willems soen van Eynspijc, s. in Deyl, o. d. v. o. c. sijn Aernt van der Hare, Gyllijs sijn broeder ende Peter Scampaert, ende hebben vercoft ende opghedraghen voer CC lb. gaver penninghe die sij ghieden dat hem betaelt sijn, IIII hofstaden ende VIII hont lants, gheleghen tot Eynspijc in die Hare, tusghen Henric den Sassen, van Eynspijc, ende tusghen Aernt van der Haren, Henric den Sassen voerghenoemt, in enz. Ende dese v. Aernt van der Hare, Gyllijs sijn broeder ende Peter Scampaert, verteghen op dit v. erve ende gheloefden enz. Henric den Sassen v. jaer enz. Ende des sijn Jan uten Boegaerde, ic Henric Willems voerseecht, Gyllijs Sanderssoen ende Aelbrecht uten Beemt, borghen onghesceiden. In o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVII, op sente Cecilien dach.
Overgedragen in nº 459.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 455 (Pag. 276)
05-12-1337. Arend en Gillis van der Haer en Peter Scampaert verkoopen eene hofstad in de Haar onder Enspijk, voor 100 L aan Hendrik de Sasse, die ze daarop aan Arend van der Haer teruggeeft , tegen 3 L jaarlijkschen erftijns.
Wij Willem van Tuul ende Henric Willemssoen van Eynspijc, (s. in Deyl), orconden dat vor ons comen sijn, Aernt van der Hare, Gyllijs sijn broeder, ende Peter Scampaert, ende hebben vercoft ende opghedraghen voer C lb. gaver penninghe, die sij ghieden dat hem betaelt sijn, een hofstat gheleghen tot Eynspijc in die Hare, tusghen Ghiben den Sassen, van Eynspic, ende tusghen Henric den Sassen, zinen broeder, Henric den Sassen vorseecht in een eyghen erve sonder dijc ende sonder tijns erflijc te besitten. Ende dese vorghenoemde Aernt van der Hare, Gyllijs sijn broeder ende Peter Scampaert verteghen op dese vorscreven hofstat, ende gheloefden daer op doen te vertijen alle die ghene die daer met den recht op vertijen solen, ende gheloefdense Henric den Sassen voerseecht te waren jaer ende dach als recht is, voer alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht daer af te doen. Ende Aernt van der Hare vorseecht gheloefde Gyllijs ende Peter voerghenoemt daer af scadeloes te houden.
Doe dit ghedaen was, daerna gaf weder Henric die Sasse voerseecht dese voerscreven hofstat Aernde van der Hare voerseecht, in enen jaerlijcschen erftijns, elcs jaers om III Ib. gaver penninghe, enen groten conincs Tornoysen voer XVI deniers gherekent, of payment dat also goet is, jaerlix altoes op Sunte Martijns dach in den winter te betalen. Ende waer dat sake dat dese vorscreven tijns jaerlix niet betaelt en worde op desen voerghenoemden dach, dan salder daerna daghelijcs op gaen XVI deniers alsulker munten als voerscreven is tot eenre pene, welke pene metten tijnze vorscreven Henric die Sasse voerseecht verhalen mach uut deser voerghenoemde hofstat
als hijs niet langher beiden en wille. In orconde onser letteren.
Ghegheven int jaer ons Heren M CCC XXXVII, op sunte Nycholaus avont.
Overgedragen in nº 459.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 456 (Pag. 276)
02-02-1338. Hendrik de Sasse verkoopt de doorgestoken brieven nrs. 455 en 456 aan Mariënweerd.
Wij Willem van Seps ende Henric Willemssoen van Eynspijc, (s.) in Deyl, o. d. v. o. c. is Henric die Sasse, van Eynspijc, ende heeft vercoft ende opgedraghen voor CCC lb. gaver penninghe, die hi ghiede dat hem betaelt sijn, die brieve daer onse tieghenwordighe brief doer ghesteken is, alle dat erve ende alle die voerwaerden die daer in bescreven zijn, heren Ghijsbrecht . .abt van Sunte Marienwaerde, tots cloesters behoef van Sunte Marienwaerde voerseecht, erflijc te besitten. Ende Henric die Sasse voerseyt verteech op deze voerscreven brieve ende op al dat daer in bescreven staet, ende gheloefde daer op doen te vertijen van sijnre weghen alle die ghene die daer metten recht op vertijen solen, ende gheloefde heren Ghijsbrecht voerseecht, tots voerghenoemts cloesters behoef, te waren van sijnre weghen dese voerscreven brieve, alle dat erve ende alle die vorwaerden die daer in bescreven sijn, jaer ende dach als recht is, voer alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht daeraf te doen van sijnre weghen. In orconde onser letteren.
Ghegheven int jaer ons Heren MCCCXXXVIII, op onser Vrouwen dach te Lichtmissen.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 459 (Pag. 278)
18-03-1338. Schepenen: Willem van Seps en Henric Willemssoen van Eynspijc
Voor Willem van Seps ende Henric Willems soen van Eynspijc, s. in Deyle, verkoopt Aernt van der Hare voor LXXX lb., een huus ende al datter ertvast ende naghelvast ane was ende ene hofstat daer dit vorscreven huns op staet, ende al dat recht dat Aernt van der Hare voerseyt hadde an dese vorghenoemde hofstat metten tijnze die hi den cloester van Sunte Marienwaerde jaerlix sculdich was uut deser vorghenoemder hofstat, welke hofstat gheleghen is tot Eynspijc in die Hare, tusghen die heren van Sunte Marienwaerde an die een side ende tusghen die ghemeinte van Eynspijc aen die ander side, ende tusghen Ghibe den Sassen ende Jans erfghenamen uten Beemt metten enen einde ende tusghen die heren van Sunte Marienwaerde voerseyt metten anderen einde, aan heren Ghijsbrecht, abt van Sunte Marienwaerde, ten behoeve der abdij.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXVIII, tsanderdaechs na sunte Gheertruden dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 461 (Pag. 280)
07-05-1338. Voor Ghijsbrecht van Deyl ende Willem van Seps, s. in Deyl, verkoopt Peter Cay voor CL Ib., IIII merghen ende XLVlIs scaft lants, in den gherichte van Deyl, int efterste broec, tusghen die ghemeine weteringhe ende tusghen der papeliker provende lant van der kerken tot Deyl, aan heren Jan Bollen, proest van Sunte Marienwaerde, ten behoeve der abdij. Borg: Ghijsbrecht Hertbarens zoen van Deyl.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXVIII, des donredaechs na Meydach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 466 (Pag. 283)
13-05-1338. Wij Wouter Wautaert ende Ghijsbrecht van Deyle, s. in Deyle , orconden dat voer ons comen is Gheraet Cloet, ende heeft verteghen op al dat erve dat hi licghende hadde in den gherichte van Deyle opt Cortelant, tots cloesters behoef van Sente Marienwaerde erfliken te besitten. I. o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXVIII, op sente Servaes dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 467 (Pag. 284)
07-06-1338. Valke van Eynspijk verkoopt land onder Deil aan Gerard Wasgaert, die het hem in erfpacht teruggeeft.
Wij Ghijsbrecht van Deyle ende Henric Willems soen van Eynspijc, s. in Deyle, o. d. v. o. c. is Valke Valken soen van Eynspijc ende heeft vercoft ende o. voer XL Ib. gaver penninghe, die hi ghiede dat hem betaelt sijn, II merghen lants gheleghen in den g. van Deyle op Vrowijc, tusghen Henric Valkensoens erfghenamen ende tusghen Aelbrecht Oudscalc, Gherade Wasgaert, van den Weerde, in enz. Ende Valke Valken soen v. verteech op dit vorscreven lant, ende gheloefde daerop doen te vertien alle die ghene die daer metten recht op vertien solen, ende ghelovet te waren Gherade Wasgart v. jaer enz. Ende des is Ghijsbrecht Willems soen van Eynspijc een borghe.
Doe dit ghedaen was, daerna gaf weder Gheraet Wasgaert v. dit v. lant in enen jaerlijcschen erftijns Valken Valken soen voerseyt, elcs jaers om XL scell. gaver enz. jaerlics opten Pinxterdach te betalen. In o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVIII, dominica post Bonifacii.
Overgedragen in nº 475.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 471 (Pag. 285)
25-06-1338. Voor Willem van Seps ende Heinric Willemszoen van Eynspijc, s. in Deyl, verkoopt Philips Ghijskens zoen van Wadenoye voor L Ib. aan Jacob, den scoelmeister van Beesde ten behoeve der abdij, den doorgestoken brief nº 453.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVIII, tsanders daechs na sunte Jans dach te midsomer.
Transfix.
Hangt aan: 26-06-1337
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 472 (Pag. 286)
23-08-1338. Voor Willem van Seps ende Henric Willemszoen van Eynspijc, s. in Deyle, verkoopt Gheraet Wasgaert, van den Weerde, voor XL Ib. aan heren Jan Bollen, proest van Sunte Marienweerde, ten behoeve der abdij, den doorgestoken brief nº 471.
Ghegheven i. j. o. H. M CCC XXX VIII, op sunte Bartholomeus avont.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 475 (Pag. 287)
11-11-1338. Schepenen: Willem van Seps en Henric Willems van Eynspijc
Voor Willem van Seps ende Henric Willems van Eynspijc, s. in Deyle, verkoopt Dybbout Lemkens soen ende Aleyd sijn suster met horen ghecoren mombaer, voor L Ib. aan Henric den Sassen, van Eynspijc, een huus ende ene hofstat gheleghen tot Malsen (1) tusghen heren Jan van Hokelem, ridder, ende tusghen die ghemeine steghe, in een eyghen erve sonder tijns ende sonder dijc erfliken te besitten, uutghenomen 11s pont wass jaerlix der kerken van Malsen, tot Paeschen te betalen, en ontvangt het verkochte van dezen terug, tegen een jaarl. erf tijns van XXV scill. bij wanbetaling met VIII den. dagelijks tot eenre pene.
Ghegheven i. |. o. H. M CCC XXXVIII, op sunte Martijnsdach in den winter.
Overgedragen in nº 519.
1) Geldermalsen.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 477
25-02-1339. Schepenen: Willem van Seps en Hubrecht veren Wongaerdenzoen
Voor Willem van Seps ende Hubrecht veren Wongaerdenzoen, s. in Deyl, draagt Aernt van der Haer, een hofstat gheleghen tot Eynspijc, int einde van den Haer, tusghen die heren van Sunte Marienwaerde an beiden siden, ende metten enen einde tusghen Henric den Zassen ende metten anderen einde tusghen die ghemeine steghe, mit alsulken tijnze als hi der den heren van Sunte Marienwaerde jaerlix metten rechte uut sculdich was, op aan heren Jan Bollen, proest van Sunte Marien waerde , en verkoopt hem voor XXV Ib. een huus, enen berch ende een scot ende al datter ertvast ende naghelvast ane was, die staen op dese vorscreven hofstat , alles ten behoeve der abdij.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXIX, tsandersdaechs na sunte Mathijs dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 483 (Pag. 291)
11-04-1339. Voor Ghijsbrecht van Deyle ende Willem van Seps, s. in Deyle, verkoopt her Gherbrant van Beesde, ridder, voor LX Ib., een hofstat gheleghen tot Eynspijc, tusghen Aelbrecht Oudscalc ende tusghen die ghemeine steghe, aan Gherade van den Werve, des abts cnape van Sunte Marienwaerde , in enz. Borg: Olivier tsheren soen van Asperen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXIX, op ten elften dach in Aprille.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 484 (Pag. 292)
03-12-1339. Schepenen: Hubrecht ver Wongardenzoen en Peter Cay
Voor Hubrecht ver Wongardenzoen ende Peter Cay, s. in Deyle, verkoopt Didderic van Tuul voor CC Ib. aan heren Ghijsbrecht .. abt van Sunte Marienwaerde, tots cloesters enz. IX merghen lants geleghen in den g. van Roemde, in die Eyghen tusghen der papeliker provende lant van Roemde aen die een side, ende tusghen Didderic ende Hubrecht vorghenoemt, Laureins Hertberenszoen van Hokelem ende Jans erfghenamen van Berke, aen die ander side. Voert IIII ½ merghen lants in denselven gherichte gheleghen, in die Eyghen, tusghen Hubrecht voerseecht aen beiden siden. Borg : Ghijsbrecht Hacke van Tule.
Waarop hij het verkochte terugbekomt, tegen eene erfpacht van XV Ib., betaalbaar jaarl. op Sunte Lambrechts dach. Ende waer enz. V scill. penninghe alsulker munten als voerscreven is, welke pene metten tijnze v. her Ghijsbrecht v. verhalen mach tots v. cloesters behoef uut desen v. landen, als hijs niet langher beiden en wille.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXIX, op sunte Barbaren avont.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 490 (Pag. 294)
02-05-1340. Erfgenamen van Geneken van den Werve staan 't hun aanbestorven goed af aan de abdij, en ontheffen haar van alle aanspraken vanwege den boedel.
Wij Heinric Willems soen van Eynspijc ende Peter Cay, schepen in Deyl, o. d. v. o. c. sijn Rolof Rolofs Pelserszoen, van Bomel, Rolof Vrederic Bacszoen ende Wouter sijn broeder, ende hebben opghedraghen algoets dat hoem ane bestorven was van Ghenekens doet van den Werve, den abt van Sunte Marienwaerde tots cloesters behoef van Sunte Marienwaerde voerseecht, ende verteghen daer op. Voert verteghen si op anders al aentale die si te secghen hadden opt voerghenoemde cloester van Ghenekens weghen van den Werve voerseecht. In o. o. l.
Ghegheven in j. o. H. MCCC XL, tsandersdaechs na Mey dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 494 (Pag. 296)
09-05-1340. Eenige erfgenamen van Johannes van Tricht verkoopen aan Berwinus Bz. van Zuilichem, alle rechten in den doorgestoken brief nº 315 vervat, welke hun door den dood van gezegden van Tricht zijn aangekomen.
U. p. v. nos Wolterus Wautaert et Petrus Cay, s. in Deyle, n. f. p. q. c. c. n. Jacobus, filius Zanne, Albertus, filius dicti Wankelnouden, et Petrus dictus Joncheer, vendiderunt et o. pro XXV Ib. d. l. et ut f. p. omne jus, omnem hereditatem et omnes conditiones in littera cui hec nostra littera est transfixa contentas, eis ex morte Johannis de Trajecto advolutas, Berwino, filio Berwini de Sulinchem, hereditarie possidendas. Et dicti Jacobus, filius Zanne, Albertus, filius dicti Wankelneuden, et Petrus dictus Joncheer, dictis bonis renunciaverunt, promittentes facere renunciare ex partibus suis omnes qui eisdem de jure renunciare tenentur, promittentes etiam facere warandiam ex partibus suis dicto Berwino super dictis bonis per annum etc. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXL, nona die mensis Maii.
Overgedragen in nº 517.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 496 (Pag. 297)
30-07-1340. Olivier, 'sheeren zoon van Asperen, verkoopt land onder Enspijk aan de abdij en ontvangt het terug in erfpacht.
Wij Henric Willems zoen van Eynspijc ende Peter Cay, s. in Deyl, o. d. v. o. c. is Olivier, tsheren zoen van Asperen, ende heeft vercoft ende opghedraghen voer C Ib. gaver penninghe, die hi ghiede dat hem betaelt sijn, II ½ merghen lants gheleghen inden g. van Eynspijc in den Guldencamp, tusghen Willem Ghijsbrechtszoen, ende tusghen die ghemeine weteringhe, heren Ghijsbrecht, den ..abt van Sunte Marien waerde, tots cloesters enz., in enz. Ende Olivier v. verteech op dit v. erve, ende gheloefde enz. heren Ghijsbrecht voerseecht, tots cloesters behoef v., jaer enz.
Doe dit ghedaen was, daerna gaf weder her Ghijsbrecht v. van scloesters weghen v., dit v. erve Olivier voerseecht, in enen jaerlicsschen erftijnze tebesitten, elcs jaers om III lb. ende om IIII scillingh gaver enz., jaerlix tot sunte Peters misse als die kijnder lopen te betalen. Ende waer dat sake dat dese v. tijns jaerlix niet betaelt en worde op desen v. dach, dan salder daerna opgaen daghelijcs II scillinghe penninghe alsulker munten als vorscreven is, tot eenre pene, alsoe langhe als her Ghijsbrecht v. van scloesters weghen v. gheloven wille desen v. erve. In o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXL, sonnendaechs na sunte Jacobs dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 498 (Pag. 298)
26-08-1341. Voor Willam van Seps ende Henric Willamssoen van Einspijc, s. in Deyle, verkoopt Hubrecht ver Wongaerdensoen, voor tve hondert pont, soven marghen lants in den ghericht van Roemde in die Parrichoeve, tuschen heren Willam den Koc, ridder, ende tuschen Sander den Wolf, aan Jan van Beesde Oliviers soen. Borg : Didderic Tielman Hubrechts soen v.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC ende een enveertich, tsonnendaghes na sente Bartholomeus dach.
Overgedragen in nº 544.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 507 (Pag. 302)
17-12-1341. Schepenen: Willem van Seps en Hubrecht ver Wongardensoen
Voor Willem van Seps ende Hubrecht ver Wongardensoen, s. in Deyle, verkoopen Florans Jans soen van Beesde, Jan ende Ghijsbrecht Hacke, zine zoenen, ende jonfrou Lisebet, Florans dochter voerseecht, met horen ghecoren mombaer, voor anderhalf hondert pont, vier marghen ende V hont lants, met also ghedanigher aenlantdinghe alser metten recht aen vallen mach, gheleghen in den g. van Eynspijc buten dijcs in den Hoghen weert, tusghen Olivier, tsheren soen van Asperen, ende die ghemene steghe, ende tusghen die Lincghen, aan heren Ghijsbrecht . . abt van Sente Marienwaerde, ten behoeve der abdij: Borgen: Henric Willems soen van Eynspyc, Claes Janssoen ende Jan van Beesde Oliviers soen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXLI, des manendaechs na sente Lucien dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 509 (Pag. 303)
16-10-1342. Voor Wilhelmus de Seps et Johannes de Beesde, filius Oliveri, s. in Deyle, verkoopen Cristina relicta Johannis de Trajecto, c. t. s. e. et Petrus ejus filius, voor XXV Ib., aan Berwino, filio Berwini de Sulinchem, de doorgestoken brieven nº 315 en 496. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXLII, sexta decima die mensis Octobris.
Overgedragen in nº 517.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 516 (Pag. 310)
22-11-1342. Berwinus Bz. van Zuilichem schenkt aan Mariënweerd de doorgestoken brieven nos. 315, 496 en 546.
U. p. v. nos .. Hubertus, filius Wonnegardis, et Corstantius de Wadenoye, s. in Deyle, n. f. p. q. c. n. c. Berwinus, filius Berwini de Sulinchem, dedit et obtulit pure et simpliciter propter Deum, litteras quibus hec nostra littera est transfixa et omnia in eis contenta, sicuti ibidem eontinentur, domino Ghiselberto ..abbati monasterii Insule beate Marie virginis, a. o. dicti monasterii her. possidendas. Et dictus Berwinus, filius Berwini, dictis litteris et omnibus in eis contentis renunciavit promittens etc. dicto d. Ghiselberto ..abbati a. o. dicti monasterii super dictis litteris et omnibus in eis contentis per annum etc. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXLII, in die beate Cecilie virginis.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 517 (Pag. 310)
22-11-1342. Hendrik Sasse schenkt den doorgestoken brief nº 344 aan Mariënweerd.
U. p. v. nos Hubertus, filius Wongardis, et Corstantius de Wadenoy, s. in Deyle, p. q. c. n. c. Henricus dictus Sas, de Eynspic, dedit et o. pure et simpliciter propter Deum, litteram cui hec nostra littera est transfixa et omnia in eadem littera contenta, sicuti ibidem continentur, d. Ghiselberto, abbati Insule beate Marie virginis, a. o. monasterii antedicti her. possidendam. Et dictus Henricus Sas dictis bonis renunciavit promittens etc. dicto d. Ghiselberto, abbati, a. o. dicti monasterii, super dictis bonis per annum etc, N. t. l.
Datum a. D. MCCCXLII, in die beati Cecilie virginis.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 518 (Pag. 310)
22-11-1342. Hendrik Sasse schenkt den doorgestoken brief nº 477 aan Mariënweerd.
Wij Hubrecht veren Wongaerdensoen ende Corstantius van Wadenoye, s. in Deyle, orconden dat voer ons comen is Henric die Sasse, van Einspijc, ende heeft ghegheven ende o. in rechter aelmissen puerliken om Godswille, dien brief daer onze tieghenwordighe brief doer ghesteken is, ende alt ghehaut van dien selven brieve, also alst daer in bescreven staet, heren Ghijsbrecht .. abt van Sunte Marienwaerde, tots cloesters enz. erfliken te besitten. Ende Henric die Sasse v. verteech op dit v. goet ende gheloefde enz. h. Ghijsbrecht v. tots v. cloesters behoef jaer enz. I. o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXLII, op sunte Cecilien dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 519 (Pag. 311)
22-11-1342. Hendrik Sasse schenkt den doorgestoken brief nº 213 aan Mariënweerd.
U. p. v. (de bovengenoemden) {1} s. in Deyle, p. q. c. n. c. Henricus, dictus Sas, de Eynspijc, dedit et o. pure et simpliciter propter Deum, litteram cui hec nostra littera est transfixa et omnia in eadem littera contenta, veluti ib. continentur, d. Ghiselberto, abbati monasterii Insule beate Marie virginis, a. o. dicti monasterii her. possidendam. Et Henricus dictus Sas pred. dicte littere et omnibus in ea contentis renunciavit, promittens etc. dicto d. Ghiselberto, abbati, a. o. dicti monasterii super antedictis bonis per annum etc. Nostrarum testimonio litterarum.
Datum a. D. MCCCXLII, in die beate Cecilie virginis.
1. Hubrecht veren Wongaerdensoen en Corstantius van Wadenoye
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 520 (Pag. 311)
15-01-1344. Voor Wouter Wautaert ende Aernt van Hellu, s. in Deyl, verkoopt Gheraet die Wolf, van Roemde, voer anderhalf hondert pont gaver pennincghe, vier marghen ende vier hont, ende vijf ende seventichtsthalven scaft lants, gheleghen in den g. van Roemde op die Cortehoeven, tuschen Didderic Bouts erfghenamen aen beyden siden, aan Jan van Beest Olifierssoen. Borgen: Sander die Wolf ende Hubrecht ver Wongaerden soen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC vier ende veertich, tdonredaghes na sente Pontians dach..
Overgedragen in een brief, woordelijk overeenstemmende met nº 544.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 532 (Pag. 316)
12-03-1344. Steven Gijsbrechtsz. verkoopt land onder Wadenoijen aan de abdij.
Wi Gheraert van den Steenhuse ende Steven Ghisebrechtssoen, s. in Deyl, orconden dat ic Steven Ghisebrechtssoen voerseecht hebbe vercoft ende o. voer anderhalf hondertich (sic) pont gaver penninghe, die ic beghide dat mi betaelt sijn, viertien hont ende zes ende tseventich scaft lants, gheleghen in den g. van Wadenoy op die Vergarden, tuschen tgoedshuse van Zeenwinden aen die een side, ende Corstansen van Wadenoy aen die ander side; voert tien hont ende tve ende veertich scaft lants, gheleghen in denselven ghericht op die voerseide Vergarden, tuschen haren Willam den Koc, ridder, aen die een side, ende Gheraet van Dornijc aen die ander side, aan Jan Neudenzoen van Wadenoy, ten behoeve der abdij.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC ende vier ende veertich, op sente Gregorijs dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 534 (Pag. 317)
05-11-1344. Schepenen: Gheraet vanden Rijn en Wouter Wouters van Tuyll
Wij Gheraet vanden Rijn ende Wouter Wouters van Tuyll schepen in Deijl orconden dat voer ons
comen is Joncfrou Merceli die Gijsbrechts dochter was van Haeften {1} met haren gecoren momber
ende heeft vercoeft ende opgedragen voer twellef hondert pont gdn? penninghe die si ghiede
dat hoer betaelt sijn vijf ende twentich merghen lants geleghen inden ghericht van Mal-
sen ende van Meteren opten Rijsacker tuschen Otten Rolofs zoen aen die een side ende Maes?
van Hellu? aen die aen die {sic!} andere side. Item neghen merghen lants inden gherichte van Malsen
int Hontghemet tusschen den heer van Cuec? aen dieen side ende Gheen Huben zoen aen die
ander side. Item twe ende twentich marghen lants inden gherichte van Meteren dat aude Wal-
ravens plach te wesen tusschen Herman vanden Steenhuze ende Gheraet van Gammeren? aen die
een side ende Willem de Voecht aen de ander side .... marghen lants inden ghericht van Me-
teren opten Berchacker tusschen Willem den Voecht voergh. aen beyden siden Item seven hont lants in
den selven ghericht op Die Meer tusschen Hubrecht Meus zoen aen beijden siden Ghijsbrecht
van Haeften in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns erflicken te besitten. Ende joncfrou
Merceli voerseecht verteech op dit voerscreven lants ende gheloofde daer op doen te vertien alle die
ghene die daer metten recht op vertien zoelen Ende gelovet te waren .. Ghijsbrecht van Haeften
voerghenoemt jaer ende dach als recht is ... etc ....
.... M ccc ende vier
ende veertich des vrijtdaechs nae alre goets heijlighen dach
1. Er zit een gat in de acte maar o.b.v. de transfix is te bedenken wat hier gestaan heeft.
Transfix.
Aanhangend: 14-12-1346
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 28-1
14-12-1346. Schepenen: Ghijsbrecht van Tuul en Gheraet Hubrechts zoen
Wi Ghijsbrecht van Tuul ende Gheraet Hubrechts zoen schepen in Deijl orconden dat
voer ons comen is Ghijsbrecht van Haeften ende heeft vercoeft ende opgedraghen voer
twellef hondert pont gauden? penninghen die hi ghiede dat hem betaelt sijn / dien brief
daer onze tienghenwoerdighe brief doerghestoeken is ende alle die erfnis ende alle die
vorwaerden die daer inde bescreven siin Joncfrou Mercelien die dochter was Ghis-
brechts van Haeften erfliken te besitten ende Ghijsbrecht van Haeften voerseecht
verteech op die voerscreven goet ende gheloefde daer op doen te vertien? alle die ghe-
ne die daer metten ... etc ....
M ccc ses ende veertich des donredaechs nae sunte Lucien dach
Transfix.
Hangt aan: 05-11-1344
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 28-2
17-12-1346. Voor Willam van Ceps ende Aernt van Hellu, s. in Deyl, verkoopt Jan van Beesde Olivierssoen, voor drie hondert pont, aan ..haren Ghisebrecht van Wadenoy, bi der ghenaden Goeds ..abt tot Sente Marienweerde, tot sijns selves behoef ende tot cloesters behoef, den doorgestoken brief nº 507, Borg: Peter van Asperen Eefzenzoen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC ses ende veertich, des sonnendaghes na sente Lucien dach.
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 544 (Pag. 325)
17-12-1346. Voor de bovengenoemden [1], s. in Deyl, verkoopt Jan van Beesde Olivierssoen, voor drie hondert pont aan gezegden abt als boven, den doorgestoken brief nº 532.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC ses ende veertich, des sonnendaghes na sente Lucien dach.
1. Willam van Ceps en Aernt van Hellu
Bron: Cartularium der abdij Marienweerd, inv. 545 (Pag. 325)
16-06-1362. Willem van Tuul en Ghysebrecht Hacke Willemsz., schepenen van Deijl, oorkonden dat Corstiaen van der Moelen 7 morgen 1 hond en 2 morgen 5 hond land in Ghellinchem verkocht heeft aan heer Arnt, heer van IJsselstein.
Wij Willem van Tuul ende Ghysebrecht Hacke Willems zoen schepen in Deyl orconden dat
voer ons comen is Corstiaen van der Moelen ende heeft vercoeft ende opghedraghen
voer ses hondert pont gaver pennincghen die hi ghiede dat hem betaelt sijn seven
marghen ende een hont lands gheleghen in den ghericht van Ghellinchem in den
Allanden recht neder tuschen den hertoghe van Ghelren ende Hertgher Hertghers
zoen aen die een side ende Jan van Hoekelem aen die ander side Item twe marghen
ende vijf hont lands gheleghen in den selven ghericht in den Allanden recht neder
tuschen Jan van Hoekelem voers. aen die een side ende Corstiaen van der Moelen voer
screven aen die ander side Aernt Dydderics zoene tot behoef heren Aernts des
heren van Yselsteyne ridders in enen eyghen erve sonder dijc ende sonder tijns erf
liken te besitten Ende Corstiaen van der Moelen voers. verteech op dit voerscreven
lant ende gheloefde daer op doen te vertien alle die ghene die daer metten
recht op vertien zoelen Ende gheloevet te waren Aernt Dydderics zoene voer
screven tot behoef heren Aernts des heren van Yselsteyne voerghenoemt jaer ende
dach als recht is voer alle die ghene die ten recht comen willen Ende alle voer
plicht daer af te doen Ende des is Willem van der Moelen Corstiaens zoen voers.
een borghe in orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren M CCC
twe ende tsestich des donredaechs nae sunte Odolfs dach
Met zegels van de oorkonders in groene was; dat van Willem van Tuul geschonden.
Bron: Nassause Domeinraad, inv. 873 (Reg. 305)
12-03-1383. Akte van overdracht door Willem Zwuermonszoen aan Willem van Tuuyl, zoon van heer Willem, van een hofstad in het gericht van Deyl en enige percelen land in de Dalenweert, eveneens in Deyl.
Wij Gooswiin van Tuuijl heren Willems zoen ende Ynwaen Hacke Rutghers zoen scepen in Deijl oirconden dat
voir ons comen is Willem Zwuermons zoen ende heeft vercoft ...
... een hofstat gheleghen in den gericht van Deijle
tuschen die ghemeijn steghe aen die een sijde ende Willem van Tuuijl heren Willems zoen aen die ander sijde Item
vierdehalf hont lands gheleghen in den selven ghericht in den Dalen Wert binnen? diics tuschen erfghenamen
heren Ghisebrechts van Tuuijl ende heren Rutgher den paep aen die een sijde ende Willem van Tuuijl heren Willems
zoen aen die ander sijde Item vierdehalf hont lands gheleghen in den selven ghericht in den Dalen Weert buij-
ten diics tuschen der goodshuijs erve van den .... aen die een sijde ende Willem van Tuuijl voorscre-
ven aen die ander sijde. Willem van Tuuijl heren Willems zoen voersz. in enen eijghen erve sonder diic ende
sonder tiins ...
... dusent M III drie ende tachtentich op sunte Gregorius dach
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 29